Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

(Optagelse på særligt tilrettelagte stx- og hf-forløb for elever og kursister med Aspergers syndrom og begrænsning af klageadgang til retlige spørgsmål)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 174 af 28. februar 2012 om optagelse på de gymnasiale uddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 233 af 7. marts 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 6, stk. 2 og 4, § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1076 af 4. september 2013, § 6, stk. 2 og 4, og § 7, stk. 2, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 4. september 2013, § 5, stk. 2, 4 og 5, og § 6, stk. 3, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 4. september 2013, og § 12, stk. 5, og § 14, stk. 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret ved lov nr. 1467 af 17. december 2013, fastsættes følgende:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Ministeriet for Børn og Undervisning« til »Undervisningsministeriet«, og i § 25 udgår »børne- og«.

3. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Særlige regler om optagelse på pre-IB og særligt tilrettelagte stx- og hf-forløb for elever og kursister med Aspergers syndrom«

4. Efter § 23 indsættes i kapitel 7:

»§ 23 a. En ansøger, der ønsker optagelse på et særligt tilrettelagt stx- eller hf-forløb for elever eller kursister med Aspergers syndrom, jf. § 33 b i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., og som har de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse, kan optages efter institutionens leders konkrete vurdering, hvis der er plads.

Stk. 2. Følgende forudsætninger skal i øvrigt være opfyldt:

1) Ansøgeren skal i sin ansøgning have angivet det særligt tilrettelagte forløb som sit højest prioriterede uddannelsesønske.

2) Der skal om ansøgeren foreligge en lægeerklæring, der omfatter en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser og en anbefaling om særundervisning.

3) Ungdommens Uddannelsesvejledning skal for ansøgere fra grundskolen eller 10. klasse have vurderet, at ansøgeren på baggrund af de personlige og sociale forudsætninger ikke i almindelighed er uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, men at ansøgeren har tilstrækkelige faglige forudsætninger, således at den pågældende kan henvises til et særligt tilrettelagt forløb.

4) Et visitationsudvalg skal have vurderet, at ansøgerens faglige, personlige og sociale kompetencer er tilstrækkelige til, at ansøgeren kan gennemføre det særligt tilrettelagte forløb, herunder at den pågældende har den fornødne motivation. Der skal i udvalget indgå personer, som har viden om og erfaring med diagnoser inden for tilbuddets målgruppe. Udvalget nedsættes af skolens leder.«

5. I § 28, stk. 3, indsættes efter »§ 23, stk. 3«: »særligt tilrettelagte stx- og hf-forløb for elever og kursister med Aspergers syndrom, jf. § 23 a,«.

6. I § 37, stk. 1, indsættes efter »jf. § 1«: », når klagen vedrører retlige spørgsmål«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. februar 2014.

Stk. 2. I forbindelse med optagelse til skoleåret 2014-15 anses kravet i § 23 a, stk. 2, nr. 1, som affattet ved § 1, nr. 4, for at være opfyldt, hvis ansøgeren har angivet den relevante uddannelse på en institution, der udbyder et særligt tilrettelagt forløb for elever eller kursister med Aspergers syndrom, som sit højest prioriterede uddannelsesønske.

Undervisningsministeriet, den 14. februar 2014

P.M.V.
Lars Mortensen

/ Mads Bentzen