Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren og KL fastsættes:

§ 1. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på følgende selskaber:

1) Danske Licens Spil A/S.

2) Danske Spil A/S.

3) Elite Gaming A/S.

4) Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1584 af 18. december 2013 om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen.

Finansministeriet, den 27. februar 2014

Bjarne Corydon

/ Nikolaj Stenfalk