Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland)

I medfør af § 30, stk. 1, §§ 31-32, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, fastsættes:

§ 1. Fiskeri må ikke udøves inden for de i §§ 2-7 fastsatte fredningsbælter.

§ 2. Ved følgende vandløbs udløb, anført med vandløbsnummer efter Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcers udsætningsplaner, er der fastsat følgende fredningsbælter, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m, for Odense Å dog inden for en afstand af 600 m, fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

 

Ålebæk
Kragelund Kanal
Ringe Å
Lunde Å
Stavids Å
Odense Å
Vejrup Å
Geels Å
Kavslunde Å
Kongshøj Å
Stokkebæk
Tange Å
Vejstrup Å
Syltemade Å
Hundstrup Å
Gruppemølle Å
Stensgård Møllebæk
Hattebæk
Storå
Avlby Mølleå
Viby Å
Hygind Bæk
Ålebæk
Å Å
0901
0902
0904
0909
0911
0912
0913
0915
0921
0925
0927
0928
0932
0935
0937
0940
0941
0942
1003
1005
1007
1010
1013
1016

§ 3. I perioden fra den 16. september til og med den 15. marts er der ved følgende vandløbs udløb, anført med vandløbsnummer, fastsat et fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

 

Skjoldmose Rende
0919
Vejle Bæk
0920
Askebæk
0926
Isebæk
0929
Lillebæk
0930
Hammesbro Bæk
0931
Ringsgård Bæk
0936
Skelbæk
1002
Ørredbæk
1004
Stutteribækken
1006
   
Ærø:
 
Eskebæk
0949
   
Langeland:
 
Bregnemoseafløbet
0955
Tudserenden
0956
Fladmose-Hellevad-afløbet
0957
   
   
   

§ 4. Ved udløbet af Bogense Bybæk (vandløbsnr. 1001) er der fastsat et udvidet fredningsbælte bestående af Bogense Havn samt vandområdet uden for havnen i en afstand af 500 m fra havneudløbet, regnet fra fyret på den østlige ydermole, jf. bilag 1.

§ 5. Ved udløbet af Brende Å (vandløbsnr. 1012) er der fastsat et udvidet fredningsbælte, bestående af Bredningen og et bælte på 500 m, regnet fra udløbet ved Bredningen (det østligste punkt på Skæreklint Odde), samt den vestlige del af Emtekær Nor afgrænset af linjen, Øret (55o20,57'N - 09o52,94'Ø) sydpå til pynten på Sandager Næs (55o20,39'N - 09o52,90'Ø), jf. bilag 2.

§ 6. Ved udløbet af Puge Mølle Å (vandløbsnr. 1014) er der fastsat et udvidet fredningsbælte, der omfatter hele Aborg Minde Nor samt vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra Aborg Minde Nors udløb i Lillebælt, jf. bilag 2.

§ 7. Ved udløbet af Hårby Å (vandløbsnr. 1018) i Nabbekrogen er der fastsat et udvidet fredningsbælte, afgrænset af linjen, sydspidsen af Nappen (55o10,97'N - 10o05,92'Ø) til pynten vest for Skjoldmose Bjerg (55o10,58'N - 10o07,20'Ø), jf. bilag 3.

§ 8. I det i stk. 2 nævnte område

1) må der ikke udøves fiskeri med garn, og

2) i perioden fra den 1. oktober til og med første fredag i marts måned må der ikke udøves fiskeri med stang eller lignende lette håndredskaber.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forbud mod fiskeri omfatter et område i Odense Å (vandløbsnr. 0912) fra Kertemindevej til udløbet i fjorden, i hele Odense Gl. Kanal samt i den del af Odense Fjord, der omfatter vandområdet uden for Odense Havn og Odense Kanal (afgrænset af øst-vest linjen gennem forreste fyrbåke af ledefyret ved vigepladsen i kanalen) i tilknytning til de i § 2 nævnte fredningsbælter ved Odense Å og Lunde Å. Området i Odense Fjord afgrænses mod SØ af linien ”Skydetårnet” (55o26,28'N - 10o26,02'Ø) på skydebanen nord for Seden By til sydspidsen af Vigelsø (55o27,75'N - 10o27,42'Ø) og mod NØ af linjen mellem pynten øst for Klintebjerg by (55o28,72'N - 10o27,31'Ø) og nordvestligste punkt - Skalø - på Vigelsø (55o28,64'N - 10o27,50'Ø), jf. bilag 5 og 6.

§ 9. I området i tilknytning til det i § 8, stk. 2, nævnte område og de i § 2 nævnte fredningsbælter ved Vejrup Å og Geels Å gælder begrænsninger for udøvelse af fiskeri. Området afgrænses i nord af en linje fra den sydøstlige spids på Gersø (bageste fyrbåke på ledefyret) til bøje nr. 36 ved sejlrenden og derfra i østlig retning langs den faste røde farvandsafmærkning på den sydlige side af sejlrenden til Lindøværftet (udrustningskajens NV hjørne), jf. bilag 5.

Stk. 2. Begrænsningerne for udøvelse af fiskeriet i området i henhold til stk. 1 er følgende:

1) Der må ikke udøves fiskeri med stang eller lignende lette håndredskaber i perioden 1. oktober til og med den første fredag i marts måned.

2) Der må ikke udøves fiskeri med kasteruser i perioden fra den 10. maj til og med den 31. juli.

3) Der må ikke udøves fiskeri med garn i perioden fra den 1. december til og med den 15. maj.

4) I perioden fra den 16. maj til og med den 30. november må der kun udøves fiskeri med skrubbegarn, som skal opfylde følgende krav:

a) maskemålet er mindst 130 mm helmaske (65 mm halvmaske),

b) opdriften i overtellen må ikke være højere end flydeline nr. 1, defineret som 400 g opdrift pr. 100 m,

c) garnets højde må ikke overstige 1,2 m (strakt mål),

d) den samlede længde af garn må maksimalt være 135 m, og

e) skal være bundsatte garn, der ikke er opspændte og ikke er opstillet ved pæle.

Stk. 3. Uanset stk. 2, nr. 2, er det hele året tilladt at anvende kasteruser for personer, der har særskilt tilladelse hertil i henhold til bekendtgørelsen om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

§ 10. I området i tilknytning til de i § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, nævnte områder i Odense Fjord og afgrænset i nord af en linje fra fyret på Enebærodde (55o30,966´N - 10o33, 662´Ø) til Lodshavnen ved Lodshuse (55o30,962´N - 10o34,203´Ø), jf. bilag 7, må der ikke udøves fiskeri med garn med en samlet længde over 135 m.

§ 11. I de i § 8 stk. 2, § 9, stk. 1, § 10, § 14, stk. 3, og § 15 nævnte områder skal bundgarn i månederne marts, april og maj være sænket 30 cm under den til enhver tid værende vandoverflade.

§ 12. I de i § 8, stk. 2, § 9, stk. 1, § 10, § 14, stk. 3, og § 15, nævnte områder skal der hele året i bundgarn og bundgarnslignende ruseredskaber, være anbragt et spærrenet eller en stoprist, der skal fastgøres tætsluttende med kalv eller bøjle, og være udformet som følger:

1) Spærrenet skal være anbragt i rusens forreste bøjle, idet nettes maskevidde højst må være 75 mm halvmaske (knude til knude).

2) Stopristen skal være af stål eller andet af NaturErhvervstyrelsen godkendt materiale og være monteret i forreste kalv med en ramme, stor 170 mm x 170 mm, og med et kryds, således at sidelængden i det enkelte hul i krydset ikke overstiger 85 mm, jf. bilag 9.

3) Til fiskeri efter fladfisk kan der anvendes en type stoprist som angivet i bilag 10. Stopristen skal være af stål eller andet af NaturErhvervstyrelsen godkendt materiale og skal have de mål, som fremgår af bilag 10. Ved montering af denne type stoprist skal risten placeres med det 40 mm høje hul nederst og vandret.

§ 13. I de i § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, nævnte områder må havørred (Salmo trutta) i perioden fra den 1. oktober til og med første fredag i marts måned ikke fiskes, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg.

Stk. 2. I de i § 8, stk. 2, § 9, stk. 1, og § 10 nævnte områder gælder et mindstemål for havørred (Salmo trutta) på 45 cm.

Stk. 3. Havørred (Salmo trutta), der er fanget i strid med stk. 1 eller ikke opfylder mindstemålet i stk. 2, skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

§ 14. Fiskeri må ikke udøves ved udløbet af Vindinge Å i Holckenhavn Fjord vest for en linje fra pynten på fjordens nordlige bred (55o17,89'N - 10o45,58'Ø) i retning 190o retvisende til fjordens sydlige bred, jf. bilag 4.

Stk. 2. I Holckenhavn Bugt på ydersiden af udløbet i dæmningen fastsættes et fredningsbælte på 500 m, regnet fra udløbet, og i Holckenhavn Fjord på indersiden af udløbet fastsættes et fredningsbælte på 300 m fra udløbet. Fiskeri må ikke udøves i disse fredningsbælter, jf. bilag 4.

Stk. 3. Fiskeri må ikke udøves i den øvrige del af Holckenhavn Fjord. Dog kan eksisterende erhvervsfiskeri og bierhvervsfiskeri med åleruser, herunder bundgarn, foregå efter tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen. Det er en betingelse, at redskabet opstilles fra bredden således at mindst 2/3 af fjordens bredde er fri, samt at sideafstanden mellem redskaber, der står fra modsat side, er mindst 100 m.

Stk. 4. Fiskeri, bortset fra fiskeri med ruseredskaber samt stang eller lignende lette håndredskaber, må ikke udøves i Holckenhavn Bugt mellem grænsen for fredningsbæltet anført i stk. 2 og linjen retvisende syd fra Avernakke Pier.

§ 15. Der er fastsat et udvidet fredningsbælte i Nakkebølle Fjord mellem fredningsbæltet fastsat i § 2 ved udløbet af Hundstrup Å (vandløbsnr. 0937) og afgrænset af linjen Bremerhage, hvor Østergyden når kysten, (55o03,258´N - 10o21,712´Ø) til pynten ved Strandhuse (55o03,312´N - 10o23,246´Ø), jf. bilag 8. I området må der ikke udøves fiskeri med garn.

§ 16. Udover de i denne bekendtgørelse nævnte fredningsbælter findes langs Fyns kyster, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland), ingen fredningsbælter.

§ 17. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 1, § 8, stk. 1, §§ 9-15.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014 og gælder til og med den 31. december 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 102 af 20. februar 2006 om fredningsbælter ved Fyn ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 21. februar 2014

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

Bilag 1 med tegnforklaring Size: (655 X 440)


Bilag 2

Bilag 2-06-05-13 Size: (655 X 440)


Bilag 3

Bilag 3 ny-06-05-13 Size: (655 X 440)


Bilag 4

Bilag 4 ny-06-05-13 Size: (655 X 440)


Bilag 5

Bilag 5 ny-06-05-13 Size: (655 X 440)


Bilag 6

Bilag 6 ny-06-05-13 Size: (655 X 440)


Bilag 7

Bilag 7-06-05-13 Size: (655 X 440)


Bilag 8

Bilag 8 Size: (655 X 440)


Bilag 9

Bilag 9 Size: (655 X 420)


Bilag 10

Bilag 8 Size: (655 X 880)