Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Ændring af timefradraget ved arbejdsindtægter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 894 af 4. juli 2013 og senest ved § 1 i lov nr. 1612 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 1, 1. pkt., ændres »14,58 kr.« til: »25 kr.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. februar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Mette Frederiksen