Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 49 af 22. januar 2013 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. De krav, der er fastsat i denne bekendtgørelse vedrørende økologisk petfood og økologiske flodkrebs, Astacus astacus, gælder ikke for produkter, der lovligt er markedsført som økologiske i et af de øvrige medlemslande i den Europæiske Union eller i et land i EØS.«

2. Efter § 15 indsættes:

»Kapitel 8 a

Supplerende krav vedrørende opdræt af økologiske flodkrebs, Astacus astacus

§ 15 a. Produktionen af økologiske flodkrebs, Astacus astacus, skal endvidere opfylde de supplerende krav vedrørende opdræt, som er fastsat i bilag 4.«

3. I § 23 indsættes efter »§ 9, stk. 1, 2 og 4,«: »§ 15 a«.

4. I bilag 2, pkt. 4, indsættes efter »Råvarer: Fiskearter, krebsdyr, pighuder og bløddyr som omhandlet i Kommissionsforordningens bilag XIIIa«: »samt flodkrebs, Astacus astacus, jf. § 15 a«.

5. Efter bilag 3 indsættes bilag 4, der affattes som bilag 1 i denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.

Fødevarestyrelsen, den 26. februar 2014

Hanne Larsen

/ Tereza Gabriel


Bilag 1

»Bilag 4

Supplerende kriterier for opdræt af flodkrebs

Produktionssystem
Inden besætning af opdrættet skal det sikres, at der er en bestand af planter og alger i opdrætsområdet, som tilgodeser krebsenes behov for føde, f.eks. kildemos og kransnålalger.
Krebsene må supplerende fodres med foder, der er i overensstemmelse med gældende økologiregler. Fodring skal ske restriktivt, således at vandkvaliteten ikke kompromitteres som følge af omsætning af foderrester.
Naturlige eller kunstigt anlagte søer (med eller uden afløb) damme eller kanaler med gennemstrømmende vand må anvendes til opdrættet. Der skal være naturlige bundforhold, dvs. der må ikke anvendes beton-, plasticbund eller lignende. Undtaget er produktion af spæd yngel, hvor moderkrebs og yngel har adgang til naturligt bundmateriale, f.eks. sand, jord eller grus.
Vanddybden skal være mindst 1,5 meter på det dybeste sted.
Der skal være dagskjul, der kan tilgodese hele opdrætsafsnittets bestand. Dvs. faste lerskrænter krebsen kan grave sig ind i, udlagte sten, teglrør eller lignende. Plastic og andre kunstige materialer må ikke anvendes.
Opdrætsafsnittene skal beskyttes mod skadevoldende vildt, f.eks. ål, fiskehejrer, lappedykkere, ænder, oddere og vaskebjørne.
Krav til vandkvalitet
PH mellem 6,5 og 8, hårdhedsgrad 8 eller derover. Iltmætning minimum 70 %.
Bestandstæthed og kønsratio
Maksimal bestandstæthed ved etablering af selvreproducerende besætning:
Yngel: Der må højst udsættes 10 stk. pr. løbende meter bred.
Voksne krebs: Der må højst udsættes 5 pr. løbende meter bred med kønsratioen maksimalt 1 han pr. 5 hunner.
Ved opfiskning skal det tilstræbes, at kønsratioen 1 han pr. 5 hunner opretholdes.

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.