Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ny bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (indførelse af supplerende børnetilskud pr. 1. januar 2014)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udarbejdet en ny bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag: bekendtgørelse nr. 189 af 24. februar 2014.

Den nye bekendtgørelse indeholder nye regler om periodeopdelt efterregulering af supplerende børnetilskud i visse skole- og praktikperioder (supplerende børnetilskud), samt nye regler vedrørende opkrævning af tilbagebetalings krav vedrørende supplerende børnetilskud og særligt børnetilskud til uddannelsessøgende. Derudover indeholder den nye bekendtgørelse ikke ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 916 af 14. september 2012 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

De nye regler uddybes nedenfor.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. marts 2014.

Ændringer af bekendtgørelsen

1. Periodeopdelt efterregulering

Supplerende børnetilskud er en indtægtsreguleret ydelse, som beregnes og udbetales foreløbigt i løbet af året. Efter kalenderårets udløb opgøres de faktiske indtægter, og der foretages en endelig beregning af supplerende børnetilskud (efterregulering).

Hvis supplerende børnetilskud ikke har været udbetalt i hele kalenderåret, eller hvis forsørgelsesforholdene har ændret sig indenfor kalenderåret, skal der ved efterreguleringen foretages en periodeopdeling af kalenderårets indtægt og af ydelsesberegningen, jf. børnetilskudslovens § 10 g, stk. 3, 2. pkt.

Kapitel 5 i den nye bekendtgørelse indeholder regler om henføring af indtægter til bestemte ydelsesperioder i disse situationer. For indkomster, der er indberettet til indkomstregisteret, anvendes den såkaldte lønperiode til at henføre indkomsten til en bestemt ydelsesperiode. Indkomster, som ikke er indberettet til indkomstregisteret, fordeles ligeligt på kalendermånederne i det ydelsesår, hvor indkomsten er skattepligtig.

Reglerne er udformet med udgangspunkt i tilsvarende regler på SU-området til brug for periodeopdeling. Baggrunden herfor er, at SU og supplerende børnetilskud ligger tæt op ad hinanden i forhold til formål, målgruppe, ydelsesniveau og det forhold, at begge ydelser efterreguleres.

2. Tilbagebetaling af for meget udbetalt supplerende børnetilskud

Efterregulering af supplerende børnetilskud kan føre til, at for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales. Endvidere kan omregning af supplerende børnetilskud i løbet af året medføre et tilbagebetalingskrav. Sådanne tilbagebetalingskrav gennemføres som udgangspunkt ved at fradrage beløbet i det efterfølgende kalenderårs tilskud, uanset om der tale om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til uddannelsessøgende. Dette gælder tilsvarende for tilbagebetalingskrav vedrørende særligt børnetilskud til uddannelsessøgende.

Hvis modtageren ikke er berettiget til tilskud i det efterfølgende kalenderår, skal for meget udbetalt tilskud opkræves efter regler, som fastsættes af ministeren for børn, ligestilling, integrations og sociale forhold.

Kapitel 6 i den nye bekendtgørelse indeholder disse regler. I forhold til reglerne vedrørende tilbagebetalingskrav i bekendtgørelse nr. 916 af 14. september 2012 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag indeholder den ændrede bekendtgørelse følgende ændringer:

Reglerne om opkrævning af tilbagebetalingskrav udvides til at omfatte supplerende børnetilskud.

Udbetaling Danmark skal fremover anvende reglerne i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Hvis afgørelse om tilbagebetaling er truffet før 1. marts 2014, skal opkrævning af tilbagebetalingskrav dog fortsat ske efter § 11 i bekendtgørelse nr. 916 af 14. september 2012 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Dvs. at tilbagebetalingskrav før 1. marts 2014 skal opkræves under anvendelse af reglerne i bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik.

Tilbagebetalingskrav bortfalder, hvis et barn, der har været afgørende for retten til tilskud, er afgået ved døden. Bestemmelsen finder anvendelse i situationer, hvor opgørelsen af skyldigt tilskud er foretaget 1. marts 2014 eller senere.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 26. februar 2014

Med venlig hilsen
Bent Nielsen