Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

I medfør af § 8, stk. 2, og § 158, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, fastsættes:

§ 1. Regionsrådet skal yde gratis vaccination mod de i § 2 nævnte smitsomme sygdomme m.v. til personer, der har bopæl her i landet, dansk indfødsret eller ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, og som tilhører de persongrupper, der fremgår af bestemmelsen.

Stk. 2. Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og den dertil knyttede forordning (EF) nr. 987/09 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 883/04, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer, samt bilaterale sikringsaftaler.

§ 2. Tilbuddet om gratis vaccination efter § 1, stk. 1, omfatter:

1) Vaccination mod kighoste, difteri, stivkrampe og polio for personer under 18 år.

2) Vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde for personer under 18 år.

3) Vaccination mod røde hunde for kvinder fra det fyldte 18. år.

4) Vaccination mod Hæmophilus influenzae, type b (Hib) for personer under 6 år.

5) Vaccination mod pneumokoksygdom for personer under 2 år.

6) Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV) for piger fra det fyldte 12. år og inden det fyldte 18. år.

7) Vaccination mod hepatitis B for personer, der som led i den i nr. 1 nævnte vaccination har modtaget vaccination mod hepatitis B, med det formål at opnå fuld immunitet mod infektionen.

Stk. 2. Vaccination efter stk. 1, nr. 2, tilbydes i form af en kombineret MFR-vaccine.

Stk. 3. Vaccination efter stk. 1, nr. 3, tilbydes evt. i form af en kombineret MFR-vaccine.

Stk. 4. Uanset stk. 1, nr. 6, kan enhver pige eller kvinde, der er født i årene 1993-1997, i 2014 og 2015 blive gratis vaccineret mod livmoderhalskræft (HPV).

§ 3. De i § 2 nævnte vaccinationer kan foretages af enhver læge, der i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 903 af 5. september 2008 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. ophæves.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 8. marts 2014

Nick Hækkerup

/ Mette Touborg Heydenreich