Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Gebyrsatser pr. 1. marts 2014 for behandling af ansøgninger og anmodninger efter bekendtgørelsens §§ 1-4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for behandling af visse ansøgninger efter Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, i lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011, og efter bemyndigelse i medfør af bekendtgørelse nr. 613 af 25. juni 2003 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Boligstyrelsen fastsættes:

§ 1. Der betales et gebyr for behandling af følgende ansøgninger eller anmodninger efter Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 1263/2012 af 21. december 2012 og Rådets forordning (EU) nr. 42/2014 af 20. januar 2014, (Iran-forordningen), Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 af 12. april 2011 med senere ændringer samt Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 med senere ændringer (dual-use-forordningen):

1) Ansøgning om tilladelse til at udføre dual-use produkter til Iran efter artikel 3 og 4 i dual-use-forordningen samt artikel 3, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i Iran-forordningen.

2) Ansøgning om tilladelse til at yde teknisk bistand eller foretage mæglervirksomhed efter artikel 5, stk. 2, litra a, og artikel 7, stk. 1, og ansøgning om tilladelse til at yde finansiering eller finansiel bistand efter artikel 5, stk. 2, litra b, i Iran-forordningen.

3) Ansøgning om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer efter artikel 24-28 i Iran-forordningen og artikel 4-5 og 7 i Rådets forordning nr. 359/2011.

4) Ansøgning om tilladelse til at overføre følgende beløb til og fra iranske personer, enheder eller organer efter Iran-forordningen:

a) Beløb på 1.000.000 euro eller derover, der vedrører fødevarer, sundhedspleje, medicinsk udstyr eller landbrugsmæssige eller humanitære formål, jf. artikel 30, stk. 3, litra b.

b) Beløb på 400.000 euro eller derover, der vedrører personlige overførsler, jf. artikel 30, stk. 3, litra b.

c) Beløb på 100.000 euro eller derover, jf. artikel 30, stk. 3, litra c, som vedrører andre formål end angivet i nr. 4, litra a og b.

d) Beløb på 400.000 euro eller derover, jf. artikel 30a, stk. 1, litra c.

5) Anmodning om teknisk vurdering af om et produkt er opført i bilag I, II, III, VI og VIA i Iran-forordningen i tilfælde, hvor produktet er tilbageholdt af en toldmyndighed på grund af tvivl om, hvorvidt produktet kan udføres uden tilladelse, eller om produktet er forbudt at udføre til Iran efter dual-use-forordningen og Iran-forordningen.

6) Anmodning om teknisk vurdering af om udstyr og teknologi til olie-/gasindustrien og den petrokemiske industri i Iran er opført i bilag VI og VIA i Iran-forordningen.

§ 2. Ved ansøgning om pengeoverførsler, jf. § 1, nr. 4, som vedrører betaling for en samlet ordre, men som finder sted som flere forbundne transaktioner, betales fuldt gebyr for behandling af den første ansøgning og reduceret gebyr for efterfølgende ansøgninger om transaktioner, der overstiger beløbsgrænserne i § 1, nr. 4, og hvor transaktionen udgør en del af betalingen for den samlede ordre.

Stk. 2. Ved ansøgninger efter stk. 1 påhviler det ansøger at dokumentere, at der er tale om sammenhængende transaktioner til betaling for en samlet ordre. Dokumentation skal på forlangende indsendes til Erhvervsstyrelsen.

§ 3. Der betales et gebyr for behandling af følgende ansøgninger eller anmodninger efter Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 med senere ændringer (Syrien-forordningen) samt Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 med senere ændringer (dual-use-forordningen):

1) Ansøgning om tilladelse til at udføre dual-use produkter til Syrien efter artikel 3 og 4 i dual-use-forordningen samt artikel 2a, stk. 2 og artikel 2b, stk. 1, i Syrien-forordningen.

2) Ansøgning om tilladelse til at yde teknisk bistand eller foretage mæglervirksomhed efter artikel 3, stk. 3, og stk. 4, litra a, og ansøgning om tilladelse til at yde finansiering eller finansiel bistand efter artikel 3, stk. 4, litra b, i Syrien-forordningen.

3) Ansøgning om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer efter artikel 16-18 og 20 i Syrien-forordningen.

4) Anmodning om teknisk vurdering af om et produkt er opført i bilag I i dual-use-forordningen eller bilag IA, VI, VII og IX i Syrien-forordningen i tilfælde, hvor produktet er tilbageholdt af en toldmyndighed på grund af tvivl om, hvorvidt produktet kan udføres uden tilladelse, eller om produktet er forbudt at udføre til Syrien, jf. dual-use-forordningen og Syrien-forordningen.

5) Anmodning om teknisk vurdering af om udstyr og teknologi til olie-/gasindustrien i Syrien er opført i bilag VI i Syrien-forordningen.

6) Anmodning om teknisk vurdering af om udstyr og teknologi til kraftværker til el-produktion i Syrien er opført i bilag VII i Syrien-forordningen.

§ 4. Der betales et gebyr for behandling af følgende ansøgninger efter Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 (antitorturforordningen), som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2011 af 20. december 2011:

1) Ansøgning om tilladelse efter artikel 5, stk. 1, i antitorturforordningen til at udføre produkter, der er opført i bilag II, nr. 1 og 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1352/2011.

2) Ansøgning om dispensation efter artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, i antitorturforordningen til at udføre, importere eller yde teknisk bistand til produkter, der er opført i bilag I i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1352/2011.

§ 5. Gebyrer efter denne bekendtgørelse fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Gebyret opkræves af Erhvervsstyrelsen, når afgørelsen på ansøgningen eller resultatet af den tekniske vurdering foreligger og skal betales senest 30 dage efter påkrav. Udløber betalingsfristen en lørdag, søndag eller helligdag, skal indbetaling af gebyr ske den førstkommende hverdag.

Stk. 2. Det er en forudsætning for behandling af ansøgninger eller anmodninger, som angivet i § 1 eller §§ 3-4, at ansøger på tidspunktet for ansøgningen eller anmodningen erklærer sig indforstået med at betale et gebyr i overensstemmelse med henholdsvis § 1 eller §§ 3-4.

Stk. 3. Gebyret opkræves uafhængigt af, om en ansøgning fører til en tilladelse eller et afslag, og uafhængigt af udfaldet af en teknisk vurdering.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 4 af 8. januar 2013 om gebyr for behandling af visse ansøgninger efter Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ansøgninger og anmodninger indgivet før den 1. marts 2014 behandles efter bekendtgørelse nr. 4 af 8. januar 2013 om gebyr for behandling af visse ansøgninger efter Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

Erhvervsstyrelsen, den 17. februar 2014

Anders Hoffmann
vicedirektør

/ Torsten A. Andersen


Bilag 1

Gebyrsatser pr. 1. marts 2014 for behandling af ansøgninger og anmodninger efter bekendtgørelsens §§ 1-4

1) Ansøgning om tilladelse til at udføre dual-use produkter, jf. § 1, nr. 1 og § 3, nr. 1: 7.500 kr.

2) Ansøgning om tilladelse til at yde teknisk bistand eller foretage mæglervirksomhed og ansøgning om tilladelse til at yde finansiering eller finansiel bistand, jf. § 1, nr. 2, og § 3, nr. 2: 7.500 kr.

3) Ansøgning om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler m.v., jf. § 1, nr. 3 og § 3 nr. 3: 7.500 kr.

4) Ansøgning om tilladelse til pengeoverførsler, jf. § 1, nr. 4: 11.000 kr. Ved forbundne transaktioner, jf. § 2, stk. 1: Første ansøgning: 11.000 kr. og efterfølgende ansøgninger: 3.000 kr. pr. ansøgning.

5) Anmodning om en teknisk vurdering af om et produkt er opført i Iran-forordningens bilag I, II og III om dual-use produkter, jf. § 1, nr. 5: 7.500 kr. Anmodes der samtidig om en teknisk vurdering af, om et produkt er opført i forordningens bilag VI og VIA om olie-/gas-/petrokemiske produkter, består gebyret herudover af 1.050 kr. pr. påbegyndt time ved den tekniske vurdering af produktet.

6) Anmodning om teknisk vurdering af olie-/gas-/petrokemiske produkter, jf. § 1 nr. 6: 7.500 kr. samt 1.050 kr. pr. påbegyndt time ved den tekniske vurdering af produkterne.

7) Anmodning om en teknisk vurdering af om et produkt er opført i bilag I i dual-use-forordningen eller bilag IA og IX i Syrien-forordningen, jf. § 3, nr. 4: 7.500 kr. Anmodes der samtidig om en teknisk vurdering af, om et produkt er opført i Syrien-forordningens bilag VI om olie-/gasprodukter og bilag VII om udstyr til kraftværker i Syrien, består gebyret herudover af 1.050 kr. pr. påbegyndt time ved den tekniske vurdering af produktet.

8) Anmodning om teknisk vurdering af olie-/gasprodukter, jf. § 3, nr. 5, eller teknisk vurdering af udstyr til kraftværker, jf. § 3, nr. 6: 7.500 kr. samt 1.050 kr. pr. påbegyndt time ved den tekniske vurdering af produktet.

9) Ansøgning om tilladelse til at udføre produkter, der er opført i bilag II, nr. 1 og 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1352/2011, jf. § 4, nr. 1: 7.500 kr.

10) Ansøgning om dispensation til at udføre, importere eller yde teknisk bistand til produkter, der er opført i bilag I i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1352/2011, jf. § 4, nr. 2: 7.500 kr.