Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 18. februar 2014

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed

(Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

1. Ændringsforslag

Der er stillet 10 ændringsforslag til lovforslaget. Erhvervs- og vækstministeren har stillet ændringsforslag nr. 1-4 og 6-10. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 5.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. november 2013 og var til 1. behandling den 13. december 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 13. november 2013 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 67. Henholdsvis den 6. og 9. september 2013 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Dansk Aktionærforening.

Erhvervs- og vækstministeren forventes inden 2. behandling af lovforslaget at kommentere den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 59 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse. Erhvervs- og vækstministeren har besvaret spørgsmålene med undtagelse af 1 spørgsmål, som forventes besvaret inden 2. behandling af lovforslaget.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, RV, SF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af erhvervs- og vækstministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod det af Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af erhvervs- og vækstministeren og Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at DF anser processen om lovarbejdet som værende alt for forhastet. Der har kun været en høringsperiode på omkring 2 uger, og det anser DF som værende alt for lidt for et så omfattende lovforslag. Tilmed var der som udgangspunkt lagt op til en høringsfrist på kun 1 uge. Ligeledes anser DF det som dybt urimeligt, at ministeren ikke prioriterede at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om de kritikpunkter, som blandt andet Jesper Rangvid fremførte i dagbladet Børsen.

Ligeledes finder DF det urimeligt, at erhvervs- og vækstministeren alene valgte at indkalde til et møde torsdag den 6. februar kl. 16.00, hvor ordførerne blev bedt om at svare på, om man kunne støtte regeringens ændringsforslag til loven. Kritikken skal ses i lyset af, at på det tidspunkt ventede DF stadig væk på svar fra ministeren på L 89 – spørgsmål 30, 31, 32, 33, 44 og 45. DF finder det ikke rimeligt at gennemføre afsluttende forhandlinger, før end de involverede partier har haft lejlighed til at gennemgå besvarelser af alle stillede spørgsmål vedrørende lovforslaget.

På den baggrund har DF alene anbefalet L 89 til vedtagelse med samtidig vedtagelse af det af DF stillede ændringsforslag nr. 5. DF’s ændringsforslag går ud på at sikre en sidestilling af realkreditinstitutternes obligationsudstedelser og bankernes SDO-obligationsudstedelser i forbindelse med en fejlet refinansiering. Justeringen indebærer, at bankerne også skal have forlænget løbetiden på deres SDO-obligationer med 1 år ad gangen, hvis der er markeds- eller institutspecifikke problemer med refinansieringen, ligesom det gælder for realkreditinstitutter. I besvarelsen af L 89 – spørgsmål 56 oplyser erhvervs- og vækstministeren i øvrigt, at Danske Bank er det eneste pengeinstitut, som udsteder særligt dækkende obligationer (SDO).

Et andet mindretal i udvalget (EL) vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker, at Enhedslisten mener, der er brug for en helt anden finansieringsform for boliger, der modvirker arbejdsfri indkomster på at eje boliger og andre ejendomme.

Et tredje mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de af erhvervs- og vækstministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil ved 2. behandlingen redegøre for sin stillingtagen til det af Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag.

Et fjerde mindretal i udvalget (Uffe Elbæk (UFG)) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af erhvervs- og vækstministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil ved 2. behandlingen redegøre for sin stillingtagen til det af Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

1) Nr. 1 affattes således:

»1. Efter § 5 indsættes:

»§ 6. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer og de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder ved refinansieringen af lånet, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer ved refinansiering, at såfremt den effektive rente i forbindelse med refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder. Ved de pågældende obligationers udløb efter de 12 måneders forlængelse skal der udstedes nye obligationer til erstatning herfor. Ved denne udstedelse finder 1. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 2. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer og de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder ved refinansieringen af lånet eller er forlænget efter stk. 1, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer ved refinansiering, at såfremt der ikke er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder ad gangen, indtil der kan gennemføres refinansiering, hvor der er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer.

Stk. 3. Renten på obligationer, der er forlænget efter stk. 1 eller 2, fastsættes til den effektive rente på obligationen fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Renten fastsættes, første gang løbetiden på obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden i medfør af stk. 2 finder renten fastsat efter 1. pkt. fortsat anvendelse.

Stk. 4. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer og de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder ved refinansieringen af lånet, skal renten, som låntager skal betale i de situationer, hvor løbetiden på obligationerne er forlænget efter stk. 1 eller 2, være baseret på renten efter stk. 3.

Stk. 5. Forlængelse i henhold til stk. 1 eller 2 fratager ikke realkreditinstituttets låntagere retten til at foretage hel eller delvis indfrielse af lån, der er ydet på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer.

Stk. 6. Stk. 1 gælder ikke for realkreditlån ydet mod pant i fast ejendom beliggende uden for Danmark.

Stk. 7. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om forlængelse af obligationer omfattet af stk. 1 og 2, jf. § 32.««

[Præcisering af bestemmelsen vedrørende betingelser for forlængelse af obligationer med løbetid til og med 12 måneder]

2) Nr. 2 affattes således:

»2. § 6 affattes således:

»§ 6. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer og de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder ved refinansieringen af lånet, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer ved refinansiering, at såfremt den effektive rente i forbindelse med refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder. Ved de pågældende obligationers udløb efter de 12 måneders forlængelse skal der udstedes nye obligationer til erstatning herfor. Ved denne udstedelse finder 1. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 2. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer og de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid over 12 måneder og op til og med 24 måneder ved refinansieringen af lånet, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer, at såfremt den effektive rente i forbindelse med refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente på en tilsvarende obligation med samme restløbetid 11-14 måneder tidligere, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder. Ved de pågældende obligationers udløb efter de 12 måneders forlængelse skal der udstedes nye obligationer til erstatning herfor. Ved denne udstedelse finder 1. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 3. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer og de bagvedliggende obligationer er variabelt forrentet og har en løbetid på op til og med 24 måneder ved refinansiering af lånet, gælder det, at renten ved rentefastsættelsen ikke kan blive mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente og skal forblive uændret i 12 måneder eller frem til næste refinansiering, medmindre der fastsættes en lavere rente inden for de 12 måneder eller inden næste refinansiering. Såfremt renten i forbindelse med refinansieringen bliver mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente på de hidtidige obligationer, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder. Ved de pågældende obligationers udløb efter de 12 måneders forlængelse skal der udstedes nye obligationer til erstatning herfor. Ved denne udstedelse finder 2. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 4. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer for at refinansiere lånet, at såfremt der ikke er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder ad gangen, indtil der kan gennemføres refinansiering, hvor der er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer.

Stk. 5. Uanset stk. 2, 3 og 4 kan der ved manglende refinansiering af lån, hvor de bagvedliggende obligationer har en løbetid på over 12 måneder ved refinansieringen af lånet, forsøges en refinansiering af lånet med obligationer med en kortere løbetid forud for forlængelsen efter stk. 2, 3 eller 4.

Stk. 6. Renten på obligationer, der er fast forrentet, og som har en løbetid på op til og med 12 måneder ved refinansieringen af lånet og er forlænget efter stk. 1 eller 4, fastsættes til den effektive rente fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Renten fastsættes, første gang løbetiden på obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden i medfør af stk. 4 finder renten fastsat i medfør af 1. pkt. fortsat anvendelse.

Stk. 7. Renten på obligationer, der er fast forrentet, og som har en løbetid i intervallet fra 12 til og med 24 måneder ved refinansieringen af lånet og er forlænget efter stk. 2 eller 4, fastsættes til den effektive rente på en tilsvarende obligation med samme restløbetid 11-14 måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. Renten på obligationer, der er fast forrentet, og som har en løbetid på over 24 måneder ved refinansieringen af lånet og er forlænget efter stk. 4, fastsættes til den effektive rente på en obligation med 11-14 måneders restløbetid fastsat 11-14 måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. Renten fastsættes, første gang løbetiden på obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden i medfør af stk. 4 finder renten fastsat i medfør af 1. eller 2. pkt. fortsat anvendelse.

Stk. 8. Renten på obligationer, der er variabelt forrentet og forlænget efter stk. 3 eller 4, fastsættes til den senest fastsatte rente tillagt 5 procentpoint. Den fastsatte rente efter 1. pkt. skal forblive uændret i de 12 måneder, forlængelsen løber. Renten fastsættes, første gang løbetiden på obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden i medfør af stk. 4 finder renten fastsat i medfør af 1. pkt. fortsat anvendelse.

Stk. 9. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer og de bagvedliggende obligationer er variabelt eller fast forrentet, skal renten, som låntager skal betale i de situationer, hvor løbetiden på obligationerne er forlænget efter stk. 1-4, være baseret på renten fastsat efter stk. 6-8.

Stk. 10. Forlængelse i henhold til stk. 1-4 fratager ikke realkreditinstituttets låntagere retten til at foretage hel eller delvis indfrielse af lån ydet på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer.

Stk. 11. Stk. 1-3 gælder ikke for realkreditlån ydet mod pant i fast ejendom beliggende uden for Danmark.

Stk. 12. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om forlængelse af obligationer omfattet af stk. 1-3, jf. § 32.««

[Præcisering af bestemmelsen vedrørende betingelser for forlængelse af obligationer til ikkeforfinansierede lån uanset obligationernes løbetid]

3) I den under nr. 3 foreslåede § 15 a udgår i stk. 1 »og § 32, stk. 6«, og i stk. 2 indsættes efter »optager«: », eller har optaget,«.

[Lån optaget som ekstra sikkerhed]

4) Nr. 4 affattes således:

»4. I § 32 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Såfremt rekonstruktøren eller kurator ikke må udstede refinansieringsobligationer, jf. stk. 4, eller hvis der ikke er tilstrækkelig med aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 1 år ad gangen. Rekonstruktøren eller kurator fastsætter renten på de forlængede obligationer til en variabel referencerente tillagt op til 5 procentpoint.

Stk. 7. Hvis obligationer forlænges, som følge af at det i forbindelse med refinansiering konstateres, at der ikke er tilstrækkelig med aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, jf. stk. 6, skal løbetiden for lån optaget som ekstra sikkerhed i medfør af § 15, der ordinært forfalder i forlængelsen, og som er knyttet til de obligationer, der forlænges, forlænges svarende til løbetiden på de pågældende forlængede obligationer.««

[Præcisering af bestemmelsen vedrørende forlængelse af obligationer ved rekonstruktion eller konkurs]

Til § 2

Af et mindretal (DF):

5) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 152 b, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»For obligationsvilkårene for de udstedte særligt dækkede obligationer med sikkerhed i registreret pant i fast ejendom gælder, at

1) det skal fremgå af obligationsvilkårene, at der sker forlængelse af løbetiden, hvis der ikke er aftagere til alle de nødvendige obligationer ved refinansiering,

2) forlængelse af løbetiden sker efter de samme principper, som gælder for realkreditinstitutters særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og realkreditobligationer i medfør af § 6 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., og

3) Finanstilsynet skal godkende den nærmere formulering af obligationsvilkårene.««

[Indførelse af bestemmelse om, at bankerne også skal have forlænget løbetiden på deres SDO-obligationer med 1 år ad gangen, hvis der er markeds- eller institutspecifikke problemer ved refinansieringen, ligesom det gælder for realkreditinstitutter]

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

6) Nr. 2 affattes således:

»2. I § 152 b indsættes som stk. 4-9:

»Stk. 4. For lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer, hvor løbetiden på obligationerne er kortere end løbetiden på de bagvedliggende lån, skal det fremgå af obligationsvilkårene, prospektet eller andet udbudsmateriale, at administrator i situationer omfattet af § 247 a og i overensstemmelse med betingelserne i § 247 h, stk. 4, kan forlænge obligationerne med 1 år ad gangen. Den pålydende rente på de forlængede obligationer fastsættes til en variabel referencerente tillagt op til 5 procentpoint. Det skal desuden fremgå af obligationsvilkårene, prospektet eller andet udbudsmateriale, at administrator kan indfri obligationerne til kurs pari.

Stk. 5. For låneaftaler indgået efter den 1. april 2014 skal det fremgå særskilt af lånevilkårene, at administrator kan hæve rentesatsen som følge af ændrede finansieringsvilkår, jf. stk. 4.

Stk. 6. Hvis særligt dækkede obligationer forlænges i henhold til stk. 4, skal løbetiden for lån optaget som ekstra sikkerhed i medfør af stk. 1 forlænges svarende til løbetiden på de ændrede obligationer.

Stk. 7. Løbetiden for særligt dækkede obligationer skal på udstedelsestidspunktet være over 24 måneder.

Stk. 8. Stk. 4-7 gælder ikke for særligt dækkede obligationer udstedt fra et særskilt register på grundlag af aktiver, der ikke på alle områder overholder de danske regler, men derimod på de fravegne områder overholder reglerne om aktiver, der ligger til sikkerhed for særligt dækkede obligationer i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område, hvor de grænseoverskridende aktiviteter udøves, og hvor pantet er beliggende.

Stk. 9. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om forlængelse af obligationer i medfør af stk. 4, herunder om rentefastsættelse.««

[Præcisering af bestemmelsen vedrørende betingelser for administrators forlængelse af særligt dækkede obligationer]

7) Nr. 3 udgår.

[Konsekvensændring af, at bemyndigelsen for erhvervs- og vækstministeren indsættes i § 152 b, stk. 9]

Til § 3

8) I stk. 1 ændres »31. marts« til: »1. april«.

[Udsættelse af lovens ikrafttræden]

9) I stk. 2 udgår »og 6«, og efter »kraft« indsættes: »den«.

[Lovteknisk justering]

10) Efter stk. 2 indsættes som nye stykker:

»Stk. 3. § 2 træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 4. § 152 b, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, træder i kraft den 1. april 2014.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 5-7.

[Udskudt ikrafttræden]

Bemærkninger

Til nr. 1

I § 6 ændres »til 14 måneder ved udstedelsen« til: »til og med 12 måneder ved refinansieringen af lånet«. Baggrunden for ændringen er at sikre realkreditinstitutterne den nødvendige fleksibilitet ved salg af obligationer til refinansiering og at sikre, at refinansiering af de korteste rentetilpasningslån omfattes uafhængigt af tidspunkt for udstedelse af obligationerne. Ved refinansiering af lånet menes terminstidspunktet, altså det tidspunkt, hvor fundingen af lånet skifter fra den udløbende obligation til de nyudstedte obligationer. »Følges af ny udstedelse« ændres til: »erstattes af nye obligationer«. Der er tale om en sproglig tilpasning, der skal tydeliggøre, at der ikke nødvendigvis skal være tale om en nyudstedelse af obligationer, men at der også kan være tale om salg fra en allerede åben serie eller om genbrug af obligationer. »Rente fastsat ved udstedelse af obligationen« ændres til: »rente fastsat i forbindelse med seneste refinansiering«. Der er tale om en sproglig tilpasning, der skal præcisere, hvornår renten fastlægges som en konsekvensændring af, at lovteksten ikke længere bruger begrebet udstedelse af obligationen, men i stedet refinansieringen af lånet.

Det kan af praktiske og administrative årsager forekomme, at der sker en rentestigning på mere end de 5 procentpoint. Instituttet skal dog tilrettelægge dets obligationssalg, så der alene kan ske en overskridelse for en begrænset del af en obligationsudstedelse, som skal erstatte obligationer, der udløber. Instituttet må kun gennemføre en auktion el.lign., hvis det umiddelbart forud for auktionen har en berettiget forventning om, at salget på auktionen kan gennemføres, uden at der sker en rentestigning på 5 procentpoint. Såfremt en auktion el.lign. fører til en rentestigning på mere end 5 procentpoint, skal instituttet stoppe salget og kan først genoptage det, hvis det har en berettiget forventning om, at salget på auktionen kan gennemføres, uden at der sker en rentestigning på 5 procentpoint.

I stk. 3 og 4 ændres »Den effektive rente« til: »renten«. Der er tale om en sproglig tilpasning, der tydeliggør, hvilke dele af renten der udgøres af tillæg.

Der indsættes et nyt stk. 6. Bestemmelsen undtager udenlandske realkreditlån forstået som realkreditlån ydet mod pant i fast ejendom beliggende uden for Danmark fra reglerne om rentetrigger. Baggrunden for undtagelse af de udenlandske lån er, at det ikke vurderes hensigtsmæssigt med en regel om rentetrigger, der muligvis ikke ville kunne håndhæves fuldt ud i andre retssystemer.

Det eksisterende stk. 6 bliver herefter stk. 7. I stk. 7 ændres »ændring, jf. § 32« til: », jf. § 32.« Der er tale om en sproglig præcisering.

Til nr. 2

I § 6 ændres »14 måneder ved udstedelsen« til: »til og med 12 måneder ved refinansieringen af lånet«. Baggrunden for ændringen er at sikre realkreditinstitutterne den nødvendige fleksibilitet ved salg af obligationer til refinansiering og at sikre, at refinansiering af de korteste rentetilpasningslån omfattes uafhængigt af tidspunkt for udstedelse af obligationerne. Ved refinansiering af lånet menes terminstidspunktet, altså det tidspunkt, hvor fundingen af lånet skifter fra den udløbende obligation til de nyudstedte obligationer. »Følges af ny udstedelse« ændres til: »erstattes af nye obligationer«. Der er tale om en sproglig tilpasning, der skal tydeliggøre, at der ikke nødvendigvis skal være tale om en nyudstedelse af obligationer, men at der også kan være tale om salg fra en allerede åben serie eller om genbrug af obligationer. »Rente fastsat ved udstedelse af obligationen« ændres til: »rente fastsat i forbindelse med seneste refinansiering«. Der er tale om en sproglig tilpasning, der skal præcisere, hvornår renten fastlægges som en konsekvensændring af, at lovteksten ikke længere bruger begrebet udstedelse af obligationen, men i stedet refinansieringen af lånet. I stk. 3 og 4 ændres »Den effektive rente« til: »renten«. Der er tale om en sproglig tilpasning, der tydeliggør, hvilke dele af renten der udgøres af tillæg.

Det kan af praktiske og administrative årsager forekomme, at der sker en rentestigning på mere end de 5 procentpoint. Instituttet skal dog tilrettelægge dets obligationssalg, så der alene kan ske en overskridelse for en begrænset del af en obligationsudstedelse, som skal erstatte obligationer, der udløber. Instituttet må kun gennemføre en auktion el.lign., hvis det umiddelbart forud for auktionen har en berettiget forventning om, at salget på auktionen kan gennemføres, uden at der sker en rentestigning på 5 procentpoint. Såfremt en auktion el.lign. fører til en rentestigning på mere end 5 procentpoint, skal instituttet stoppe salget og kan først genoptage det, hvis det har en berettiget forventning om, at salget på auktionen kan gennemføres, uden at der sker en rentestigning på 5 procentpoint.

I stk. 2 ændres »fra 14 måneder og op til« til: »over 12 måneder og op til«. Baggrunden for ændringen er at konsekvensrette i forhold til ændringen i stk. 1. Yderligere ændres »op til 37 måneder« til: »op til og med 24 måneder«. Det indebærer, at der alene gælder en rentetrigger for de korteste rentetilpasningslån. Der indføres samtidig et forbud for pengeinstitutter mod udstedelse af særligt dækkede obligationer med en løbetid på 24 måneder og derunder, jf. lovforslagets § 2, nr. 2. Dette sikrer ensartede konkurrencevilkår for penge- og realkreditinstitutter. Endelig ændres »en tilsvarende obligation ved dens udstedelse 11-14 måneder tidligere« til: »en tilsvarende obligation med samme restløbetid 11-14 måneder tidligere«. Herved sikres, at det 11-14 måneder før refinansieringen skal observeres, i forhold til hvilken effektiv obligationsrente på en tilsvarende obligation med en restløbetid med samme refinansieringsinterval som det specifikke lån rentetriggeren udløses.

Stk. 3 ændres således, at stk. 3 kun omfatter realkreditlån, hvor løbetiden på lånet er længere end løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og de bagvedliggende obligationer er variabelt forrentet og har en løbetid på op til og med 24 måneder ved refinansiering af lånet. Stk. 3 ændres endvidere således, at fastlåsningen af renten, såfremt renten i forbindelse med en rentefastsættelse bliver mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente, indebærer, at renten skal forblive uændret i 12 måneder eller frem til næste refinansiering, medmindre der fastsættes en lavere rente inden for de 12 måneder eller inden næste refinansiering. Stk. 3 ændres endvidere således, at der sker forlængelse af de hidtidige obligationer i 12 måneder, såfremt renten i forbindelse med refinansieringen bliver mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente på de pågældende obligationer. Denne mekanisme finder ikke anvendelse, når der efter 12 måneder skal udstedes nye obligationer til erstatning for de forlængede obligationer.

I stk. 5 ændres »hvor de bagvedliggende obligationer har en løbetid på over 14 måneder« til: »hvor de bagvedliggende obligationer har en løbetid på over 12 måneder«. Baggrunden for ændringen er at konsekvensrette i forhold til ændringen i stk. 1.

Stk. 7 ændres således, at renten på baggrund af en forlængelse af obligationer til finansiering af lån med refinansiering sjældnere end hver 24. måned fastsættes til den effektive rente på en obligation med 11-14 måneders restløbetid fastsat 11-14 måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. Hensigten med ændringen er at undgå, at realkreditinstitutterne skal udstede for mange nye obligationsserier, hvilket kan mindske likviditeten i obligationsserierne.

Stk. 8 vedrørende rentefastsættelse for forlængede obligationer konsekvensrettes i overensstemmelse med ændringen af stk. 3. Det indebærer, at hvis renten i forbindelse med en refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente, forlænges løbetiden på de bagvedliggende obligationer med 12 måneder. Renten fastsættes ved forlængelse af obligationerne til den senest fastsatte rente tillagt 5 procentpoint. Renten skal forblive uændret i de 12 måneder, som forlængelsen løber.

Der indsættes et nyt stk. 11. Bestemmelsen undtager udenlandske realkreditlån forstået som realkreditlån ydet mod pant i fast ejendom beliggende uden for Danmark fra reglerne om rentetrigger. Baggrunden for undtagelse af de udenlandske lån er, at det ikke vurderes hensigtsmæssigt med en regel om rentetrigger, der muligvis ikke ville kunne håndhæves fuldt ud i andre retssystemer.

Det eksisterende stk. 11 bliver herefter stk. 12. I stk. 11 ændres »ændring, jf. § 32« til: », jf. § 32.« Der er tale om en sproglig præcisering.

Til nr. 3

I § 15 a ændres »forlængelsen« til: »forlængelsesperioden«, og »optager« ændres til: »optager eller har optaget«. Der er tale om en sproglig præcisering.

Henvisningen til § 32 slettes. Baggrunden for dette er, at der er indsat et nyt stk. 7 i § 32, der håndterer forlængelse af obligationer i en afviklingssituation.

Til nr. 4

Afsigelse af konkursdekret eller indledning af rekonstruktionsbehandling indebærer ikke i sig selv, at obligationerne forlænges. Bestemmelsen ændres således, at obligationer forlænges med 12 måneder ad gangen, i tilfælde af at kurator eller rekonstruktør vurderer, at pågældende ikke vil kunne honorere sine forpligtelser over for alle de eksisterende obligationsinvestorer, såfremt der udstedes refinansieringsobligationer, eller hvis der ikke er tilstrækkelig med aftagere til obligationerne. Obligationerne ændres således ikke til fastforrentede obligationer med samme løbetid som de bagvedliggende lån. Kurator eller rekonstruktør fastsætter renten på de forlængede obligationer til en variabel referencerente tillagt op til 5 procentpoint. Dette kan fortsættes hele lånets restløbetid. Kurator eller rekonstruktør kan indfri obligationerne til kurs pari. Baggrunden for ændringen er en tilpasning til de foreslåede regler for afviklingssituationen i forhold til særligt dækkede obligationer udstedt af pengeinstitutter.

Der indsættes et nyt stk. 7. Bestemmelsen beskriver håndtering af ekstra sikkerhed i de tilfælde, hvor realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller refinansieringsobligationer forlænges i en afviklingssituation.

Strafbestemmelsen slettes. Forslaget er tilpasset, hvorefter der ikke længere fastsættes konkrete regler, realkreditinstitutterne skal overholde, men derimod regler, der gælder direkte for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer samt realkreditlån.

Til nr. 5

Formålet med bestemmelsen et at sikre lige vilkår for realkreditinstitutter og pengeinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer med sikkerhed i registreret pant i fast ejendom, hvis institutterne ikke kan afsætte tilstrækkelig med nye obligationer til at refinansiere de bagvedliggende lån. Justeringen indebærer, at bankerne også skal have forlænget løbetiden på deres SDO-obligationer med 1 år ad gangen, hvis der er markeds- eller institutspecifikke problemer ved refinansieringen, ligesom det gælder for realkreditinstitutter.

Til nr. 6

I stk. 5 ændres »efter lovens ikrafttrædelse« til: »1. april 2014«. Der er tale om en lovteknisk præcisering.

I stk. 6 ændres »ændres« til: »forlænges«. Der er tale om en sproglig præcisering.

I stk. 7 ændres »mindst« til: »over«. Ændringen sker for at sikre ensartede konkurrencevilkår for penge- og realkreditinstitutter, jf. bemærkningerne ovenfor til ændringsforslag nr. 2.

Til nr. 7

Der er tale om en konsekvensændring af, at bemyndigelsen for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler om forlængelse af obligationer, herunder om rentefastsættelse, indsættes i § 152 b, stk. 9.

Til nr. 8

I stk. 1 udskydes ikrafttrædelsesdatoen for den del af loven, der sættes i kraft i 2014 med 1 dag, således at ikrafttrædelsesdatoen ikke vanskeliggør afvikling af refinansiering af lån pr. 1. april 2014.

Til nr. 9

Der er tale om en lovteknisk justering.

Til nr. 10

Ændringen rykker ikrafttrædelsestidspunktet for de bestemmelser, der vedrører særligt dækkede obligationer udstedt af pengeinstitutter. Baggrunden for ændringen er at sikre pengeinstitutternes mulighed for at tilrette prospekter, lånevilkår m.v. inden lovens ikrafttræden. Ikrafttrædelsestidspunktet for forbuddet mod udstedelse af særligt dækkede obligationer med en løbetid op til og med 24 måneder bibeholdes, da der ikke gælder et hensyn i forhold til at tilrette prospekter, lånevilkår m.v. i denne sammenhæng.

Benny Engelbrecht (S) Poul Andersen (S) Anne Sina (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Thomas Jensen (S) Ole Sohn (S) Ida Auken (RV) Nadeem Farooq (RV) Jeppe Mikkelsen (RV) Pernille Vigsø Bagge (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Uffe Elbæk (UFG) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Peter Christensen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 89

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar fra erhvervs- og vækstministeren
2
Høringsnotat fra erhvervs- og vækstministeren
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
6
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
8
1. udkast til betænkning
9
Henvendelse af 17/2-14 fra Dansk Aktionærforening

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 89

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvilke beregninger der ligger til grund for, at Nationalbanken initialt skrev, at en konvertering til en 29-årig obligation kun ville koste 0,1 procentpoint på renten, mens tallet uændret er på 0,1 procentpoint, selv om konverteringen nu er reduceret til 12 måneders forlængelse i lovforslaget, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om ændringen af F1-obligationerne som foreslået i lovforslaget kan føre til ændringer eller ligefrem ophævelse af swapaftaler, der helt eller delvis, direkte eller indirekte bygger på eller er relateret til F1-lån, og i bekræftende fald konsekvenserne heraf, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om F1-lån vil blive betragtet som stabil finansiering i forhold til EUʼs regler herom, jf. den såkaldte NSFR-regel, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om F1-lånet nu er fredet i forhold til de kommende likviditetsregler fra EU, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvordan ministeren har sikret investorernes opbakning til de nye obligationer med tvungen løbetidsforlængelse, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget har for placeringsreglerne for vigtige investorer, som f.eks. L&P-sektoren, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvordan prisstigningen for låntagerne vurderes at være fordelt på muligheden for tvungen løbetidsforlængelse ved henholdsvis en stor rentestigning og ved en fejlet auktion, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om låntagerne ville opleve en mindre prisstigning, hvis lovforslaget alene havde indeholdt en tvungen løbetidsforlængelse ved en fejlet auktion, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm., om investorerne vil efterspørge de nye obligationer i samme grad som de gamle obligationer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm., om markedet for de nye obligationer vil være lige så likvidt og velfungerende som markedet for de nuværende obligationer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at vi fortsat har et velfungerende likvidt marked for danske realkreditobligationer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm., om ratingbureauernes trussel mod F1-lånene vil ophøre med dette lovforslag, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om, hvad ministeren har gjort for at sikre, at ratingbureauerne nu accepterer F1-lånene som stabilt finansieret, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm., om ministeren har sikret, at ratingbureauerne betragter deres bekymring for refinansieringsrisikoen ved F1-lånene som håndteret med dette lovforslag, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om, hvorfor der ikke er krav om tvungen løbetidsforlængelse for banklån finansieret ved SDO-udstedelser, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. om, hvordan lovforslaget sikrer, at finansieringen af boliglån ikke flyttes fra SDO, SDRO og RO-finansiering til andre finansieringskilder, hvor investorerne ikke skal påtage sig refinansieringsrisikoen, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om, hvorfor låntager med et variabelt forrentet boliglån i et pengeinstitut ikke sikres mod samme rentestigning, som hvis lånet er i et realkreditinstitut, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om, hvorfor låntager ikke skal have en lånesikring mod store rentestigninger på boliglånet i banken svarende til lånesikringen mod store rentestigninger på boliglånet i realkreditinstituttet, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. om, hvordan lovforslaget sikrer andre aktører end realkreditinstitutterne i at udbyde variabelt forrentede boliglån uden lånesikring, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm., om lovforslaget sikrer mod, at udenlandske banker eller andre aktører kan overtage markedet for variabelt forrentede boliglån uden fordyrende elementer som f.eks. lånesikring, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm., om de nye obligationer med tvungen løbetidsforlængelse vil blive lige så likvide som de eksisterende obligationer bag rentetilpasningslånene, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. om, hvordan lovforslaget sikrer lige konkurrencevilkår mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm. om, hvordan lovforslaget sikrer, at anden form for finansiering også er stabil finansiering, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
24
Spm., om ratingbureauernes bekymring om realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko adresseres med dette lovforslag, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
25
Spm., om ministeren med baggrund i udtalelse i Børsen den 3. januar 2014 om konkurrencesituationen mellem banker og realkreditinstitutter vil uddybe, hvorfor der ikke kan stilles samme krav til banker som til realkreditinstitutter, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
26
Spm., om ministerens udtalelse i Børsen den 3. januar 2014 om, at der ikke kan stilles samme krav til banker som til realkreditinstitutter, er udtryk for, at SDO-lovgivningens bærende princip om lige konkurrencevilkår er bortfaldet, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
27
Spm. om, hvad baggrunden er for, at SDOʼer udstedt af banker ikke kan indeholde de samme vilkår som SDOʼer udstedt af realkreditinstitutter, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
28
Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til lovforslaget, så der sikres konkurrencemæssig ligestilling mellem banker og realkreditinstitutter, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
29
Spm. om at kommentere oplysningerne i Berlingske Business den 13/1-14 om, at lovforslaget vil føre til en favorisering af storbankerne på bekostning af hele det hæderkronede danske realkreditsystem og de mindre banker, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
30
Spm., om ministeren vurderer, at der er investorer i de eksisterende obligationer, der ikke vil investere i de nye obligationer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
31
Spm. om, hvad erfaringerne er med de nuværende obligationer ved refinansieringen under krisen i 2008 og 2009, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
32
Spm., om investorernes rating vil blive påvirket af at investere i de »nye« realkreditobligationer, som investoren har påtaget sig refinansieringsrisikoen af, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
33
Spm. om, hvordan lovforslaget sikrer, at der ikke sker en brancheglidning væk fra realkredit, og at refinansieringsrisikoen ikke blot flyttes over på en anden sektor, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
34
Spm. om en redegørelse for dialogen med ratingbureauerne, herunder om ratingbureauerne har bekræftet, at modellen løser de aktuelle problemstillinger, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
35
Spm. om, hvilke problemstillinger og udfordringer der er forbundet med godkendelse af modellen i relation til kommende EU-standarder, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
36
Spm. om en redegørelse for procedurer og tidsaspekter forbundet med godkendelse af modellen i relation til kommende EU-standarder, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
37
Spm., om afsætningen af de nye obligationer risikerer at blive besværliggjort eller forhindret af anden lovgivning, f.eks. af kapitalbelastnings- og placeringsreglerne for investorerne, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
38
Spm., om ministeren er bekendt med, om udenlandske investorer overvejer at mindske deres investeringer i det danske realkreditsystem betragteligt som følge af de nye regler, og hvad ministeren vil gøre for at sikre, at markedet ikke bliver alt for dansk, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
39
Spm., om ministeren vil give en struktureret gennemgang af forslagets konsekvenser for samtlige relevante låntyper, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
40
Spm., om ministeren vil redegøre for definitionen af en fejlet auktion, og hvad der vil ske i en rekonstruktionsbehandling i forbindelse med en fejlet auktion, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
41
Spm. om, hvordan det sikres, at lovgivningen ikke forstærker en finansiel uro/krise gennem en eventuel vanskeliggørelse af danske bankers finansieringsmuligheder, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
42
Spm., om andre lande har indført eller påtænker at indføre løbetidsbegrænsninger på bankudstedte SDOʼer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
43
Spm. om, hvis de danske F1-lån ikke er forenelige med Basel-komiteens seneste udspil til stabil finansiering, hvilke initiativer vil ministeren så tage for få at ændret Baselforslaget, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
44
Spm. om, hvorfor lovforslaget ikke sikrer lige konkurrencevilkår mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter, ved at der stilles krav om, at det skal fremgå af obligationsvilkårene for SDOʼer udstedt af banker, at der sker løbetidsforlængelse og renteforhøjelse efter samme principper, som gælder for SDOʼer udstedt af realkreditinstitutter, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
45
Spm., om fraværet af match funding i bankernes finansiering af lån med SDOʼer kan begrunde, at ministeren ikke vil sikre lige konkurrencevilkår mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter, ved at låntagere i banken skal have et loft over stigningen i rentebetalinger på 5 procentpoint, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
46
Spm. om den antagelse, at låntagers pris for den tvungne løbetidsforlængelse ved refinansiering vil være en rentestigning på ca. 0,1 procentpoint, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
47
Spm. om, hvordan begrebet en fejlslagen auktion skal defineres, herunder hvilke omstændigheder der kan udløse en fejlslagen auktion, og hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at en auktion anses for at være fejlslagen ifølge lovforslaget, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
48
Spm. om, på hvilket grundlag ministeren bygger sin antagelse om, at bidragene vil falde lige så meget, som renten stiger, efter den foreslåede ordning, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
49
Spm. om, hvordan ministeren vil medvirke til at sikre, at realkreditinstitutterne nedsætter bidragssatserne, og hvad ministeren agter konkret at foretage sig, hvis der ikke sker et fald i bidragssatserne som forudsat i lovforslaget, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
50
Spm., om ministeren vil give tilsagn om at følge udviklingen i bidragssatserne med henblik på at påse, om der sker de forventede bidragsnedsættelser, og om ministeren vil holde udvalget orienteret om udviklingen i bidragssatserne, f.eks. hvert kvartal, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
51
Spm. om, på hvilket grundlag ministeren er nået frem til, at låntagers pris for den tvungne løbetidsforlængelse ved refinansiering vil være en rentestigning på ca. 0,1 procentpoint, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
52
Spm. om, på hvilket grundlag ministeren bygger sin antagelse om, at bidragene vil falde lige så meget, som renten stiger efter den foreslåede ordning, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
53
Spm. om, hvordan ministeren vil medvirke til at sikre, at realkreditinstitutterne nedsætter bidragssatserne, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
54
Spm., om ministeren vil give tilsagn om at følge udviklingen i bidragssatserne med henblik på at påse, om der sker de forventede bidragsnedsættelser, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
55
Spm. om konsekvenserne for lovforslaget, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
56
Spm. om, hvilke banker i Danmark der i dag udsteder eller har udstedt SDO-obligationer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
57
Spm., om ministeren kan bekræfte udtalelsen fra Danske Bank om, at banken får fordele med lovforslaget, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
58
Spm., om ministeren agter at indhente en garanti fra Danske Bank om, at banken ikke vil udnytte de fordele, som lovforslaget ifølge Danske Banks direktør Tonny Thierry Andersens udtalelse i Berlingske Business den13. januar 2014 giver Danske Bank, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
59
Spm. om kommentar til henvendelse af 17/2-14 fra Dansk Aktionærforening, til erhvervs- og vækstministeren

Omtryksnote
  • 24-02-2014:
  • Ændret indstilling
  • Ændret indstilling