Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Herved bekendtgøres lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 957 af 9. september 2011, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1636 af 26. december 2013.

§ 1. DONG Energy A/S’ datterselskab DONG Oil Pipe A/S forestår driften af den rørledning med tilhørende pumpe- og terminalfaciliteter til transport af råolie og kondensat, der er anlagt fra det danske kontinentalsokkelområde i Nordsøen til Fredericia.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan tillade, at DONG Oil Pipe A/S i tilknytning til virksomhed efter stk. 1 etablerer og driver faciliteter til separation af råolie og kondensat, som transporteres gennem rørledningen. Meddelelse af tilladelse forudsætter, at en eller flere nuværende eller kommende brugere af rørledningen ønsker separation af deres råolie og kondensat. Tilladelse meddeles efter ansøgning, som indgives efter § 2 a.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om driften af rørledningen og separationsfaciliteter m.v. og udøver gennem Energistyrelsen tilsyn med virksomheden.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan pålægge ansøgere efter denne lov, ejer og brugere af rørledningen eller separationsfaciliteter og enhver med andel i et felt, der har fået dispensation fra tilslutningspligten efter § 2, stk. 3, at betale udgifterne ved myndighedernes sagsbehandling efter denne lov og kan fastsætte regler herom.

§ 2. Enhver, der indvinder flydende kulbrinter på dansk kontinentalsokkelområde i Nordsøen, skal tilslutte produktionsanlæg til hovedrørledningen eller til en af DONG Oil Pipe A/S anlagt stikledning samt anlægge de installationer og rørledninger, som tilslutningen på et af DONG Oil Pipe A/S fastlagt tilslutningssted nødvendiggør. Råolie og kondensat indvundet på dansk kontinentalsokkel i Nordsøen, som er bestemt til raffinering eller afsætning i Danmark, skal transporteres igennem rørledningen. .

Stk. 2. DONG Oil Pipe A/S har med de begrænsninger, der følger af rørledningens kapacitet, pligt til gennem ledningen at transportere råolie og kondensat indvundet på dansk kontinentalsokkelområde i Nordsøen. DONG Oil Pipe A/S skal opretholde og drive sådanne faciliteter samt anlægge de stikledninger, som denne pligt nødvendiggør.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan undtage fra pligterne i henhold til stk. 1 og 2 i tilfælde, hvor transport gennem rørledningen efter ministerens skøn må anses for uøkonomisk eller uhensigtsmæssig.

Stk. 4. DONG Oil Pipe A/S aftaler vilkårene for tilslutning og transport samt eventuel separation med brugerne. Hvis kvaliteten af de enkelte brugeres råolie og kondensat ændres ved transport og eventuel behandling i separationsfaciliteter i tilknytning til transporten i rørledningen, kan DONG Oil Pipe A/S og brugerne aftale vilkårene for udligning af dette mellem brugerne. I tilfælde af uenighed fastsættes vilkårene af klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 5. Aftaler efter stk. 4 skal godkendes af klima-, energi- og bygningsministeren. Ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

§ 2 a. En ansøgning om tilladelse efter § 1, stk. 2, skal være bilagt en plan for separationsfaciliteterne og deres drift. Tilladelsen skal være meddelt af klima-, energi- og bygningsministeren, jf. § 1, stk. 2, inden DONG Oil Pipe A/S indhenter tilbud på etablering og drift af faciliteterne. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. Leverandører til etablering og drift af faciliteterne vælges på grundlag af udbud efter samme regler, som er fastsat i EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv.

Stk. 3. Tilladelse efter § 1, stk. 2, kan kun meddeles, hvis det skønnes, at DONG Oil Pipe A/S har den fornødne sagkundskab og økonomiske baggrund til at kunne drive separationsvirksomheden. DONG Oil Pipe A/S skal til enhver tid kunne dokumentere at have den fornødne sagkundskab.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan inddrage en tilladelse efter § 1, stk. 2, hvis DONG Oil Pipe A/S tages under rekonstruktionsbehandling, indgiver konkursbegæring eller erklæres konkurs.

§ 2 b. DONG Oil Pipe A/S er forpligtet til at udføre separation af råolie og kondensatprodukter for brugere af rørledningen. Betaling for separationen afkræves brugere af separationsfaciliteterne i overensstemmelse med § 3 c, stk. 3.

Stk. 2. DONG Oil Pipe A/S kan stille krav om, at brugere og kommende brugere af separationsfaciliteterne stiller sikkerhed for refusion til DONG Oil Pipe A/S af selskabets omkostninger, jf. § 3 c, stk. 1, 1., 3. og 4. pkt. Refusionen forfalder til betaling, såfremt brugeren eller kommende brugere beslutter ikke at benytte faciliteterne eller afbryder eller forkorter brugen heraf, uden at der er andre brugere, som ønsker at fortsætte benyttelsen. Klima-, energi- og bygningsministeren træffer afgørelse i tilfælde af uenighed mellem DONG Oil Pipe A/S og en bruger eller kommende bruger om sikkerhedens størrelse og art.

§ 3. Enhver, der i medfør af § 2 har pligt til at tilslutte produktionsanlæg til rørledningen eller bruger den til transport af råolie eller kondensat, betaler til DONG Oil Pipe A/S

1) et beløb til dækning af kapitalomkostningerne vedrørende finansiering af anlægget af olierørledningen med dertil hørende pumpe- og terminalfaciliteter samt eventuelle stikledninger og

2) et beløb til dækning af øvrige omkostninger ved driften af rørledningen beregnet pr. transporteret enhed råolie og kondensat.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1, nævnte kapitalomkostninger omfatter renter og øvrige finansieringsomkostninger på de optagne lån samt afdrag svarende til tilbagebetaling af lånene over 15 år. Tilbagebetalingstiden på et anlæg kan dog ikke overstige anlæggets forventede tekniske eller økonomiske levetid.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren skal godkende de i stk. 1 omhandlede beløb og fastsætter efter forhandling med DONG Oil Pipe A/S og brugerne nærmere regler for beregningen, fordelingen og betalingen heraf.

§ 3 a. (Ophævet)

§ 3 b. DONG Oil Pipe A/S fastsætter efter forhandling med brugerne af rørledningen og separationsfaciliteterne m.v. kriterier for, hvilken sammensætning af råolie og kondensat der kræver separation. Kriterierne fastsættes med det udgangspunkt, at en brugers råolie og kondensat kræver separation, når den ikke kan transporteres i et normalt skib beregnet til transport af råolie. Kriterierne skal godkendes af klima-, energi- og bygningsministeren og offentliggøres af DONG Oil Pipe A/S. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen af kriterierne. I tilfælde af uenighed mellem en bruger eller en kommende bruger og DONG Oil Pipe A/S om, hvorvidt brugerens eller den kommende brugers råolie og kondensat kræver separation, træffer ministeren afgørelse herom.

Stk. 2. Brugere eller kommende brugere af rørledningen m.v., hvis råolie og kondensat kræver separation, aftaler med DONG Oil Pipe A/S betaling og øvrige vilkår for separation af deres olie og kondensat. I tilfælde af uenighed fastsættes vilkårene af klima-, energi- og bygningsministeren. Aftalerne skal godkendes af klima-, energi- og bygningsministeren. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

§ 3 c. Brugerne af separationsfaciliteterne har pligt til at betale DONG Oil Pipe A/S’ omkostninger i forbindelse med faciliteterne. Brugernes betaling for brug af separationsfaciliteterne skal i et regnskabsår dække omkostninger i forbindelse med faciliteterne i samme år. Omkostninger omfatter alle omkostninger relateret til driften af separationsfaciliteterne fratrukket eventuelle indtægter. Omkostninger omfatter endvidere de faktisk afholdte omkostninger til afdrag og forrentning af lån (fremmedkapital) til finansiering af separationsfaciliteterne, forrentning af den egenkaptalbinding, som investeringen i separationsfaciliteterne medfører, jf. stk. 2, og hensættelser til omkostninger til fjernelse af separationsfaciliteterne.

Stk. 2. DONG Oil Pipe A/S’ binding af egenkapital til finansiering af separationsfaciliteterne forrentes med den effektive rente for de aktuelle lån til finansiering af separationsfaciliteterne i samme regnskabsår med tillæg af 3 procentpoint. Uanset den faktiske egenkapital i DONG Oil Pipe A/S fastsættes egenkapitalbindingen ved beregning af DONG Oil Pipe A/S’ omkostninger til 30 pct. af den samlede kapital, som i gennemsnit over året er bundet i separationsfaciliteterne.

Stk. 3. Brugere, hvis råolie og kondensat kræver separation, og brugere, hvis råolie og kondensat ikke kræver separation, men som ønsker at få foretaget separation, betaler for separation et beløb, der opgøres som de gennemsnitlige omkostninger, jf. stk. 1, i regnskabsåret pr. ton kondensat, som er frasepareret i samme regnskabsår.

Stk. 4. DONG Oil Pipe A/S kan opkræve acontobetaling for brug af separationsfaciliteterne.

Stk. 5. DONG Oil Pipe A/S offentliggør den aktuelle betaling for brug af separationsfaciliteterne.

Stk. 6. DONG Oil Pipe A/S aflægger særskilt regnskab for virksomhed efter § 1, stk. 2. Regnskabet revideres efter de regler, der til enhver tid er gældende for DONG Oil Pipe A/S’ samlede virksomhed. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskab bilagt udtalelser fra brugerne fremsendes til klima-, energi- og bygningsministeren. DONG Oil Pipe A/S offentliggør regnskabet. I tilfælde af uenighed om regnskabet mellem en bruger og DONG Oil Pipe A/S træffer klima-, energi- og bygningsministeren afgørelse.

§ 3 d. (Ophævet)

§ 4. Til etableringen af rørledningen m.v. kan klima-, energi- og bygningsministeren i det nødvendige omfang tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 2. Ekspropriation i henhold til stk. 1 finder sted efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 5. DONG Oil Pipe A/S skal erstatte skader, der forvoldes ved anlæg eller drift af rørledningen og separationsfaciliteterne m.v., selv om skaden er hændelig.

Stk. 2. Har skadelidende ved forsæt eller grov uagtsomhed medvirket til skaden, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 1981.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 2, stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse på virksomhed, der udøves i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund med tilhørende protokoller og aftaler. Klima-, energi- og bygningsministerens afgørelser efter § 2, stk. 3, og afgørelser efter § 2, stk. 4, om vilkårene for tilslutning til og transport gennem rørledningen i aftaler mellem DONG Oil Pipe A/S og brugerne, kan af bevillingshaverne indbringes for det voldgiftsnævn, der er omhandlet i § 14, stk. 2, i bevillingen, jfr. bekendtgørelse nr. 372 af 7. november 1963, med senere aftalte ændringer.


Lov nr. 254 af 8. juni 1983 om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v., der vedrører § 3 a indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.1)

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 432 af 10. juni 1997 om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, der vedrører § 2, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning i alle tilfælde, hvor transport - og energiministeren ikke inden ikrafttrædelsen har undtaget fra pligterne i henhold til § 2, stk. 1.2)


Lov nr. 74 af 12. februar 2002 om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat og lov om visse havanlæg, der vedrører § 1, stk. 5, § 2, stk. 1, 2. pkt., § 3 og § 6, stk. 2, 2. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 15. marts 2002.


Lov nr. 206 af 29. marts 2004 om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, der vedrører § 6, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.3)


Lov nr. 1427 af 22. december 2004 om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. og anlægslov for naturgasforsyning og ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, der vedrører § 3 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.


Lov nr. 542 af 26. maj 2010 om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, der vedrører § 1, § 2, stk. 4, 2. pkt., § 2, stk. 5, § 2 a, § 2 b, § 3, stk. 3-6, § 3 a, stk. 1, § 3 b, § 3 c, § 3 d, § 5, stk. 1 og § 6, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.


Lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love, hvis § 52 vedrører § 2 a, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 55

Stk. 1. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.4)

Stk. 2-10. (Udeladt)


Lov nr. 1636 af 26. december 2013 om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, der vedrører § 2, stk. 4-6, § 3, stk. 2-5, § 3 a, § 3 d og § 6, stk. 2 og 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Loven har virkning for indkomståret 2014 og senere indkomstår.

Stk. 3. § 2, stk. 4, i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 957 af 9. september 2011, der ophæves med denne lovs § 3, nr. 1, finder fortsat anvendelse for betaling af afgifter vedrørende 2013. § 3, stk. 2, i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 957 af 9. september 2011, der ophæves med denne lovs § 3, nr. 3, finder ligeledes fortsat anvendelse for betaling af afgifter vedrørende 2013.

Energistyrelsen, den 25. marts 2014

Birgitta Jacobsen

/ Jens Skov-Spilling

Officielle noter

1) Lov nr. 254 af 8. juni 1983 om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. trådte i kraft den 15. juni 1983.

2) Lov nr. 432 af 10. juni 1997 om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat trådte i kraft den 12. juni 1997.

3) Lov nr. 206 af 29. marts 2004 om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat trådte i kraft den 1. april 2004.

4) § 52 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love er sat i kraft den 1. april, jf. bekendtgørelse nr. 208 af 15. marts 2011 om ikrafttræden af lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.)