Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om forretningsorden for Isbrydningsrådet

Isbrydningsrådets sammensætning

§ 1. Rådet består af 10 medlemmer, der udpeges af følgende myndigheder og organisationer:

Forsvarsministeriet 2

Søfartsstyrelsen 1

Danske Havne 2

Rederiforeningerne 2

Danmarks Skibsmæglerforening 1

Dansk Industri 1

Københavns havn 1

Stk. 2. Forsvarsministeriet udpeger rådets formand blandt sine repræsentanter.

Stk. 3. Søværnets Operative Kommando stiller sekretær til rådighed for rådet.

Stk. 4. Søværnets Operative Kommando, der varetager istjenesten, deltager i Isbrydningsrådets møder og er berettiget til at deltage i forhandlingerne.

Stk. 5. Rådet kan beslutte, at særligt sagkyndige eller repræsentanter for interessenter kan deltage i enkelte af rådets møde.

Opgaver og arbejdsform

§ 2. Isbrydningsrådet bistår Søværnets Operative Kommando i udførelsen af istjenesten med hensyn til isbrydnings- og ismeldetjenesten.

Stk. 2. Rådet fremsætter overfor Søværnets Operative Kommando de forslag og synspunkter, som rådet ønsker taget i betragtning med hensyn til:

Tjenestens drift og udførelse,

tilvejebringelse af isbrydermateriel fra ind- og udland,

samarbejde om tilrettelæggelse af iskampagner og udnyttelse af materiel, opretholdelse af forbindelsen mellem landsdelene og af den nødvendige ind- og udførsel, samt

alle forhold i øvrigt vedrørende sejladsens sikring og betryggelse under isforhold.

§ 3. For hvert medlem udpeges der af vedkommende myndighed eller organisation en stedfortræder som, når vedkommende medlem har forfald, deltager i rådets møder.

§ 4. Rådet afholder mindst to årlige møder. Et møde i maj, hvor følgende punkter behandles:

  Søværnets Operative Kommando:

  Aflægger beretning for netop afsluttede issæson, herunder:

Gennemgang af den samlede istjenestes ydelser og eventuelle justering heraf i forhold til den kommende issæson,

Gennemgang af beredskabskontrakter samt oprettede beredskabsområder.

Forslag til oprettelse af beredskabsområder for den kommende issæson.

Et møde medio september, hvor følgende punkter behandles:

Søværnets Operative Kommando:

Forelægger regnskab for den forgangne issæson samt forslag til budget for den kommende issæson.

Forelægger forslag til fastsættelse af isafgift for den kommende issæson, der endelig fastsættes af Isbrydningsrådet.

§ 5. Formanden tilrettelægger rådets arbejde og leder forhandlingerne på rådets møder. Tid og sted for møderne fastsættes af formanden, der foranlediger medlemmerne og Søværnets Operative Kommando indkaldt til møderne. Ud over de under § 4 omtalte møder kan rådet indkaldes, når 2 af rådets medlemmer eller Søværnets Operative Kommando over for formanden fremsætter ønske herom.

Stk. 2. Formanden påser, at de sager, der forelægges rådet, behandles med tilbørlig hurtighed.

§ 6. For at beslutning kan træffes af rådet, skal formanden og mindst 3 medlemmer (respektive stedfortrædere) være til stede. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såvel eventuelle mindretal som Søværnets Operative Kommando kan begære deres bemærkninger tilføjet flertallets indstillinger eller udtalelser.

§ 7. Der føres referat over rådets forhandlinger og beslutninger, og genpart heraf fremsendes til hvert enkelt medlem.

Ikrafttræden

§ 8. Cirkulæret træder i kraft den 17. februar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 11038 af 30. september 1999 om Isbrydningsrådet og dettes forretningsorden.

Forsvarsministeriet, den 6. februar 2014

Kenn Bille Iversen

/ Thomas Ramsgaard