Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0662
 
31992L0118
 
31996L0023
 
31997L0078
 
31997L0079
 
32002L0099
 
32006L0088
 
Links til øvrige EU dokumenter
32001R0999
 
32004R0136
 
32005R2074
 
32007D0275
 
32008R0798
 
32008R1251
 
32009R0119
 
32009R0206
 
32009R1099
 
32010R0206
 
32010R0605
 
32012R0028
 
32012R0427
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Samhandel
Kapitel 3 Import
Kapitel 4 Import til fri omsætning af konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande
Kapitel 5 Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande
Kapitel 6 Transit og oplagring af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande
Kapitel 7 Transport af fødevarer fra tredjeland til tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark med henblik på omladning
Kapitel 8 Returnering
Kapitel 9 Privates indførsel
Kapitel 10 Vareprøver m.v.
Kapitel 11 Veterinær udpegning af lagre i frizoner og skibsprovianteringsvirksomheder samt toldoplag m.v. for midlertidig oplagring af ikke-konforme fødevarer
Kapitel 12 Forsegling
Kapitel 13 Overgangs- og dispensationsbestemmelser
Kapitel 14 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.
Bilag 1 Del I
Bilag 2 Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af fødevarer
Bilag 3 Frekvenser for veterinærkontrol af indførte partier
Bilag 4 Importbetingelser for harmoniserede fødevarer fra tredjelande
Bilag 5 Importbetingelser for ikke-harmoniserede fødevarer fra tredjelande
Bilag 6 Model af provianteringscertifikat
Bilag 7 Model af ansøgningsskema for returnering af fødevarer
Bilag 8 Model til skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særligt godkendte provianteringslagre
Bilag 9 Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af husdyr
Bilag 10 Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ
Bilag 11 Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af opdrættet og vildtlevende hårvildt, bortset fra harer og kaniner
Bilag 12 Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af vildtlevende fjervildt samt opdrættede strudsefugle
Bilag 13 Tredjelandsliste - Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme
Bilag 14 Tredjelandsliste - Frølår og landsnegle
Bilag 15 Tredjelandsliste – Mælk, mejeriprodukter, colostrum* og colostrumbaserede produkter*
Bilag 16 Tredjelandsliste - Æg i skal og varmebehandlede ægprodukter
Bilag 17 Tredjelandsliste - Fersk kød af kaniner og harer
Bilag 18 Tredjelandsliste - Honning og Gelée Royal
Bilag 19 Tredjelandsliste - Fiskevarer i enhver form, dog undtagen toskallede bløddyr
Bilag 20 Tredjelandsliste - Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle i enhver form
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter1)

I medfør af § 37, § 53, stk. 2 og 3, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 29. juni 2013, som ændret ved lov nr. 1459 af 17. december 2013, og § 36, stk. 1, § 37, stk. 1, § 39, § 41, § 45, stk. 2, § 49, § 50, § 51, § 52, stk. 2, § 54, stk. 5, § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter enhver form for indførsel i Danmark af de i bilag 1, del I, anførte animalske fødevarer samt andre fødevarer af animalsk oprindelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere informationsudveksling i forbindelse med anløb af skibe fra tredjelande i danske havne og landing af fly fra tredjelande i danske lufthavne.

Stk. 3. Endelig fastsætter bekendtgørelsen straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter, som drejer sig om eller relaterer sig til veterinærkontrol.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved veterinærkontrol:

1) For fødevarer, som modtages ved samhandel, tilsynsmyndighedens

a) ikke-diskriminerende stikprøvekontrol på bestemmelsesstedet,

b) mistankekontrol herunder kontrol under transporten, eller

c) skærpede kontrol.

2) For fødevarer, som returneres fra samhandelslande, tilsynsmyndighedens kontrol af virksomhedens modtagekontrol.

3) For fødevarer, som importeres fra tredjelande, grænsedyrlægens

a) kontrol af at partiet er ledsaget af foreskrevne dokumenter, at oplysningerne i dokumenterne svarer til de oplysninger, der fremgår af forhåndsanmeldelsen, samt at oplysningerne i dokumenterne er fyldestgørende (dokumentkontrol),

b) kontrol af at der er overensstemmelse mellem partiet og de ledsagende dokumenter (identitetskontrol),

c) kontrol af at fødevarerne er egnede til menneskeføde og overholder gældende bestemmelser (fysisk kontrol), herunder simple undersøgelser på grænsekontrolstedet samt eventuelt udtagning af prøver til analyse på Fødevarestyrelsens laboratorier, og

d) mistankekontrol og skærpet kontrol.

4) For ikke-konforme fødevarer fra tredjelande, som oplagres eller transiteres med henblik på udførsel til tredjelande: Den dokument- og identitetskontrol samt eventuelle fysiske kontrol, som er nævnt i nr. 3.

5) For fødevarer, som returneres fra tredjelande: den identitets- og fysiske kontrol, som er nævnt i nr. 3, litra b og c, samt den dokumentkontrol, der er nævnt i §§ 32-36.

Stk. 2. Ved ikke-diskriminerende kontrol forstås den stikprøvekontrol af fødevarepartier, som Fødevarestyrelsen foretager i forbindelse med samhandel. Udvælgelse af partier og omfang af kontrollen fastsættes ud fra en risikovurdering og under hensyn til den offentlige kontrol med de tilsvarende danskproducerede fødevarer.

Stk. 3. Ved mistankekontrol forstås:

1) den opfølgende samhandelskontrol Fødevarestyrelsen foretager af det efterfølgende parti af samme oprindelse, når partiet ikke kan godkendes efter den ikke-diskriminerende kontrol eller ved mistankekontrol efter nr. 2, og

2) den kontrol Fødevarestyrelsen foretager på specifik mistanke til et parti fødevarer, der indføres ved samhandel eller fra tredjeland.

Stk. 4. Ved skærpet kontrol forstås:

1) den opfølgende samhandelskontrol Fødevarestyrelsen foretager af efterfølgende partier af samme oprindelse, når et parti er faldet ved mistankekontrollen efter stk. 3, og

2) den opfølgende kontrol Fødevarestyrelsen foretager af efterfølgende partier af samme oprindelse, når et parti er afvist ved et grænsekontrolsted ved kontrol efter stk. 1, nr. 3 eller stk. 3, nr. 2.

Stk. 5. Ved indførsel forstås:

1) modtagelse af fødevarer fra et andet samhandelsland (samhandel),

2) import fra tredjelande af fødevarer til fri omsætning samt fødevarer til behandling under toldordningen »aktiv forædling«,

3) introduktion af ikke-konforme fødevarer fra tredjelande til transit eller oplagring,

4) modtagelse i henhold til kapitel 5 og 8-10 af fødevarer, som ikke er til fri omsætning, og

5) anløb eller mellemlanding i henhold til kapitel 7 af fødevarer, som ikke er til fri omsætning.

Stk. 6. Ved samhandel forstås: modtagelse i Danmark, jf. stk. 7, af fødevarer som

1) er blevet sundheds- eller identifikationsmærket i henhold til fællesskabsbestemmelserne i en virksomhed i et andet samhandelsland eller på et fabriksfartøj, der er registreret af et andet samhandelsland, eller

2) har oprindelse i tredjelande, og som efter veterinærkontrol er frigivet og videresælges fra modtagevirksomheden i et andet samhandelsland til Danmark.

Stk. 7. Ved et samhandelsland og samhandelsområde gælder definitionen i Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (Restriktionsbekendtgørelsen).

Stk. 8. Ved tredjelande forstås: lande uden for samhandelsområdet, jf. stk. 7.

Stk. 9. Ved transit forstås: landtransport fra et grænsekontrolsted direkte og uden omladning gennem samhandelsområdet til et andet grænsekontrolsted af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 10. Ved konforme fødevarer forstås: fødevarer, som opfylder gældende lovgivning for indførsel til fri omsætning i samhandelsområdet.

Stk. 11. Ved ikke-konforme fødevarer forstås: fødevarer, som har oprindelse i tredjeland, og som ikke opfylder gældende lovgivning for fri omsætning i samhandelsområdet.

Stk. 12. Ved ikke-konform oplagring forstås: midlertidig placering i veterinært udpeget lager i en frizone, et toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomhed af ikke-konforme fødevarer, jf. stk. 11, med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 13. Ved ikke-harmoniserede fødevarer fra tredjeland forstås: fødevarer, som har oprindelse i tredjeland, og for hvilke der helt eller delvist er fastsat nationale indførselsbetingelser.

Stk. 14. Ved foreskrevne dokumenter forstås: sundhedscertifikater, hygiejnecertifikater, veterinærdokumenter, f.eks. veterinære tillægsattestationer eller andre dokumenter, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.

Stk. 15. Ved sammensatte fødevarer forstås: fødevarer, der indeholder både forarbejdede animalske fødevarer og vegetabilske fødevarer, hvor forarbejdningen af den animalske ingrediens er en integreret del af fremstillingen af den færdige fødevare. Af bilag 1 fremgår hvilke sammensatte fødevarer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, og som dermed skal til veterinærkontrol.

Stk. 16. Ved parti (fra samhandelslande) forstås: en mængde af en animalsk fødevare (eller sammensat fødevare), som hidrører fra samme afsender i et EU-land og er bestemt til samme modtager i et andet EU-land.

Stk. 17. Ved parti (fra tredjelande) forstås: en mængde af en animalsk fødevare (eller sammensat fødevare) af samme type og forarbejdningsgrad, som er omfattet af samme foreskrevne dokument, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, præsenteres samtidig for veterinærkontrol og er bestemt til samme modtager.

Stk. 18. Ved importør forstås: en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som foranlediger indførsel af fødevarer, og som har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos tilsynsmyndigheden.

Stk. 19. Ved den ansvarlige for partiet forstås: importøren eller en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som, bemyndiget af importøren, foretager transport eller oplagring af et specifikt parti.

Stk. 20. Ved modtagevirksomhed forstås: en virksomhed, som fysisk modtager fødevarer ved samhandel eller ved returnering eller foretager en opdeling af et parti fødevarer, som er modtaget ved samhandel.

Stk. 21. Ved skibsprovianteringsvirksomhed forstås: et toldoplag med særlig godkendelse fra SKAT som provianteringsvirksomhed til oplagring af fødevarer, som er bestemt til levering til skibe, og som ikke må omsættes i samhandelsområdet.

Stk. 22. Ved kanaliseret import forstås: import, hvor et parti fødevarer skal afsendes fra grænsekontrolstedet direkte til den godkendte modtagevirksomhed i forseglede transportmidler.

Stk. 23. Ved selskabsdyr forstås: dyr tilhørende arter, der normalt fodres og holdes af mennesker, uden at dette tager sigte på konsum eller nogen form for landbrugsproduktion.

Stk. 24. Ved pelsdyr forstås: dyr, der holdes eller opdrættes med henblik på produktion af pelse, men som ikke anvendes til konsum.

Stk. 25. Ved grænsedyrlæge forstås: en af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted, jf. bilag 2.

Stk. 26. Ved grænsekontrollen forstås: grænsedyrlægen eller særligt uddannede officielle personer, udpeget af Fødevarestyrelsen, der er ansvarlige for at gennemføre veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. bestemt til konsum på grænsekontrolstederne i de havne, hvor produkterne importeres. Hvis ikke andet fremgår, skal denne bekendtgørelse læses sådan, at ved "grænsedyrlægen" forstås "grænsekontrollen", når det drejer sig om en import af fiskevarer og levende muslinger m.m. bestemt til konsum.

Stk. 27. Ved tilsynsmyndigheden forstås: Fødevarestyrelsen. I praksis er det Fødevarestyrelsen, kontrolenhederne, herunder Kødkontrollen, der foretager tilsynet.

Stk. 28. Ved fiskevarer forstås: alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset fra levende muslinger m.m. samt alle pattedyr, krybdyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller opdrættede, samt alle spiselige former, dele og produkter af disse dyr.

Stk. 29. Ved muslinger m.m. forstås: toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.

Stk. 30. Ved toskallede bløddyr forstås: bløddyr af klassen Lamellibranchiata, der filtrerer føden, inden den optages.

Stk. 31. Ved fisk forstås: hvirveldyr af overklassen Pisces.

Stk. 32. Ved et CVED (Veterinærkontrolcertifikat) forstås: det to-sidede dokument, som foreskrives i forordning (EF) nr. 136/2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter. Dokumentet angiver, at der ankommer fødevarer til veterinærkontrol, og at disse er forhåndsanmeldt af importøren (del I), ligesom dokumentet indeholder grænsedyrlægens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse (del II).

Stk. 33. Ved bekræftet kopi forstås: kopi af et originalt dokument, hvor kopiens ægthed bekræftes af Fødevarestyrelsen ved officielt stempel og signatur.

Stk. 34. Ved destruktion forstås: bortskaffelse ved forbrænding.

Stk. 35. Ved den kompetente myndighed forstås Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på fødevare- og veterinærområdet.

Stk. 36. Ved TRACES forstås: EU's integrerede veterinærinformationssystem, jf. beslutning 2004/292/EF om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF, senest ændret ved beslutning 2005/515/EF

Stk. 37. Ved returnering forstås: afsendelse af et afvist parti til et andet samhandelsland eller til et tredjeland.

Stk. 38. Ved hjemtagelse forstås: eksportørens frivillige tilbagetransport af et parti til den eksporterende virksomhed, inden partiet er ankommet til bestemmelsesstedet i et andet samhandelsland eller for eksport til tredjelande, inden partiet har forladt samhandelsområdet.

Stk. 39. Ved indpakning forstås: anbringelse af en fødevare i et materiale, der er i direkte berøring med den pågældende fødevare og selve dette materiale (indpakning eller beholder).

Stk. 40. Ved emballage forstås: anbringelse af en eller flere indpakkede fødevarer i en ydre beholder og selve denne beholder.

Stk. 41. Ved vareprøve forstås: fødevarer udelukkende bestemt til

1) undersøgelser eller analyser i fødevarevirksomheder eller laboratorier m.v.,

2) afprøvning af maskiner m.m.,

3) fremvisning på udstillinger, eller

4) brug i ambassader og konsulater.

Kapitel 2

Samhandel

§ 3. Fødevarer skal ledsages af foreskrevne dokumenter, hvis der af dyresundhedsmæssige grunde er vedtaget fællesskabsbestemmelser herom.

Stk. 2. Ikke-harmoniserede fødevarer må kun modtages ved samhandel efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning skal fremsendes via den tilsynsmyndighed, i hvis område importøren er beliggende.

§ 4. Modtagevirksomheder skal på anmodning underrette tilsynsmyndigheden om modtagelse eller forventet modtagelse af partier af fødevarer. Underretningen skal ske efter Fødevarestyrelsens instruktioner.

§ 5. Modtagevirksomheder skal løbende føre et register over modtagne partier fødevarer. Registeret skal indeholde oplysninger om importør, dato for modtagelsen, produktkategori, antal kolli, partiets totale nettovægt, oprindelsesland, forarbejdningsvirksomhed(er) og afsenderland. Registeret skal opbevares af modtagevirksomheden i mindst 5 år. Registreret skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ejerskiftes modtagevirksomheden, men fortsættes driften af virksomheden, består pligten efter stk. 1 uanset ejerskiftet.

§ 6. Importøren skal for hvert parti, der modtages på modtagevirksomheden - som en del af egenkontrollen - foretage kontrol af, at partiet opfylder gældende lovgivning samt besigtige partiet. Denne kontrol skal foretages, før partiet anvendes eller overdrages, og det skal ved kontrollen sikres, at sundheds- og identifikationsmærker er anført på fødevarerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 2. Importøren skal straks indberette uregelmæssigheder ved partiet til den tilsynsmyndighed, i hvis område modtagevirksomheden er beliggende.

§ 7. Tilsynsmyndigheden foretager ikke-diskriminerende stikprøvekontrol af de modtagne partier fødevarer.

Stk. 2. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal tilsynsmyndigheden foretage mistankekontrol, herunder kontrol under transporten og kontrol af de områder af transportmidlerne, hvor fødevarerne opbevares under transporten.

Stk. 3. Hvis det ved kontrollen, jf. stk. 1 eller 2, konstateres, at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal tilsynsmyndigheden foretage mistankekontrol af efterfølgende partier af fødevarer fra samme oprindelsesvirksomhed.

Stk. 4. Hvis der ved den i stk. 1-3 omhandlede kontrol konstateres gentagne uregelmæssigheder ved partier fra samme oprindelsesvirksomhed, foretager tilsynsmyndigheden skærpet kontrol af efterfølgende partier af fødevarer fra denne virksomhed.

Stk. 5. Partier, som underkastes mistankekontrol eller skærpet kontrol, beslaglægges af tilsynsmyndigheden, indtil tilsynsmyndigheden frigiver partiet eller indtil partiet er returneret, oparbejdet eller destrueret.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med mistankekontrol i henhold til stk. 3 og skærpet kontrol i henhold til stk. 4 samt beslaglæggelse af fødevarer påhviler importøren.

§ 8. Hvis det konstateres, at et parti fødevarer ikke opfylder gældende lovgivning, beslaglægger tilsynsmyndigheden partiet. Er dele af partiet nået ud i et senere omsætningsled, påbyder tilsynsmyndigheden importøren at trække disse fødevarer tilbage, hvorefter tilsynsmyndigheden beslaglægger fødevarerne.

Stk. 2. Hvis manglerne er konstateret i medfør af § 6, stk. 1, kan tilsynsmyndigheden undlade at beslaglægge partiet.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden giver importøren eller i dennes fravær eksportøren påbud om, jf. dog stk. 4, at det beslaglagte parti

1) returneres inden for en fastsat frist,

2) oparbejdes til foder til selskabsdyr eller pelsdyr, inden for en fastsat frist, eller

3) destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 4. Såfremt importøren har sørget for, at fødevarer omfattet af stk. 1, første punktum, er tilbageholdt hos modtagevirksomheden fysisk adskilt fra andre fødevarer og ikke taget i anvendelse eller distribueret til senere omsætningsled, kan tilsynsmyndigheden undlade at give påbud efter stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal i stedet træffe afgørelse om, at fødevarerne skal returneres, oparbejdes eller destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden fastsætter de nærmere vilkår for returnering, oparbejdning og destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 6. Importøren må kun returnere et parti, hvis tilsynsmyndigheden har godkendt en tilladelse til at returnere partiet, som importøren har indhentet fra den kompetente myndighed i det samhandelsland, hvor oprindelsesvirksomheden er beliggende. Tilladelsen fra den kompetente myndighed i samhandelslandet skal indeholde en specifik beskrivelse af den af importøren oplyste afvisningsårsag.

Stk. 7. Hvis returnering eller oparbejdning til foder til selskabsdyr eller pelsdyr ikke er mulig, eller hvis den af tilsynsmyndigheden fastsatte tidsfrist er overskredet, eller hvis importøren ønsker det, skal partiet destrueres.

Stk. 8. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under tilsyn af tilsynsmyndigheden.

Stk. 9. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering, oparbejdning og destruktion af fødevarer påhviler importøren.

Stk. 10. Fødevarestyrelsen har udpantningsret for de i stk. 9 omhandlede beløb.

§ 9. Tilsynsmyndigheden beslaglægger partiet, hvis det konstateres, at:

1) der i partiet forekommer stoffer, som kan forårsage en af de sygdomme, som er nævnt i bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr, en zoonose eller en kemisk forurening eller et hvilket som helst andet forhold, som kan udgøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed, eller

2) partiet kommer fra et område, hvor der er mistanke om eller konstateret udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme hos mennesker eller dyr, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden giver importøren eller i dennes fravær eksportøren påbud om, at det beslaglagte parti destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Er dele af det i stk. 1 nævnte parti nået ud i et senere omsætningsled, påbyder tilsynsmyndigheden importøren at trække disse fødevarer tilbage, hvorefter tilsynsmyndigheden beslaglægger fødevarerne og giver importøren påbud om, at de skal destrueres.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden kan beslutte, at fødevarer, som er varmebehandlet i hermetisk lukket beholder til en F0-værdi på mindst 3,00 (helkonserves), ikke skal beslaglægges og destrueres i de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 6. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under tilsyn af tilsynsmyndigheden.

Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer påhviler importøren.

Kapitel 3

Import

§ 10. Importøren skal sikre, at fødevarer, som ankommer fra tredjelande, føres ind i Danmark på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, jf. bilag 2.

Stk. 2. Importøren skal sikre, at fødevarer, der ankommer til et grænsekontrolsted, veterinærkontrolleres ved dette grænsekontrolsted, før fødevarerne må føres ind i samhandelsområdet, jf. dog § 23.

§ 11. Fødevarer må ikke indføres eller returneres fra tredjelande til Danmark, med mindre de har været underkastet veterinærkontrol på et grænsekontrolsted ved samhandelsområdets ydre grænse.

Stk. 2. Fødevarer omfattet af stk. 1, som ikke har været underkastet veterinærkontrol ved samhandelsområdets ydre grænse, beslaglægges af tilsynsmyndigheden, der påbyder importøren at returnere eller destruere partiet, jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3.

Stk. 3. Fødevarer med oprindelse i tredjelande, som indføres i Danmark ved samhandel, er omfattet af de i kapitel 2 anførte bestemmelser.

Stk. 4. Importører af fødevarer, som ankommer fra tredjelande, skal sikre, at disse ikke føres ind i Københavns Frihavn uden forudgående godkendelse af grænsedyrlægen i København, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Der skal ikke søges godkendelse efter stk. 4, hvis de pågældende fødevarer føres direkte fra skibet til det godkendte grænsekontrolsted beliggende i Københavns Frihavn uden forudgående opbevaring i Københavns Frihavn.

§ 12. Fødevarer skal ved importen være ledsaget af originalen af foreskrevne dokumenter, der skal indeholde de foreskrevne attestationer vedrørende folke- og/eller dyresundhed for den pågældende fødevare.

Stk. 2. Originalen af de ledsagende dokumenter skal afleveres til grænsedyrlægen, som opbevarer dokumenterne på grænsekontrolstedet, jf. dog stk. 3. Grænsedyrlægen udleverer en bekræftet kopi af dokumentet til importøren af partiet. Importøren skal sikre, at den bekræftede kopi ledsager partiet eller hvert enkelt delparti i de tilfælde, hvor fødevarerne opdeles i delpartier efter foretagen veterinærkontrol.

Stk. 3. Ikke-konforme fødevarer må ikke opdeles i delpartier, jf. dog stk. 4. Fødevarerne skal ledsages af de foreskrevne dokumenter i original efter foretagen veterinærkontrol.

Stk. 4. Ikke-konforme fødevarer, der tilføres et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed, eller som føres direkte fra grænsekontrolstedet til skibe med henblik på proviantering, må dog opdeles i delpartier på disse lagre henholdsvis på grænsekontrolstedet efter veterinærkontrollen. Tilsynsmyndigheden kan udlevere en bekræftet kopi af foreskrevne dokumenter til importøren ved et lager i frizoner eller et toldoplag ved partiets fraførsel.

§ 13. Importøren skal sende en forhåndsanmeldelse (CVED, del I) til grænsekontrolstedet ved indgangstoldstedet om, at der ankommer fødevarer til veterinærkontrol. Forhåndsanmeldelsen skal ske i henhold til artikel 2, jf. bilag III i forordning (EF) nr. 136/2004. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelser, der sendes til danske grænsekontrolsteder, skal udfyldes på den dansksprogede version.

Stk. 3. Forhåndsanmeldelsen skal være korrekt udfyldt og uden rettelser.

Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at forhåndsmeddelelse af fødevarer fra Japan gives senest to arbejdsdage forud for partiets fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af forhåndsanmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 5. Den ansvarlige for partiet skal sende CVED-et til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet efter endt veterinærkontrol, jf. art. 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 136/2004.

Stk. 6. Virksomheder, der agter at føre fødevarer ind i Københavns Frihavn, jf. § 11, stk. 4, skal sende den i § 13, stk. 1 nævnte forhåndsanmeldelse til grænsedyrlægen i København, Kystvejen 16, 2770 Kastrup, således, at forhåndsanmeldelsen er grænsedyrlægen i hænde senest 24 timer inden fødevarerne indføres. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen eller registreringen af den inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid, som er 8.30-16.00 mandag-torsdag og 8.30-15.00 fredag.

Stk. 7. Den i stk. 6 omhandlede forhåndsanmeldelse skal ledsages af information om:

1) navn og adresse på virksomheden i Københavns Frihavn eller nummeret på containeren på frihavnsområdet, hvor de indførte fødevarer skal opbevares, og

2) forventet dato for fødevarernes fraførsel fra Københavns Frihavn.

Stk. 8. Hvis et korrekt forhåndsanmeldt parti ankommer før det forventede ankomsttidspunkt gælder følgende:

1) Ankommer partiet med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED’et. I tilfælde af at partiet importeres i containere, må containerne losses og opbevares på det indhegnede havneområde. Containerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til oplysningerne i CVED, del I.

2) Ankommer partiet med fly, må flycontaineren med partiet fraføres flyet, men flycontaineren må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED’et.

§ 14. Mæglere, luftfartsselskaber, linjeagenter, fragtselskaber, kurérselskaber m.v. skal fremsende godsfortegnelse (cargomanifest) til grænsekontrolstedet for ethvert fly eller skib, som lander i eller anløber Danmark. Der skal fremsendes godsfortegnelse (cargomanifest), selv om lasten eller dele heraf består af andre varer end animalske fødevarer, og uanset om lasten eller dele heraf forbliver ombord, omlades, oplægges, importeres eller transiteres. Tilsvarende gælder, hvis lastrummene er tomme.

Stk. 2. Godsfortegnelsen, som skal udformes således, at flyets henholdsvis skibets identitet og en beskrivelse af den enkelte vare tydeligt fremgår, skal være grænsekontrolstedet i hænde før flyets eller skibets forventede ankomst.

Stk. 3. Fødevarer i den i stk. 1 nævnte last skal forhåndsanmeldes, jf. § 13, stk. 1-3, medmindre de bliver ombord.

§ 15. Havne og lufthavne, i forbindelse med hvilke der er etableret grænsekontrolsted, skal fremsende lister over skibes eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet. Listerne skal indeholde skibenes navne eller flyenes rutenumre og oplysning om, hvilken havn - henholdsvis lufthavn - de ankommer fra.

§ 16. Fødevarerne skal på grænsekontrolstedet underkastes veterinærkontrol i henhold til de i bilag 3 anførte kontrolfrekvenser eller efter nærmere afgørelse truffet af Fødevarestyrelsen, jf. dog § 26, stk. 5, § 27, stk. 5 og § 37, stk. 1.

Stk. 2. Importører af kød af vildtlevende hårvildt med påsiddende skind skal sikre, at kødet ikke anvendes eller overdrages til andre, før identitetskontrollen og den fysiske kontrol af partiet, herunder hygiejnekontrollen og undersøgelser for indhold af restkoncentrationer, er foretaget af tilsynsmyndigheden, og grænsedyrlægen har udstedt det endelige CVED.

Stk. 3. Ved kanaliseret import skal importøren sikre,

1) at transporten mellem indgangsgrænsekontrolstedet og den godkendte modtagevirksomhed sker i et transportmiddel eller beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen, således at seglet brydes, så snart transportmidlet åbnes,

2) at fødevarerne forbliver under toldtilsyn frem til den godkendte modtagevirksomhed i henhold til T 5-proceduren, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, og

3) at fødevarer, der er under grænsedyrlægens officielle forsegling, ikke aflæsses, opdeles eller håndteres, før tilsynsmyndigheden har kontrolleret og brudt grænsedyrlægens forsegling.

§ 17. Fødevarer, der befinder sig i transportmidler i international trafik, som ankommer fra tredjelande, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer, samt affald af disse fødevarer, skal ikke underkastes veterinærkontrol, hvis de ikke føres ind i Danmark, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, er ansvarlige for, at fødevarer, der fraføres skibet, og som var bestemt til forplejning af passagerer og personale i skibene med tilhørende éngangsemballage, bliver destrueret under tilsyn af tilsynsmyndigheden. Det samme gælder for affald af disse fødevarer.

Stk. 3. Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, skal på forhånd underrette tilsynsmyndigheden, inden de i stk. 2 omhandlede fødevarer og affald heraf skal fraføres.

Stk. 4. Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, skal sikre, at fødevarer omfattet af stk. 1 kun overføres direkte fra et skib eller fly i international trafik til et andet i samme havn eller lufthavn, hvis grænsedyrlægen har tilladt dette.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 4 gives kun for fødevarer, der har oprindelse i samhandelslande eller i tredjelande eller dele heraf, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende. Hvis tilladelse gives, skal overførslen ske under toldlukke.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med destruktion af fødevarer og affald heraf, jf. stk. 2, påhviler havnens henholdsvis lufthavnens ejer.

§ 18. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal grænsedyrlægen foretage mistankekontrol, herunder kontrol af transportmidlerne.

Stk. 2. Har grænsedyrlægen udtaget prøver på baggrund af mistanke, tilbageholdes partiet på grænsekontrolstedet, eller, hvis dette ikke er muligt, på et lager, som er godkendt af grænsedyrlægen. Dette lager skal være er beliggende i den fødevarekontrolenheds område, hvor grænsekontrolstedet befinder sig.

Stk. 3. Hvis mistanken afkræftes, og partiet overholder gældende lovgivning, godkendes det straks til formålet.

Stk. 4. Såfremt der ved veterinærkontrollen konstateres en sundhedsmæssig risiko eller andre grove eller gentagne fejl, skal grænsedyrlægen foretage skærpet kontrol af efterfølgende partier af fødevarer af samme oprindelse, jf. stk. 5. Ved skærpet kontrol tilbageholder grænsedyrlægen de pågældende partier på samme måde, som anført i stk. 2.

Stk. 5. Den skærpede kontrol må først ophæves, når analyseresultaterne af ti på hinanden følgende partier af samme oprindelse importeret til samhandelsområdet vurderes at være i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 6. Til dækning af kontroludgifter i forbindelse med skærpet kontrol opkræves et depositum.

Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med skærpet kontrol påhviler importøren. Når de samlede omkostninger er betalt, tilbagebetales depositum.

§ 19. Hvis fødevarer i et parti ikke opfylder gældende bestemmelser eller ikke kan godkendes til formålet efter gennemført veterinærkontrol, beslaglægger grænsedyrlægen partiet.

Stk. 2. Grænsedyrlægen giver importøren et påbud om, at

1) partiet returneres inden for en fastsat frist på højst 60 dage,

2) partiet oparbejdes til foder til selskabsdyr eller pelsdyr inden for en fastsat frist, eller

3) partiet destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet, beslaglægges partiet af tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden giver påbud om returnering, oparbejdning eller destruktion, som anført i stk. 2.

Stk. 4. Såfremt importøren har sørget for, at fødevarerne er tilbageholdt hos bestemmelsesvirksomheden fysisk adskilt fra andre fødevarer og ikke er taget i anvendelse eller distribueret til senere omsætningsled, kan tilsynsmyndigheden undlade at give påbud. Tilsynsmyndigheden skal i stedet træffe afgørelse om, at fødevarerne skal returneres, oparbejdes eller destrueres, som anført i stk. 2.

Stk. 5. Grænsedyrlægen henholdsvis tilsynsmyndigheden fastsætter de nærmere vilkår for returnering, oparbejdning og destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 6. Returnering skal ske efter artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

Stk. 7. Returnering efter stk. 2 skal ske fra det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne blev præsenteret for veterinærkontrol og med samme type transportmiddel. Returnering efter stk. 3 eller 4 skal ske fra nærmeste grænsekontrolsted godkendt til kontrol af den pågældende fødevare.

Stk. 8. Hvis returnering eller oparbejdning til foder til selskabsdyr eller pelsdyr ikke er mulig, eller hvis den af grænsedyrlægen henholdsvis tilsynsmyndigheden fastsatte tidsfrist er overskredet, skal partiet destrueres. Importøren kan altid ved partshøringen forlange, at partiet skal destrueres.

Stk. 9. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under tilsyn af grænsedyrlægen henholdsvis tilsynsmyndigheden.

Stk. 10. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering, oparbejdning eller destruktion af fødevarer, påhviler importøren.

§ 20. Hvis et parti fødevarer kan udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, beslaglægger grænsedyrlægen partiet. Grænsedyrlægen giver importøren påbud om, at partiet skal destrueres inden for en fastsat frist, jf. dog stk. 5 og 7.

Stk. 2. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet, beslaglægger tilsynsmyndigheden partiet. Tilsynsmyndigheden giver importøren påbud om, at partiet skal destrueres, jf. dog stk. 7. Er dele af partiet nået ud i et senere omsætningsled, påbyder tilsynsmyndigheden importøren at trække disse fødevarer tilbage, hvorefter tilsynsmyndigheden beslaglægger fødevarerne og giver importøren påbud om, at de skal destrueres.

Stk. 3. Grænsedyrlægen henholdsvis tilsynsmyndigheden fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 4. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under tilsyn af grænsedyrlægen henholdsvis tilsynsmyndigheden.

Stk. 5. Grænsedyrlægen kan for at beskytte menneskers sundhed tillade, at et parti fødevarer, som er vurderet at udgøre en fare for menneskers sundhed, returneres, eller, hvis det er muligt og efter en konkret vurdering, oparbejdes på nærmere fastsatte vilkår, jf. artikel 19, stk. 2, litra a, i forordning (EF) 882/2004.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering, oparbejdning eller destruktion af fødevarer, påhviler importøren.

Stk. 7. Hvis der i partier er konstateret et indhold af restkoncentrationer af kemiske stoffer, herunder lægemidler og radioaktive stoffer, hvis anvendelse er forbudt eller ikke tilladt, eller koncentrationen er over grænseværdien for de pågældende stoffer, skal grænsedyrlægen henholdsvis tilsynsmyndigheden uanset stk. 1 eller 2 påbyde importøren, at partiet returneres eller destrueres efter § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3.

§ 21. Et parti fødevarer må først importeres eller returneres fra tredjelande, transiteres, tilføres eller fraføres et lager som omfattet af § 45, når importøren har betalt omkostningerne i forbindelse med veterinærkontrollen efter gældende takster eller stillet den fornødne sikkerhed for betaling af disse.

Kapitel 4

Import til fri omsætning af konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 22. Import til fri omsætning af fødevarer med oprindelse i tredjelande skal ske i henhold til bilag 4.

Stk. 2. Importører af æg, som omhandlet i artikel 1 i forordning (EU) nr. 427/2012 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende salmonella, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte æg bestemt til Danmark, skal sikre, at æggene er ledsaget af et certifikat, som er i overensstemmelse med den model, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1688/2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg.

§ 23. For fødevarer omfattet af dette kapitel, som med henblik på omladning ankommer med fly eller skib til en lufthavn eller havn, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og dette ikke er bestemmelsesgrænsekontrolstedet, må veterinærkontrollen afvente fødevarernes ankomst til bestemmelsesgrænsekontrolstedet på betingelse af:

1) at bestemmelsesgrænsekontrolstedet er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og

2) at partiet transporteres ad luftvejen henholdsvis ad søvejen direkte og uden aflæsning fra indgangsgrænsekontrolstedet til bestemmelsesgrænsekontrolstedet.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal partiet beslaglægges af grænsedyrlægen eller tilsynsmyndigheden, der påbyder importøren at returnere eller destruere partiet, jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal underrette grænsedyrlægen ved indgangsgrænsekontrolstedet om følgende:

1) det forventede tidspunkt for partiets aflæsning,

2) bestemmelsesgrænsekontrolstedet i samhandelsområdet,

3) nøjagtig oplysning om hvor partiet befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsesgrænsekontrolstedet, og

4) det forventede tidspunkt for partiets pålæsning på flyet eller skibet med bestemmelsesgrænsekontrolsted som destination.

Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde inden partiets ankomst til indgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 5. Den ansvarlige for partiet skal til indgangsgrænsekontrolstedet endvidere sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3.

Stk. 6. Grænsedyrlægen skal, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af partier, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

Stk. 7. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 6. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, skal grænsedyrlægen foretage identitetskontrol og fysisk kontrol af disse partier.

Stk. 8. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af partier, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i mere end 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Kapitel 5

Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 24. Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande skal ske i henhold til bilag 5.

Stk. 2. Import af andre ikke-harmoniserede fødevarer end dem, der er anført i bilag 5, må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, i hvis område importøren er beliggende.

Stk. 3. Ikke-harmoniserede fødevarer, som er veterinærkontrolleret med positivt resultat, må kun videresendes fra grænsekontrolstedet direkte til en navngiven virksomhed i Danmark, hvor fødevarerne enten forarbejdes, ompakkes eller omsættes ved detailsalg i Danmark, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Ikke-harmoniserede fødevarer, som er veterinærkontrolleret med positivt resultat, må endvidere videresendes fra grænsekontrolstedet direkte til en navngiven virksomhed i et andet samhandelsland, på betingelse af at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen kan forevise en tilladelse hertil fra den kompetente myndighed i det pågældende samhandelsland.

Stk. 5. Den i stk. 3 og 4 nævnte videresendelse skal ske som kanaliseret import.

Stk. 6. Ved kanaliseret import skal importøren sikre,

1) at transporten mellem indgangsgrænsekontrolstedet og den navngivne virksomhed sker i et transportmiddel eller beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen, således at seglet brydes, så snart transportmidlet åbnes,

2) at fødevarerne forbliver under toldtilsyn frem til den navngivne virksomhed i henhold til T 5-proceduren, jf. forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, og

3) at fødevarer, der er under grænsedyrlægens officielle forsegling, ikke aflæsses, opdeles eller håndteres, før tilsynsmyndigheden har kontrolleret og brudt grænsedyrlægens forsegling.

Kapitel 6

Transit og oplagring af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 25. Ikke-konforme fødevarer må ikke indføres til markedsføring i samhandelsområdet.

§ 26. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer skal sikre, at partiet kun transiteres via samhandelsområdet til et andet tredjeland eller til samme tredjelande, hvis:

1) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den af EU foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15. Colostrum og colostrumbaserede produkter må kun hidrøre fra tredjelande, der er markeret med »+« i kolonne I i bilag 15,

2) fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring, og

3) der forudgående er indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol.

Stk. 2. Tilladelse, jf. stk. 1, er betinget af, at den ansvarlige for partiet skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at de i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til et andet tredjeland.

Stk. 3. Hvis returnering efter stk. 2 mislykkes, og partiet derfor skal føres ind i samhandelsområdet igen med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering ske inden for 60 dage, ellers skal fødevarerne destrueres.

Stk. 4. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer omfattet af stk. 3 skal sikre, at partiet kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og kun efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette grænsekontrolsted. Fødevarerne skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de afsendes eller destrueres.

Stk. 5. Fødevarer omfattet af stk. 1 skal, uanset § 16, altid underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet. Såfremt der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster grænsedyrlægen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 6. Den ansvarlige for partiet skal til indgangsgrænsekontrolstedet sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3. Den ansvarlige for partiet skal anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader samhandelsområdet.

Stk. 7. Den ansvarlige for partiet skal sikre,

1) at transitten sker uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og

2) at fødevarerne ikke aflæsses, opdeles eller håndteres, efter at grænsedyrlægen har forseglet transporten.

Stk. 8. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at fødevarer omfattet af stk. 1 kun føres ud af samhandelsområdet via et grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, hvor de underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen, jf. dog stk. 9.

Stk. 9. Ikke-konforme fødevarer må også føres til destruktion. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konforme fødevarer kun føres til destruktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 10. Destruktionen skal ske under tilsyn af tilsynsmyndigheden.

Stk. 11. Omkostninger i forbindelse med destruktionen påhviler importøren.

Stk. 12. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, som ankommer til et grænsekontrolsted med henblik på udførsel til tredjeland, ledsages af CVED-et udstedt på indgangsgrænsekontrolstedet samt originalen af de foreskrevne dokumenter.

Stk. 13. Den ansvarlige for transitten skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiet ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.

§ 27. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer, som skal oplagres inden udførslen til tredjeland, skal sikre, at oplagringen kun sker i et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på senere fuldstændig udførsel fra samhandelsområdet, jf. stk. 2, hvis:

1) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den af EU foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15. Colostrum og colostrumbaserede produkter må kun hidrøre fra tredjelande, der er markeret med »+« i kolonne I i bilag 15,

2) fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring, jf. dog stk. 4, og

3) der forudgående er indhentet tilladelse til oplagringen henholdsvis transporten fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Tilladelsen til oplagring er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at tilsynsmyndigheden ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet.

Stk. 3. For fødevarer omfattet af stk. 1, som ankommer til oplagring i Danmark fra et andet samhandelsland, indhentes den i stk. 1 nævnte tilladelse fra grænsedyrlægen på det grænsekontrolsted, jf. bilag 2, som er placeret nærmest ved lageret, hvor fødevarerne skal oplagres.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen fastsætter vilkårene for de certifikater, som skal ledsage ikke-harmoniserede fødevarer, for hvilke der ikke er anført indførselsbetingelser i bilag 5.

Stk. 5. Fødevarer omfattet af stk. 1, skal, uanset § 16, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, underkaster grænsedyrlægen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 6. Den ansvarlige for partiet skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til indgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 7. Den ansvarlige for oplagringen skal sende en skriftlig underretning til tilsynsmyndigheden om, at der ankommer ikke-konforme fødevarer.

Stk. 8. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer, som skal transporteres til eller fra et lager, eller som skal transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib, skal sikre, at transporten og oplagringen opfylder følgende betingelser:

1) Transporten skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes.

2) Partiet skal ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti en bekræftet kopi heraf.

3) Partiet må kun føres ind på et lager, hvis tilsynsmyndigheden forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, underkaster tilsynsmyndigheden endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

4) Partiet skal anbringes i særskilte oplagringslokaler, jf. § 46, stk. 2.

5) Partiet må ikke underkastes nogen anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for selve oplagringen og for opdelingen af partiet i mindre delpartier uden at fjerne fødevarernes indpakning.

Stk. 9. Den ansvarlige for lageret i en frizone, toldoplaget eller skibsprovianteringsvirksomheden skal sikre, at hver enhed af oplagrede fødevarer, omfattet af stk. 1, er tydeligt og letlæseligt mærket med løbenummeret på det CVED, der ledsagede partiet til lageret, så identifikation af hver enhed i partiet er mulig.

Stk. 10. Den ansvarlige for partiet skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til tilsynsmyndigheden før partiets fraførsel.

Stk. 11. Hvis et parti fødevarer omfattet af stk. 1 under oplagringen opdeles i to eller flere partier, skal den ansvarlige for partiet før fraførslen sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til tilsynsmyndigheden for hvert af de nye partier med henblik på udstedelse af CVED’er, som skal henvise til det oprindelige CVED. Hvis partiet skal føres ud af samhandelsområdet, skal den ansvarlige for partiet anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader samhandelsområdet.

§ 28. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer, som er oplagret i et lager i en frizone eller et toldoplag, skal med forbehold for stk. 12, sikre, at partiet kun fraføres med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed eller udførsel til et tredjeland. Fraførslen må kun foregå efter forudgående veterinærkontrol, jf. stk. 10. Overførsel til skibsprovianteringsvirksomhed skal foregå på grundlag af en T1-forsendelsesprocedure efter toldreglerne.

Stk. 2. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på oplagring i en skibsprovianteringsvirksomhed, skal sikre, at dette kun sker efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Den ansvarlige for partiet skal fremlægge dokumentation over for tilsynsmyndigheden, der viser, at den kompetente myndighed, i hvis område skibsprovianteringsvirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på udførsel fra samhandelsområdet, skal sikre, at dette kun sker efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 3 er betinget af, at ejeren af partiet skriftligt over for tilsynsmyndigheden erklærer, at partiet forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at det i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til et andet tredjeland.

Stk. 5. Hvis returnering efter stk. 4 mislykkes, og partiet derfor skal føres ind i samhandelsområdet igen, jf. stk. 6, med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering ske inden for 60 dage, ellers skal fødevarerne destrueres.

Stk. 6. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer omfattet af stk. 4 skal sikre, at partiet kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til at kontrollere de pågældende fødevarer, og kun efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette grænsekontrolsted. Fødevarerne skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de returneres eller destrueres.

Stk. 7. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer skal sikre, at partiet kun føres ud af samhandelsområdet i havne eller lufthavne, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere pågældende fødevarer, hvor de skal underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen.

Stk. 8. Den ansvarlige for partiet skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiet ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 9. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed, skal med forbehold for stk. 12 sikre, at dette kun sker med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter midlertidig oplagring i særligt godkendte provianteringslagre i den havn, hvor provianteringen af skibet foretages. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at fraførslen kun sker efter forudgående veterinærkontrol, jf. stk. 10.

Stk. 10. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed, skal sikre, at dette kun sker, hvis tilsynsmyndigheden forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster tilsynsmyndigheden endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 11. Den ansvarlige for partiet skal sikre,

1) at fraførslen efter stk. 1 eller 9 sker uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og

2) at fødevarerne ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti af en bekræftet kopi heraf.

Stk. 12. Ikke-konforme fødevarer må også føres til destruktion. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konforme fødevarer kun føres til destruktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 13. Destruktionen skal ske under tilsyn af tilsynsmyndigheden.

Stk. 14. Omkostninger i forbindelse med destruktionen påhviler importøren.

§ 29. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konforme fødevarer til enhver tid er ledsaget af et CVED, jf. dog stk. 2. CVED-ets rubrik 42 skal henvise til tolddokumentet.

Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, der fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, er ledsaget af et provianteringscertifikat, jf. den i bilag 6 viste model, som udstedes af tilsynsmyndigheden ved fraførslen. Dette gælder også, selvom fødevarerne efterfølgende oplagres midlertidigt i et særligt godkendt provianteringslager, jf. § 28, stk. 9.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib med henblik på forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, er ledsaget af såvel et CVED som et provianteringscertifikat. Begge dokumenter udstedes på grænsekontrolstedet.

Stk. 4. Umiddelbart efter at et parti ikke-konforme fødevarer er leveret ombord på et skib, skal skibsføreren eller dennes repræsentant datere og kontrasignere det provianteringscertifikat, jf. stk. 2 og 3, som ledsager partiet, og returnere det kontrasignerede certifikat til den myndighed, som har udstedt certifikatet.

Stk. 5. Skibsførerens kontrasignering, jf. stk. 4, er ikke nødvendig, hvis certifikatet allerede er kontrasigneret af en repræsentant for den kompetente myndighed i den havn, hvor provianteringen finder sted.

§ 30. Den ansvarlige for transportmidler og beholdere, der har været anvendt til transport eller opbevaring af de i dette kapitel omhandlede fødevarer, skal sikre, at disse rengøres og desinficeres, før de på ny må anvendes til transport eller opbevaring af fødevarer.

Kapitel 7

Transport af fødevarer fra tredjeland til tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark med henblik på omladning

§ 31. Transportmidler med fødevarer, der transporteres fra tredjelande til tredjelande, må kun mellemlande i eller anløbe Danmark med henblik på omladning, hvis:

1) der i lufthavnen eller på havneområdet, hvor de mellemlander eller anløber, er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare,

2) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den af EU foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15, og

3) fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal partiet beslaglægges af grænsekontrollen eller tilsynsmyndigheden, der påbyder importøren at returnere eller destruere partiet, jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3.

Stk. 3. Den ansvarlige for transporten skal ud over at forhåndsanmelde partiet, jf. § 13, stk. 1-3, underrette grænsedyrlægen på grænsekontrolstedet om følgende:

1) det forventede tidspunkt for partiets aflæsning,

2) bestemmelsestredjelandet,

3) nøjagtig oplysning om, hvor partiet befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsestredjelandet, og

4) det forventede tidspunkt for partiets pålæsning på flyet eller skibet med et tredjeland som destination.

Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde inden partiets ankomst til grænsekontrolstedet.

Stk. 5. Grænsedyrlægen skal, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af partier, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

Stk. 6. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 5. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretager grænsedyrlægen identitetskontrol og fysisk kontrol af disse partier.

Stk. 7. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af partier, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Stk. 8. Dette kapitel vedrører ikke ikke-konforme fødevarer, som importeres fra tredjelande med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet. Sådanne fødevarer er omfattet af § 28.

Kapitel 8

Returnering

§ 32. Den ansvarlige for et parti, som skal returneres fra et tredjeland til Danmark, må kun føre partiet til grænsekontrolstedet efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen. Ansøgning skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes returneret.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 gives på baggrund af

1) en vurdering af de dyresundhedsmæssige forhold i de lande, hvor fødevaren har været transporteret eller opbevaret,

2) eksportcertifikatet, som kan være:

a) originaleksemplaret af det eksportcertifikat, som ledsagede fødevarerne ved udførslen,

b) en af tredjelandets myndighed bekræftet kopi heraf, eller

c) en af den udstedende tilsynsmyndighed bekræftet kopi heraf,

3) en erklæring fra tredjelandets myndighed med garanti for, at betingelserne for produkternes oplagring og transport er blevet overholdt, og hvori det er præciseret, at de afviste fødevarer ikke er blevet håndteret, jf. dog stk. 3,

4) for myndighedsafviste partier en begrundelse for afvisningen, jf. dog stk. 3, og

5) ved ikke plomberede containere, en attest fra hjemtransportvirksomheden om, at indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 3 og 4, gælder ikke ved hjemtagelse under transport, hvor indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen, herunder at den ansvarlige for partiet fremlægger dokumentation for, at der er foretaget udvendig desinfektion af fødevarernes emballage inden afsendelsen fra visse tredjelande, herunder at desinfektionen er foretaget med et desinfektionsmiddel, der er godkendt til inaktivering af virus, der forårsager alvorlige husdyrsygdomme, f.eks. »mund- og klovesyge«, »svinepest« og »fugleinfluenza«.

§ 33. Den ansvarlige for det parti, som grænsedyrlægen har tilladt ført til veterinærkontrol efter § 32 skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til grænsekontrolstedet ved indgangstoldstedet.

Stk. 2. Hvis et korrekt forhåndsanmeldt parti ankommer før det forventede ankomsttidspunkt gælder følgende:

1) Ankommer partiet med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke aflæsses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED’et.

2) Ankommer partiet med fly, må flycontaineren med partiet fraføres flyet, men flycontaineren må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED’et.

§ 34. Grænsedyrlægen afgør på baggrund af veterinærkontrollen, om der kan gives tilladelse til returnering.

Stk. 2. Tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at tilsynsmyndigheden ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3. Grænsedyrlægen fastsætter de nærmere vilkår for tilladelsen, herunder at fødevaren transporteres direkte til bestemmelsesvirksomheden uden omladning i et transportmiddel eller i en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen således, at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes. Grænsedyrlægen kan endvidere stille vilkår om, at den ansvarlige for partiet gennemfører en særlig returvarekontrol af fødevarerne på bestemmelsesvirksomheden og indsender en rapport over foretaget returvarekontrol til tilsynsmyndigheden. De returnerede fødevarer må først tages i anvendelse eller overdrages, når tilsynsmyndigheden har meddelt tilladelse hertil.

§ 35. §§ 32-34 finder også anvendelse for returnering til et andet samhandelsland via Danmark. Dokumentationen, jf. § 34, stk. 2, skal indhentes hos den kompetente myndighed i det samhandelsland, som partiet skal returneres til.

Stk. 2. Tilladelse til returnering til et andet samhandelsland via Danmark er betinget af, at den ansvarlige for partiet har foranlediget, at modtagelandets kompetente myndighed skriftligt har meddelt grænsedyrlægen samtykke til returneringen.

Stk. 3. Den ansvarlige for et parti fødevarer skal sikre, at partiet kun returneres fra et tredjeland til Danmark via et andet samhandelsland efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 3 skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Ansøgningen skal suppleres med oplysning om, ved hvilket grænsekontrolsted partiet ønskes returneret. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes returneret.

§ 36. Den ansvarlige for et parti fødevarer, som er afvist af myndighederne, må kun returnere partiet fra et andet samhandelsland til Danmark efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til at returnere de i stk. 1 omhandlede fødevarer skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til tilsynsmyndigheden.

Stk. 3. Når tilsynsmyndigheden har meddelt tilladelse til, at fødevarerne kan returneres, skal den ansvarlige for partiet forhåndsanmelde partiet over for tilsynsmyndigheden. Forhåndsanmeldelsen skal sendes således, at den er tilsynsmyndigheden i hænde senest 24 timer før returneringen. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen eller registreringen af den inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at der sendes en rapport over foretaget returvarekontrol af fødevarerne på modtagevirksomheden til tilsynsmyndigheden.

Stk. 5. Den ansvarlige for partiet må ikke tage de i stk. 1 omhandlede fødevarer i anvendelse eller overdrage dem, med mindre der forinden er indhentet tilladelse fra tilsynsmyndigheden.

Stk. 6. Returnering fra et samhandelsland til Danmark af et parti fødevarer, som er kommercielt afvist, skal ske i henhold til reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelse om fødevarehygiejne.

Kapitel 9

Privates indførsel

§ 37. Indførsel af animalske fødevarer til eget brug er undtaget fra bestemmelserne om veterinærkontrol, jf. kapitel 2-5, forudsat at:

1) fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker, og

2) bestemmelserne i §§ 38-40 overholdes.

Stk. 2. En person, der medtager eller modtager fødevarer, som privat indførsel, skal ikke være registreret som importør.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at medtage eller modtage fødevarer fra lande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici for dyresundheden, jf. bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (restriktionsbekendtgørelsen).

§ 38. Private må indføre fødevarer, jf. § 37, fra EU-lande, Norge, Liechtenstein, Andorra, San Marino og Schweiz uden mængdebegrænsning.

§ 39. Private må indføre fødevarer, jf. § 37, fra Island, Færøerne og Grønland i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 206/2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004.

§ 40. Private må indføre fødevarer, jf. § 37, fra alle andre lande end EU-lande, Norge, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Schweiz, Island, Færøerne og Grønland i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 206/2009.

§ 41. Privates indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland som samsending til flere personer, må ske som samsending til flere personer på betingelse af, at:

1) fødevarerne har oprindelse i Færøerne eller Grønland,

2) samsendingen sendes direkte til én af de personer, som fremgår af den i nr. 3 omhandlede liste,

3) forsendelsen ledsages af en liste, hvoraf de enkelte pakkers vægt og indhold samt navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår,

4) de enkelte pakker er mærket med den endelige modtagers navn,

5) modtageren af samsendingen orienterer Fødevarestyrelsen, inden hver forsendelses ankomst til Danmark. Orienteringen skal ske efter nærmere angivelser fra Fødevarestyrelsen,

6) forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver:

a) højst 10 kg kød, kødprodukter, mælk og mælkeprodukter,

b) højst 20 kg fiskevarer eller en hel fisk, hvis vægten af fisken overstiger 20 kg (for fisk og fiskevarer fra Færøerne gælder dog ingen mængdebegrænsning), og

c) højst 10 kg andre animalske produkter, f.eks. honning, æg og ægprodukter samt levende toskallede bløddyr,

7) modtageren udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 6, til den endelige modtager, jf. nr. 3,

8) tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager,

9) fødevarerne er bestemt til den endelige modtagers eget brug, og

10) hver modtager maksimalt får de i nr. 6 nævnte mængder fødevarer.

Stk. 2. Indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til private må ske via en forening på betingelse af, at:

1) fødevarerne har oprindelse i Færøerne eller Grønland,

2) forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver:

a) højst 5 kg kød og kødprodukter,

b) højst 5 kg mælk og mælkeprodukter,

c) højst 5 kg fiskevarer eller en hel fisk, hvis vægten af fisken overstiger 5 kg (for fisk og fiskevarer fra Færøerne gælder dog ingen mængdebegrænsning), og

d) højst 5 kg andre animalske produkter, f.eks. honning, æg og ægprodukter samt levende toskallede bløddyr),

3) enkeltpakkerne er mærket med indhold,

4) foreningen for hver forsendelse, og inden forsendelsen ankommer til Danmark, orienterer Fødevarestyrelsen om forsendelsen, og at den er til foreningsbrug. Orienteringen skal omfatte forsendelsens varetyper og mængder. Orienteringen skal ske efter nærmere angivelse fra Fødevarestyrelsen,

5) foreningen udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 2, til fremmødte, registrerede medlemmer af foreningen,

6) foreningen ikke modtager betaling for udleveringen,

7) tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager,

8) fødevarerne er bestemt til den endelige modtagers eget brug,

9) hvert medlem maksimalt modtager de i nr. 2 nævnte mængder fødevarer pr. forsendelse,

10) foreningen, inden den påbegynder aktiviteten, anmelder den til tilsynsmyndigheden, i hvis område foreningen er beliggende. Aktiviteten skal herefter anmeldes én gang årligt hver den 15. januar,

11) foreningen løbende fører et register over de mængder, der for hver indført forsendelse er formidlet til et givet medlem. Registret skal udformes efter nærmere anvisninger fra Fødevarestyrelsen,

12) foreningen på anmodning foreviser det i nr. 11 nævnte register, og

13) foreningen for hvert kvartal indberetter registreringen efter nr. 11 til tilsynsmyndigheden, i hvis område foreningen er beliggende. Indberetningen skal ske senest den 10. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Indførsel af ikke-konforme animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til patienter på færøske eller grønlandske patienthjem må kun ske efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden, i hvis område patienthjemmet er beliggende. Tilladelsen vil være tidsbegrænset gældende for et år på vilkår, der er tilpasset den konkrete ansøgning. Der vil som minimum blive stillet krav om, at:

1) fødevaren har oprindelse i Færøerne eller Grønland,

2) patienthjemmet råder over et køkken, der er godkendt af Fødevarestyrelsen,

3) hver forsendelse er ledsaget af

a) en erklæring fra de færøske eller grønlandske fødevaremyndigheder om, at fødevarerne er produceret på en hjemmemarkedsgodkendt virksomhed på Færøerne eller i Grønland, eller

b) en hygiejneattestation udstedt af de færøske henholdsvis grønlandske fødevaremyndigheder, idet hygiejneattestationen udformning på forhånd er aftalt mellem Fødevarestyrelsen og de færøske henholdsvis grønlandske fødevaremyndigheder,

4) fødevarerne føres ind via et dansk grænsekontrolsted, der er godkendt til den pågældende fødevare,

5) fødevarerne underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet,

6) patienthjemmet sender en forhåndsanmeldelse til grænsekontrolstedet,

7) fødevarerne føres direkte og uden omladning fra grænsekontrolstedet til det pågældende patienthjem i et transportmiddel eller beholder, der er forseglet af grænsedyrlægen. Forseglingen må kun fjernes af tilsynsmyndigheden. Forseglingen kan i særlige tilfælde brydes af patienthjemmet efter forudgående aftale med tilsynsmyndigheden,

8) fødevarerne udelukkende anvendes i patienthjemmene og ikke bringes i omsætning eller udleveres herfra,

9) emballage og rester af fødevarerne destrueres ved forbrænding,

10) genstande, som har været i berøring med fødevarerne, samt disses omgivelser grundigt rengøres og desinficeres, og

11) patienthjemmene på forhånd har etableret særlige procedurer for modtagelse, opbevaring og håndtering af fødevarerne samt for bortskaffelse af emballage og rester af fødevarerne.

Stk. 4. Er stk. 3, nummer 3) eller 6) ikke overholdt i forbindelse med en indførsel, som omhandlet i stk. 3, og skyldes dette undskyldelige omstændigheder hos den ansvarlige for partiet og/eller patienthjemmet, giver tilsynsmyndigheden den eller de pågældende en frist til at bringe forholdene i orden, hvorefter partiet kan blive kontrolleret og i givet fald godkendt til formålet.

§ 42. Fødevarer, der ønskes indført i overensstemmelse med § 39, § 40 og § 41, stk. 1 og 2, kan udtages til veterinærkontrol.

Stk. 2. Fødevarer til privat brug, der er indført i strid med §§ 38-41 eller med artikel 2 i forordning (EF) nr. 206/2009, beslaglægges og destrueres efter § 19, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse og destruktion af fødevarer, påhviler den, der indfører fødevarerne.

Stk. 4. Udbydere af international personbefordring samt lufthavne og havne skal på et for kunder henholdsvis passagerer synligt sted ophænge plakater, som informerer om indholdet af forordning (EF) nr. 206/2009. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for ophængningen, herunder i hvilket tidsrum plakaterne skal være ophængt.

Stk. 5. Plakater, jf. stk. 4, skal rekvireres hos Fødevarestyrelsen.

Kapitel 10

Vareprøver m.v.

§ 43. Indførsel af fødevarer, der har oprindelse i andre samhandelslande, som vareprøve med henblik på analyse, herunder til afprøvning af maskiner, til brug ved fremvisning, herunder som smagsprøver, på udstillinger eller i ambassader i Danmark, kan, uanset at modtageren ikke er registreret som importør, og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede, ske uden tilladelse og uden mængdebegrænsning, med mindre der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

§ 44. Indførsel af fødevarer fra tredjelande som vareprøve med henblik på analyse, herunder til afprøvning af maskiner, til brug ved fremvisning, herunder som smagsprøver, på udstillinger eller i ambassader i Danmark må kun ske efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden, jf. dog stk. 2. Tilladelse kan gives, jf. stk. 3, uanset at modtageren ikke er registreret som importør, og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede.

Stk. 2. Honning som vareprøve kan uden tilladelse indføres fra alle tredjelande, med mindre der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

Stk. 3. Tilladelsen, jf. stk. 1, gives på vilkår af, at den ansvarlige for vareprøven kan dokumentere, at den pågældende vareprøve

1) har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20,

2) har oprindelse i Færøerne (bortset fra fiskevarer og levende muslinger m.m. (samhandel)) eller i Grønland, eller

3) har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en F0 -værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

Stk. 4. Vareprøver fra tredjelande kan udtages til veterinærkontrol.

Stk. 5. Tilladelse til indførsel fra et tredjeland af vareprøver med oprindelse i et samhandelsland er betinget af, at den ansvarlige for vareprøven kan dokumentere oprindelsen af vareprøven, og at den pågældende vareprøve indføres

1) fra et tredjeland, der er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20, eller

2) fra Færøerne (bortset fra fiskevarer og levende muslinger m.m. (samhandel)) eller Grønland.

Stk. 6. Tilladelse efter stk. 1 gives ikke for vareprøver fra tredjelande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

Stk. 7. Tilladelse efter stk. 1 og 5 gives på følgende vilkår:

1) Vareprøven skal føres direkte til bestemmelsesstedet, som anført i tilladelsen, og må udelukkende anvendes til det angivne formål og ikke bringes i omsætning eller udleveres, idet uddeling af smagsprøver i forbindelse med fremvisning af vareprøven på udstillinger eller ambassader i Danmark dog er tilladt, jf. stk. 10,

2) emballagen og de dele af vareprøven, som ikke er anvendt ved analyse m.v., skal returneres eller destrueres i henhold til § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3, og

3) genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt disses omgivelser skal rengøres og desinficeres.

Stk. 8. Tilladelse til indførsel af vareprøver, der har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende eller ikke har oprindelse i Grønland eller Færøerne, er betinget af Fødevarestyrelsens vurdering af den dyresundhedsmæssige situation i det pågældende tredjeland.

Stk. 9. Stk. 1-7 gælder også for de i stk. 1 omhandlede vareprøver, som indføres til Danmark via et andet samhandelsland.

Stk. 10. Vareprøver, som uddeles som smagsprøver, jf. stk. 7, nr. 1, skal overholde reglerne i bekendtgørelse om fødevarehygiejne.

Kapitel 11

Veterinær udpegning af lagre i frizoner og skibsprovianteringsvirksomheder samt toldoplag m.v. for midlertidig oplagring af ikke-konforme fødevarer

§ 45. Ejeren af en virksomhed, der ønsker at anvende lokaler i virksomheden som et lager for opbevaring af ikke-konforme fødevarer i en frizone, et toldoplag, en skibsprovianteringsvirksomhed eller særligt godkendte provianteringslagre, skal sikre, at disse lokaler forinden er veterinært udpeget af Fødevarestyrelsen. Den veterinære udpegning omfatter kun de fødevarer, der er omfattet af virksomhedens toldbevilling.

Stk. 2. Anmodning om udpegning i henhold til stk. 1 skal sendes til tilsynsmyndigheden på et skema, jf. den i bilag 8 viste model. Anmodningen skal ledsages af en kopi af bevillingen fra SKAT.

Stk. 3. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for, at der er et lokale af passende størrelse til rådighed for det personale, som udfører veterinærkontrollen.

Stk. 4. Ejeren af virksomheden skal sikre, at det i stk. 3 omhandlede lokale udelukkende er forbeholdt det personale, som udfører veterinærkontrollen, og at lokalet som minimum indeholder:

1) en telefon,

2) en telefax,

3) en computer til modtagelse og afsendelse af TRACES-meddelelser, og

4) øvrige passende kontorfaciliteter.

Stk. 5. Ejeren af virksomheden skal sikre, at lagre i frizoner, skibsprovianteringsvirksomheder samt toldoplag m.v. udpeges på ny, jf. stk. 1, hvis de undergår væsentlige bygningsmæssige ændringer.

§ 46. Ejeren af en virksomhed, jf. § 45, stk. 1, skal sikre, at lagre i frizoner, toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder, der udpeges af Fødevarestyrelsen til oplagring af ikke-konforme fødevarer, råder over særskilte oplagringslokaler, der er forbeholdt ikke-konforme fødevarer.

Stk. 2. Ejere af virksomheder, der er udpeget efter § 45, stk. 1, skal føre dagligt register over fødevarer, som til- eller fraføres lageret. Registeret, som skal opbevares på lageret i mindst 5 år, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) For fødevarer, der tilføres lageret:

a) dato for fødevarernes tilførsel til lageret,

b) fødevarens art,

c) fødevarens mængde i kg/liter,

d) oprindelsesland,

e) indgangsgrænsekontrolsted, og

f) løbenummeret på det CVED, der ledsagede fødevarerne til lageret.

2) For fødevarer, der fraføres lageret:

a) dato for fødevarernes fraførsel fra lageret,

b) fødevarernes art,

c) fødevarernes mængde i kg/liter, og

d) løbenummeret på det CVED eller provianteringscertifikat, der ledsager fødevarerne fra lageret.

3) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til tredjeland, desuden navnet på bestemmelsestredjelandet og udgangsgrænsekontrolstedet.

4) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed, desuden referencenummeret samt navn og adresse på skibsprovianteringsvirksomheden.

5) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe, som sejler i internationalt fart uden for samhandelsområdet, desuden navnet på bestemmelsesfartøjet.

6) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på destruktion, desuden navn og adresse på destruktions- eller forbrændingsanstalten.

§ 47. Fødevarestyrelsen kan ændre eller tilbagekalde udpegningen af lagre i frizoner, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder eller særligt godkendte provianteringslagre, hvis lageret eller ejeren af lageret ikke opfylder de betingelser, der er anført i dette kapitel.

Kapitel 12

Forsegling

§ 48. Det er forbudt for andre end den kompetente myndighed at bryde officiel forsegling.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, som efter veterinærkontrol føres ud af samhandelsområdet, herunder til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet.

Kapitel 13

Overgangs- og dispensationsbestemmelser

§ 49. Importører af gelatine, der er fremstillet før den 1. juni 2000, og som ikke er ledsaget af det i bilag 4 omhandlede foreskrevne dokument, skal sikre, at gelatinen ved importen er ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet. Oprindelsen og fremstillingsdatoen skal fremgå af erklæringen.

Stk. 2. Importører af kollagen, der er fremstillet før den 31. december 2003, og som ikke er ledsaget af det i bilag 4 omhandlede foreskrevne dokument, skal sikre, at kollagenet ved importen er ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet. Oprindelsen og fremstillingsdatoen skal fremgå af erklæringen.

Stk. 3. I en overgangsperiode til og med den 5. september 2014 må partier med colostrum eller colostrumbaserede produkter, som skal føres i transit gennem samhandelsområdet, være ledsaget af et certifikat udstedt i henhold til del 3 i bilag II i forordning (EU) nr. 605/2010, som bilaget var udformet før ændringen af forordning (EU) nr. 605/2010 ved forordning (EU) nr. 209/2014.

§ 50. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra følgende bestemmelser:

1) § 9, stk. 1, således at partier, der er påbudt destrueret inden for en fastsat frist på grund af fund af zoonotiske patogener, kan tillades varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, hvorved patogenerne i produktet inaktiveres.

2) § 20, stk. 1, således at partier, der er påbudt destrueret inden for en fastsat frist på grund af fund af zoonotiske patogener, kan tillades varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, således at patogenerne i produktet inaktiveres.

3) § 20, stk. 2, således at partier, der er påbudt destrueret inden for en fastsat frist på grund af fund af zoonotiske patogener, kan tillades varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, således at patogenerne i produktet inaktiveres.

4) § 43, således at en vareprøve kan tillades indført til analyse, uanset at vareprøven har oprindelse i et samhandelsland med restriktioner, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

5) § 44, stk. 6, således at en vareprøve kan tillades indført til analyse, uanset at vareprøven har oprindelse i et tredjeland med restriktioner.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra følgende bestemmelser:

1) § 8, stk. 3, således at et parti, der er påbudt returneret eller destrueret inden for en fastsat frist, kan tillades varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, hvorved fødevarerne i partiet bringes til at opfylde gældende bestemmelser.

2) § 28, stk. 11, nr. 1, således at ikke-konforme fødevarer, der fraføres skibsprovianteringsvirksomheder, ikke skal transporteres i:

a) vandtætte transportmidler, hvis der alene er tale om emballerede fødevarer, som er sikret mod lækage, eller

b) forseglede transportmidler, hvis de ikke-konforme fødevarer palleforsegles med officiel forsegling, inden de føres fra skibsprovianteringsvirksomheden, og palleforseglingen først brydes ved ankomsten til skibet.

Stk. 3. Grænsedyrlægen kan dispensere fra følgende bestemmelser:

1) § 13, stk. 2, således at underretningen kan ske på engelsk.

2) § 15, således at havne og lufthavne kan undlade at fremsende lister over skibe eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet, hvis oplysningerne er tilgængelige for grænsekontrollen i elektronisk form.

3) § 19, stk. 2, således at parti, der er påbudt returneret eller destrueret inden for en fastsat frist, kan tillades varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, hvorved produkterne i partiet bringes til at opfylde gældende bestemmelser.

4) § 32, stk. 2, nr. 3, således at erklæringen kan erstattes af en generel erklæring fra tredjelandets kompetente myndighed om, at lageret, hvor partiet har været opbevaret, er godkendt og underlagt tilsyn af det pågældende tredjelands myndighed.

5) § 40, således at grænsedyrlægen kan meddele tilladelse til privat indførsel af animalske fødevarer fra Grønland og Færøerne uden mængdebegrænsning, såfremt indførslen sker i forbindelse med flytning af en husstands bohave.

6) § 41, stk. 3, nr. 7, således at grænsedyrlægen kan tillade midlertidig oplagring af fødevarer bestemt til færøske eller grønlandske patienthjem inden transport til disse patienthjem.

Kapitel 14

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

§ 51. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder §§ 3-6, § 8, stk. 6 eller stk. 8, § 9, stk. 6, § 10, stk. 1-2, § 11, stk. 1 eller stk. 4, § 12, stk. 1, stk. 2, 1. eller 3. pkt., eller stk. 3, § 13, stk. 1-3, stk. 4, 1. pkt., eller stk. 5-8, §§ 14-15, § 16, stk. 2-3, § 17, stk. 2-4, § 19, stk. 9, § 20, stk. 4, § 22, § 23, stk. 3-5, § 24, stk. 1-2 eller stk. 6, § 25, § 26, stk. 1, stk. 4, 1. pkt., stk. 6-8, stk. 9, 2. pkt., stk. 10, eller stk. 12-13, § 27, stk. 1 eller stk. 6-11, § 28, stk. 1-3, stk. 6-9, stk. 10, 1. pkt., stk. 11, stk. 12, 2. pkt., eller stk. 13, § 29, stk. 1-4, § 30, § 31, stk. 1, stk. 3-4, § 32, stk. 1, § 33, § 34, stk. 3, 3. pkt., § 35, stk. 3-4, § 36, stk. 1-2, stk. 3, 1. eller 2. pkt., eller stk. 4-6, § 37, stk. 3, § 41, stk. 1-2, eller stk. 3, 1. pkt., § 42, stk. 4 eller stk. 5, § 44, stk. 1, 1. pkt., eller stk. 10, § 45, § 46, § 48, stk. 1, eller § 49,

2) undlader at efterkomme afgørelser eller påbud efter § 8, stk. 1, 2. pkt., stk. 3, eller stk. 4, 2. pkt., § 9, stk. 2 eller 3, § 11, stk. 2, § 19, stk. 2, stk. 3, 2. pkt., eller stk. 4, 2. pkt., eller § 20, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. eller 3. pkt., eller stk. 7, eller

3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af: § 8, stk. 5, § 9, stk. 5, § 19, stk. 5, § 20, stk. 3 eller 5, § 26, stk. 9, § 27, stk. 3, § 28, stk. 12, 2. pkt., § 32, stk. 4, § 34, stk. 3, 1. eller 2. pkt., § 41, stk. 3, 3. pkt., § 42, stk. 4, 2. pkt., eller § 44, stk. 3 eller 7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 52. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i kommissionens forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler om forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier:

1) artikel 16, stk. 2-3 og 5-6,

2) artikel 17, 2. afsnit, eller

3) artikel 18.

§ 53. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004:

1) artikel 1-5,

2) artikel 8, eller

3) artikel 10.

§ 54. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. nr. 166/2014 af 17. februar 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår krav vedrørende udstedelse af certifikat ved import til Unionen af kød af opdrættede strudsefugle og oplysningerne vedrørende Israel og Sydafrika på listen over tredjelande og områder:

1) artikel 4, stk. 1 eller 4,

2) artikel 5, stk. 1 eller 3, eller

3) artikel 17.

§ 55. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og indførsel til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1012/2012 af 5. november 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår listen over vektorarter, sundhedsbestemmelserne og bestemmelserne om udstedelse af certifikat vedrørende epizootisk ulcerativt syndrom og for så vidt angår oplysningerne om Thailand i listen over tredjelande, hvorfra import af visse fisk og fiskevarer til EU er tilladt:

1) artikel 12, stk. 1 og 2,

2) artikel 14,

3) artikel 15 og

4) artikel 16.

§ 56. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 191/2013 af 5. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 119/2009, og (EU) nr. 206/2010 og beslutning 2000/572/EF vedrørende dyrevelfærdserklæringer i standardveterinærcertifikaterne:

1) artikel 3, eller

2) artikel 4.

§ 57. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/200, senest ændret ved forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, retten til fri etablering og til fri udveksling af tjenesteydelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, fiskeri, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, socialpolitik og beskæftigelse, miljø, toldunion, eksterne forbindelser samt udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse:

1) artikel 2,

2) artikel 3, stk. 2, eller

3) artikel 4.

§ 58. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelse i Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet:

1) artikel 12, 2. punktum.

§ 59. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 196/2013 af 7. marts 2013 om ændring af bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår oplysninger om Japan på listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra det er tilladt at importere visse typer fersk kød til Unionen:

1) artikel 14-16.

§ 60. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 209/2014 af 5. marts 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum, der føres ind i Unionen:

1) artikel 5.

§ 61. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter og om ændring af beslutning 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009, ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 468/2012 af 1. juni 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 28/2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter:

1) artikel 3, eller

2) artikel 4.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af artikel 4 i den i stk. 1 nævnte forordning.

§ 62. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Reglerne om colostrum og colostrumbaserede produkter, jf. bilag 3, bilag 4 og bilag 15, træder i kraft den 26. marts 2014.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 25 af 13. januar 2014 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Fødevarestyrelsen, den 10. marts 2014

Esben Egede Rasmussen

/ Jan Thiele


Bilag 1

Del I

 
Fødevarer omfattet af bekendtgørelsen
1.
Animalske fødevarer omfattet af bilag I til Kommissionens beslutning 2007/275/EF om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/31/EU af 21. december 2011.
2.
Sammensatte fødevarer, der indeholder forarbejdede kødprodukter.
3.
Sammensatte fødevarer hvis indhold for mindst halvdelens vedkommende består af et forarbejdet produkt af animalsk oprindelse, der ikke er et forarbejdet kødprodukt.
4.
Sammensatte fødevarer, der ikke indeholder forarbejdede kødprodukter, og hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af forarbejdede mejeriprodukter, såfremt de endelige fødevarer ikke opfylder kravene i del II, nr. 2.
 
 
 
 
Del II
   
 
Fødevarer der ikke er omfattet af bekendtgørelsen
 
1.
Ferske fiskevarer, der ikke er tilberedte fiskevarer, bortset fra rensning og hovedskæring, der landes direkte fra et fiskefartøj, som fører et tredjelands flag.
2.
Sammensatte fødevarer, som ikke indeholder forarbejdede kødprodukter, og hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af et eller flere andre forarbejdede produkter, forudsat at fødevarerne:
 
a)
er holdbare ved omgivelsestemperatur eller som led i fremstillingen er blevet kogt, stegt eller varmebehandlet med en komplet gennemvarmning,
 
b)
er tydeligt mærket som værende bestemt til konsum,
 
c)
er forsvarligt indpakket eller emballeret eller forseglet i rene beholdere, og
 
d)
ledsages af et handelsdokument og er mærket på et officielt medlemslandssprog, således at dokumentet og mærkningen tilsammen giver oplysninger om karakteren, mængden og antallet af pakker af den sammensatte fødevare, oprindelseslandet, producenten og ingrediensen.
3.
Sammensatte fødevarer, der ikke er opført på listen i del 1, og fødevarer omfattet af bilag II til Kommissionens beslutning 2007/275/EF, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/31/EU.


Bilag 2

Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af fødevarer

Grænsekontrolsted
Nr.
Inspektionscenter
Fødevarekategori
Adresse, tlf. og fax
Københavns Lufthavn
DK CPH 4
WFS
HC (2)
Kystvejen 16, 2770 Kastrup
Tlf. 72 27 64 50
Fax 72 27 64 51
Københavns Havn
DK CPH 1
 
HC(1)
Glückstadsvej 8, 2100 Kbh. Ø
Tlf. 72 27 64 50
Fax 72 27 64 51
Fredericia Havn
DK FRC 1
 
HC(1)(2)
Centerhavn 23, 7000 Fredericia
Tlf. 72 27 55 00
Fax 72 27 55 03
Esbjerg Havn
DK EBJ 1
 
HC-NT(4)
Vagervej 2, 6700 Esbjerg
Tlf. 72 27 55 00
Fax 72 27 56 02
Aarhus Havn
DK AAR 1
 
HC(1)(2)
Østhavnsvej 31,
8000 Århus C
Tlf. 86 13 11 33
Fax 86 13 10 40
Aalborg Havn (Grønlandshavnen)
DK AAL 1a
 
HC-T(FR) (1)(2)
Lilledybet 8,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
Aalborg (Grønlandshavnen)
DK AAL 1b
 
HC(2)
Langerak,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
Hirtshals Havn
DK HIR 1
 
HC-T(FR) (1)(2)
Sildekajen 6,
9850 Hirtshals
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
Skagen Havn
DK SKA 1
 
HC-T(FR) (1)(2)(3)
Coasterkajen,
9990 Skagen
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
Hanstholm Havn
DK HAN 1
 
HC-T(FR) (1)(3)
Auktionsgade 39,
7730 Hanstholm
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
 
HC:
Animalske fødevarer, frosne, kølede og holdbare ved rumtemperatur.
   
HC-T(FR):
Kun frosne animalske fødevarer.
HC-NT:
Kun animalske fødevarer ved omgivelsestemperatur.
(1):
Kontrol af fisk og fiskevarer til konsum kan foretages af særligt udpegede offentlige personer.
(2):
Kun emballerede fødevarer.
(3):
Kun fisk og fiskevarer.
(4):
Kun fiskeolie, der er bestemt til konsum.


Bilag 3

Frekvenser for veterinærkontrol af indførte partier

I. Dokumentkontrol
100%
II. Identitetskontrol
100%
III. Fysisk kontrol:
Se nedenfor
A
ALLE TREDJELANDE BORTSET FRA CANADA, CHILE OG NEW ZEALAND
1.
Kød af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
20 %
2.
Kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
20 %
3.
Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperatur, samt tørrede eller saltede fiskevarer:
20 %
4.
Hele æg:
100 %
5.
Svinefedt:
20 %
Afsmeltet fedt:
100 %
6.
Maver, blærer og tarme:
20 %
7.
Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter:
50 %
8.
Kaninkød, vildtkød (opdrættet/vildtlevende) og produkter heraf:
50 %
9.
Mælk og mejeriprodukter:
50 %
10.
Colostrum og colostrumbaserede produkter
100 %
11.
Ægprodukter:
100%
12.
Forarbejdet animalsk protein:
100%
13.
Andre fisk og fiskevarer end de under nr. 3 nævnte, samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:
50 %
14.
Honning:
50 %
15.
Gelatine:
10 %
16.
Kollagen:
100 %
17.
Frølår og landsnegle:
100%
B
CANADA
1.
Fisk og fiskevarer, herunder toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:
15 %
2.
Andre animalske fødevarer:
10 %
CHILE
1.
Kød og kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
20 %
2.
Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperaturer, samt tørrede og/eller saltede fiskevarer:
20 %
3.
Hele æg:
20 %
4.
Svinefedt og afsmeltet fedt:
20 %
5.
Dyretarme:
20 %
6.
Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter:
50 %
7.
Kanin, vildtkød (opdrættet/vildtlevende) og produkter heraf:
50 %
8.
Mælk og mejeriprodukter:
50 %
9.
Ægprodukter:
50 %
10.
Forarbejdet animalsk protein:
50 %
11.
Andre fiskevarer end de under nr. 2 nævnte, samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:
50 %
12.
Honning:
50 %
13.
Frølår og snegle:
Min. 1 % - max 10 %
NEW ZEALAND
1.
Alle animalske fødevarer:
2 %


Bilag 4

Importbetingelser for harmoniserede fødevarer fra tredjelande

GENERELT
Dette bilag fastsætter de specifikke betingelser, der, ud over generelle betingelser i bl.a. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, gælder for import til fri omsætning af harmoniserede fødevarer fra tredjelande.
 
Ledsagedokumenter
Fødevarer skal ledsages af det til enhver tid af EU foreskrevne dokument.
Ud over generelle krav til ledsagedokument i artikel 9, jf. bilag IV, i Rådets direktiv 2002/99/EF om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum og artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, jf. artikel 14, jf. bilag VI, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum, skal de til enhver tid af EU foreskrevne specifikke krav til ledsagedokumenter, herunder sundhedscertifikater, opfyldes.
 
Ved import skal fødevarerne være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende EU-retsakter:
Kød af kvæg, svin, får, geder og hovdyr samt opdrættet og vildtlevende klovbærende vildt: Bilag II, del 2 i forordning (EU) nr. 206/2010.
Kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle samt opdrættet og vildtlevende fuglevildt: Bilag I, del 2 i forordning (EF) nr. 798/2008.
Kød af kaniner og vildtlevende dyr af hareordenen, af vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner: Bilag II i forordning (EF) nr. 119/2009.
Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme: Bilag III i beslutning 2007/777/EF.
Dyretarme: Bilag I A i beslutning 2003/779/EF.
Mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter: Del 2 i bilag II i forordning (EU) nr. 605/2010.
Fisk og fiskevarer, bortset fra levende toskallede bløddyr, bortset fra USA: Tillæg IV til Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005. Fiskevarer fra USA: Bilag I til forordning (EF) nr. 2006/199.
Standarddokument, som skal underskrives af fartøjsføreren til brug ved import direkte fra frysefartøjer: Tillæg VII i Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
Levende toskallede bløddyr: Tillæg V til Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
Akvakulturdyr og akvakulturprodukter til konsum: Tillæg IV til Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
Honning: Tillæg VI til Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
Gelatine: Del A og del B i Tillæg II til Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
Kollagen: Del A og del B i Tillæg III til Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
Frølår og landsnegle: Del A og del B i Tillæg I til Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
 
Ved transit, omladning til tredjeland eller midlertidig oplagring i lagre i frizoner, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder m.v. skal fødevarerne være ledsaget af et »transit/oplagrings sundhedscertifikat«, i overensstemmelse med følgende EU-retsakter:
Kød af kvæg, svin, får, geder, hovdyr samt opdrættet og vildtlevende klovbærende vildt: Bilag III i forordning (EU) nr. 206/2010.
Kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle samt opdrættet og vildtlevende fuglevildt: Bilag XI i forordning (EU) nr. 798/2008.
Kød af kaniner og vildtlevende dyr af hareordenen, af vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner: Bilag III i forordning (EU) nr. 119/2009.
Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme: Bilag IV i beslutning 2007/777/EF.
Dyretarme: Bilag I B i beslutning 2003/779/EF.
Mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter: Del 3 i bilag II i forordning (EU) nr. 605/2010.
Akvakulturdyr og akvakulturprodukter samt ikke-rensede fisk til konsum: Del C i Bilag IV i forordning (EF) nr. 1251/2008.Certifikatet, der ledsager partiet, skal være forsynet med påskriften »Til transit gennem Fællesskabet«.
 
Godkendt oprindelse
Fødevarer omfattet af denne bekendtgørelse må kun importeres fra EU-godkendte virksomheder i EU-godkendte tredjelande, jf. artikel 6 i forordning 853/2004. EU-godkendte tredjelande fremgår af tredjelandslisterne i bilag 9-20. EU-godkendte tredjelandsvirksomheder fremgår af dette link:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm
Gelatine og kollagen fra alle godkendte dyrearter, jf. bilag III, afsnit XIV, kapitel I, nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004, må importeres fra godkendte virksomheder i Malaysia, Pakistan, Sydkorea og Taiwan samt tredjelande, som er opført på listen i bilag 9.
Mejeriprodukter, der indgår i de sammensatte fødevarer, der er omhandlet i bilag 1, del II, nr. 2 og 3, skal hidrøre fra tredjelande, der er opført i bilag 15 og hvorfra import er tilladt.
Honning, æg og ægprodukter samt frølår og landsnegle må kun importeres fra tredjelandsvirksomheder, som er autoriseret, godkendt eller registreret af de kompetente myndighederne i EU-godkendte tredjelande.
Akvakulturdyr og akvakulturprodukter til konsum må kun importeres fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i bilag 19 eller 20, og hvorfra import af akvakulturdyr og/eller akvakulturprodukter er tilladt.
 
Generelle dyresundhedsbestemmelser
Animalske fødevarer må kun importeres til fri omsætning, hvis de kommer fra produktions-, tilvirknings- og distributionsled, der opfylder følgende bestemmelser, eller hvis der gives tilsvarende dyresundhedsmæssige garantier:
1)
Ledere af fødevarevirksomheder skal sikre, at der ikke sker spredning af sygdomme, der kan overføres til dyr i alle led af produktion, tilvirkning og distribution af animalske fødevarer.
2)
Animalske fødevarer skal være fremstillet af dyr, der opfylder de dyresundhedsbetingelser, som er fastsat i de relevante EF-regler.
3)
Animalske fødevarer skal:
 
a)
være fremstillet af dyr, der kommer fra en bedrift, en virksomhed, et område eller et delområde, som ikke er undergivet dyresundhedsmæssige restriktioner for de pågældende dyr og fødevarer, som fastlagt i henhold til bilag I i direktiv 2002/99/EF nævnte bestemmelser.
 
b)
for så vidt angår kød og fødevarer fremstillet heraf, ikke hidrører fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, hvor der på tidspunktet for slagtningen eller under produktionsprocessen fandtes dyr smittet med eller mistænkt for at være smittet med en af de sygdomme, der er omfattet af de i bilag I i direktiv 2002/99/EF nævnte bestemmelser. Dette gælder også for slagtekroppe eller dele heraf af sådanne dyr, med mindre denne mistanke er blevet elimineret.
 
c)
der, for så vidt angår akvakulturdyr og –produkter, overholder bestemmelserne i direktiv 2006/88/EF.
Import til fri omsætning af akvakulturprodukter, der ikke opfylder betingelserne i nr. 1-3, er mulig, hvis betingelserne i direktiv 2006/88/EF er opfyldt.
 
Human aflivning
Kød af kvæg, svin, får, geder, hovdyr og fjerkræ holdt som husdyr samt opdrættede kaniner og opdrættet vildt, herunder kød af opdrættede strudsefugle, må kun importeres, såfremt det ledsagende sundhedscertifikat er forsynet med en attestation om, at kødet stammer fra dyr, der er blevet slagtet under vilkår, der sikrer mindst samme skånsomme behandling som den, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, herunder at dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter.
 
Kategoriseringen af tredjelande i henhold til deres BSE risiko, jf. beslutning 2007/453/EF om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko
 
Lande med ubetydelig BSE risiko:
 
Argentina
 
Australien
 
Brasilien
 
Chile
 
Colombia
 
Indien
 
Israel
 
Japan
 
New Zealand
 
Panama
 
Paraguay
 
Peru
 
Singapore
USA
 
Uruguay
   
Lande med kontrolleret BSE risiko:
 
Canada
Costa Rica
 
Mexico
 
Nicaragua
 
Sydkorea
 
Taiwan
   
Lande med en ikke-fastsat BSE risiko:
 
Andre tredjelande end de ovenfor anførte.
 
ENZYMER AF ANIMALSK OPRINDELSE
Fuldt oprenset enzym af animalsk oprindelse må importeres fra alle tredjelande. Enzymet skal være ledsaget af dokumentation, hvoraf det fremgår at enzymet er fuldt oprenset.


Bilag 5

Importbetingelser for ikke-harmoniserede fødevarer fra tredjelande

GENERELT
Hvis der ikke er anført importbetingelser for en fødevare, må importen kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning skal fremsendes via tilsynsmyndigheden, i hvis område importøren er beliggende. Fødevarerne må ikke samhandles til andre samhandelslande.
KØD
Kød af havpattedyr fra Grønland
Kød af havpattedyr fra Grønland må kun importeres, såfremt kødet stammer fra dyr, der er behandlet på en af de af Fødevarestyrelsen autoriserede vildtbehandlingsvirksomheder. Kødet skal være ledsaget af et certifikat, der er attesteret af den kompetente myndighed (Fødevarestyrelsen, Fødevarekontrolenhed Nordjylland). Certifikatet skal indeholde de oplysninger, der indgår i sundheds- eller identifikationsmærket for varen, samt for frosset kød en klar angivelse af måned og år for indfrysningen. Det skal være attesteret i certifikatet, at den eksporterende virksomhed overholder betingelserne for autorisation.
Kød af krokodiller
Fersk, herunder kølet, frosset og dybfrosset kød af opdrættede krokodiller fra tredjelande, må importeres på nedenstående vilkår:
Kødet skal underkastes veterinær grænsekontrol ved ankomsten til Danmark.
 
Kødet skal ved importen være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat udstedt af de kompetente myndigheder i oprindelseslandet og underskrevet af en embedsdyrlæge, hvoraf følgende oplysninger fremgår:
1)
Dyrenes oprindelsesland.
2)
En af EU fastsat attestation for human slagtning.
3)
Kødet stammer fra dyr fra opdræt under officiel veterinærkontrol.
4)
Dyrene er slagtet og behandlet på virksomheder, som er autoriserede af landets kompetente myndigheder og under disses tilsyn.
5)
Dyrene har været underkastet veterinær ante mortem- og post mortem kontrol, hvorved dyrene er fundet sunde og kødet egnet til konsum.
6)
Kødet har været undersøgt og er fundet fri for trikiner eller har været frysebehandlet til sikring af drab af eventuelle trikiner efter betingelserne i bilag I, kapitel IX, litra C, i forordning 854/2004.
7)
Kødet har været frysebehandlet til sikring af drab af eventuelle bændelorm (Spirometra erinacei) (min. -10C i 24 timer).
8)
Kødet har været undersøgt og er fundet fri for salmonella. Der skal i teknikken tages højde for muligheden for påvisning af Salmonella Subgruppe III med langsom laktoseforgæring ved supplerende anvendelse af Bismuth Sulfit Agar.


Bilag 6

Model af provianteringscertifikat

Certifikatnummer:
 
Plombenummer:
 
Ansvarlig myndighed:
 
   
1.
Fødevarernes oprindelse (lager eller grænsekontrolsted, hvorfra fødevarerne er afsendt)
 
Adresse og referencenummer for det lager, hvor fødevarerne oprindeligt blev oplagret i EU/det grænsekontrolsted, hvorfra fødevarerne blev afsendt:
 
   
2.
Fødevarernes bestemmelsessted
 
Skibets navn:
 
 
Havn, hvor skibet lægger til:
 
 
Havn og referencenummer for det særligt godkendte lager (hvis et sådant skal benyttes):
 
   
3.
Oplysninger om de afsendte fødevarer (fortsæt evt. beskrivelse i et bilag)
 
Dato for fødevarernes afsendelse:
 
 
Produkttype:
Oprindelsesland:
 
Antal kolli:
Bruttovægt:
 
Nettovægt:
Løbenr. på CVEDet:
 
Plombenr.:
Transportmidlet:
   
4.
Attestation
 
Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at de ovenfor beskrevne fødevarer kan afsendes til ovennævnte skib eller lager i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a, i direktiv 97/78/EF.
     
 
Udfærdiget i:
, den:
   
(sted)
 
(dato)
     
 
Stempel (2)
 
   
(embedsdyrlægens underskrift) (2)
     
   
(navn med blokbogstaver, funktion og titel)
     
5.
Bekræftelse af fødevarernes ankomst
 
Jeg bekræfter, at de fødevarer, som er specificeret under pkt. 3, er modtaget på det skib, der nærmere er beskrevet under pkt. 2.
     
 
Udfærdiget i:
, den:
   
(sted)
 
(dato)
     
 
Stempel (2)
 
   
(den kompetente myndighed/skibsførerens underskrift) (1) (2)
     
   
(navn med blokbogstaver og stilling)
     
 
(1)
(2)
Overstreg det ikke gældende.
Underskriften og stemplet skal være i en anden farve end den, hvormed dokumentet er trykt.


Bilag 7

Model af ansøgningsskema for returnering af fødevarer

Undertegnede:
Navn:
Adresse:
Postnr.: By:
Tlf.: Telefax:
Autorisationsnr./registreringsnr.:
ansøger hermed om tilladelse til at føre nedenfor specificerede animalske fødevarer, der ønskes returneret til Danmark,
til veterinærkontrol (returnering fra tredjeland):
til modtagevirksomhed (returnering fra samhandelsland):
 
Returnerede fødevarer fra tredjelande skal føres til grænsekontrolstedet i:
 
Partispecifikation:
Varens art:
Varens forarbejdningsgrad:
Antal kolli
Partiets vægt
Varens mærkning, herunder sundheds- eller identifikationsmærkning og lot-nummer:
Antal enheder pr. lot-nummer:
Varens fysiske tilstand ved returneringen: (temperatur, emballage, forsegling)
 
Varens oprindelse og bestemmelse:
Varens oprindelsesland:
Afvisningsland/Varen er hjemtaget under transport til1):
Eksportcertifikatets nummer:
Varen returneres i container nr.2):
Containeren er forsynet med segl nr.2):
Forventet ankomstdato og klokkeslæt2):
Varen skal tilføres følgende lager:
Årsager til returneringen3):
 
Hvor er partiet afvist:
 
 
Firmastempel
Dato
Underskrift
 
Navn med blokbogstaver
 
1)
Det ikke gældende oversteges.
2)
Udfyldes så vidt det er muligt.
3)
Den ansvarlige for partiet skal i dette felt beskrive årsager til returneringen (f.eks. fund af Listeria monocytogenes, konstateret indhold af tungmetaller, mærkningsfejl, utilstrækkelig holdbarhedsangivelse, problemer med opbevaringstemperaturen, handelstekniske problemer).


Bilag 8

Model til skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særligt godkendte provianteringslagre

Undertegnede anmoder herved om, at følgende lager:
Navn:
Adresse:
Evt. autorisations- eller registreringsnr.
Postnr.:
By:
Tlf. nr.
Fax nr.
   
udpeges af Fødevarestyrelsen som:
     
 
Lager i en frizone
 
 
Toldoplag
   
 
Skibsprovianteringsvirksomhed
   
 
Særligt godkendt provianteringslager
   
         
til oplagring af ikke-konforme fødevarer i henhold til § 45 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, til opbevaring af de på bagsiden afkrydsede produktkategorier.
 
Afkryds også, om der er tale om emballerede fødevarer, og om der er tale om fødevarer, som kan opbevares ved almindelig rumtemperatur eller som skal opbevares på køl eller frost.
 
         
 
Dato
 
Underskrift
 
         
Fremsendes til tilsynsmyndigheden i hvis område lageret er beliggende
 
Forbeholdt tilsynsmyndigheden
Det bekræftes herved, at lageret er autoriseret/registreret (Det ikke gældende overstreges) til opbevaring af de nedenfor afkrydsede produktkategorier. Laget opfylder de indretningsmæssige krav i § 45, stk. 3-4, og § 46, stk. 1, i denne bekendtgørelse.
         
 
Dato
 
Underskrift
 
         
Fremsendes til Fødevarestyrelsen
 
 
Produktkategori
Kun emballerede fødevarer
Uden temperatur-krav
Kølevarer
Frostvarer
Kød og kødprodukter
       
Maver, blærer og tarme
       
Frølår og landsnegle
       
Mælk og mælkeprodukter
       
Æg og varmebehandlede ægprodukter
       
Honning og Gelée Royal
       
Fisk og fiskevarer i enhver form, dog undtagen toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle i enhver form samt fiskeolie
       
Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle i enhver form
       
Fiskeolie
       


Bilag 9

Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af husdyr

ISO-landekode
Tredjeland
Kvæg inkl. Bøfler og bison
Får og geder
Svin
Hovdyr*
Særlige bemærkninger
ISO-landekode
AR-0
Argentina
-
-
-
+
(1)
AR-0
AR-1
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
AR-1
AR-2
Argentina
+
+
-
-
(1)(3)
AR-2
AR-3
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
AR-3
AR-4
Argentina
+
+
-
-
(1)(3)
AR-4
AU
Australien
+
+
(-)
+
 
AU
BR-0
Brasilien
-
-
-
+
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
BR-1
BR-2
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
BR-2
BR-3
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
BR-3
BW-0
Botswana
-
-
-
+
(1)
BW-0
BW-1
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)
BW-1
BW-2
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3) (SG)
BW-2
BW-3
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)
BW-3
BW-4
Botswana
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
BW-4
BZ
Belize
(-)
-
-
(-)
 
BZ
CA
Canada
+
+
+
+
(SG)
CA
CL
Chile
+(S)
+
+
(-)
 
CL
CO
Colombia
-
-
-
(-)
 
CO
CR
Costa Rica
(-)
-
-
(-)
 
CR
CU
Cuba
(-)
-
-
(-)
 
CU
FK
Falklandsøerne
+
+
-
(-)
 
FK
GL
Grønland
(-)
+
-
(-)
 
GL
GT
Guatemala
(-)
-
-
(-)
 
GT
HN
Honduras
(-)
-
-
(-)
 
HN
JP
Japan
+
(3)
JP
MA
Marokko
-
-
-
(-)
 
MA
ME
Montenegro
+
+
-
-
 
ME
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
-
+
-
-
 
MK
MX
Mexico
(-)
-
-
+(R)
 
MX
NA-0
Namibia
-
-
-
(-)
(1)
NA-0
NA-1
Namibia
+
+
-
-
(1)(2) (SG)
NA-1
NC
Ny Kaledonien
+
-
-
-
 
NC
NZ
New Zealand
+
+
(-)
+
 
NZ
PA
Panama
(-)
-
-
(-)
 
PA
PY-0
Paraguay
-
-
-
(-)
(1)
PY-0
PY-1
Paraguay
+(5)
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
PY-1
RS
Serbien
+
+
-
(-)
(6)
RS
SM
San Marino
-
-
-
-
 
SM
SZ-0
Swaziland
-
-
-
(-)
(1)
SZ-0
SZ-1
Swaziland
+
-
-
-
(1)(2) (SG)
SZ-1
SZ-2
Swaziland
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
SZ-2
TR-0
Tyrkiet
-
-
-
-
(1)
TR-0
TR-1
Tyrkiet
-
-
-
(-)
(1)
TR-1
US
USA
+
+
+
(-)
(SG)
US
UY
Uruguay
-
-
-
+
 
+
-
-
-
(2)(3)(SG)
-
+
-
-
(2)(SG)
UY
ZA-0
Sydafrika
-
-
-
(-)
(1)
ZA-0
ZA-1
Sydafrika
(-)
(-)
-
-
(1)(2)(4)(SG)
ZA-1
   
+
Import tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. noterne nedenfor.
-
Import ikke tilladt.
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
*
Undtagen tilberedt kød.
(S)
Importen er suspenderet.
(R)
Tredjelandet og fødevaren er underlagt særlige importrestriktioner. Der henvises til bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til import af visse dyr og fersk kød til samhandelsområdet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
(2)
Slagtebiprodukter, bortset fra mellemgulvs- og tyggemuskulatur fra kvæg, må ikke importeres.
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må importeres.
(4)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 7 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må importeres.
(5)
Import kun tilladt efter særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
(6)
Eksklusiv Kosovo.


Bilag 10

Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ

ISO-lande-kode
Tredjeland
Fjerkræ
Særlige bemærkninger
AL
Albanien
-
 
AR
Argentina
+
 
AU
Australien
(-)
 
BA
Bosnien-Hercegovina
-
 
BR-0
Brasilien
-
(1)
BR-1
Brasilien
-
(1)
BR-2
Brasilien
-
(1)
BR-3
Brasilien
+
(1)
BW
Botswana
-
 
CA
Canada
+
 
CL
Chile
+
 
CN-0
Folkerepublikken Kina
-
(1)
CN-1
Folkerepublikken Kina
+(R)
(1)(SG)
GL
Grønland
-
 
HK
Hongkong
-
 
IL
Israel
+
 
IN
Indien
-
 
KR
Sydkorea
-
 
MD
Moldova
-
 
ME
Montenegro
-
 
MG
Madagaskar
-
 
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
-
 
MY
Malaysia
-
 
MX
Mexico
-
 
NA
Namibia
-
 
NC
Ny Kaledonien
-
 
NZ
New Zealand
(-)
 
PM
St. Pierre og Miquelon
-
 
RS
Serbien
-
(4)
RU
Rusland
- (€)
 
SG
Singapore
-
 
SM
San Marino
-
 
TH
Thailand
+
(2)
TN
Tunesien
+
 
TR
Tyrkiet
-
 
UA
Ukraine
+
 
US
USA
+
 
UY
Uruguay
-
 
ZA
Sydafrika
-
 
ZW
Zimbabwe
-
 
   
+
Import tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. noterne nedenfor.
-
Import ikke tilladt.
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
(R)
Tredjelandet og fødevaren er underlagt særlige importrestriktioner. Der henvises til bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.
(€)
Transit gennem samhandelsområdet dog tilladt.
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 798/2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag I i forordning (EF) nr. 798/2008 med senere ændring.
(2)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 6B i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må importeres.
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet mellem de datoer, der er angivet i kolonne 6A og 6B i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må importeres.
(4)
Eksklusiv Kosovo.


Bilag 11

Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af opdrættet og vildtlevende hårvildt, bortset fra harer og kaniner

ISO-landekode
Tredjeland
Klovbærende vildt, bortset fra vildsvin
Vildsvin
Vildt-
levende hovdyr*
Andre vildtlevende landpattedyr**
Særlige bemærkninger
ISO-landekode
AR-0
Argentina
-
-
-
-
(1)
AR-0
AR-1
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
AR-1
AR-2
Argentina
+
-
-
-
(1)(3) (SG)
AR-2
AR-3
Argentina
+#
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
AR-3
AR-4
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)
AR-4
AU
Australien
+
+
-
+
 
AU
BR-0
Brasilien
-
-
-
-
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
-
-
-
-
(1)(2)(3)
BR-1
BR-2
Brasilien
-
-
-
-
(1)(2)(3)
BR-2
BR-3
Brasilien
-
-
-
-
(1)(2)(3)
BR-3
BW-0
Botswana
-
-
(-)
-
(1)
BW-0
BW-1
Botswana
+#
-
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)
BW-1
BW-2
Botswana
+#
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
BW-2
BW-3
Botswana
+#
-
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)
BW-3
BW-4
Botswana
-
-
-
-
(1)
BW-4
CA
Canada
+
+
-
-
(SG)
CA
CL
Chile
+$
(-)
-
-
 
CL
GL
Grønland
+
-
-
+
 
GL
NA-0
Namibia
-
-
+
-
(1)
NA-0
NA-1
Namibia
(-)$
-
-
-
(1)(2) (SG)
NA-1
NC
Ny Kaledonien
+
-
-
-
 
NC
NZ
New Zealand
+
+
-
+
 
NZ
RU-0
Rusland
-
-
-
(-)
(1)
RU-0
RU-1
Rusland
-
-
(-)
(1)
RU-1
SM
San Marino
-
-
-
-
 
SM
SZ-0
Swaziland
-
-
(-)
-
(1)
SZ-0
SZ-1
Swaziland
(-)
-
-
-
(1)(2) (SG)
SZ-1
SZ-2
Swaziland
(-)
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
SZ-2
US
USA
+
+
-
-
(SG)
US
ZA-0
Sydafrika
-
-
+
-
(1)
ZA-0
ZA-1
Sydafrika
+
-
-
-
(1)(2)(4) (SG)
ZA-1
 
+
Import tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. noterne nedenfor.
 
-
Import ikke tilladt.
 
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
 
*
Undtagen tilberedt kød.
 
**
Vildtlevende landpattedyr, undtagen klov- og hovdyr samt dyr af hareordenen.
 
#
Kun kød fra opdrættede ikke domesticerede dyr.
 
$
Kun kød fra vildtlevende ikke domesticerede dyr.
 
£
Kun kød fra opdrættede rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenetske okrug.
 
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
 
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
 
(2)
Slagtebiprodukter må ikke importeres.
 
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må importeres.
 
(4)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 7 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må importeres.


Bilag 12

Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af vildtlevende fjervildt samt opdrættede strudsefugle

ISO-lande-kode
Tredjeland
Vildtlevende fjervildt
Opdrættede strudse-fugle
Særlige bemærkninger
ISO-lande-kode
AL
Albanien
-
-
 
AL
AR
Argentina
+(SG)
+
 
AR
AU
Australien
-
+(SG)
 
AU
BR-0
Brasilien
-
-
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
-
(-)
(1)
BR-1
BR-2
Brasilien
-
-
(1)
BR-2
BR-3
Brasilien
(-)
-
(1)
BR-3
BW
Botswana
-
+(SG)
 
BW
CA
Canada
+(SG)
+
 
CA
CL
Chile
+(SG)
(-)
 
CL
CN
Kina
-
-
 
CN
GL
Grønland
+
-
 
GL
IL
Israel
(-)
+
 
IL
IN
Indien
-
-
 
IN
KR
Sydkorea
-
-
 
KR
ME
Montenegro
-
-
 
ME
MG
Madagaskar
(-)
-
 
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
-
-
 
MK
MY
Malaysia
-
-
 
MY
MX
Mexico
-
-
 
MX
NA
Namibia
-
(-)(SG)
 
NA
NC
Ny Kaledonien
-
-
 
NC
NZ
New Zealand
+(SG)
+
 
NZ
PM
St. Pierre og Miquelon
-
-
 
PM
RS
Serbien
-
-
(4)
RS
RU
Rusland
-
-
 
RU
SG
Singapore
-
-
 
SG
SM
San Marino
-
-
 
SM
TH
Thailand
(-)
(-)
(2)
TH
TN
Tunesien
+(SG)
(-)
 
TN
TR
Tyrkiet
-
-
 
TR
UA
Ukraine
(-)
(-)
 
UA
US
USA
+(SG)
+
 
US
UY
Uruguay
-
+
 
UY
ZA
Sydafrika
-
+(SG)
(5)
ZA
ZW
Zimbabwe
-
+(SG)
 
ZW
   
+
Import tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. noterne nedenfor.
-
Import ikke tilladt.
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 798/2008.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag I i forordning (EF) nr. 798/2008.
(2)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 6B i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må importeres.
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet mellem de datoer, der er angivet i kolonne 6A og 6B i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må importeres.
(4)
Eksklusiv Kosovo.
(5)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 6A i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må importeres.


Bilag 13

Tredjelandsliste - Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme

DEL I A
Kødprodukter af tamdyr og opdrættet hårvildt
ISO-landekode
Tredjeland
Tamkvæg og opdrættet klovbærende vildt, bortset fra vildsvin
Tamfår og tamgeder
Tamsvin og opdrættede vildsvin
Tamdyr af hestefamilien
Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen
ISO-landekode
AR-0
Argentina
(*)(1)
C
C
(-)
A
A
AR-0
AR-1
Argentina (*)(1)
C
C
(-)
A
A
AR-1
AR-2
Argentina (*)(1)
A($)
A($)
(-)
A
A
AR-2
AU
Australien
A
A
(-)
A
(-)
AU
BH
Bahrain
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
BH
BR-0
Brasilien(1)
A
(-)
BR-0
BR-1
Brasilien(1)
A
(-)
BR-1
BR-2
Brasilien(1)
C(2)
(-)
(-)
A
(-)
BR-2
BR-3
Brasilien(1)
A
(-)
BR-3
BW
Botswana
B
(-)
B(3)
B
A(3)
BW
BY
Hviderusland
(-)
(-)
(-)
B(5)
(-)
BY
CA
Canada
A
A
A
A
A
CA
CL
Chile
A(2)
A
A(2)
(-)
(-)
CL
CN-0
Kina(1)
(-)
(-)
(-)
(-)
A(2)(R)
CN-0
CN-1
Kina(1)
(-)
(-)
(-)
(-)
A(2)(R)
CN-1
CO
Columbia
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
CO
ET
Etiopien
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
ET
GL
Grønland
(-)
GL
HK
Hongkong
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
HK
IL
Israel
B(3)
(-)
B(3)
(-)
A(3)
IL
IN
Indien
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
IN
KE
Kenya
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
KE
KR
Korea
(-)
KR
MA
Marokko
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
MA
ME
Montenegro
A(2)
A
D(2)
(-)
(-)
ME
MG
Madagaskar
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
A(2)
A
B(2)
(-)
(-)
MK
MU
Mauritius
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
MU
MX
Mexico
(-)
(-)
(-)
A(R)
(-)
MX
MY-0
Malaysia(1)
MY-0
MY-1
Malaysia(1)
(-)
MY-1
NA
Namibia (*)
B(2)
B
(-)
(-)
(-)
NA
NC
Ny Kaledonien
A
NC
NZ
New Zealand
A
A
(-)
A
(-)
NZ
PY
Paraguay
C(2)
(-)
(-)
(-)
(-)
PY
RS
Serbien (4)
A(2)
A
D(2)
A(5)
(-)
RS
RU-0
Rusland
(-)
RU-0
RU-1
Rusland
C(2)(6)
C
C(2)
(-)
(-)
RU-1
RU-2
Rusland
C/D1(2)(6)
C/D1
C(2)
(-)
RU-2
SG
Singapore
B(2)
B
B(2)
(-)
(-)
SG
SM
San Marino
-
-
-
-
-
SM
SZ
Swaziland
B(2)
(-)
(-)
(-)
(-)
SZ
TH
Thailand
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
TH
TN
Tunesien
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
TN
TR
Tyrkiet
(-)
TR
UA
Ukraine
(-)
UA
US
USA
A
A
A
(-)
A
US
UY
Uruguay (*)
C(2)
C
(-)
A
(-)
UY
ZA
Sydafrika (*)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
ZA
ZW
Zimbabwe (*)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
ZW
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
(*) For pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« henvises til dette bilag, del III A.
 
DEL I B
Kødprodukter af tamfjerkræ samt opdrættet fuglevildt og strudsefugle
ISO- landekode
Tredjeland
Tamfjerkræ og opdrættet fuglevildt, bortset fra strudsefugle
Opdrættede strudsefugle
ISO- landekode
AR-0
Argentina (*)(1)
A
A
AR-0
AR-1
Argentina (*)(1)
A
A
AR-1
AR-2
Argentina (*)(1)
A
A
AR-2
AU
Australien
(-)
D
AU
BH
Bahrain
BH
BR-0
Brasilien (1)
D(2)
(-)
BR-0
BR-1
Brasilien (1)
(-)
BR-1
BR-2
Brasilien (1)
D(2)
(-)
BR-2
BR-3
Brasilien (1)
A(2)
BR-3
BW
Botswana
A
BW
BY
Hviderusland
BY
CA
Canada
A
A
CA
CL
Chile
A(2)
A
CL
CN-0
Kina (1)
B(2)(R)
(-)
CN-0
CN-1
Kina (1)
D(2)(R)
(-)
CN-1
CO
Colombia
(-)
CO
ET
Etiopien
ET
GL
Grønland
GL
HK
Hongkong
(-)
(-)
HK
IL
Israel
A
A
IL
IN
Indien
IN
KE
Kenya
KE
KR
Korea
(-)
(-)
KR
MA
Marokko
MA
ME
Montenegro
D(2)
(-)
ME
MG
Madagaskar
(-)
(-)
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
MK
MU
Mauritius
MU
MX
Mexico
(-)
(-)
MX
MY-0
Malaysia (1)
MY-0
MY-1
Malaysia (1)
D(2)
(-)
MY-1
NA
Namibia (*)
(-)
(-)
NA
NC
Ny Kaledonien
NC
NZ
New Zealand
A(3)
A
NZ
PY
Paraguay
PY
RS
Serbien (2)
D(2)
(-)
RS
RU-0
Rusland
A(€)
RU-0
RU-1
Rusland
RU-1
RU-2
Rusland
RU-2
SG
Singapore
D(2)
(-)
SG
SM
San Marino
SM
SZ
Swaziland
SZ
TH
Thailand
A(2)
(-)
TH
TN
Tunesien
A(2)
(-)
TN
TR
Tyrkiet
D(2)
(-)
TR
UA
Ukraine
A(2)
(-)
UA
US
USA
A
A
US
UY
Uruguay
(-)
(-)
UY
ZA
Sydafrika (*)
D(3)
D
ZA
ZW
Zimbabwe (*)
D(3)
A
ZW
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
(*) For pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« henvises til dette bilag, del III A.
   
 
DEL II
 
Kødprodukter af vildtlevende vildt
 
ISO-landekode
Tredjeland
Vildtlevende klov- bærende vildt, bortset fra vildsvin
Vildsvin
Vildtlevende dyr af hestefamilien
Vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer)
Vildtlevende fuglevildt
Andre vildt leven-
de landpattedyr(7)
ISO-lande kode
 
AR-0
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-0
 
AR-1
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-1
 
AR-2
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-2
 
AU
Australien
A
A
A
D
A
AU
 
BH
Bahrain
(-)
(-)
(-)
BH
 
BR-0
Brasilien (1)
(-)
(-)
BR-0
 
BR-1
Brasilien (1)
(-)
(-)
BR-1
 
BR-2
Brasilien (1)
(-)
(-)
(-)
BR-2
 
BR-3
Brasilien (1)
(-)
(-)
BR-3
 
BW
Botswana
(-)
(-)
(-)
(-)
BW
 
BY
Hviderusland
(-)
(-)
(-)
BY
 
CA
Canada
A
A
A
A
A
CA
 
CL
Chile
B
B
A
A
CL
 
CN-0
Kina(1)
(-)
(-)
(-)
(-)
CN-0
 
CN-1
Kina(1)
(-)
(-)
(-)
(-)
CN-1
 
CO
Colombia
(-)
(-)
(-)
CO
 
ET
Etiopien
(-)
(-)
(-)
ET
 
GL
Grønland
A
A
A
GL
 
HK
Hongkong
(-)
(-)
(-)
HK
 
IL
Israel
(-)
(-)
(-)
(-)
IL
 
IN
Indien
(-)
(-)
(-)
IN
 
KE
Kenya
(-)
(-)
(-)
KE
 
KR
Korea
(-)
(-)
KR
 
MA
Marokko
(-)
(-)
(-)
MA
 
ME
Montenegro
(-)
(-)
(-)
ME
 
MG
Madagaskar
(-)
(-)
(-)
(-)
MG
 
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
B
B
A
MK
 
MU
Mauritius
(-)
(-)
(-)
MU
 
MX
Mexico
(-)
(-)
(-)
(-)
MX
 
MY-0
Malaysia (1)
MY-0
 
MY-1
Malaysia (1)
(-)
(-)
MY-1
 
NA
Namibia (*)
B
B
A
A
D
NA
 
NC
Ny Kaledonien
A
NC
 
NZ
New Zealand
A
A
A
A
A
NZ
 
PY
Paraguay
(-)
(-)
(-)
PY
 
RS
Serbien (4)
D
D
A
RS
 
RU
Rusland
(-)
(-)
(-)
(-)
RU
 
RU-1
Rusland
RU-1
 
RU-2
Rusland
RU-2
 
SG
Singapore
(-)
(-)
(-)
SG
 
SM
San Marino
SM
 
SZ
Swaziland
(-)
(-)
(-)
(-)
SZ
 
TH
Thailand
(-)
(-)
(-)
(-)
TH
 
TN
Tunesien
B
B
A
D
TN
 
TR
Tyrkiet
(-)
(-)
TR
 
UA
Ukraine
(-)
(-)
UA
 
US
USA
A
A
A
A
US
 
UY
Uruguay
A
D
UY
 
ZA
Sydafrika (*)
C
C
A
A
D
ZA
 
ZW
Zimbabwe (*)
(-)
(-)
(-)
(-)
ZW
 
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
 
(*) For pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« henvises til dette bilag, del III B.
   
 
DEL III A
 
Pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« af tamdyr og opdrættet vildt
 
ISO-landekode
Tredjeland
Tamkvæg og opdrættet klovbærende vildt, bortset fra vildsvin
Tamfår og tam-geder
Tamsvin og opdrættede vildsvin
Tamdyr af hestefamilien
Tamfjerkræ og opdrættede strudsefugle
Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen
ISO- lande kode
 
AR
Argentina
F
F
A
AR
 
BR-2
Brasilien
E(2) eller F(2)
BR-2
 
NA-0
Namibia(1)
(-)(2)
(-)(2)
NA-0
 
NA-1
Namibia(1)
E(2)
E
(-) (2)
(-)(2)
NA-1
 
UY
Uruguay
E(2)
UY
 
ZA
Sydafrika(1)
D(3)
A(3)
ZA
 
ZA-1
Sydafrika(1)
E(3)
(-)
A(3)
ZA-1
 
ZW
Zimbabwe
E(3)
A(3)
ZW
 
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
   
 
DEL III B
 
Pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« af vildtlevende vildt
 
ISO-landekode
Tredjeland
Vildtlevende klovbærende vildt, bortset fra svin
Vildsvin
Vildtlevende dyr af hestefamilien
Vildlevende dyr af hare ordenen
Vildtlevende fugle-vildt
Andre vildtlevende landpattedyr
ISO-landekode
 
AR
Argentina
A
AR
 
BR-2
Brasilien
BR-2
 
NA-0
Namibia (1)
A
A
E
NA
 
NA-1
Namibia(1)
A
A
E
NA-1
 
UY
Uruguay
UY
 
ZA
Sydafrika(1)
A
A
D
ZA
 
ZA-1
Sydafrika(1)
E
A
A
ZA-1
 
ZW
Zimbabwe
(-)
(-)
(-)
ZW
 
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
   
 
DEL IV
 
Saltede, blegede eller tørrede dyretarme
 
Dyretarme, der er renset og skrabet, og som derpå er saltet med NaCl i mindst 30 dage, bleget eller tørret må importeres fra samtlige tredjelande, hvis de er ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag I A i Kommissionens beslutning 2003/779/EF af 31. oktober 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af dyretarme fra tredjelande
   
 
DEL V
 
Behandlede blærer maver og tarme
 
Behandlede blærer, maver og tarme må kun importeres fra tredjelande, der i bilag II, del 2 i Kommissionens beslutning 2007/777/EF for de pågældende dyrearter er opført med behandlingsordningerne A, B, C eller D. Blærer, maver og tarme skal være underkastet den behandling, som behandlingsordningen tilskriver.
 
Blærer, maver og tarme må ikke importeres fra tredjelande, som i førnævnte bilag er anført med »XXX« for den pågældende dyreart.
   
 
DEL VI
 
Betydningen af koderne, der benyttes i tabellerne i dette bilag
 
A-F
Import tilladt, jf. noterne nedenfor.
 
Import ikke tilladt.
 
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
 
(R)
Tredjelandet og fødevaren er underlagt særlige importrestriktioner. Der henvises til bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.
 
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del I i beslutning 2007/777/EF om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF.
 
(2)
Kun kødprodukter af tamdyr.
 
(3)
Kun kødprodukter af opdrættet vildt.
 
(4)
Eksklusiv Kosovo.
 
(5)
Kun eksport af levende dyr af hestefamilien til slagtning (kun dyr bestemt til fødevareproduktion).
 
(6)
Kun kødprodukter m.v. af opdrættede rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenets.
 
(7)
Undtagen hovdyr og dyr af hareordenen.
 
($)
Kun kødprodukter m.v., der er fremstillet af fersk kød af dyr slagtet efter den 1. marts 2002.
 
(€)
Transit gennem samhandelsområdet af fjerkrækødprodukter, der er blevet underkastet en ikke-specifik behandling, er dog tilladt.
 
A-F
Import tilladt i henhold til nedenfor nævnte behandlingsordninger.
 
Uspecifik behandlingsordning
 
A
Der er ikke fastsat nogen minimumstemperatur eller anden behandling af hensyn til dyresundheden for kødprodukter samt behandlede maver, blærer og tarme. Kødet i sådanne kødprodukter samt behandlede maver, blærer og tarme skal dog have undergået en sådan behandling, at snitfladen viser, at det ikke længere har fersk køds karakteristika, og det ferske kød skal desuden opfylde de dyresundhedsregler, som gælder for eksport af fersk kød til Fællesskabet.
 
Specifikke behandlingsordninger - i faldende orden efter strenghed
 
B
Behandling i hermetisk lukket beholder til en F0-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).
 
C
Der skal opnås mindst 80º C overalt i kødet og i maverne, blærerne og tarmene under kødprodukternes og de behandlede mavers, blærers og tarmes forarbejdning.
 
D
Der skal opnås mindst 70º C overalt i kødet og i maverne, blærerne og tarmene under kødprodukternes og de behandlede mavers, blærers og tarmes forarbejdning, eller for rå skinkers vedkommende en behandling bestående af naturlig gæring og modning i mindst ni måneder, således at følgende egenskaber fremkommer.
   
Aw-værdi på højst 0,93 og
   
pH-værdi på højst 6,0.
 
D1
Grundig kogning/stegning af kød, der forinden er udbenet og affedtet, og som varmebehandles, så der opretholdes en indre temperatur på mindst 70 oC i mindst 30 minutter.
 
E
For produkter af typen »biltong/jerky«, en behandling for at opnå:
   
Aw-værdi på højst 0,93 og
   
pH-værdi på højst 6,0.
 
F
Varmebehandling der sikrer en centrumstemperatur på mindst 65º C i tilstrækkelig lang tid til at opnå en pasteuriseringsværdi (pv) på 40 eller derover.


Bilag 14

Tredjelandsliste - Frølår og landsnegle

ISO-lande kode
Tredjeland
Frølår
Land-snegle
ISO-lande kode
AE
De Forenede Arabiske Emirater
+
+
AE
AG
Antigua og Barbuda
+
+
AG
AL
Albanien
+
+
AL
AM
Armenien
+
+
AM
AN
De Nederlandske Antiller
+
+
AN
AO
Angola
+
+
AO
AR
Argentina
+
+
AR
AU
Australien
+
+
AU
AZ
Aserbajdsjan
+
+
AZ
BA
Bosnien-Hercegovina
+
+
BA
BD
Bangladesh
+
+
BD
BJ
Benin
+
+
BJ
BR
Brasilien
+
+
BR
BS
Bahamas
+
+
BS
BY
Hviderusland
+
+
BY
BZ
Belize
+
+
BZ
CA
Canada
+
+
CA
CG
Republikken Congo
+
+
CG
CI
Elfenbenskysten
+
+
CI
CL
Chile
+
+
CL
CM
Cameroun
+
+
CM
CN
Kina
+
+
CN
CO
Colombia
+
+
CO
CR
Costa Rica
+
+
CR
CU
Cuba
+
+
CU
CV
Kap Verde
+
+
CV
DZ
Algeriet
+
+
DZ
EC
Ecuador
+
+
EC
EG
Egypten
+
+
EG
ER
Eritrea
+
+
ER
FJ
Fiji
+
+
FJ
FK
Falklandsøerne
+
+
FK
GA
Gabon
+
+
GB
GD
Grenada
+
+
GD
GH
Ghana
+
+
GH
GL
Grønland
+
+
GL
GM
Gambia
+
+
GM
GN
Guinea
+
+
GN
GT
Guatemala
+
+
GT
GY
Guyana
+
+
GY
HK
Hongkong
+
+
HK
HN
Honduras
+
+
HN
ID
Indonesien
+
+
ID
IL
Israel
+
+
IL
IN
Indien
+
+
IN
IR
Iran
+
+
IR
JM
Jamaica
+
+
JM
JP
Japan
+
+
JP
KE
Kenya
+
+
KE
KR
Sydkorea
+
+
KR
KZ
Kasakhstan
+
+
KZ
LK
Sri Lanka
+
+
LK
MA
Marokko
+
+
MA
MD
Moldova
(-)
MD
ME
Montenegro
+
+
ME
MG
Madagaskar
+
+
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
+
+
MK
MM
Myanmar
+
+
MM
MR
Mauretanien
+
+
MR
MU
Mauritius
+
+
MU
MV
Maldiverne
+
+
MV
MX
Mexico
+
+
MX
MY
Malaysia
+
+
MY
MZ
Mozambique
+
+
MZ
NA
Namibia
+
+
NA
NC
Ny Kaledonien
+
+
NC
NG
Nigeria
+
+
NG
NI
Nicaragua
+
+
NI
NZ
New Zealand
+
+
NZ
OM
Oman
+
+
OM
PA
Panama
+
+
PA
PE
Peru
+
+
PE
PG
Papua Ny Guinea
+
+
PG
PH
Filippinerne
+
+
PH
PF
Fransk Polynesien
+
+
PF
PM
Saint Pierre og Miquelon
+
+
PM
PK
Pakistan
+
+
PK
RS
Serbien(1)
+
+
RS
RU
Rusland
+
+
RU
SA
Saudi-Arabien
+
+
SA
SB
Salomonøerne
+
+
SB
SC
Seychellerne
+
+
SC
SG
Singapore
+
+
SG
SH
Saint Helena
+
+
SH
SM
San Marino
-
-
SM
SN
Senegal
+
+
SN
SR
Surinam
+
+
SR
SV
El Salvador
+
+
SV
SY
Syrien
+
SY
TG
Togo
+
+
TG
TH
Thailand
+
+
TH
TN
Tunesien
+
+
TN
TR
Tyrkiet
+
+
TR
TW
Taiwan
+
+
TW
TZ
Tanzania
+
+
TZ
UA
Ukraine
+
+
UA
UG
Uganda
+
+
UG
US
USA
+
+
US
UY
Uruguay
+
+
UY
VE
Venezuela
+
+
VE
VN
Vietnam
+
+
VN
YE
Yemen
+
+
YE
YT
Mayotte
+
+
YT
ZA
Sydafrika
+
+
ZA
ZW
Zimbabwe
+
+
ZW
     
 
+
Import tilladt fra ovennævnte lande, jf. note 1.
 
-
Import ikke tilladt.
 
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
 
(1)
Eksklusiv Kosovo.


Bilag 15

Tredjelandsliste – Mælk, mejeriprodukter, colostrum* og colostrumbaserede produkter*

ISO-landekode
Tredjeland
I
II
III
ISO-landekode
AE
Emiratet Dubai, De Forenede Arabiske Emirater
-
-
+(1)
AE
AL
Albanien
-
-
(-)
AL
AR
Argentina
-
-
+
AR
AU
Australien
+
+
+
AU
BA
Bosnien-Herzegovina
-
-
+
BH
BR
Brasilien
-
-
(-)
BR
BW
Botswana
-
-
(-)
BW
BY
Hviderusland
-
-
+
BY
BZ
Belize
-
-
(-)
BZ
CA
Canada
+
+
+
CA
CL
Chile
-
+
+
CL
CN
Folkerepublikken Kina
-
-
(-)
CN
CO
Colombia
-
-
(-)
CO
CR
Costa Rica
-
-
(-)
CR
CU
Cuba
-
-
(-)
CU
DZ
Algeriet
-
-
(-)
DZ
ET
Etiopien
-
-
(-)
ET
GL
Grønland
-
(-)
(-)
GL
GT
Guatemala
-
-
(-)
GT
HK
Hongkong
-
-
(-)
HK
HN
Honduras
-
-
(-)
HN
IL
Israel
-
-
+
IL
IN
Indien
-
-
(-)
IN
KE
Kenya
-
-
+(1)
KE
MA
Marokko
-
-
(-)
MA
MG
Madagaskar
-
-
(-)
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
-
+
+
MK
MR
Mauretanien
-
-
(-)
MR
MU
Mauritius
-
-
(-)
MU
MX
Mexico
-
-
(-)
MX
NA
Namibia
-
-
(-)
NA
NI
Nicaragua
-
-
(-)
NI
NZ
New Zealand
+
+
+
NZ
PA
Panama
-
-
(-)
PA
PY
Paraguay
-
-
(-)
PY
RS
Serbien (2)
-
+
+
RS
RU
Rusland
-
-
+
RU
SG
Singapore
-
-
+
SG
SM
San Marino
-
-
-
SM
SV
El Salvador
-
-
(-)
SV
SZ
Swaziland
-
-
(-)
SZ
TH
Thailand
-
-
(-)
TH
TN
Tunesien
-
-
(-)
TN
TR
Tyrkiet
-
-
+
TR
UA
Ukraine
-
-
+
UA
US
USA
+
+
+
US
UY
Uruguay
-
-
+
UY
ZA
Sydafrika
-
-
(-)
ZA
ZW
Zimbabwe
-
-
(-)
ZW
     
 
+
Import tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. noterne nedenfor.
 
-
Import ikke tilladt.
 
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
 
*
Colostrum og colostrumbaserede produkter må kun importeres fra tredjelande, der er markeret med »+« i kolonne I, dvs. Australien, Canada, New Zealand og USA.
 
(1)
Kun mejeriprodukter, der er fremstillet af mælk fra kameler af arten Camelus dromedarius
 
(2)
Eksklusiv Kosovo.
 
I
Rå mælk og mejeriprodukter, jf. artikel 2 til forordning (EU) 605/2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union.
 
II
Mejeriprodukter, der skal have været underkastet en behandling, som beskrevet i artikel 3 til forordning (EU) 605/2010.
 
III
Mejeriprodukter, der skal have været underkastet en af de behandlinger, som er beskrevet i artikel 4 til forordning (EU) 605/2010.


Bilag 16

Tredjelandsliste - Æg i skal og varmebehandlede ægprodukter

ISO-lande kode
Tredjeland
Konsumæg
Varmebehandlede ægprodukter
Særlige bemærkninger
AL
Albanien
+(S)
+
 
AR
Argentina
+(S)
+
 
AU
Australien
(-)
(-)
 
BA
Bosnien-Hercegovina
-
-
 
BR-0
Brasilien
-
-
(1)
BR-1
Brasilien
-
-
(1)
BR-2
Brasilien
-
-
(1)
BR-3
Brasilien
(-)
(-)
(1)
BW
Botswana
(-)
(-)
 
CA
Canada
+(S)
+
 
CL
Chile
(-)
(-)
 
CN-0
Folkerepublikken Kina
-
+(R)
(1)
CN-1
Folkerepublikken Kina
+(S)(R)
-
(1)
GL
Grønland
-
(-)
 
HK
Hongkong
-
(-)
 
IL
Israel
+(S)
+
 
IN
Indien
-
+
 
KR
Sydkorea
(-)
(-)
 
MD
Moldova
-
+
 
ME
Montenegro
-
+
 
MG
Madagaskar
(-)
(-)
 
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
-
+
 
MY-0
Malaysia
-
-
(1)