Den fulde tekst
L 144
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Selskaber m.v.s registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)
Af skatteministeren (Morten Østergaard (RV)).
Lovf som fremsat 26/2 14
Fremsat skr 26/2 14
1.beh 14/3 14
Betænkning 14/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 20/5 14 Tillæg H
2.beh 20/5 14
Lovf som vedt 27/5 14
3.beh 27/5 14
Lov nr 528 af 28. maj 2014
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), John Dyrby Paulsen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Frank Aaen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Morten Østergaard).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder følgende elementer:
- Selskaber m.v. forpligtes til at engangsregistrere fremførselsberettigede underskud og gennemførte skattefri omstruktureringer af betydning for underskudsanvendelsen til SKATs underskudsregister. Manglende indberetning medfører, at underskud fortabes.
- Fradrag for tab på visse aktier og investeringsbeviser gøres betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen.
- Brug af kildeartsbegrænsede tab til modregning i skattepligtige avancer gøres betinget af, at det kildeartsbegrænsede tab er selvangivet.
- Der sker udvidelse af værnsreglen, der sikrer, at finansielle virksomheder ikke via sambeskatning opnår dobbeltfradrag på fordringer mod et midlertidigt overtaget selskab.
- Ved vedtagelse af ændringsforslag fra skatteministeren blev det besluttet, at juridiske personer, som efter skattekontrollovens § 4, stk. 2, skal indgive selvangivelse i perioden fra den 1. oktober til den 31. juli efter indkomstårets udløb, hvis selvangivelsesfristen for indkomståret udløber i den periode, hvor indberetningen af fremførselsberettigede underskud finder sted, kan vente med at indgive selvangivelse for indkomståret til den 1. august i året efter indkomstårets udløb.
Afstemning:
Vedtaget
70 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL, UFG)
39 stemmer imod forslaget (V, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget