Den fulde tekst
L 148
Forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen (RV)).
Lovf som fremsat 26/2 14
Fremsat skr 26/2 14
1.beh 18/3 14
Betænkning 27/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 14 Tillæg H
2.beh 4/6 14 F
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14 F
Lov nr 711 af 25. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Hans Kristian Skibby (DF), Zenia Stampe (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Sanne Rubinke (SF), Finn Sørensen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven etablerer en registreringsmodel for socialøkonomiske virksomheder frem for en selskabsform. Virksomheder gives eneret til betegnelsen »registreret socialøkonomisk virksomhed«, når de opfylder disse betingelser og
– har et socialt formål, dvs. et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte,
– er erhvervsdrivende,
– er uafhængige af det offentlige,
– er inddragende og ansvarlige i deres virke
– har en social håndtering af deres overskud.
Registrerede virksomheder forpligtes til at indrapportere oplysninger, der sikrer transparens om deres virke. Brud på eneretten til benyttelse af betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed og manglende social håndtering af overskud kan straffes med bøde. Overtrædelse af andre bestemmelser vil medføre afregistrering, hvis ikke forholdet afhjælpes inden for en rimelig frist. Afgørelser truffet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende registreringsordningen kan indbringes for Ankestyrelsen.
Under Folketingets behandling af lovforslaget stillede ministeren ændringsforslag om, at Erhvervsstyrelsen bliver registreringsmyndighed, således at en virksomheds registrering som socialøkonomisk virksomhed kan ske samme sted som registrering af cvr-nummer.
Loven udmønter anbefalingen fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder om, at der oprettes en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder. Udvalget for socialøkonomiske virksomheder blev nedsat i februar 2013 som et led i den politiske aftale om finansloven for 2013 indgået mellem regeringen (S, RV, SF) og Enhedslisten. Formålet med lovforslaget er at skabe grundlag for en fælles identitet for socialøkonomiske virksomheder.
Ministeren fastsætter tidspunkt for lovens ikrafttræden.
Afstemning:
Vedtaget
74 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL, KF)
34 stemmer imod forslaget (V, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget