Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 24. februar 2014 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed

(Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren:

11) I den under nr. 3 foreslåede § 15 a ændres i stk.1 »forlængelsen« til: »forlængelsesperioden«.

[Lovteknisk justering]

12) Nr. 5 og 6 udgår.

[Lovteknisk justering]

Til § 2

13) Nr. 2 affattes således:

»2. I § 152 b indsættes som stk. 4-9:

»Stk. 4. For lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer, hvor løbetiden på obligationerne er kortere end løbetiden på de bagvedliggende lån, skal det fremgå af obligationsvilkårene, prospektet eller andet udbudsmateriale, at administrator i situationer omfattet af § 247 a og i overensstemmelse med betingelserne i § 247 h, stk. 4, kan forlænge obligationerne med 1 år ad gangen. Den pålydende rente på de forlængede obligationer fastsættes til en variabel referencerente tillagt op til 5 procentpoint. Det skal desuden fremgå af obligationsvilkårene, prospektet eller andet udbudsmateriale, at administrator kan indfri obligationerne til kurs pari.

Stk. 5. For låneaftaler indgået efter den 1. januar 2015 skal det fremgå særskilt af lånevilkårene, at administrator kan hæve rentesatsen som følge af ændrede finansieringsvilkår, jf. stk. 4.

Stk. 6. Hvis særligt dækkede obligationer forlænges i henhold til stk. 4, skal løbetiden for lån optaget som ekstra sikkerhed i medfør af stk. 1 forlænges svarende til løbetiden på de ændrede obligationer.

Stk. 7. Løbetiden for særligt dækkede obligationer skal på udstedelsestidspunktet være over 24 måneder.

Stk. 8. Stk. 4-7 gælder ikke for særligt dækkede obligationer udstedt fra et særskilt register på grundlag af aktiver, der ikke på alle områder overholder de danske regler, men derimod på de fravegne områder overholder reglerne om aktiver, der ligger til sikkerhed for særligt dækkede obligationer i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område, hvor de grænseoverskridende aktiviteter udøves, og hvor pantet er beliggende.

Stk. 9. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om forlængelse af obligationer i medfør af stk. 4, herunder om rentefastsættelse.««

[Præcisering af bestemmelsen vedrørende betingelser for administrators forlængelse af særligt dækkede obligationer]

Til § 3

14) Stk. 1 og 2 udgår, og i stedet indsættes:

»Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 2, og § 2 træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 3. § 152 b, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, træder i kraft den 1. april 2014.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

[Udskudt ikrafttrædelse]

Bemærkninger

Til nr. 11 og 12

Der er tale om lovtekniske justeringer.

Til nr. 13

Ændringsforslaget træder i stedet for ændringsforslag nr. 6 i udvalgets betænkning over L 89. I forhold til ændringsforslag nr. 6 er datoen »1. april 2014« ændret til: »1. januar 2015« i det foreslåede stk. 5. I øvrigt henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 6.

Til nr. 14

Ændringsforslaget træder i stedet for ændringsforslag nr. 8-10 i udvalgets betænkning over L 89. I forhold til ændringsforslag nr. 8-10 indeholder ændringsforslaget en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 12.