Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2014

§ 1. Med virkning for finansåret 2014 gennemføres en begrænsning af ministeriernes dispositionsadgang over de på finansloven opførte bevillinger. Dispositionsbegrænsningen vedrører effektivisering af statslige indkøb i forbindelse med indgåelsen af nye, centralt koordinerede indkøbsaftaler, jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 18. juni 2013.

§ 2. De nye centralt koordinerede indkøbsaftaler vil føre til en effektivisering af indkøbet på de omfattede indkøbsområder. I forbindelse hermed nedsættes ministeriernes driftsrammer med de i bilag 1 viste beløb, jf. budgetreguleringen på konto 35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb – ottende fase på finansloven for 2014.

§ 3. Dispositionsbegrænsningen skal udvises som mindreforbrug på forslag til tillægsbevillingslov for 2014. Dispositionsbegrænsningen skal i TB-oversigterne kategoriseres under Dispositionsbegrænsninger med følgende tekst: »Effektivisering af indkøb mv.«.

Finansministeriet, den 27. februar 2014

Bjarne Corydon

/ Niels Gotfredsen


Bilag 1

Tabel 1.1
Udmøntning af rammekorrektion på TB14 (mio. kr.)
 
 
TB14
§ 5 Statsministeriet
-0,4
§ 6 Udenrigsministeriet
-2,3
§ 7 Finansministeriet
-3,3
§ 8 Erhvervs- og Vækstministeriet
-1,7
§ 9 Skatteministeriet
-4,9
§ 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet
-1,3
§ 11 Justitsministeriet
-16,9
§ 12 Forsvarsministeriet
-16,4
§ 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
-0,1
§ 15 Social- og Integrationsministeriet
-2,1
§ 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
-0,5
§ 17 Beskæftigelsesministeriet
-1,8
§ 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
-13,4
§ 20 Ministeriet for Børn og Undervisning
-16,0
§ 21 Kulturministeriet
-4,3
§ 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke
-0,1
§ 23 Miljøministeriet
-1,7
§ 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
-3,3
§ 28 Transportministeriet
-2,7
§ 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
-1,8
Total
-95,0