Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1645 af 27. december 2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved bekendtgørelse nr. 136 af 14. februar 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En person er aktivitetsparat efter § 1, nr. 3, hvis personen

1) vurderes ikke at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder, eller

2) er under 30 år og har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.«

2. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. En person er aktivitetsparat efter § 1, nr. 13, hvis personen

1) vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår, eller

2) har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. februar 2014 og har virkning fra den 1. februar 2014.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 19. februar 2014

Morten Binder

/ Vibeke Dalbro