Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af parkeringsbilletter, parkeringslicenser mv.

I medfør af § 107, stk. 3, i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, som ændret ved lov nr. 169 af 26. februar 2014, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

§ 1. I områder, der ved lovlig skiltning eller afmærkning er anvist som betalingsparkeringsområder, skal der betales for parkering i overensstemmelse med hvad, der er gældende inden for det pågældende område.

§ 2. Det er en betingelse for at opkræve betaling for en parkering, at der inden for en rimelig afstand fra enhver parkeringsplads i det omfattede område, er muligt at betale for parkering. Der skal udstedes en parkeringsbillet til dokumentation herfor.

Stk. 2. Den, der parkerer, skal sikre, at parkeringsbilletten anbringes umiddelbart inden for forruden. Fastmonteret holder til parkeringsbillet skal være anbragt let synligt i forruden og må ikke hindre førerens udsyn under kørsel.

Stk. 3. Det påhviler den, der parkerer at sikre, at parkeringsbilletten tydeligt skal kunne aflæses udefra.

Stk. 4. På de i stk. 2 nævnte steder må ikke findes andre parkeringsbilletter eller andet, der kan forveksles med en parkeringsbillet for den aktuelle parkering.

§ 3. Parkeringen skal bringes til ophør senest ved udløbet af det tidsrum, som betalingen dækker. Parkeringsperioden kan dog forlænges ved betaling inden udløbet af den periode, der er betalt for, medmindre den højst tilladte parkeringstid herved overskrides.

§ 4. Bliver en parkeringsplads ledig inden udløbet af den tid, der er betalt for, kan den resterende tid benyttes af et efterfølgende køretøj uden betaling ved overdragelse af parkeringsbilletten. Den, der parkerer det efterfølgende køretøj, skal sikre, at § 2, stk. 2-4 er overholdt.

§ 5. Beboer-, erhvervs- og andre parkeringslicenser skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 1 og 2.

§ 6. § 2 og § 4 finder ikke anvendelse, hvis der stilles elektroniske faciliteter til rådighed for betaling for parkering og dokumentation herfor, og en sådan facilitet anvendes i forbindelse med parkeringen.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. marts 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 204 af 6. marts 2014 om anvendelse af parkeringsbilletter og parkeringslicenser mv.

Vejdirektoratet, den 11. marts 2014

Helga Theil Thomsen

/ Sune Impgaard Schou