Sagsforløb 2013/1 LF 147
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (26. februar 2014)

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Indførelse af takstsystem, godkendelsesordning, kursus i arbejdsgiver- og arbejdslederfunktioner m.v. i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance)

(Lovforslag nr. L 147).

Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af en samlet aftale om justeringer af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, jf. servicelovens § 95, og borgerstyret personlig assistance, jf. § 96, som er indgået af satspuljepartierne.

Den samlede aftale og dermed lovforslaget har til formål at fremtidssikre ordningerne med fleksibilitet og selvbestemmelse for den enkelte. Derudover skal lovforslaget medvirke til at sikre mere simple ordninger for både borgere og kommuner og til at understøtte kommunernes mulighed for at styre udgifterne til ordningerne mere hensigtsmæssigt.

Lovforslaget rummer forslag om følgende justeringer i regelsættet:

Arbejdsgiver- og arbejdslederansvar. Det foreslås, at borgeren eller den nærtstående som led i kommunalbestyrelsens vurdering af, om den pågældende kan varetage arbejdsgiver/arbejdslederfunktionerne, som udgangspunkt skal have gennemført et kursus med afsluttende vurdering af at borgeren eller den nærtstående er egnet.

Takstsystem. Det foreslås, at der indføres et takstsystem for udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance.

Godkendelsesordning. Det foreslås, at der indføres en godkendelsesordning, hvor socialtilsynet får til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance.

Bagudbetalt tilskud. Det foreslås, at tidspunktet for kommunalbestyrelsens udbetaling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance til foreninger og virksomheder ændres fra månedsvis forudbetaling til månedsvis bagudbetaling.

Nærtstående som hjælper. Det foreslås, at der indføres en maksimal grænse på 37 timers ugentlig arbejdstid i forhold til opgaven med pasning af borgeren med funktionsnedsættelse for nærtstående, der fungerer som hjælper, og samtidig varetager arbejdsgiver- og arbejdslederfunktionerne. Grænsen på 37 timer kan fraviges i særlige tilfælde.

Det foreslås, at ændringerne skal træde i kraft den 1. juli 2014, dog med visse overgangsregler.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.