Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00577

Resumé

I artiklen ”Offer for grov chikane: Politiet sylter sagen” skrev Sjællandske Næstved, at mand var blevet dømt for at hacke sig ind på et bogtrykkeri og ændre i regnskaberne. Det er han ikke dømt for, og Pressenævnet kritiserer Sjællandske for ikke at tjekke dommen. Da Sjællandske selv gjorde opmærksom på fejlen i avisen, har Pressenævnet dog ikke pålagt avisen at offentliggøre nævnets kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet i overensstemmelse med § 34 i medieansvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 85 af 9. februar 1998) træffer afgørelse om, hvorvidt massemediers indhold og handlemåde er i overensstemmelse med god presseskik. Det er mediet – og ikke den enkelte journalist – der er part i nævnets sager, når der indgives klage over offentliggjorte artikler.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke meddelelser, som den anmeldte selv fremdrager, eller hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget. En domfældt person bør forskånes for at få fremdraget pågældendes tidligere straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, vedkommende nu er sigtet, tiltalt eller dømt for, jf. punkt C.7 og C.8.

På baggrund af parternes synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] fik et tilhold og blev dømt for overtrædelse af injurielovgivningen og pålagt at betale erstatning til den kvinde, han nu er politianmeldt for at hacke sig ind og ændre personlige oplysninger om. Klager blev i maj 2013 idømt otte måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste for dokumentfalsk.

Sjællandske omtalte i artiklen i november 2013 politianmeldelsen fra august 2013 uden at nævne klagers navn. Pressenævnet finder, at klagers tidligere domme har en sådan sammenhæng med det forhold, han nu er politianmeldt for, at Sjællandske var berettiget til at omtale de tidligere domme såvel som politianmeldelsen.

I avisen skriver Sjællandske imidlertid fejlagtigt, at [Klager] i maj 2013 også blev dømt for at have hacket sig ind på Glumsø Bogtrykkeris server og ændre i regnskabet. Klager var ifølge parternes oplysninger tiltalt for det, men blev ikke dømt. Pressenævnet finder herefter, at Sjællandske burde have kontrolleret, hvilke forhold klager blev dømt for yderligere inden offentliggørelse, så fejlen derved kunne være undgået. Nævnet udtaler derfor kritik af Sjællandske.

Da Sjællandske den 6. december 2013 berigtigede forholdet i avisen, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse i medfør af medieansvarslovens § 49.

[Person A] og [Person B] har i henhold til fuldmagt fra [Klager] klaget til Pressenævnet over en artikel i Sjællandske Næstved den 16. november 2013.

[Klager] er omtalt i artiklen som en 48-årig mand.

1 Sagsfremstilling

Sjællandske Næstved bragte den 16. november 2013 forsideartiklen ”Offer for grov chikane: Politiet sylter sagen” med underrubrikken ”CHIKANESAG: En 48-årig mand blev i august meldt til politiet af sin arbejdsgiver, Næstved Kommune. Siden da er der intet sket i sagen.”

Af forsiden fremgik videre følgende:

”NÆSTVED: Ingen af de involverede parter i en sag om grov chikane er blevet afhørt af politiet selv om en 48-årig mand for mere end tre måneder siden blev meldt til politiet.

Det afslører Sjællandske i dag.

Manden udnyttede som ansat i Næstved Kommune muligheden for at hacke sig ind i en 20-årig kvindes personlige oplysninger og rettede i dem. Det blev opdaget af kvinden og næste morgen var manden bortvist fra sit arbejde.

Faderen til offeret er oprørt over, at politiet ikke har afhørt de involverede parter. Han kalder politiets manglende efterforskning for gemen slendrian.

Forbindelsen mellem den 48-årige mand og kvinden går mange år tilbage. I 2003 så han sig gal på den nu 20-årige kvinde og hendes far. Grovkornede forsøg på at sprede løgne om pædofili endte med, at han fik et tilhold. Året efter blev han dømt for injurier og har betalt 23.000 kroner i erstatning og sagsomkostninger til sit offer.

I maj 2013 blev han idømt otte måneders betinget fængsel for at have hacket sig ind på en virksomheds server og rette i regnskabet.

Sjællandske erfarer, at trods dommen, fortsætter den 48-årige med at miskreditere virksomheden. SIDE 4”

Samme dag på side 4 bragte avisen artiklen ”Politiet snork-sover i grov chikanesag”, hvoraf følgende fremgår:

”[…]

Det kom også frem, at da manden blev ansat i foråret, gjorde han ikke sin arbejdsgiver opmærksom på, at han 1. maj blev idømt otte måneders betinget fængsel for dokumentfalsk mod sin tidligere arbejdsgiver, Glumsø Bogtrykkeri. Han blev også dømt for at hacke sig ind på bogtrykkeriets server, hvor det lykkedes ham at slette oplysninger i regnskabet.

[…]”

Pressenævnet sendte ved brev af 29. november 2013 klagen til Sjællandske Næstved. Den 6. december 2013 bragte Sjællandske Næstved på side 2 følgende:

Rettelse

NÆSTVED: I en artikel bragt i Sjællandske 16. november fremgik det, at en 48-årig mand i maj 2013 blev dømt for at hacke sig ind på Glumsø Bogtrykkeris server og ændre i regnskaberne. Det er ikke korrekt. Han var tiltalt for forseelsen, men retten fandt ikke beviser nok til at dømme ham. Den 48-årige mand blev dømt for dokumentfalsk.

Efter dommen er den 48-årige mand blevet bortvist og politianmeldt af Næstved Kommune for at have misbrugt sin stilling som teamleder på Susågården til at snage i en borgers personfølsomme oplysninger. Sagen efterforskes af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Sjællandske beklager fejlen.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Person A] og [Person B] har anført, at artiklens skribent gennem snart syv år har generet [Klager] ved gentagne gange at referere til en ældgammel historie om chikane. Kort handler det om, at en gammel mand angiveligt skulle være chikaneret af [Klager]. Det er ikke korrekt. Familien valgte at betale den gamle mand 5.000 kroner for at få fred.

Sjællandske bliver ved med at genere [Klager] og klagers familie. Det er klagers indtryk, at historien bliver “genoptrykt”, når Sjællandske intet har at skrive. Journalisten er angiveligt ansat til at skrive om chikanehistorien. Familien har derfor hele tiden nægtet at tale med hende og Sjællandske.

[Klager] har haft et uheldigt ansættelsesforløb hos et trykkeri i Glumsø og er blevet dømt for selv at skulle have lavet sin ansættelseskontrakt. Han blev idømt otte måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste, som nu er aftjent. Sjællandske skriver imidlertid på side 4, at: Han blev også dømt for at hacke sig ind på bogtrykkeriets server, hvor det lykkedes ham at slette oplysninger i regnskabet.” Dette er ikke korrekt, og der er ikke afsagt dom om dette.

I forbindelse med klagers ansættelse som jobkonsulent i Næstved Kommune var det hans opgave at aktivere kontanthjælpsmodtagere og folk, der havde været i længere sygdomsforløb. [Klager] skulle angiveligt have chikaneret en klients far. Klienten stod umiddelbart for at skulle i aktivering og ringede derfor til klager. Hun klagede sin nød og krævede, at aktiveringen skulle slettes, og at hun ellers ville forelægge chikanesagen for klagers arbejdsgivere i Næstved Kommune. Det var så det hun gjorde – og heraf denne historie.

Det er klagers opfattelse, at datteren og hendes far forsøger at opretholde sygeforløbet for at undgå at komme i aktivering og samtidig bruger denne historie som pressionsmiddel mod kommunen. Journalisten prøver med omtalen at presse politiet til at straffe [Klager].

2.2 Sjællandske Mediers synspunkter

Sjællandske Medier har anført, at artiklernes hovedbudskab var, at politiet ikke havde fulgt op på en anmeldelse fra Næstved Kommune.

Ud fra journalistiske kriterier om væsentlighed og offentlig interesse har avisen siden 2006 skrevet flere artikler om den mand, hvis familie nu har klaget til Pressenævnet. Manden har via sin kone meddelt Sjællandske, at han ikke ønsker at udtale sig. Sjællandske skrev første gang om ham i 2006, da han fik et fem år langt tilhold mod en familie, som han ifølge retten havde forfulgt gennem længere tid.

I maj 2013 blev han idømt 100 timers samfundstjeneste og otte måneders betinget fængsel med et års prøvetid for dokumentfalsk og forsøg på bedrageri over for sin tidligere arbejdsgiver. Kort efter dommen kom det frem, at Næstved Kommune havde bortvist ham fra sin arbejdsplads for at have misbrugt sin stilling til at søge personfølsomme oplysninger i Næstved Kommunes database. Næstved Kommune har politianmeldt den bortviste medarbejder, og sagen efterforskes stadig af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I artiklen den 16. november 2013 var det forkert at skrive, at manden er dømt for at hacke sig ind på sin tidligere arbejdsgivers server. Han var i maj 2013 tiltalt ved retten for forseelsen, men retten mente ikke, at der var tilstrækkelig med beviser til at dømme ham.

Han havde ikke før klagen til Pressenævnet henvendt sig for at få bragt en rettelse. Da familien klager til Pressenævnet, og Sjællandske derfor modtager kopi af klagen, bliver Sjællandske opmærksom på fejlen og bringer rettelsen den 6. december 2013.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet i overensstemmelse med § 34 i medieansvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 85 af 9. februar 1998) træffer afgørelse om, hvorvidt massemediers indhold og handlemåde er i overensstemmelse med god presseskik. Det er mediet – og ikke den enkelte journalist – der er part i nævnets sager, når der indgives klage over offentliggjorte artikler.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke meddelelser, som den anmeldte selv fremdrager, eller hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget. En domfældt person bør forskånes for at få fremdraget pågældendes tidligere straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, vedkommende nu er sigtet, tiltalt eller dømt for, jf. punkt C.7 og C.8.

På baggrund af parternes synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] fik et tilhold og blev dømt for overtrædelse af injurielovgivningen og pålagt at betale erstatning til den kvinde, han nu er politianmeldt for at hacke sig ind og ændre personlige oplysninger om. Klager blev i maj 2013 idømt otte måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste for dokumentfalsk.

Sjællandske omtalte i artiklen i november 2013 politianmeldelsen fra august 2013 uden at nævne klagers navn. Pressenævnet finder, at klagers tidligere domme har en sådan sammenhæng med det forhold, han nu er politianmeldt for, at Sjællandske var berettiget til at omtale de tidligere domme såvel som politianmeldelsen.

I avisen skriver Sjællandske imidlertid fejlagtigt, at [Klager] i maj 2013 også blev dømt for at have hacket sig ind på Glumsø Bogtrykkeris server og ændre i regnskabet. Klager var ifølge parternes oplysninger tiltalt for det, men blev ikke dømt. Pressenævnet finder herefter, at Sjællandske burde have kontrolleret, hvilke forhold klager blev dømt for yderligere inden offentliggørelse, så fejlen derved kunne være undgået. Nævnet udtaler derfor kritik af Sjællandske.

Da Sjællandske den 6. december 2013 berigtigede forholdet i avisen, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse i medfør af medieansvarslovens § 49.

Afgjort den 25. februar 2014