Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Institutionsakkreditering
Kapitel 2 Uddannelsesakkreditering
Kapitel 3 Prækvalifikation af nye uddannelser
Kapitel 4 Godkendelse af uddannelser
Kapitel 5 Klageadgang
Kapitel 6 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Kriterier for institutionsakkreditering
Bilag 2 Kriterier for uddannelsesakkreditering
Bilag 3 Beskrivelser af bachelor-, kandidat- og mastergrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i rammen for videregående grader i Danmark (typebeskrivelser)
Bilag 4 Kriterier for prækvalifikation
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

I medfør af § 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

Kapitel 1

Institutionsakkreditering

§ 1. Akkrediteringsrådet træffer ud fra en helhedsvurdering afgørelse om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet på grundlag af de kriterier, der fremgår af denne bekendtgørelses bilag 1.

Stk. 2. Akkrediteringsrådet offentliggør afgørelserne og de tilknyttede akkrediteringsrapporter.

§ 2. Uddannelsesinstitutionerne udarbejder selvevalueringsrapport, der indgives til Akkrediteringsrådet inden for en af rådet fastsat frist.

Stk. 2. En institutionsakkreditering anses for at være påbegyndt 80 hverdage før den efter stk. 1 fastsatte frist.

§ 3. Danmarks Akkrediteringsinstitution fastsætter procedurer for behandling og vurdering af uddannelsesinstitutionernes ansøgning om institutionsakkreditering under hensyntagen til forskelle i institutionstype og -størrelse.

Stk. 2. Danmarks Akkrediteringsinstitution indhenter hos uddannelsesinstitutionen de oplysninger, som er nødvendige og tilstrækkelige for behandling og vurdering af ansøgningen og for Akkrediteringsrådets afgørelse. Danmarks Akkrediteringsinstitution kan som betingelse for rettidig udarbejdelse af akkrediteringsrapporten fastsætte en endelig frist for modtagelse af supplerende oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne.

Stk. 3. Danmarks Akkrediteringsinstitution offentliggør vejledning til uddannelsesinstitutionerne samt procedurer fastsat efter stk. 1.

§ 4. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om positiv henholdsvis betinget positiv institutionsakkreditering eller afslag på institutionsakkreditering.

Stk. 2. Afgørelsen meddeles uddannelsesinstitutionen og Kulturministeriet senest 5 hverdage efter, at afgørelsen er truffet.

Kapitel 2

Uddannelsesakkreditering

§ 5. Akkrediteringsrådet træffer ud fra en helhedsvurdering afgørelse om akkreditering af videregående uddannelser ved uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet på grundlag af de kriterier, der fremgår af denne bekendtgørelses bilag 2.

Stk. 2. Uddannelsernes mål for læringsudbytte vurderes i forhold til typebeskrivelserne for de enkelte uddannelser, som fremgår af kvalifikationsrammen for videregående uddannelse, jf. denne bekendtgørelses bilag 3 for beskrivelser af bachelor-, kandidat- og mastergrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt for beskrivelsen af diplomgraden under videreuddannelsessystemet for voksne.

Stk. 3. Akkrediteringsrådet offentliggør afgørelserne og de tilknyttede akkrediteringsrapporter.

§ 6. Danmarks Akkrediteringsinstitution fastsætter procedurer for behandling og vurdering af ansøgninger om uddannelsesakkreditering under hensyntagen til forskelle i uddannelses- og ansøgningstype.

Stk. 2. Danmarks Akkrediteringsinstitution indhenter hos uddannelsesinstitutionen de oplysninger, som er nødvendige og tilstrækkelige for behandling og vurdering af ansøgningen og for Akkrediteringsrådets afgørelse. Danmarks Akkrediteringsinstitution kan som betingelse for rettidig udarbejdelse af akkrediteringsrapporten fastsætte en endelig frist for modtagelse af supplerende oplysninger.

Stk. 3. Danmarks Akkrediteringsinstitution offentliggør vejledning til uddannelsesinstitutionerne samt procedurer fastsat efter stk. 1.

§ 7. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om positiv henholdsvis betinget positiv uddannelsesakkreditering eller giver afslag på uddannelsesakkreditering. For nye uddannelser kan rådet dog kun træffe afgørelse om positiv uddannelsesakkreditering eller give afslag på uddannelsesakkreditering.

Stk. 2. Afgørelsen meddeles uddannelsesinstitutionen og Kulturministeriet senest 5 hverdage efter, at afgørelsen er truffet.

Kapitel 3

Prækvalifikation af nye uddannelser

§ 8. De videregående uddannelsesinstitutioner ansøger Kulturministeriet om prækvalifikation af nye uddannelser.

§ 9. Ansøgning om prækvalifikation skal indgives, før uddannelsesinstitutionen

1) opretter en ny videregående uddannelse eller erstatter en dansksproget uddannelse med den samme uddannelse på et andet uddannelsessprog end dansk, eller

2) flytter en eksisterende uddannelse til en anden by.

Stk. 2. Kulturministeriet kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1, nr. 2.

§ 10. Ansøgning om prækvalifikation kan indgives 2 gange årligt til Kulturministeriet. Ansøgningerne offentliggøres efter ansøgningsfristens udløb.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionens ansøgning om prækvalifikation af en ny videregående uddannelse, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, skal indeholde:

1) Oplysninger om uddannelsen til brug for vurdering og godkendelse samt efterfølgende optagelse i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers uddannelsesregister for videregående uddannelser.

2) Redegørelse og dokumentation for, hvordan uddannelsen opfylder kriterium 1 og 2 i bilag 4 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionens ansøgning om prækvalifikation ved flytning af en eksisterende uddannelse, jf. § 9, stk. 1, nr. 2, skal indeholde:

1) Oplysninger om uddannelsen til brug for vurdering og godkendelse samt efterfølgende optagelse i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers uddannelsesregister for videregående uddannelser.

2) Redegørelse og dokumentation for, hvordan uddannelsen opfylder kriterium 2 i bilag 4 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Kulturministeriet offentliggør vejledning til institutionerne samt frister for indgivelse af ansøgning.

§ 11. Kulturministeren kan anvende ekstern rådgivning ved prækvalifikation af nye uddannelser.

Kapitel 4

Godkendelse af uddannelser

§ 12. Kulturministeren træffer på baggrund af gennemført prækvalifikation afgørelse om:

1) Godkendelse til oprettelse af ny uddannelse.

2) Foreløbig godkendelse til oprettelse af ny uddannelse betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering eller institutionsakkreditering.

3) Afslag på godkendelse til oprettelse af ny uddannelse.

Stk. 2. For ansøgninger efter § 9, stk. 1, nr. 2, kan ministeren i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at den ansøgte flytning af en godkendt uddannelse kan gennemføres uden efterfølgende uddannelsesakkreditering, uanset at uddannelsesinstitutionen ikke er positivt institutionsakkrediteret. Det vil indgå i grundlaget for afgørelsen, om uddannelsen, der ønskes flyttet, er godkendt efter positiv uddannelsesakkreditering.

Stk. 3. Foreløbig godkendelse efter stk. 1, nr. 2, bortfalder, såfremt der ikke opnås positiv uddannelsesakkreditering eller institutionsakkreditering inden for en i afgørelsen angivet tidsfrist. Tidsfristen fastsættes under hensyntagen til tidsrammerne for igangværende institutionsakkreditering eller efterfølgende uddannelsesakkreditering.

Stk. 4. Ministerens afgørelse om godkendelse eller foreløbig godkendelse meddeles almindeligvis uddannelsesinstitutionen senest 10 uger efter modtagelsen af ansøgningen ledsaget af de nødvendige oplysninger.

Stk. 5. Udkast til afslag på godkendelse til oprettelse af ny uddannelse, jf. stk. 1, nr. 3, meddeles uddannelsesinstitutionen, der kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen heraf.

Stk. 6. Ministerens afgørelser efter stk. 1 offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

§ 13. Ministeren træffer afgørelse om godkendelse af eksisterende uddannelser efter positiv uddannelsesakkreditering.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 14. Klager over retlige spørgsmål ved Akkrediteringsrådets afgørelser kan af parterne indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt parten, jf. § 28, stk. 2, i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Styrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1174 af 1. december 2008 om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser under Kulturministeriet.

Kulturministeriet, den 14. marts 2014

Marianne Jelved

/ Kristoffer Nilsson


Bilag 1

Kriterier for institutionsakkreditering

 
 
I. Kvalitetssikringspolitik og -strategi
Institutionen har en kvalitetssikringspolitik og -strategi for løbende sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.
 
Uddybning:
Institutionens kvalitetssikringspolitik og -strategi skal være offentligt tilgængelig og skal
fastsætte konkrete og ambitiøse mål for institutionens samlede kvalitetssikring og -udvikling,
beskrive de processer og procedurer, der skal understøtte, at de fastsatte mål opnås, og sikre, at relevante problemstillinger og udfordringer løbende indfanges og håndteres,
omfatte alle institutionens videregående uddannelser, uanset placering og tilrettelæggelsesform, og dække alle områder, der er relevante for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans, jf. kriterierne III-V.
   
   
II. Kvalitetsledelse og organisering
Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelsesniveau og organiseres og gennemføres således, at det fremmer udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur, der understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans.
   
Uddybning:
Kvalitetssikringsarbejdet skal gennemføres i overensstemmelse med institutionens kvalitetssikringspolitik og -strategi og skal
omfatte alle ledelsesniveauer og basere sig på en klar ansvars- og arbejdsfordeling,
løbende involvere undervisere og studerende samt inddrage øvrige relevante interne og eksterne aktører og interessenter,
gennemføres løbende, systematisk og målrettet,
basere sig på løbende indsamling, analyse og anvendelse af relevante informationer om uddannelserne, fx informationer om optagelsesprocedurer, antal ansøgere og optagne, undervisningsaktivitet, frafald, beskæftigelse, gennemførelsestid og internationalisering,
basere sig på klare beskrivelser af, hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold, der kræver handling, samt procedurer for opfølgning herpå,
omfatte systematiske vurderinger af udviklingsbehov og -muligheder.
   
   
III. Uddannelsernes videngrundlag
Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et videngrundlag, som svarer til gradstypebeskrivelsen for de videregående kunstneriske uddannelser – og, hvor relevant, diplomgraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser og giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål for læringsudbytte.
   
Uddybning:
Videngrundlag omfatter institutionens strategiske og praktiske arbejde med at sikre, at relevant og opdateret viden lægges til grund for uddannelserne og inddrages aktivt i den løbende undervisning. Institutionen skal sikre
at uddannelserne er tilknyttet relevante faglige miljøer og løbende baserer sig på ny viden, som er relevant for uddannelser på det givne niveau, og som er tilvejebragt i henhold til lovgivningens bestemmelser om uddannelsernes videngrundlag,
at underviserne har faglige kvalifikationer, som er opdaterede og løbende udvikles,
at underviserne deltager i eller har aktiv kontakt med relevante kunstneriske praksis- og udviklingsmiljøer eller forskningsmiljøer, jf. uddannelsernes lovbestemte videngrundlag, og løbende inddrager viden og erfaringer herfra i undervisningen,
at de studerende har aktiv kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil.
   
   
IV. Uddannelsernes niveau og indhold
Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelserne har det rette niveau samt et fagligt indhold og en pædagogisk kvalitet, som understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål for læringsudbytte.
   
Uddybning:
Institutionen skal sikre
at uddannelserne til stadighed har et niveau, der svarer til beskrivelsen af bachelor-, kandidat- og mastergrad fra videregående kunstneriske uddannelser samt diplomgraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser,
at uddannelsernes indhold afspejler uddannelsernes mål for læringsudbytte, samt at undervisningens tilrettelæggelse og pædagogiske kvalitet understøtter de studerendes læring og opnåelse af målene,
at procedurer for optag af studerende understøtter uddannelsernes mål for læringsudbytte, samt at der gennemføres løbende og regelmæssige evalueringer af procedurer for optag, og at resultaterne herfra finder systematisk anvendelse,
at der gennemføres løbende og regelmæssige studenterevalueringer af uddannelser og undervisning, og at resultaterne herfra finder systematisk anvendelse,
at dele af uddannelserne, der gennemføres uden for institutionen, herunder fx praktik og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af systematisk kvalitetssikringsarbejde,
at faciliteter og ressourcer på uddannelsesstederne understøtter undervisningen og de studerendes gennemførelse af uddannelserne,
at der gennemføres regelmæssige evalueringer af uddannelserne, og at resultaterne herfra inddrages i den videre udvikling af uddannelsernes mål for læringsudbytte, indhold og tilrettelæggelse.
   
   
V. Uddannelsernes relevans
Institutionen har en praksis, som sikrer, at såvel nye som eksisterende uddannelser afspejler arbejdsmarkedets samt kunst- og kulturlivets behov og løbende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og ændrede behov inden for arbejdsmarkedet samt kunst- og kulturlivet.
   
Uddybning
Institutionen skal sikre
at uddannelserne afspejler arbejdsmarkedets samt kunst- og kulturlivets behov, og at de studerende opnår relevante kompetencer,
at relevante eksterne interessenter, herunder aftagersiden og dimittender fra uddannelserne, løbende og systematisk inddrages i dialog om uddannelserne, herunder disses mål for læringsudbytte, indhold og resultater, og at resultaterne herfra anvendes ved tilpasning af uddannelserne,
at centrale eksterne interessenter, herunder aftagersiden, inddrages i udvikling og vurdering af nye uddannelsesforslag,
at dimittendernes beskæftigelsessituation og udviklingen på arbejdsmarkedet samt i kunst- og kulturlivet løbende monitoreres, og at resultaterne herfra systematisk vurderes med henblik på nærmere fastlæggelse af, hvornår beskæftigelsessituationen giver anledning til særskilte initiativer.
   
   


Bilag 2

Kriterier for uddannelsesakkreditering

     
Nummer og titel
Kriterium
Tema 1: Relevans og behov (Tema 1 anvendes kun ved akkreditering af eksisterende uddannelser)
1. Relevans
Uddannelsen arbejder med at sikre sin relevans gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender.
2. Beskæftigelse
a.
Uddannelsen dokumenterer at dimittender i tilstrækkeligt omfang videreuddanner sig eller finder beskæftigelse hvor fagligheden finder anvendelse
 
b.
Uddannelsen arbejder med at fremme de studerendes overgang til arbejdsmarkedet via erhvervsvejledning og markedsføring af uddannelsen overfor aftagere.
 
Tema 2: Indhold og tilrettelæggelse
3. Kvalifikationsramme
Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser.
4. Opbygning og indhold
Der er sammenhæng mellem uddannelsens mål for læringsudbytte og indholdet og vægtningen af de enkelte elementer på uddannelsen.
5. Undervisnings- og arbejdsformer
De anvendte undervisnings- og arbejdsformer er relevante for uddannelsens mål for læringsudbytte.
6. Bedømmelsesformer
De anvendte bedømmelses- og evalueringsformer sikrer en samlet belysning af om de studerende har realiseret uddannelsens mål for læringsudbytte.
7. Internationalisering
Uddannelsen arbejder med at fremme internationalisering i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte.
8. Faciliteter og materielle ressourcer
Uddannelsens fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere uddannelsens mål for læringsudbytte.
   
Tema 3: Videngrundlag
9. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis og forskning
a.
Uddannelsen er baseret på:
– kunstnerisk udviklingsvirksomhed og/eller
– viden fra faglig praksis og/eller
– forskning.
 
b.
Uddannelsen giver de studerende viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde, erfaring med at vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling samt almene kunstneriske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte.
 
c.
Uddannelsen giver de studerende viden om videnskabelig teori, erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige metoder og almene akademiske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte.
 
d.
I den udstrækning uddannelsens videngrundlag er baseret på kunstnerisk udviklingsarbejde, er det kunstneriske miljø, som hører til uddannelsen, af høj kvalitet
 
e.
I den udstrækning uddannelsens videngrundlag er baseret på forskning, er det forskningsmiljø, som hører til uddannelsen, af høj kvalitet
10. Undervisere
Underviserne har samlet set teoretiske/kunstneriske/praktiske og pædagogiske kvalifikationer og/eller kompetencer som er relevante for at realisere det forventede læringsudbytte.
   
Tema 4: Kvalitetsarbejde
11. Systematisk og løbende kvalitetsarbejde
Uddannelsen arbejder systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af sine aktiviteter og resultater ved blandt andet at inddrage eksterne og interne interessenter.
12. Optagelse og gennemførelse
a.
Uddannelsen gennemfører optagelse på en måde som er relevant for uddannelsens mål for læringsudbytte
 
b.
Uddannelsen minimerer unødigt frafald og fremmer de studerendes gennemførelse.
 
Tema 5: Resultat og målopfyldelse (Tema 5 anvendes kun ved akkreditering af eksisterende uddannelser)
13. Resultat og målopfyldelse
De studerendes læringsudbytte efter endt uddannelse korresponderer med uddannelsens mål for læringsudbytte.
     


Bilag 3

Beskrivelser af bachelor-, kandidat- og mastergrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i rammen for videregående grader i Danmark (typebeskrivelser)

       
 
Bachelorgrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
(Bachelor of Arts/Fine Arts)
Kandidatgrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
(Master of Arts/Fine Arts)
Mastergraden fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
Viden og forståelse
Vidensfeltet
Skal have kunstnerisk baseret viden om praksis og metoder samt forskningsbaseret viden om teori inden for relevante dele af fagområdet
Skal inden for fagområdet have viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder
Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt område have viden og forståelse, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder
Forståelses- og refleksionsniveauet
Skal kunne forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder samt relevant videnskabelig teori
Skal kunne forstå og reflektere over fagområdets viden samt kunne identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger
Skal kunne forstå og reflektere over fagområdets viden samt kunne identificere kunstneriske udfordringer og relevante videnskabelige problemstillinger
Færdigheder
Typen af færdigheder
Skal kunne anvende kunstneriske og relevante videnskabelige metoder, redskaber og udtryksformer samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet
Skal mestre fagområdets kunstneriske metoder, redskaber og udtryksformer og kunne anvende relevante videnskabelige metoder og redskaber, samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet
Skal kunne anvende fagområdets metoder, redskaber og udtryksformer, samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område.
Vurdering og beslutning
Skal kunne vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller
Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets kunstneriske metoder og redskaber og videnskabelige teorier, samt på et kunstnerisk eller videnskabeligt grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller
Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, samt på et kunstnerisk eller videnskabeligt grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller
Formidling
Skal kunne formidle kunstneriske udtryk og faglige problemstillinger til både fagfæller og ikke-specialister
Skal kunne varetage kunstnerisk formidlingsvirksomhed og diskutere professionelle og relevante videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
Skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister
Kompetencer
Handlingsrummet
Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk.
Skal kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk
Samarbejde og ansvar
Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
Læring
Skal kunne identificere egne læringsbehov og
strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling
Formelle forhold
ECTS
180
120 -180
60
Adgangskrav
Gymnasial eksamen og/eller optagelsesprøve
Adgangsgivende bacheloreksamen/niveau, samt i nogle tilfælde optagelsesprøve
Bachelor, professionsbachelor eller diplom samt
2 års relevant erhvervserfaring
Videreuddannelse
Visse kandidatuddannelser, masteruddannelser og diplomuddannelser
Ph.d., solist og masteruddannelser
Institutionstype
Kunstneriske uddannelsesinstitutioner med bachelor-kandidatstruktur
Kunstneriske uddannelsesinstitutioner med bachelor-kandidatstruktur
Kunstneriske uddannelsesinstitutioner med bachelor kandidatstruktur
Vidensbasen
Kunstnerisk og forskningsbaseret
Kunstnerisk og forskningsbaseret
Kunstnerisk og forskningsbaseret

Beskrivelser af diplomgraden under videreuddannelsessystemet for voksne i Danmark (typebeskrivelse)

   
 
Diplomgraden
Viden og forståelse
Vidensfeltet
Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på fagområdet have udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode
Forståelses- og refleksionsniveauet
Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode
Færdigheder
Typen af færdigheder
Skal kunne anvende metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område
Vurdering og beslutning
Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
Formidling
Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere
Kompetencer
Handlingsrummet
Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge
Samarbejde og
ansvar
Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
Læring
Skal kunne udvikle egen praksis
Formelle forhold
ECTS
60
Adgangskrav
Erhvervsakademiuddannelse, VVU eller særligt indgangsforløb samt 2 års relevant erhvervserfaring
Videreuddannelse
Masteruddannelse
Hovedinstitutions-type1)
Professionshøjskoler
Vidensbasen
Erhvervs- og professionsbaseret samt udviklingsbaseret
   
Note til tabellen: 1) Angiver, hvilken institutionstype der som hovedregel udbyder den pågældende gradstype. Der findes undtagelser fra hovedreglen, f.eks. kan et erhvervsakademi godkendes til udbud af professionsbacheloruddannelser, ligesom diplomgraden HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) udbydes af universiteter.
   


Bilag 4

Kriterier for prækvalifikation

   
 
Kriterium 1. Behov og relevans
Der er et behov for uddannelsen i det danske samfund, som ikke i tilstrækkeligt omfang kan opfyldes af eksisterende uddannelser.
   
Ansøgningen skal
dokumentere et aktuelt behov inden for arbejdsmarkedet samt kunst- og kulturlivet eller sandsynliggøre et kommende behov,
dokumentere, at centrale eksterne interessenter, herunder aftagersiden, har været inddraget i vurdering af behovet for dimittender fra det konkrete uddannelsesforslag.
   
   
Kriterium 2. Sammenhæng i uddannelsessystemet
Uddannelsen bidrager til øget sammenhæng i uddannelsessystemet nationalt og/eller regionalt og kan gennemføres uden væsentlige forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser.
 
Uddybning:
Ved ansøgning om nyt udbud af eksisterende uddannelse skal det tillige påvises, hvordan det nye udbud bidrager til opfyldelse af behovet for uddannelsen, nationalt og regionalt.