Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne

I medfør af § 19 a, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 og § 46, stk. 6, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Beløbet på 50 kr. (1998-niveau) i § 19 a, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsuddannelser og i § 46, stk. 4 og 5, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., reguleres pr. 1. august 2014 til 80 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 773 af 17. juli 2008 om regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne ophæves.

Undervisningsministeriet, den 28. marts 2014

P.M.V.
Afdelingschef
Per Hansen

/ Karen-Iben R. Perelman