Den fulde tekst
L 142
Forslag til lov om indsamling m.v.
Af justitsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 26/2 14
Fremsat skr 26/2 14
1.beh 14/3 14
Betænkning 8/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 15/5 14 Tillæg H
2.beh 15/5 14 F
Lovf som vedt 20/5 14
3.beh 20/5 14 F
Lov nr 511 af 26. maj 2014
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Jan E. Jørgensen (V), Dennis Flydtkjær (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Pernille Skipper (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven ophæves lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil og erstattes af en ny lov om indsamling m.v., der bl.a. indeholder en bred definition af indsamlingsbegrebet med henblik på at tage højde for den teknologiske udvikling og de hermed øgede muligheder for forskellige indsamlingsformer.
Desuden oprettes et uafhængigt indsamlingsnævn. Nævnet skal have det overordnede tilsyn med indsamlingsområdet og træffe afgørelse i sager om bl.a. tilladelse til hus- og gadeindsamlinger og i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik. Derudover skal indsamlinger som udgangspunkt anmeldes til Indsamlingsnævnet. Dog vil visse forhåndsgodkendte organisationer kunne foretage indsamlinger uden anmeldelse til Indsamlingsnævnet.
Endvidere indføres en generalklausul om god indsamlingsskik. Hjælpeorganisationers hvervning af nye medlemmer på gaden skal ske under iagttagelse af principperne for god indsamlingsskik, selv om medlemshvervning ikke i øvrigt er omfattet af loven.
Herudover indebærer loven regler om betaling i forbindelse med anmeldelse af eller ansøgning om hus- og gadeindsamlinger og om betaling af et årligt beløb for de forhåndsgodkendte organisationer. Med visse undtagelser opretholdes det gældende forbud mod hus- og gadeindsamlinger.
Loven bygger på anbefalingerne i betænkning 1532/2012, som Justitsministeriets udvalg om revision af reglerne om offentlige indsamlinger afgav i april 2012.
Loven træder i kraft den 1. juni 2014, dog sådan at §§ 1-8, 10-12, 14 og 16 træder i kraft den 1. juli 2014.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget