Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1645 af 27. december 2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved bekendtgørelse nr. 136 af 14. februar 2014 og bekendtgørelse nr. 147 af 19. februar 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En person, der modtager kontanthjælp, og som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, modtager kontanthjælp ikke alene på grund af ledighed, hvis personen vurderes som aktivitetsparat, det vil sige, hvis personen

1) vurderes ikke at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder, eller

2) er under 30 år og har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts 2014 og har virkning fra den 1. marts 2014.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 17. marts 2014

Morten Binder

/ Lotte Horsholt