Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 7. februar 2014 i sag 32.2013

A

v/faglig sekretær Lisbeth Nørremark, HK Handel

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Peter Steentoft, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og faglig chef Kim Jensen, HK.

Mellem klageren A, født den 20. august 1991, og indklagede, B, blev den 20. maj 2010 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter eleven skulle uddannes som salgsassistent uden profil med uddannelsesperiode fra den 2. august 2010 til den 1. august 2012.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv. og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

A har ved sin faglige organisation, HK Danmark, ved klageskrift modtaget den 5. juli 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 51.431,91 kr. med tillæg af procesrente af 41.431,91 kr. fra de enkelte løndeles forfaldstid og af 10.000 kr. fra sagens anlæg, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som 7.443 kr. i manglende korrekt afregning af løn i elevtiden, 6.800 kr. i manglende afregning af bonus, 1.780,38 kr. i feriegodtgørelse heraf, 2.658,73 kr. i manglende afregning af fritvalgslønkontoen, 19.723,89 kr. i manglende afregning af feriegodtgørelse for optjeningsåret 2011 og 2012, 3.025,91 kr. i manglende afholdelse af feriefridage fra 1. maj 2012 og 10.000 kr. i godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. februar 2014, hvor indklagede trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Virksomheden har ikke indgået aftale om overenskomst. Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel.

I uddannelsesaftalens pkt. 8 om, hvilken kollektiv overenskomst, der er gældende inden for uddannelsesområdet, er anført ”HK”, og der er afkrydset i rubrikken ”Lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet”. Der er ikke omtalt nogen bonusordning i uddannelsesaftalen.

Virksomhedens revisor anerkendte i mail af 6. juni 2012 til eleven, at eleven ved udgangen af ferieåret pr. 30. april 2012 havde 10 feriedage til gode, som han havde ret til at kræve betaling for. I brev af 15. oktober 2012 til HK anfører revisoren, at ”bonus ved udførte reparationer er aftalt at være uden optjening af feriepenge”.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han ved uddannelsesaftalens indgåelse ikke talte med virksomheden om, hvilken overenskomst der var gældende for uddannelsesområdet. Den udbetalte løn var ikke i overensstemmelse med overenskomstens takster. Han fik ikke holdt al ferie inden den 30. april 2012, fordi indehaveren afsonede en frihedsstraf, og han derfor måtte forestå driften af den ene af virksomhedens to butikker. Der var slet ikke tid til, at han kunne holde ferie. Bonusordningen blev indført i 2013, da han introducerede et nyt forretningsområde for butikkerne med reparation af telefoner. Aftalen var, at han skulle have 100 kr. for reparationer over 800 kr. og 50 kr. for reparationer under 800 kr. Han opdaterede dagligt et excel-regneark med angivelse af bonus. Ved den seneste opdatering kom han imidlertid til at lave en fejl, så alle de sidste datoer blev ens, og han lavede også en sammentællingsfejl. Bonusbeløbet udgør rettelig 6.800 kr. som opgjort under denne sag. Lønnen for juli 2012 blev ikke betalt til tiden, idet der efter revisorens oplysninger ikke var penge på firmaets konto. Han fik på et tidspunkt udbetalt et beløb svarende til nettoløn for juli 2012.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter de foreliggende oplysninger findes der ikke grundlag for at tilsidesætte elevens opgørelse af krav på efterbetaling af løn, bonus, beløb til fritvalgskonto og feriegodtgørelse, der er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst og de mellem parterne indgåede aftaler.

Ad feriefridage

3 voterende udtaler:

Vi finder, at kravet på betaling af manglende afholdte feriefridage er et lønkrav, som eleven har krav på efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og stemmer derfor for at give eleven medhold i dette krav.

2 voterende udtaler:

Vi finder ikke, at kravet er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, jf. også Sø- og Handelsrettens dom af 17. december 2013 i sag F-8-12, og stemmer derfor for at frifinde virksomheden for kravet om betaling for ikke afholdte feriefridage.

Ad godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Tre medlemmer udtaler:

Ansættelsesbeviserne indeholder ikke nogen præcisering af hvilken overenskomst, der er gældende for uddannelsesforholdet, men alene en henvisning til ”HK”, ligesom den i uddannelsesforholdet indgåede aftale om bonus heller ikke er omtalt. Uddannelsesaftalerne er herefter mangelfulde, hvilket har givet anledning til tvist mellem parterne om bl.a. den korrekte løn og om, hvorvidt bonusbeløbet er feriepengeberettiget. Manglerne er grove og har indebåret risiko for væsentlige løntab. På den baggrund finder vi, at der tilkommer eleven en godtgørelse på 10.000 kr. i medfør af ansættelsesbevisloven.

To medlemmer udtaler:

Vi er enige i, at uddannelsesaftalen er mangelfuld, men finder at en godtgørelse herfor bør fastsættes til et væsentligt lavere beløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter elevens påstand tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 51.431,91 kr. til A med tillæg af procesrente af 41.431,91 kr. fra de enkelte løndeles forfaldstid og af 10.000 kr. fra sagens anlæg, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.