Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 17-14 om aktivloven - enkeltudgifter - forudsigelighed

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter aktivloven § 81 kan ydes i særlige tilfælde efter en konkret vurdering.

I vurderingen indgår en række elementer, herunder borgerens rådighedsbeløb, om der er ændringer i borgerens forhold, om afholdelse af udgiften i væsentlig grad vil vanskeliggøre borgerens muligheder for at klare sig i fremtiden, og om udgiften var forudsigelig. I vurderingen kan kommunen inddrage andre elementer, herunder mulighed for afdragsordning. Ankestyrelsen har truffet nogle principielle afgørelser om udgiftens forudsigelighed. Disse afgørelser handler om efterregning for el/vand/varme.

Ankestyrelsen har desuden truffet principafgørelse om betydningen af en afdragsordning, se 18-14, og principafgørelse om borgerens rådighedsbeløb, se 19-14.

Forudsigelighed

Der skal foretages en konkret og individuel vurdering af, om en enkeltudgift i form af efterregning på forbrug af el/vand/varme var forudsigelig for borgeren.

Udgangspunktet er, at det kun er ikke-forudsigelige udgifter, en borger kan få økonomisk hjælp til. Vurderingen af forudsigelighed angår det konkrete informationsniveau, borgeren havde adgang til i den periode, forbruget omhandler. Udgiftens forudsigelighed vurderes i forhold til den enkelte borger, herunder om der er særlige forhold at tage hensyn til.

Hvis der er tale om en forudsigelig udgift, kan der kun undtagelsesvis ydes hjælp. Betingelsen herfor er, at afholdelse af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen, at kommunen ikke havde foretaget en konkret vurdering af, om udgiften var forudsigelig, men havde lagt til grund, at en ekstra regning til el efter sin art er forudsigelig. Sagen blev derfor hjemvist til kommunen.

I sag nr. 2 havde borgeren en lav aconto-betaling under fravær fra bopælen. Da borgeren vendte tilbage til sin bopæl, ændrede han ikke acontobeløbet og fik derfor en høj efterregning. Ankestyrelsen vurderede, at udgiften var forudsigelig og stadfæstede kommunens afgørelse.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 81

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, hvilke elementer, der ved ansøgning om enkeltudgifter, inddrages i vurderingen af, om en udgift er forudsigelig.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 81 fastslår, at der kan ydes hjælp til udgifter i form af enkeltydelser i særlige tilfælde.

3. Andre Principafgørelser

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

A-30-03: historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse.

A-30-08: historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse.

O-40-97: historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse.

4. De konkrete afgørelser

Sag nr. 1

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvilke elementer, der indgår i en vurdering af, om en udgift er forudsigelig.

Resultatet er

Kommunen skal behandle din sag igen og træffe en ny afgørelse

Det betyder, at afgørelsen fra A Kommune af 17. maj 2013 ikke gælder.

Vi hjemviser sagen, da kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om du for at få hjælp til din elregning efter aktivlovens § 81

Du skal være opmærksom på, at kommunen godt kan komme til samme resultat igen.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at sagen skal hjemvises til kommunen, som skal træffe en ny afgørelse.

Vi finder, at kommunen ved vurdering af forudsigelighed skal foretage en konkret vurdering af, om en efterregning var forudsigelig i din konkrete sag. De skal foretage en konkret og individuel vurdering.

Kommune skal vurdere, om du kunne forudse, at der ville komme en efterregning. I denne vurdering skal kommunen se på dit informationsniveau, herunder hvilken information, der var tilgængelig for dig for at vurdere, om du kunne forudse efterregningen.

I denne vurdering kan der indgå tidligere lejers manglende måling, samt om der er særlige forhold i dit tilfælde, der har betydning for, om udgiften var forudsigelig for dig, herunder dine psykiske problemer.

Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til samme resultat.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 17. maj 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 6. juni 2013

• A kommunes genvurdering

A Kommune giver afslag på ansøgning om enkeltydelse til en efterregning på el på 3.444,65 kroner.

A Kommune har begrundet afgørelsen med, at udgiften er forudsigelig, samt at ansøger har afholdt udgift på sin bil.

Din mor har klaget over A Kommunes afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du ikke er i stand til at forudse en efterregning på el. Din mor skriver i klagen, at du er psykiatrisk patient, at det er hende, der klarer de praktiske opgaver, herunder at det er hende, der har sørget for at oprette PBS aconto-betaling på el.

A Kommune har ved genvurdering fastholdt afgørelsen.

Sag nr. 2

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvilke elementer der, ved ansøgning om enkeltudgifter, indgår i en vurdering af, om en udgift er forudsigelig.

Resultatet er

• at du ikke får hjælp til at betale resten af din efterregning på el af 25. februar 2013

Det betyder, at vi stadfæster A Kommunes afgørelse.

Vi er således kommet til samme resultat som A Kommune.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at du ikke opfylder betingelserne for at få hjælp til enkeltudgifter, fordi der er tale om en forudsigelig udgift for dig.

Ved forudsigelig forstås, at du havde mulighed for at vide, at efterregningen ville komme.

Vi finder desuden, at du ikke er berettiget til undtagelsesvis at få hjælp til en forudsigelig udgift.

Vi har lagt vægt på, at du har haft et lavt acontobeløb efter at have været indsat, og du har ikke ændret dette acontobeløb, efter du igen bebor din bolig.

Vi har også lagt vægt på, at kommunen i din sag har vurderet dit konkrete informationsniveau, herunder at du vidste, at dit acontobeløb var nedsat grundet tidligere fravær fra boligen.

Vi har endelig lagt vægt på, at du ikke opfylder betingelserne for undtagelsesvis at få dækket en forudsigelig udgift, om at afholdelse af udgiften er af helt afgørende betydning for din eller din families livsførelse, herunder at du ikke har små børn.

Bemærkninger til klagen

Vi bemærker, at vi ikke har taget stilling til den hjælp du har fået til medicin og fysioterapi, da det er afgørelsen om efterregningen til el, du har klaget over.

Vi har heller ikke taget stilling til den hjælp, du har modtaget efter aktivloven § 34, herunder et engangsbeløb til din efterregning på 1.238 kr. Denne sag omhandler det resterende af din efterregning.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 5. marts 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 11.marts 2013

• A Kommunes genvurdering

A kommune gav afslag på hjælp til efterregning til el.

A Kommune har begrundet afgørelsen med, at en efterregning på el er en forudsigelig udgift.

Du har klaget over A Kommunes afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du ikke har råd til at afholde udgiften selv, samt at du ønsker, at kommunen skal indregne flere af dine udgifter, da disse er nødvendige for dig.

A Kommune har ved genvurdering fastholdt afgørelsen.