Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 25. februar 2014

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

(Ret til at danne elevråd m.v.)

[af undervisningsministeren (Christine Antorini)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 12. december 2013 og var til 1. behandling den 16. januar 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og undervisningsministeren sendte den 14. oktober 2013 dette udkast til udvalget, jf. BUU alm. del – bilag 20. Den 19. december 2013 sendte undervisningsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, SF, RV, EL og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (V, DF og LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance understreger, at partierne støtter op om elevdemokrati på vore skoler. Elevdemokrati foregår allerede i dag på mange forskellige måder i de frie og private skoler.  Som det fremgår af ministerens svar på spørgsmål 1, findes der ikke nogen opgørelse over elevdemokrati på de frie grundskoler. Dette lovforslag er derfor et paradeforslag og er således helt unødvendigt.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance mener ikke, at Folketinget skal blande sig i de frie grundskolers hverdag i detaljer, og ønsker at bevare frihedsrettigheden på de frie grundskoler og kan derfor ikke støtte lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Ane Halsboe-Jørgensen (S) Morten Bødskov (S) Karin Gaardsted (S) Annette Lind (S) Orla Hav (S) fmd. Anne Sina (S) Troels Ravn (S) Lotte Rod (RV) nfmd. Jeppe Mikkelsen (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Annette Vilhelmsen (SF) Trine Mach (SF) Rosa Lund (EL) Lars Dohn (EL) Henning Hyllested (EL) Karen Ellemann (V) Peter Juel Jensen (V) Finn Thranum (V) Louise Schack Elholm (V) Anni Matthiesen (V) Tina Nedergaard (V) Ulla Tørnæs (V) Alex Ahrendtsen (DF) Bent Bøgsted (DF) Marie Krarup (DF) Martin Henriksen (DF) Merete Riisager (LA) Thyra Frank (LA) Lene Espersen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 99

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra undervisningsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgsbehandlingen af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgsbehandlingen af lovforslaget

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 99

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvor mange frie og private grundskoler som allerede lever op til lovforslaget i dag m.v., til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om opfølgning på, om lovforslaget efterleves, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå