Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder

I medfør af § 122 c, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 169 af 26. februar 2014, fastsættes:

§ 1. Meddelelse om en kontrolafgift pålagt på private parkeringsområder skal være skriftlig.

Stk. 2. Oplysning om, at kontrolafgift er pålagt, skal meddeles føreren ved, at et dokument, som indeholder oplysning om, at kontrolafgiften er pålagt, anbringes umiddelbart synligt på køretøjet eller overgives til føreren. Hvis køretøjet fjernes, før det har været muligt at anbringe dokumentet på det, og hvis det ikke har været muligt at overgive dokumentet til føreren, kan meddelelse om, at kontrolafgift er pålagt, dog efterfølgende sendes til ejeren eller brugeren af køretøjet.

§ 2. En meddelelse om, at kontrolafgift er pålagt, skal indeholde oplysninger om:

1) Hvilket eller hvilke parkeringsvilkår der er overtrådt,

2) tid og sted for observationen samt køretøjets registreringsnummer,

3) andre væsentlige faktiske oplysninger, der er lagt til grund ved pålæg af kontrolafgiften,

4) fristen for betaling af kontrolafgiften, og

5) hvortil indsigelser over kontrolafgiften kan rettes.

§ 3. Hvis der på en offentligt tilgængelig parkeringsplads, hvor parkering helt eller delvist er underlagt rent privatretlige regler, skal kunne pålægges en kontrolafgift for manglende overholdelse af de aftalevilkår, der er fastsat for parkering på pladsen, skal der ved steder, som det er naturligt at passere umiddelbart efter, at man med et motorkøretøj er kommet ind på parkeringspladsen, være opstillet en tavle med et hvidt P på sort baggrund og en undertavle med teksten ”Regler og vilkår fremgår af skilte på pladsen” med hvid skrift på sort baggrund som nærmere anvist i bilag 1. Tavlen og undertavlen skal være opstillet, så de er let synlige i lys og mørke.

Stk. 2. Undertavlen kan i stedet for den tekst, der er nævnt i stk. 1, med hvid tekst på sort baggrund opregne de nærmere vilkår, som gælder for parkering på den pågældende parkeringsplads.

Stk. 3. Hvis lovgivningen eller de faktiske forhold på parkeringspladsen, f.eks. bygnings- eller fredningsmæssige forhold, gør det påkrævet, kan tavlen med tilhørende undertavle placeres på anden vis end fastsat i stk. 1.

§ 4. Hvis der på en parkeringsplads, hvor parkering er underlagt rent privatretlige regler, skal kunne pålægges en kontrolafgift for manglende overholdelse af de vilkår, der er fastsat for parkering på pladsen, skal der på parkeringspladsen være et passende antal skilte med disse nærmere vilkår. Skiltene kan integreres med betalingsautomater.

Stk. 2. Skilte omfattet af stk. 1 skal være placeret på steder, hvor de er let synlige i lys og mørke, og hvor der er rimelig tid til fra bil eller til fods at orientere sig om deres nærmere indhold. De skal være placeret, således at en parkant inde på parkeringspladsen altid vil befinde sig et sted, hvor det er muligt at se et sådant skilt eller et skilt, der henviser hertil, hvis han orienterer sig i alle retninger eller omkring et umiddelbart nærliggende hjørne. I parkeringshuse skal skiltene dog blot være placeret på steder, hvor det er naturligt at orientere sig, og i rimelig afstand fra samtlige parkeringspladser.

Stk. 3. Skilte omfattet af stk. 1 skal indeholde hvid skrift på sort baggrund, og skriften skal have en størrelse, så den er let læselig. Operatørens logo mv. og logoet mv. for en brancheforening, som operatøren er medlem af, kan dog angives i en anden farve. Der kan desuden anvendes skilte i andre farver, hvis dette under hensyn til parkeringsområdets fysiske indretning mv. er mere hensigtsmæssigt.

Stk. 4. Skilte omfattet af stk. 1 skal som minimum tydeligt angive, hvis der på parkeringspladsen gælder vilkår om tidsbegrænset parkering eller betalingsparkering og de nærmere vilkår herfor, og hvis der gælder vilkår for brug af særlig parkeringstilladelse mv. Det skal af skiltene tydeligt fremgå, at overtrædelse af parkeringsreglerne kan medføre pålæggelse af kontrolafgift. Kontrolafgiftens størrelse og oplysning om, på hvilke vilkår der vil kunne pålægges flere afgifter for samme parkering, skal fremgå. Hvis der på parkeringspladsen er indrettet særlige pladser til særlige køretøjer, herunder invalidekøretøjer, skal det af skiltene fremgå, hvordan disse pladser er markeret, og under hvilke betingelser de kan anvendes. Nederst på skiltet og uden, at det er dominerende på skiltet, skal det angives, hvilken operatør der administrerer parkeringsordningen på den pågældende parkeringsplads samt denne operatørs telefonnummer og adressen for dennes eventuelle hjemmeside.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2014, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. § 3 træder i kraft den 15. marts 2016.

Stk. 3. § 4 træder i kraft den 15. marts 2019.

Justitsministeriet, den 28. februar 2014

Karen Hækkerup

/ Christian Hesthaven


Bilag 1

Den tavle og undertavle, som er nævnt i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, skal være udformet således:

 
 

Billede 1 Size: (310 X 325)

Billede 2 Size: (310 X 132)