Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

I medfør af tekstanmærkning nr. 115, stk. 3, til § 29.24.14 i finansloven fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for tilskudsmodtageres aflæggelse af projektregnskaber for projekter, hvortil Energistyrelsen yder tilskud efter bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Stk. 2. Projektregnskaber for projekter, hvortil der er ydet mindre end 500.000 kr. i tilskud, er ikke omfattet af §§ 2-8. Revisionen af disse projekter sker ved at Energistyrelsen foretager bilagsgennemgang i henhold til vilkårene for Energistyrelsens tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Ved projektregnskab i denne bekendtgørelse forstås det regnskab for det samlede projekt, som tilskudsmodtager skal aflægge ved projektets afslutning i henhold til vilkårene for Energistyrelsens tilsagn om tilskud.

§ 2. Projektregnskaber for projekter, hvortil der er ydet tilskud på 500.000 kr. eller derover, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling, af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Stk. 2. Ved revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v., og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 4-8.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.

§ 4. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 5. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1) om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint i transport m.v. og i tilsagnet og de vilkår, som er knyttet hertil,

3) om tilskuddet er anvendt til formålet,

4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet,

5) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Energistyrelsen om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede,

6) om der i projektregnskabet er medtaget udgifter, som er afholdt, før tilskudsmodtager skriftligt accepterede tilsagnet, og

7) om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de produktivitets- og effektivitetsanalyser/virksomhedsregnskab, som tilskudsyder har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 6. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskaber samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtageren skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 7. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagerens ledelse inden 3 uger giver Energistyrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Energistyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 8. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og under anvendelse af de til enhver tid gældende revisionspåtegninger vedrørende offentlige midler som forefindes på rigsrevisionens hjemmeside; rigsrevisionen.dk. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Påtegningen skal tydeligt angive:

1) journal/projekt nummer,

2) projektets titel,

3) støttemodtager og

4) samlede udgifter i danske kroner.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 5. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtageren til Energistyrelsen sammen med det påtegnede projektregnskab.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2014 og finder anvendelse på projektregnskaber for projekter, hvortil Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud efter den 20. november 2013 efter bekendtgørelse nr. 1289 af 13. november 2013 om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Energistyrelsen, den 28. februar 2014

Morten Bæk

/ Anton Beck