Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 05.2013 af 20. december 2013 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af 15. august 2013 til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder klaget over afgørelse af 14. august 2012 truffet af Jordbrugets Uddannelser om ikke at imødekomme Deres virksomheds ansøgning om 6 elevpladser i dyrepasseruddannelsen.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at De, A (indehaveren), ansøgte om at få seks elever til B (virksomheden) ved ansøgning afsendt den 6. juni 2012 og modtaget den 25. juli 2012 i Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser.

Ved besigtigelsesrapport af 14. august 2012 og samtidig afgørelse af 14. august 2012 godkendes B til kun at have tre elever.

I brev af 15. august 2013 klager De til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder over Jordbrugets Uddannelsers 1 år gamle afgørelse, hvorved Deres virksomheds antal af praktikpladser bliver sat ned fra seks elever til tre elever.

Ved brev af 20. august 2013 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra Jordbrugets uddannelser om Deres klage.

Jordbrugets Uddannelser har i brev af 6. september 2013 afgivet udtalelse i sagen. Jordbrugets Uddannelser bemærker, at De ved besigtigelsen tilbage i august 2012 tilkendegav overfor besigtigerne, at De ønskede Deres godkendelse udvidet således, at De havde mulighed for at have elever i butikkerne, når andre elever var på skole.

Det fremgår endvidere af Jordbrugets udtalelse af 6. september 2013, at besigtigerne imødekom dette ønske ved at godkende virksomheden til tre elever med mulighed for overlap.

Endelig fremgår det af udtalelsen, at Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser den 28. juni 2013 fik en ny henvendelse fra Deres virksomhed med henblik på godkendelse til yderligere elever.

I den forbindelse traf Jordbrugets Uddannelser afgørelse den 4. juli 2013, hvorved Deres anmodning om yderligere elever af 28. juni 2013 afvises med den begrundelse, at oplæringskapaciteten i virksomheden ikke vurderes som tilstrækkelig til at give mulighed for oplæring af flere elever i virksomheden end de tre elever, der er godkendelse til.

Ved mail fra Ankenævnet af 9. september 2013 har De fået forelagt udtalelsen af 6. september 2013 fra Jordbrugets uddannelser om Deres klage.

De har hertil i e-mail af 16. september 2013 yderligere bemærket, at virksomheden tidligere har haft ret til seks elever, og at det er meget normalt, at man har flere elever per butik i betragtning af det uddannede personale, virksomheden har, og den store bredde i dyr.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet hjemviser Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrugs afgørelse af 14. august 2012 til fornyet behandling. Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug bør iværksætte en ny godkendelsessag hurtigst muligt på baggrund af virksomhedens oprindelige ansøgning af 6. juni 2012, hvori B godkendes til tre elever.

Ankenævnet har lagt følgende til grund:

Ankenævnet har lagt til grund, at B i den oprindelige ansøgning ansøgte om godkendelse til seks elever.

Ankenævnet har lagt vægt på, at det faglige udvalgs besigtigelse og efterfølgende godkendelse med en begrænsning til tre elever af 14. august 2012 er truffet uden, at afgørelsen er ledsaget af en faglig begrundelse, og uden at det er angivet hvilke foranstaltninger, virksomheden skal foretage for at kunne godkendes uden begrænsninger og betingelser, jf. § 5, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til:

§ 46 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktikpladser for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 330 af 11. april 2012, om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur.

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder.