Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser

I medfør af 11, stk. 2, § 45, stk. 2, og § 47 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 214 af 27. februar 2013, fastsættes følgende:

Standardvedtægt

§ 1. Vedtægten for et erhvervsakademi skal være i overensstemmelse med standardvedtægten, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. I standardvedtægten, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse markerer:

1) Kantet parentes […], at erhvervsakademiet selv skal formulere teksten. I de kantede parenteser er det med kursiv anført, hvad teksten skal vedrøre.

2) Krøllet parentes {…}, at bestemmelsen medtages, hvis det er relevant for erhvervsakademiet.

§ 3. Ved selvsupplering forstås, at de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til den tiltrædende bestyrelse, i forening og i overensstemmelse med vedtægtens regler herom udpeger det antal udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der ifølge vedtægten skal udpeges ved selvsupplering.

Stk. 2. Ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering skal der være flertal af udefrakommende medlemmer.

§ 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige standardvedtægten for at sikre, at der ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder i henhold til de før den 31. december 2008 godkendte vedtægter.

Oplysninger på erhvervsakademiets hjemmeside

§ 5. Den godkendte vedtægt, den aktuelle oversigt over bestyrelsesmedlemmer og opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. vedtægtens § 16 skal på en lettilgængelig måde være oplyst på erhvervsakademiets hjemmeside.

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 676 af 30. juni 2009 om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser ophæves.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 27. februar 2014

Nils Agerhus

/ Marianne Madsen


Bilag 1

Standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser

Vedtægt for [ Erhvervsakademiets navn ] [betegnelsen »erhvervsakademi« skal indgå]

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. [Erhvervsakademiets navn] er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i [Kommunens navn] i [Regionens navn] og omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Erhvervsakademiets CVR-nummer er [Nummeret].

§ 2. Erhvervsakademiet er oprettet den 1. september 2008.

§ 3. Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse på det tekniske og merkantile fagområde og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.

Stk. 2. Erhvervsakademiet skal sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.

Stk. 3. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af videregående tekniske og merkantile uddannelser i [den region eller den del heraf, som uddannelses- og forskningsministeren har fastsat som erhvervsakademiets geografiske dækningsområde].

Stk. 4. Erhvervsakademiet skal dog efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse sammen med et eller flere andre erhvervsakademier dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser eller dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser.

Stk. 5. Erhvervsakademiet skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter.

Stk. 6. Erhvervsakademiet skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund.

Stk. 7. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser er rettet mod.

Stk. 8. Erhvervsakademiet skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt og sammenhængende, og som giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området.

Stk. 9. Erhvervsakademiet skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter og er forpligtet til at informere herom.

{Stk. x1. Erhvervsakademiets formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 9, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. }

{Stk. x2. Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. § 10 a i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. }

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Erhvervsakademiet ledes af en bestyrelse på [et bestemt antal 9-13] stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af medlemmerne er udefrakommende.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) [Et bestemt antal 5-9] udefrakommende medlemmer, jf. § 14 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. [Det fastsættes, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. ] {efter drøftelser mellem erhvervsakademiets bestyrelse og den udpegningsberettigede} {Det fastsættes, hvor mange medlemmer, der i givet fald udpeges ved selvsupplering, proceduren herfor og hvilke kompetencer medlemmet (-erne) skal tilføre bestyrelsen}

2) To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved erhvervsakademiet.

3) To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved erhvervsakademiet. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og studerende ved erhvervsakademiet kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Erhvervsakademiets rektor, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme erhvervsakademiets strategiske virke og faglige mål inden for erhvervsakademiets uddannelsesområder med deres erfaring med og faglige indsigt i de tekniske og merkantile områder samt kendskab til arbejdsmarkedets behov for personer med uddannelser, der udbydes på et erhvervsakademi.

Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring med og indsigt i offentlig og privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode}

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 14, stk. 6, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en studerende eller en medarbejder ved erhvervsakademiet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt, og et nyt medlem vælges hurtigst muligt for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af erhvervsakademiet.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger erhvervsakademiets målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.

Stk. 3. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder erhvervsakademiets vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge erhvervsakademiets organisering i vedtægten. Erhvervsakademiets organisation skal opbygges, så den kan sikre:

1) At de studerendes behov for et varieret og lokalt udbud af forskellige uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer opfyldes,

2) at erhvervsakademiet kan opfylde sine formål og varetage sine opgaver, og

3) at de studerende får mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning.

Stk. 6. Bestyrelsen godkender studieordninger for de uddannelser, som erhvervsakademiet udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor det årlige budget.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter kapaciteten på erhvervsakademiet.

§ 8. Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for erhvervsakademiets drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for erhvervsakademiets økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte erhvervsakademiets midler, så de bliver til størst mulig gavn for erhvervsakademiets formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Erhvervsakademiets midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 18, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende erhvervsakademiet skal være noteret i erhvervsakademiets navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger erhvervsakademiets rektor.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for erhvervsakademiets ansatte.

§ 11. Bestyrelsen udpeger erhvervsakademiets interne revisor og foretager revisorskift efter reglerne i § 34, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Uddannelses- og Forskningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand {og næstformand}.

Stk. 2. Formanden {- og i dennes fravær næstformanden -} indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst [2 eller 3] bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens {- og i dennes fravær næstformandens -} stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på erhvervsakademiets hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres.

§ 13. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side erhvervsakademiets rektor, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

2) Procedure for stillingtagen til erhvervsakademiets administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt erhvervsakademiets løn- og personalepolitik.

3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om erhvervsakademiets uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om erhvervsakademiets likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

{Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg. Rammer for nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan alene have til opgave at forberede bestyrelsens møder og kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence. }

Kapitel 5: Erhvervsakademiets daglige ledelse, uddannelsesudvalg, studerendes råd {Erhvervsakademiets øvrige organisering, jf. § 7, stk. 5}

§ 15. Erhvervsakademiets rektor har den øverste daglige ledelse af erhvervsakademiet og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan deltage i møder i kollektivt sammensatte organer i erhvervsakademiet, der er nedsat af bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor forelægger det kommende års budget for bestyrelsen.

Stk. 3. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale.

Stk. 4. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at

1) uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger,

2) det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og

3) erhvervsakademiets virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 5. Rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for erhvervsakademiets adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som erhvervsakademiet fastsætter.

§ 16. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som erhvervsakademiet er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked, herunder arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Stk. 3. Opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, skal på en let tilgængelig måde fremgå af erhvervsakademiets hjemmeside. Følgende skal som minimum være oplyst på erhvervsakademiets hjemmeside:

I. Uddannelsesudvalget for: [Her nævnes grunduddannelsen eller uddannelsesområdet] og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

Et uddannelsesudvalg består af [Et bestemt antal angives] medlemmer og sammensættes således: [Det oplyses, hvem de udpegningsberettigede er, og hvem der er udpeget af den enkelte udpegningsberettigede. ]

To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. [Det oplyses, hvem der er valgt. ]

To medlemmer vælges af og blandt erhvervsakademiets medarbejdere ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. [Det oplyses, hvem der er valgt. ]

II. Uddannelsesudvalget for:…

III. Uddannelsesudvalget for:…

Stk. 4. Uddannelsesudvalget{ene} rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Stk. 5. Uddannelsesudvalget{-ene} afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 5, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Stk. 6. Uddannelsesudvalget {-ene} kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat, jf. stk.1.

§ 17. De studerende har ret til på baggrund af valg at danne et råd.

Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som erhvervsakademiet har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende.

Stk. 3. Erhvervsakademiet stiller lokaler til rådighed for de studerendes råd og udleverer nødvendige materialer til brug for rådets arbejde.

{Øvrig organisering, jf. vedtægtens § 7, stk. 5}

{Faglige enheder (fx opdeling i tekniske og merkantile områder eller andre opdelinger i grunduddannelser, efter- og videreuddannelse m.v.)

§ x1. [Bestemmelse om faglige enheder e.l., jf. § 13, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, indsættes her]:

I. [Enhedens navn]

II. [Enhedens navn]}

Kapitel 6: Tegningsret

§ 18. Erhvervsakademiet tegnes af rektor med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. stk. 2.

Stk. 2. Erhvervsakademiet tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening {eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand} ved dispositioner over fast ejendom.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 19. Erhvervsakademiets regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Erhvervsakademiets regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder erhvervsakademiet i overensstemmelse med regler fastsat af uddannelses- og forskningsministeren en årsrapport. Erhvervsakademiets regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af uddannelses- og forskningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af erhvervsakademiets rektor. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 14, stk. 6, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Kapitel 8: Sammenlægning, spaltning, nedlæggelse og formue

§ 20. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade sammenlægning eller spaltning efter §§ 36 og 37 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

{Stk. 2. Følgende rettigheder til erhvervsakademiets formue udløses ikke ved sammenlægning og spaltning:

1) [Beløbet]…. . kr. anvendes til: [Formål] ……[Oprindelse, herunder rettighedens opståen].

2) …}

§ 21. Beslutning om nedlæggelse af erhvervsakademiet træffes af uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 38 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 2. Ved erhvervsakademiets nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Erhvervsakademiets bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 22. Formue hidrørende fra et erhvervsakademi tilfalder statskassen ved ophør. Gaver skænket til erhvervsakademiet tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.

§ 23. Denne vedtægt træder i kraft ved uddannelses- og forskningsministerens godkendelse. {Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af sin funktionsperiode, jf. hidtil gældende vedtægt godkendt af uddannelses- og forskningsministeren den [Dato], hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2. }

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

{Stk. 3. [Eventuelle yderligere overgangsregler afhængig af den enkelte institutions forhold, herunder for eksempel i forbindelse med sammenlægninger]. }

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift. ]

Ved sammenlægning mellem to eller flere institutioner skal den nye vedtægt være vedtaget i bestyrelsen for hver af de deltagende institutioner. I sådanne tilfælde skal ovenstående om vedtagelse formuleres således for hver af de deltagende institutioner:

Bestyrelsen for [Institutionens navn] har på møde den [Dato] i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved [Institutionens navn] sammenlægges med [De andre deltagende institutioners navne].

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift. ]