Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Generelle bemærkninger

Aftale af 31. maj 2011 mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område), CO10 - Centralorganisationen af 2010, AC og Lærernes Centralorganisation om Statens Center for Kompetenceudvikling er ophævet og erstattet af vedlagte aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, bilag 3, pkt. A, og Pkt. I.1 i resultatet af forhandlingerne mellem finansministeren og Akademikerne om fornyelse og overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2013. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 8. juni 2011 om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) (Perst nr. 23-11).

Moderniseringsstyrelsen, den 25. februar 2014

Julie Bjerre


Aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

§ 1. Formål

For at understøtte det fælles arbejde med at fremme og understøtte målrettet kompetenceudvikling i staten er der etableret et fokuseret og styrket partssamarbejde, organiseret med en styregruppe, et kompetenceudvalg og et kompetencesekretariat.

§ 2. Styregruppen

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg udpeger hver 3 medlemmer til styregruppen.

Stk. 2. Styregruppen drøfter løbende strategiske indsatsområder og partsprojekter mv. Styregruppen varetager den overordnede ledelse af kompetencesekretariatet.

Stk. 3. I forbindelse med aftaler om større konkrete partsprojekter, kan der ad hoc nedsættes en særlig styregruppe, projektorganisation el.lign. med relevant partsrepræsentation.

§ 3. Kompetenceudvalget

Moderniseringsstyrelsen udpeger 3 medlemmer, og Offentligt Ansattes Organisationer, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation/Centralorganisationen af 2010 udpeger hver 2 medlemmer til kompetenceudvalget.

Stk. 2. Kompetenceudvalget forvalter fordelingen af midler fra Fonden til udvikling af statens arbejdspladser og Kompetencefonden og har følgende opgaver:

1) Behandling af ansøgninger, herunder bevilling af midler.

2) Løbende drøftelser af indsatsområder og projekter mv.

3) Årlig dialog om målrettet kompetenceudvikling med repræsentanter for de statslige arbejdsgivere og lønmodtagere.

4) Opfølgning og evaluering af brugen af kompetencefondsmidler.

Stk. 3. Det samlede udvalg behandler ansøgninger, der vedrører tværgående fokus- og indsatsområder samt ansøgninger, der dækker grupper på tværs af centralorganisationernes forhandlingsområder.

Stk. 4. I forbindelse med ansøgninger, der udelukkende eller altovervejende vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede centralorganisationer, er det repræsentanter for Moderniseringsstyrelsen og den pågældende centralorganisation, der bilateralt behandler ansøgningen og træffer beslutning uden inddragelse af det samlede udvalg. Centralorganisationen beslutter i det konkrete tilfælde, om og i givet fald hvilke(n) tilknyttede organisation(er), det vil være relevant at inddrage i beslutningsprocessen. Det samlede udvalg orienteres løbende om status på bilateral bevilling af midler.

Stk. 5. Bevilling af midler, i udvalget eller ved bilateral behandling, forudsætter enighed mellem parterne.

§ 4. Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er parternes fælles og har følgende opgaver:

1) Sekretariatsbetjening af styregruppe og kompetenceudvalg.

2) Administration og udmøntning af midler.

3) Rådgivning om anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling

4) Rådgivning om muligheder for at opnå støtte samt understøttelse af en hensigtsmæssig procedure for ansøgninger og udvalgsbehandling.

5) Opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

6) Sekretariatsmæssig understøttelse af opfølgning på kompetencefondsmidlerne.

7) Rådgivning af parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetagelse, efter anvisning fra parterne, af lovpligtige opgaver på området, eksempelvis HAKL.

8) Sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det.

Stk. 2. Sekretariatet ledes af en sekretariatschef, som er ansat af og refererer til styregruppen.

§ 5. Ikrafttræden og opsigelse

Denne aftale træder i kraft den 1. april 2013. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst den 31. marts 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 31. maj 2011 om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK).

Cirkulærebemærkning til § 5.

Aftalen har virkning fra den 1. april 2013 jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, § 6, stk. 2, 1. pkt.

Aftalen kan tidligst opsiges til den 31. marts 2015, jf. lovens § 1.

   
[København, d. XXX]
 
   
[Offentligt Ansattes Organisationer]
(Det statslige område)
[CO10, Centralorganisationen af 2010]
[Lærernes Centralorganisation]
[Akademikerne]
[Finansministeriet]

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 007-14