Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af integrationsloven

(Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, § 4 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, § 6 i lov nr. 1610 af 26. december 2013 og § 3 i lov nr. 1612 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»I kommuner uden integrationsråd kan kommunalbestyrelsen udpege et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.«

2. I § 43, stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »vælge«: »5 medlemmer til«.

3. § 44, stk. 1-3, affattes således:

»Social-, børne- og integrationsministeren nedsætter Rådet for Etniske Minoriteter, der består af 14 medlemmer. Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter vælger hvert fjerde år blandt sine medlemmer 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Kommunalbestyrelserne i København, Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner indstiller hver 2 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Social-, børne- og integrationsministeren udpeger på baggrund af indstillingerne og under iagttagelse af reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd 1 medlem fra hver kommune til Rådet for Etniske Minoriteter. Social-, børne- og integrationsministeren udpeger herudover 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter, heriblandt formanden.

Stk. 2. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Stk. 3. Social-, børne- og integrationsministeren udpeger 1 tilforordnet medlem fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet, som ikke har stemmeret.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. februar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Manu Sareen