Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets sag nr. 13-70-00542

Resumé

Pressenævnet kritiserer redox.dk for at sende den 94 sider lange rapport ”Demokratiske Nazister” ud til en mand og bede ham forholde sig til indholdet senest dagen efter. I rapporten er skrevet, at han er medlem af Danskernes Parti og DNSB. Nævnet finder ikke, at fristen var rimelig, når det drejer sig om så lang en rapport. Derfor får redox.dk kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnets kompetence

Klagen vedrører hjemmesiden redox.dk. For at hjemmesider omfattes af Pressenævnets kompetence, kræves det, at de tekster, billeder og lydprogrammer, der offentliggøres på hjemmesiden, periodisk (mindst to gange årligt) udbredes til offentligheden, og at de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den skrevne presses og radio- og tv-mediers nyhedsformidling (den formidling, der er omfattet af lovens nr. 1 eller 2), jf. medieansvarslovens § 1, nr. 3. Det kræves videre, at hjemmesiden har ladet sig omfatte af nævnets kompetence ved at indgive anmeldelse til Pressenævnet, jf. lovens § 8, stk. 1.

Researchkollektivet Redox har ved e-mail af 31. august 2013 indgivet anmeldelse af hjemmesiden redox.dk til Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 8, stk. 1. Da redox.dks løbende formidling er offentlig tilgængelig og på det foreliggende grundlag må sidestilles med nyhedsformidlingen fra den trykte presse, er hjemmesiden omfattet af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Sagen realitetsbehandles herefter.

Realitetsbehandlingen

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt behandling af personoplysninger lever op til kravene i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger), herunder om loven finder anvendelse på behandlingen af oplysningerne, henhører under Datatilsynet og domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte jf. punkt A.1.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt klager er medlem af Danskernes Parti samt tidligere medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB). På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige, og nævnet kan derfor ikke tage stilling til spørgsmålet.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare jf. punkt A.3. Pressenævnet finder, at omtalen af klager som medlem af Danskernes Parti samt omtalen af klager som tidligere medlem af DNSB kan være skadelig, krænkende eller agtelsesforringende for klager, hvorfor redox.dk som udgangspunkt skulle forelægge oplysningerne for [Klager].

Vedrørende omtalen af klager som medlem af Danskernes Parti bemærker nævnet, at klager ifølge Redox er med på et fotografi på Danskernes Partis offentlige hjemmeside i en artikel vedrørende partiets markedsføring i forbindelse med cykelløbet Giro d’Italia i 2012. Klager har imidlertid anført, at han ikke selv tilkendegivet, at han skulle være medlem af partiet. Klager er heller ikke nævnt ved navn i artiklen. Endvidere må påstanden om klagers medlemskab i partiet ses i sammenhæng med rapportens emne ”Demokratiske nazister”. En omtale i rapporten som medlem af Danskernes Parti kan derfor blive forbundet med nynazisme. Nævnet finder på denne baggrund, at redox.dk skulle forelægge oplysningen for klager forud for offentliggørelsen.

Vedrørende omtalen af klager som tidligere medlem af DNSB finder nævnet, at de forelagte oplysninger ikke på tilstrækkelig vis dokumenterer udsagnet, således at redox.dk var berettiget til at afvige fra udgangspunktet om at forelægge oplysningen for klager. Nævnet finder derfor, at også denne oplysning skulle forelægges klager inden offentliggørelsen.

Pressenævnet lægger til grund, at redox.dk forgæves forsøgte at kontakte klager den 5. september 2013 både pr. e-mail og på Facebook. Klager fik frist til at kontakte redox.dk senest dagen efter - fredag den 6. september 2013. Det skete ikke. Rapporten er dateret 8. september 2013 og blev offentliggjort mandag den 9. september 2013.

Tre medlemmer – Jytte Scharling, Dorthe Carlsen og John Meinert Jacobsen – udtaler:

Vi finder, at redox.dk ikke har givet klager rimelig tid til at svare. Det forhold, at [Klager] ved henvendelserne alene blev bedt forholde sig til spørgsmålet om det påståede medlemskab af Danskernes Parti, kan ikke føre til et andet resultat.

Vi lægger herved vægt på oplysningernes potentielt skadelige karakter, og at redox.dk alene gav klager en svarfrist til dagen efter, selvom redox.dk – henset til rapportens 94 sider – må formodes at have arbejdet på rapporten og været bekendt med indholdet i et stykke tid forud for offentliggørelsen den 9. september 2013. Redox.dk har heller ikke anført årsager til, at rapporten skulle have en sådan nyhedsværdi, at offentliggørelsen ikke kunne afvente kontakt til klager eller længere svarfrist.

Ét medlem – Lene Sarup – udtaler:

Jeg finder, at redox.dk ved henvendelse 5. september 2013 – fire dage før offentliggørelsen – har givet klager rimelig tid til at svare. Klager har ikke reageret på redox.dk’s henvendelse. Samtidig lægger jeg vægt på, at klager ikke har påpeget forkerte oplysninger om sin tilstedeværelse som beskrevet i rapporten.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler kritik af redox.dk.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af redox.dk at offentliggøre følgende:

[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Redox’ rapport ”Demokratiske nazister”

[Brødtekst]

Researchkollektivet Redox offentliggjorde på redox.dk i september rapporten Demokratiske nazister . I rapporten omtales en række personer og deres påståede tilhørsforhold.

[Klager i sag nr. 13-70-00542] er omtalt som medlem af Danskernes Parti samt tidligere medlem af (Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB).

[Klager i sag nr. 13-70-00545] er omtalt som medlem af medlem af Danskernes Parti og aktiv i den højreekstremistiske gruppering White Pride.

Da oplysningerne kan krænke personerne, burde redox.dk have spurgt dem, om oplysningerne og sammenhængene var rigtige. Det gjorde redox.dk ved at sende en e-mail og en besked på Facebook, men svarfristen var allerede næste dag.

Pressenævnet finder ikke, at det er en rimelig frist, når det drejer sig om oplysninger i en rapport på 94 sider, som Researchkollektivet Redox har arbejdet på i længere tid.

Derfor får redox.dk kritik af Pressenævnet.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

* * *

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over oplysninger i en rapport bragt på redox.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sagerne nr. 13-70-00543 og 13-70-00545, der alle vedrører samme rapport.

1 Sagsfremstilling

redox.dk bragte den 9. september 2013 rapporten ”Demokratiske nazister”. Af rapportens side 76-77 fremgik blandt andet følgende:

[Klager] er en af de faste aktivister i partiet og har været med siden starten. Han stod offentligt frem som medlem i 2012. 199 [Af note 199 fremgår teksten: ”DP. ”Danskernes Parti blev markedsført ved Giro d’Italia”.]

[Klager] kommer fra Holstebro, hvor han blev student fra Holstebro Gymnasium i 2011 og danner privat par sammen med partimedlemmet [Person A]. [Klager] er ligeledes tidligere medlem af DNSB og ynder bl.a. at posere på Facebook iført tøj, der reklamerer for den militante nazistiske gruppe Blood & Honour.”

Til rapporten var indsat en række billeder.

På side 17 var indsat et billede af en række personer stående rundt om en flagstang. Af billedteksten fremgår følgende:

”Flaghejsning til Danskernes Partis landsmøde i august 2013. Til venstre for flagstangen ses [Person B] med ryggen til flaget, til højre for ham på række: [Person C] i sort, [Klager], [Person D], [Person A] og [Person E]. Foto: Redox”.

Samme side var indsat et nærbillede af klager og to andre personer med teksten:

”Fra venstre ses de tre partimedlemmer [Person F], hans søster [Person A] og hendes kæreste [Klager] til debatmøde i Århus 3. marts 2012. Foto: Redox”.

På side 19 var indsat et billede af en række personer i en skov med teksten:

”Danskernes Parti til sommerfest i Rødovre i København, juli 2013. Yderst til højre ses [Klager] (rød trøje) ved siden af [Person E] (sort trøje). Foto: Redox”.

På side 75 var indsat et billede af klager med teksten:

”[Klager] ses her iført sweatshirt med et keltisk kors, til Danskernes Parti Københavns sommerfest i juli 2013. Foto: Redox”.

2 Parternes synspunkter

2.1 Klagers synspunkter

Klager har anført, at han i rapporten er omtalt som medlem af Danskernes Parti. Dette har klager aldrig tilkendegivet at være.

Klager har videre anført, at han er omtalt som tidligere medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB). Dette har klager aldrig været, ligesom han hverken er stået offentligt frem som medlem af hverken Danskernes Parti eller DNSB. Deltagelse i et lukket arrangement giver heller ikke dokumentation for medlemskab.

2.2 Indklagedes synspunkter

Vedrørende klagers medlemskab af Danskernes Parti har redox.dk anført, at udsagnet bygger på partiets egen hjemmeside og artiklen ”Danskernes Parti blev markedsført ved Giro d’Italia” af 6. maj 2012 på danskernesparti.dk. Billederne til artiklen viser blandt andet klager som deltager i partiets banneraktion, og klager optræder tydeligt som aktivist for partiet. Klager har i øvrigt deltaget i en række helt interne arrangementer i partiet, som efter redox.dk’s oplysninger er betinget af medlemskab, bl.a. sommerfesten den 13. juli 2013, hvor billedet i rapportens side 75 stammer fra. Klagers medlemskab i partiet må herefter anses som en offentlig kendt oplysning.

Vedrørende omtalen af klager som medlem af DNSB har redox.dk anført, at dette udsagn bygger på udtalelser fra en anonym, men for redox.dk kendt, kilde. Denne kilde har fortalt redox.dk, at klager den 25. februar 2011 deltog i et internt arrangement afholdt af DNSB ved navn ’kammeratskabsaftalen’. På den daværende afdelingsleder i DNSB’s Facebook-væg har klager den 28. februar 2011 bekræftet sin deltagelse i kammeratskabsaftalen.

redox.dk har videre anført, at de forgæves har forsøgt at kontakte klager med henblik på at forelægge de i rapporten offentliggjorte oplysninger om klager og indhente en udtalelse fra ham. Dette blev forsøgt tre dage inden offentliggørelsen af rapporten både pr. e-mail og på Facebook. Redox.dk har medsendt en kopi til Pressenævnet af henvendelserne. Af de medsendte kopier af e-mail og besked på Facebook til klager fremgår det, at redox.dk på grund af deadline på historien gav klager svarfrist senest dagen efter.

De enslydende henvendelser havde følgende tekst:

”Jeg skriver til dig fordi, at vi er i gang med at skrive om Danskernes Parti og dine aktiviteter heri. I den forbindelse vil jeg gerne have din kommentar til nogle oplysninger om dig, som vi har tænkt os at offentliggøre. Hvis du ønsker at kommentere på oplysningerne om dig, bedes du vende tilbage til mig på [redaktør]@redox.dk hurtigst muligt. Medsend venligst et telefonnummer, som vi kan træffe dig på. Da jeg snart har deadline på historien, bliver jeg nødt til at høre fra dig i dag torsdag eller i morgen.”

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jytte Scharling, Dorthe Carlsen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Pressenævnets kompetence

Klagen vedrører hjemmesiden redox.dk. For at hjemmesider omfattes af Pressenævnets kompetence, kræves det, at de tekster, billeder og lydprogrammer, der offentliggøres på hjemmesiden, periodisk (mindst to gange årligt) udbredes til offentligheden, og at de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den skrevne presses og radio- og tv-mediers nyhedsformidling (den formidling, der er omfattet af lovens nr. 1 eller 2), jf. medieansvarslovens § 1, nr. 3. Det kræves videre, at hjemmesiden har ladet sig omfatte af nævnets kompetence ved at indgive anmeldelse til Pressenævnet, jf. lovens § 8, stk. 1.

Researchkollektivet Redox har ved e-mail af 31. august 2013 indgivet anmeldelse af hjemmesiden redox.dk til Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 8, stk. 1. Da redox.dks løbende formidling er offentlig tilgængelig og på det foreliggende grundlag må sidestilles med nyhedsformidlingen fra den trykte presse, er hjemmesiden omfattet af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Sagen realitetsbehandles herefter.

Realitetsbehandlingen

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt behandling af personoplysninger lever op til kravene i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger), herunder om loven finder anvendelse på behandlingen af oplysningerne, henhører under Datatilsynet og domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte jf. punkt A.1.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt klager er medlem af Danskernes Parti samt tidligere medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB). På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige, og nævnet kan derfor ikke tage stilling til spørgsmålet.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare jf. punkt A.3. Pressenævnet finder, at omtalen af klager som medlem af Danskernes Parti samt omtalen af klager som tidligere medlem af DNSB kan være skadelig, krænkende eller agtelsesforringende for klager, hvorfor redox.dk som udgangspunkt skulle forelægge oplysningerne for [Klager].

Vedrørende omtalen af klager som medlem af Danskernes Parti bemærker nævnet, at klager ifølge Redoxer med på et fotografi på Danskernes Partis offentlige hjemmeside i en artikel vedrørende partiets markedsføring i forbindelse med cykelløbet Giro d’Italia i 2012. Klager har imidlertid anført, at han ikke selv tilkendegivet, at han skulle være medlem af partiet. Klager er heller ikke nævnt ved navn i artiklen. Endvidere må påstanden om klagers medlemskab i partiet ses i sammenhæng med rapportens emne ”Demokratiske nazister”. En omtale i rapporten som medlem af Danskernes Parti kan derfor blive forbundet med nynazisme. Nævnet finder på denne baggrund, at redox.dk skulle forelægge oplysningen for klager forud for offentliggørelsen.

Vedrørende omtalen af klager som tidligere medlem af DNSB finder nævnet, at de forelagte oplysninger ikke på tilstrækkelig vis dokumenterer udsagnet, således at redox.dk var berettiget til at afvige fra udgangspunktet om at forelægge oplysningen for klager. Nævnet finder derfor, at også denne oplysning skulle forelægges klager inden offentliggørelsen.

Pressenævnet lægger til grund, at redox.dk forgæves forsøgte at kontakte klager den 5. september 2013 både pr. e-mail og på Facebook. Klager fik frist til at kontakte redox.dk senest dagen efter - fredag den 6. september 2013. Det skete ikke. Rapporten er dateret 8. september 2013 og blev offentliggjort mandag den 9. september 2013.

Tre medlemmer – Jytte Scharling, Dorthe Carlsen og John Meinert Jacobsen – udtaler:

Vi finder, at redox.dk ikke har givet klager rimelig tid til at svare. Det forhold, at [Klager] ved henvendelserne alene blev bedt forholde sig til spørgsmålet om det påståede medlemskab af Danskernes Parti, kan ikke føre til et andet resultat.

Vi lægger herved vægt på oplysningernes potentielt skadelige karakter, og at redox.dk alene gav klager en svarfrist til dagen efter, selvom redox.dk – henset til rapportens 94 sider – må formodes at have arbejdet på rapporten og været bekendt med indholdet i et stykke tid forud for offentliggørelsen den 9. september 2013. Redox.dk har heller ikke anført årsager til, at rapporten skulle have en sådan nyhedsværdi, at offentliggørelsen ikke kunne afvente kontakt til klager eller længere svarfrist.

Ét medlem – Lene Sarup – udtaler:

Jeg finder, at redox.dk ved henvendelse 5. september 2013 – fire dage før offentliggørelsen – har givet klager rimelig tid til at svare. Klager har ikke reageret på redox.dk’s henvendelse. Samtidig lægger jeg vægt på, at klager ikke har påpeget forkerte oplysninger om sin tilstedeværelse som beskrevet i rapporten.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler kritik af redox.dk.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af redox.dk at offentliggøre følgende:

[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Redox’ rapport ”Demokratiske nazister”

[Brødtekst]

Researchkollektivet Redox offentliggjorde på redox.dk i september rapporten Demokratiske nazister. I rapporten omtales en række personer og deres påståede tilhørsforhold.

[Klager i sag nr. 13-70-00542] er omtalt som medlem af Danskernes Parti samt tidligere medlem af (Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB).

[Klager i sag nr. 13-70-00545] er omtalt som medlem af medlem af Danskernes Parti og aktiv i den højreekstremistiske gruppering White Pride.

Da oplysningerne kan krænke personerne, burde redox.dk have spurgt dem, om oplysningerne og sammenhængenevar rigtige. Det gjorde redox.dk ved at sende en e-mail og en besked på Facebook, men svarfristen var allerede næste dag.

Pressenævnet finder ikke, at det er en rimelig frist, når det drejer sig om oplysninger i en rapport på 94 sider, som Researchkollektivet Redox har arbejdet på i længere tid.

Derfor får redox.dk kritik af Pressenævnet.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

* * *

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Afgjort den 7. februar 2014