Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Generelle bemærkninger

1. Aftale af 31. maj 2011 mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer, CO10 - Centralorganisationen af 2010, AC og Lærernes Centralorganisation om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er ophævet og erstattet af vedlagte aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper ansatte på det offentlige område, bilag 3, pkt. A og pkt. I.1 i resultat af forhandlingerne mellem finansministeren og Akademikerne om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet har til brug for statens arbejdspladser udarbejdet vedlagte aftale, hvor ændringerne er indarbejdet i den hidtil gældende aftales tekst eller omtalt i cirkulærebemærkningerne.

2. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under "Generelle bemærkninger".

Ikrafttræden mv.

Cirkulæret har virkning fra den. 1. april 2013. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 8. juni 2011 om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Perst. nr. 024-11).

Moderniseringsstyrelsen, den 25. februar 2014

Julie Bjerre


Aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

§ 1. Indledning

Udvikling af statens arbejdspladser og statens medarbejdere er en forudsætning for, at nye krav til opgaveløsningen kan imødekommes, og at opgaverne varetages med høj kvalitet og effektivitet. Nye kompetencer udvikler kvaliteten i opgaveløsningen, og nye opgaver nødvendiggør nye kompetencer. Til at understøtte dette formål har Moderniseringsstyrelsen og CFU etableret Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

§ 2. Økonomisk ramme

Der afsættes årligt 25.000.000 kr. til fonden.

§ 3. Formål

Fonden har til formål at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser. Fonden yder støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser, herunder støtte til arbejdspladser med særlige behov.

Stk. 2. Fonden bidrager endvidere til finansieringen af indsatser målrettet personalegrupper omfattet af henholdsvis Akademikernes, OAO’s og CO10’s/LC’s forhandlingskompetence.

Stk. 3. Fonden yder desuden støtte til særlige indsatser besluttet af parterne.

§ 4. Anvendelsesområde

Fondens midler kan søges af statslige institutioner, hvis ansatte er omfattet af lov nr. 409 af. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område og pkt. I.1 i resultatet af forhandlingerne mellem finansministeren og Akademikerne om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Midlerne kan endvidere søges af parterne bag aftalen og andre, som parterne måtte beslutte sig for.

§ 5. Udvalg

Fondens midler forvaltes af Kompetenceudvalget. Fondens midler bevilges efter beslutning i udvalget.

Stk. 2. Kompetenceudvalget har til formål at yde støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser, herunder yde støtte til arbejdspladser med særlige behov. Udvalget har indenfor fælles retningslinjer aftalt af parterne selvstændig kompetence til at beslutte, hvordan midlerne skal anvendes til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser.

Stk. 3. Udvalget kan endvidere yde støtte til særlige indsatser besluttet af parterne.

§ 6. Sekretariatsbetjening

Kompetencesekretariatet varetager administrationen af fonden og sekretariatsbetjeningen af udvalget.

§ 7. Ikrafttræden og opsigelse

Denne aftale træder i kraft den [1. april 2013]. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst den [31. marts 2015].

Samtidig ophæves aftale af 31. maj 2011 om fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Cirkulærebemærkning til § 9.

Aftalen har virkning fra den 1. april 2013 jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, § 6, stk. 2, 1. pkt.

Aftalen kan tidligst opsiges til den 31. marts 2015, jf. lovens § 1.

   
[København den XXX]
 
   
[Offentligt Ansattes Organisationer]
(Det statslige område)
[CO10, Centralorganisationen af 2010]
[Akademikerne]
[Lærernes Centralorganisation]
[Finansministeriet]

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 008-14