Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af postloven

(Ændringer i vilkår for varetagelsen af befordringspligten og præciseringer af lovens anvendelsesområde, post til døren m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på befordring af adresserede pakker, som befordres i henhold til en forudgående aftale mellem den virksomhed, som befordrer pakken, og afsenderen, medmindre befordring sker på grundlag af en individuel tilladelse, jf. § 14.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder alene anvendelse på postmodtagerens folkeregisteradresse.«

3. § 15, stk. 1, affattes således:

»Transportministeren fastsætter i den individuelle tilladelse, jf. § 14, vilkårene for opfyldelse af befordringspligten, herunder

1) fysiske mål samt service- og kvalitetskrav for de befordringspligtige forsendelser og udførelse af ekstern kvalitetsmåling og offentliggørelse heraf,

2) hvilke dage der skal foretages omdeling,

3) regler for organisering af det landsdækkende net af postbetjeningssteder og

4) regler for postbetjeningen af øer samt begrænsninger i postomdelingen.«

4. I § 28 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Overtrædelse af § 7, stk. 1 og 2, begået af en virksomhed med tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring, jf. § 3, stk. 1, eller en virksomhed, der omdeler uadresserede forsendelser, straffes med bøde.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. februar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Magnus Heunicke