Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00543

Resumé

I redox.dk’s rapport ”Demokratiske Nazister” er gengivet et billede af tre personer. I billedteksten står blandt andet, at en mand blev ”Årets Aktivist 2013” ved landsmødet i Danskernes Parti. Billedet er også på partiets hjemmeside. Da manden rigtignok var årets aktivist, finder Pressenævnet ikke anledning til kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnets kompetence

Klagen vedrører hjemmesiden redox.dk. For at hjemmesider omfattes af Pressenævnets kompetence, kræves det, at de tekster, billeder og lydprogrammer, der offentliggøres på hjemmesiden, periodisk (mindst to gange årligt) udbredes til offentligheden, og at de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den skrevne presses og radio- og tv-mediers nyhedsformidling (den formidling, der er omfattet af lovens nr. 1 eller 2), jf. medieansvarslovens § 1, nr. 3. Det kræves videre, at hjemmesiden har ladet sig omfatte af nævnets kompetence ved at indgive anmeldelse til Pressenævnet, jf. lovens § 8, stk. 1.

Researchkollektivet Redox har ved e-mail af 31. august 2013 indgivet anmeldelse af hjemmesiden redox.dk til Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 8, stk. 1. Da redox.dks løbende formidling er offentlig tilgængelig og på det foreliggende grundlag må sidestilles med nyhedsformidlingen fra den trykte presse, er hjemmesiden omfattet af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Sagen realitetsbehandles herefter.

Realitetsbehandlingen

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt behandling af personoplysninger lever op til kravene i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger), herunder om loven finder anvendelse på behandlingen af oplysningerne, henhører under Datatilsynet og domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte jf. punkt A.1.

Vedrørende omtalen af klager bemærker nævnet, at klager ifølge redox.dk vandt prisen ”Årets Aktivist 2013” og er med på et fotografi på Danskernes Partis offentlige hjemmeside i en artikel om partiets landsmøde i 2013. Klager er fotograferet ved overrækkelsen foran banneret ”Danskernes Parti”. Klager har imidlertid anført, at han ikke selv har tilkendegivet, at han skulle være medlem af partiet. Klager er heller ikke nævnt ved navn på partiets hjemmeside.

Da klager ikke har bestridt rigtigheden af billedteksten ”[…] og ”Årets Aktivist 2013” [Klager], til Danskernes Partis landsmøde og sommerfest i august 2013”, lægger nævnet til grund, at oplysningen er korrekt, og nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere redox.dk for ikke at kontrollere den yderligere.

Nævnet udtaler ikke kritik.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over oplysninger i en rapport bragt på redox.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sagerne nr. 13-70-00542 og 13-70-00545, der alle vedrører samme rapport.

1 Sagsfremstilling

redox.dk bragte den 9. september 2013 rapporten ”Demokratiske nazister”. På rapportens side 42 var blandt andet indsat et billede af tre personer i en døråbning med følgende billedtekst:

”Fra venstre ses byrådskandidat [Person A], DNSB-veteranen [Person B] og ”Årets Aktivist 2013” [Klager], til Danskernes Partis landsmøde og sommerfest i august 2013. Foto: Redox”.

I forbindelse med behandlingen af sagen har redox.dk fået klagen til udtalelse. I svaret til Pressenævnet henviste redox.dk til artiklen ”Landsmøde 2013: Et Europa uden multikultur” af 12. august 2013 fra Danskernes Partis hjemmeside. Til artiklen var indsat et billede, der viste klager få overrakt en pris. Prisen overrækkes foran et banner med teksten ”Danskernes Parti”. Af artiklen fremgår blandt andet følgende:

”Efter det kårede han [partileder [Person C]] årets aktivist, som dette år blev en ung sjællænder, som har været meget ihærdig med aktivisme og derfor også har været en medvirkende årsag til, at partiet har kunnet ekspandere med flere afdelinger på sjælland.”

[Klager] blev ved Pressenævnets brev af 21. oktober 2013 anmodet om at indsende sine kommentarer til redox.dk’s oplysninger, hvis han havde bemærkninger. Pressenævnet har ikke modtaget nogle kommentarer.

2 Parternes synspunkter

2.1 Klagers synspunkter

Klager har anført, at han i artiklen er omtalt som medlem af Danskernes Parti. Klager har aldrig tilkendegivet, at han skulle være medlem af dette parti.

2.2 Indklagedes synspunkter

redox.dk har anført, at omtalen af klager som medlem af Danskernes Parti bygger på artiklen ”Landsmøde 2013: Et Europa uden multikultur” af 12. august 2013 fra partiets egen hjemmeside. Til artiklen er indsat et billede, der viser klager modtager prisen som ”Årets Aktivist” til partiets landsmøde i 2013. Klager må herefter være at betragte som offentligt kendt medlem af Danskernes Parti.

redox.dk har videre anført, at de forgæves har forsøgt at kontakte klager med henblik på at forelægge de i rapporten offentliggjorte oplysninger om ham og indhente en udtalelse fra ham. Dette blev forsøgt den 5. september 2013 både via Facebook og ved henvendelse til Danskernes Partis officielle e-mail adresse, da redox.dk ikke havde klagers private e-mailadresse og telefonnummer.

Redox.dk har medsendt en kopi til Pressenævnet af henvendelserne. Af de medsendte kopier af e-mail og besked på Facebook til klager fremgår det, at redox.dk på grund af deadline på historien gav klager svarfrist senest dagen efter.

De enslydende henvendelser havde følgende tekst:

”Jeg skriver til dig fordi, at vi er i gang med at skrive om Danskernes Parti og dine aktiviteter heri. I den forbindelse vil jeg gerne have din kommentar til nogle oplysninger om dig, som vi har tænkt os at offentliggøre. Hvis du ønsker at kommentere på oplysningerne om dig, bedes du vende tilbage til mig på [redaktør]@redox.dk hurtigst muligt. Medsend venligst et telefonnummer, som vi kan træffe dig på. Da jeg snart har deadline på historien, bliver jeg nødt til at høre fra dig i dag torsdag eller i morgen.”

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jytte Scharling, Dorthe Carlsen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Pressenævnets kompetence

Klagen vedrører hjemmesiden redox.dk. For at hjemmesider omfattes af Pressenævnets kompetence, kræves det, at de tekster, billeder og lydprogrammer, der offentliggøres på hjemmesiden, periodisk (mindst to gange årligt) udbredes til offentligheden, og at de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den skrevne presses og radio- og tv-mediers nyhedsformidling (den formidling, der er omfattet af lovens nr. 1 eller 2), jf. medieansvarslovens § 1, nr. 3. Det kræves videre, at hjemmesiden har ladet sig omfatte af nævnets kompetence ved at indgive anmeldelse til Pressenævnet, jf. lovens § 8, stk. 1.

Researchkollektivet Redox har ved e-mail af 31. august 2013 indgivet anmeldelse af hjemmesiden redox.dk til Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 8, stk. 1. Da redox.dks løbende formidling er offentlig tilgængelig og på det foreliggende grundlag må sidestilles med nyhedsformidlingen fra den trykte presse, er hjemmesiden omfattet af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Sagen realitetsbehandles herefter.

Realitetsbehandlingen

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt behandling af personoplysninger lever op til kravene i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger), herunder om loven finder anvendelse på behandlingen af oplysningerne, henhører under Datatilsynet og domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte jf. punkt A.1.

Vedrørende omtalen af klager bemærker nævnet, at klager ifølge redox.dk vandt prisen ”Årets Aktivist 2013” og er med på et fotografi på Danskernes Partis offentlige hjemmeside i en artikel om partiets landsmøde i 2013. Klager er fotograferet ved overrækkelsen foran banneret ”Danskernes Parti”. Klager har imidlertid anført, at han ikke selv har tilkendegivet, at han skulle være medlem af partiet. Klager er heller ikke nævnt ved navn på partiets hjemmeside.

Da klager ikke har bestridt rigtigheden af billedteksten ”[…] og ”Årets Aktivist 2013” [Klager], til Danskernes Partis landsmøde og sommerfest i august 2013”, lægger nævnet til grund, at oplysningen er korrekt, og nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere redox.dk for ikke at kontrollere den yderligere.

Nævnet udtaler ikke kritik.

Afgjort den 7. februar 2014