Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 27. februar 2014

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed

(Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. november 2013 og var til 1. behandling den 13. december 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Udvalget afgav betænkning den 18. februar 2014. Lovforslaget var til 2. behandling den 25. februar 2014, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, RV, SF, KF og Uffe Elbæk (UFG)) indstiller lovforslaget til vedtagelse.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at Dansk Folkeparti anser processen omkring lovarbejdet som værende alt for forhastet. Der har kun været en høringsperiode på omkring 2 uger, og det anser Dansk Folkeparti som værende alt for lidt for et så omfattende lovforslag. Tilmed var der som udgangspunkt lagt op til en høringsfrist på kun 1 uge. Ligeledes anser Dansk Folkeparti det for dybt urimeligt, at ministeren ikke prioriterede at indkalde Folketingets partier til forhandlinger omkring de kritikpunkter, som bl.a. Jesper Rangvid har fremført i dagbladet Børsen.

Dansk Folkeparti finder, at dette lovforslag i udgangspunktet ikke burde være fremsat på nuværende tidspunkt, da man allerede var i gang med en god proces med hensyn til bl.a. at sikre, at refinansieringen af F1-lån fremadrettet spredes til flere gange om året i stedet for kun at blive foretaget en gang årligt, såvel som at sikre, at den afdragsfrie del af lånet begrænses til 60 pct. af det samlede lån. Det er Dansk Folkepartis vurdering, at det havde været mest hensigtsmæssigt at afvente resultatet af denne proces, hvor man efter Dansk Folkepartis overbevisning var godt på vej til at nå frem til et fornuftigt resultat, som ville have overflødiggjort nogle af initiativerne i dette lovforslag. Hvorom alting er, så er dette lovforslag ikke desto mindre en realitet, som Dansk Folkeparti må forholde sig til. Henset til at lovforslaget med de ved 2. behandlingen stillede og vedtagne ændringsforslag er rettet en del op og at det er vigtigt at sikre ro og tryghed for det danske realkreditmarked, vælger Dansk Folkeparti i sidste ende at stemme for lovforslaget.

Et mindretal i udvalget (EL) vil ved 3. behandling af lovforslaget stemme hverken for eller imod lovforslaget.

Et andet mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslagets til forkastelse ved 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Benny Engelbrecht (S) Poul Andersen (S) Anne Sina (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Thomas Jensen (S) Ole Sohn (S) Ida Auken (RV) Nadeem Farooq (RV) Jeppe Mikkelsen (RV) Steen Gade (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Uffe Elbæk (UFG) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Jan E. Jørgensen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Jørn Dohrmann (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 89 omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

10
Betænkning afgivet den 18/2-14
11
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
12
Ændringsforslag til 2. behandling
13
Udkast til tillægsbetænkning