Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 18-14 om aktivloven - enkeltudgifter - afdragsordning

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter aktivloven § 81 kan ydes i særlige tilfælde efter en konkret vurdering.

I vurderingen indgår en række elementer, herunder borgerens rådighedsbeløb, om der er ændringer i borgerens forhold, om afholdelse af udgiften i væsentlig grad vil vanskelliggøre borgerens muligheder for at klare sig i fremtiden, og om udgiften var forudsigelig. I vurderingen kan kommunen inddrage andre elementer, herunder mulighed for afdragsordning. Ankestyrelsen har truffet nogle principielle afgørelser om betydningen af en afdragsordning. Disse afgørelser handler om efterregning for el/vand/varme.

Ankestyrelsen har desuden truffet principafgørelse om udgiftens forudsigelighed, se 17-14, og principafgørelse om borgerens rådighedsbeløb, se 19-14.

Muligheden for afdragsordning er en del af sagens oplysning

Kommunen kan afslå at yde hjælp efter § 81, hvis det er oplyst, at borgeren kan få en realistisk afdragsordning.

Kommunen kan ikke uden videre lægge til grund, at borgeren kan opnå en afdragsordning. Det er en del af sagens oplysning, og kommunen skal derfor indhente oplysninger fra borgeren, om borgeren har forsøgt at få en afdragsordning.

Hvis borgeren opfylder betingelserne for at få hjælp efter § 81, kan kommunen overveje om en afdragsordning er relevant.

Realistisk afdragsordning

Det er en betingelse, at kommunen vurderer, om den mulige afdragsordning er en realistisk afdragsordning. Kommunen skal vurdere, om afholdelse af udgiften ved afdragsordningen i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes eller familiens muligheder for at klare sig i fremtiden. Det skal vurderes, om det er realistisk at afholde udgiften, herunder den tidsmæssige udstrækning og beløbets størrelse, sammenholdt med den pågældendes økonomi.

Sag. nr. 1, var Ankestyrelsen enig i kommunens vurdering af, at en mulig afdragsordning ikke var realistisk.

I sag nr. 2 havde kommunen ikke konkrete oplysninger om, at en afdragsordning var mulig. Ankestyrelsen hjemviste derfor sagen til kommunen.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 81

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, hvilke elementer, der ved ansøgning om enkeltudgifter, skal inddrages i vurderingen af om en udgift er forudsigelig.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 81 fastslår, at der kan ydes hjælp til udgifter i form af enkeltydelser i særlige tilfælde.

3. Andre Principafgørelser

Kasserede

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. De konkrete afgørelser

Sag nr. 1

Ankestyrelse har i møde behandlet sagen for at afklare, om kommunen kan forvente, at en borger kan indgå en afdragsordning med et private selskab, uden kommunen har undersøgt, om selskabet er villig til at indgå en afdragsordning, når der skal vurderes om en enkeltydelse efter aktivloven § 81 kan bevilges.

Resultatet er

• at du har ret til bevilling af din ekstra el-regning som enkeltydelse

• at der ikke er et tilbagebetalingskrav, da du ikke har handlet økonomisk uansvarligt

Det betyder, at du får bevilget din ekstra el-regning på 3173, 92 kroner, og at du ikke skal betale pengene tilbage.

Vi skal bede kommunen om at kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at din efterregning ikke har været forudsigelig.

Ved forudsigelighed forstås, at du havde mulighed for at vide, at efterregningen ville komme.

Vi har lagt vægt på, at du har fået skiftet din tæller, og at du ikke før har haft store efterregninger, da aconto indbetaling og forbrug har svaret cirka til hinanden. Du har ikke i denne konkrete situation kunnet forudse, at der ville komme en efterregning.

Du skal ikke tilbagebetale de penge, der bevilges til at betale din ekstra el-regning. Du har ikke handlet økonomisk uansvarligt, da du ikke har kunnet forudse, at der ville komme en efterregning, og du skal derfor ikke tilbagebetale de bevilgede penge.

Kommunen har vurderet om den afdragsordning, du havde fået, var realistisk. Du har 209 kr. til overs om måneden ud over kommunens vejledende rådighedsbeløb, og afdragsordningen betød, at du skulle betale 1.646 kr. pr. måned. Vi finder, at denne vurdering og fremgangsmåde er i overensstemmelse med regler og praksis.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 4. april 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 9. april 2013

• A Kommunes genvurdering i brev af 27. maj 2013

A Kommunes bevilgede hjælp til ekstra el-regning med pligt til at betale pengene tilbage.

A Kommune har begrundet afgørelsen med, at det var en forudsigelig udgift, der var af afgørende betydning for familiens livsførelse. Begrundelsen for tilbagebetalingspligten, var at det var økonomisk uansvarligt, at du ikke havde fulgt med i forbruget.

Du har klaget over A Kommunes afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at dit forbrug plejer at passer med din aconto-betaling, at du har fået en ny måler, samt at du ikke har mulighed for at betale regningen.

A Kommunes har ved genvurdering bemærket, at du fik en aftale om afdragsordning, som kommunen ikke vurderede som realistisk for dig med din økonomi.

Sag nr. 2

Ankestyrelse har i møde behandlet sagen for at afklare, om kommunen kan forvente, at en ansøger kan indgå en afdragsordning med et private selskab, uden kommunen har undersøgt, om selskabet er villig til at indgå en afdragsordning, når der skal vurderes om en enkeltydelse efter aktivloven § 81 kan bevilges.

Resultatet er

•Kommunen skal behandle din sag igen og træffe en ny afgørelse

Det betyder, at afgørelsen fra A Kommune af 4. januar 2013 ikke gælder. Kommunen skal behandle din sag igen efter de retningslinjer, vi har angivet nedenfor i begrundelsen.

A Kommune skal træffe en ny afgørelse.

A Kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at sagen ikke oplyst tilstrækkeligt.

Kommunen kan ikke gå ud fra, at du kan få en afdragsordning. Dette skal kommunen først prøve at undersøge ved at kontakte dig.

Hvis du kan få en afdragsordning, skal kommunen vurdere, om den er realistisk i forhold til dit rådighedsbeløb, herunder om du så vil få problemer med at betale andre vigtige udgifter, og dermed vanskeliggøre din fremtid.

Først derefter skal kommunen træffe en afgørelse.

A Kommune har ikke oplyst dig om, at afdragsordning er en del af deres vurdering. Kommunen skriver i et internt journalnotat, at du vurderes selv at kunne betale regningen, eventuelt med en afdragsordning.

Vi har lagt vægt på, at det er kommunens ansvar at oplyse din sag tilstrækkeligt.

Kommunen skriver desuden, at du godt kan betale regningen med dit rådighedsbeløb. I din ansøgning skriver du, at du ikke har råd til at betale udgiften. I din klage skriver du, at kommunen har opgjort udgifterne forkert.

Vi kan ikke ud fra oplysningerne og kommunens begrundelse se, hvordan A Kommune mener, at du skal kunne betale 1086 kr., herunder fremgår det ikke, hvad det er for en gæld, A kommune mener, at du kan undlade at betale.

Bemærkninger til klagen

A kommune har vurderet, at det ikke var det forudsigeligt for dig, at du har modtaget en efterregning.

Vi bemærker, at vi ikke finder grundlag for at hjemvise denne del af afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 4. januar 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 20. januar 2013

• A Kommunes genvurdering (fremgår af kommunens journalnotat)

A Kommune giver afslag på enkeltydelse til efterregning på 1086 kr. til vand og varme.

A Kommune har begrundet afgørelsen med, at du har mulighed for selv at betale ud fra dit rådighedsbeløb. Kommunen skriver, at du kan undlade at betale af på en gæld med 400 kr. om måneden, samt undlade sit fitness abonnement.

Du har klaget over A Kommunes afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du ikke er enig i måden, kommunen har udregnet dine udgifter, samt at rådgivning om at undlade at afdrage på en gæld ikke er en måde at rådgive et ungt menneske, der har det svært med ADHD og personlighedsforstyrrelser.

Kommunen har ved genvurdering bemærket, at du kan betale regningen ud af dit rådighedsbeløb, evt. ved at indgå en afdragsordning. Genvurderingen står i kommunens journalnotat og er ikke blevet meddelt dig.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 13. februar 2019, da den er erstattet af principafgørelse 6-19.