Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. marts 2014

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFIʼer m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

1. Ændringsforslag

Erhvervs- og vækstministeren har stillet 28 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. februar 2014 og var til 1. behandling den 25. februar 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Udvalget beder om, at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling efter 2. behandling.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 7. november 2013 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 63. Den 7. februar 2014 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Forsikring & Pension,

FSR – Danske Revisorer og

Realkreditrådet.

Erhvervs- og vækstministeren har over for udvalget kommenteret 2 af de skriftlige henvendelser til udvalget. De 3 øvrige henvendelser forventes ministeren at kommentere inden 2. behandling af lovforslaget.

Deputationer

Endvidere har FSR – Danske Revisorer mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 13 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret med undtagelse af 3 spørgsmål, som forventes besvaret inden 2. behandling af lovforslaget.

1 af udvalgets spørgsmål og ministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, RV, SF, LA og Uffe Elbæk (UFG)) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget ønsker at præcisere, at Dansk Folkeparti støtter lovforslaget ud fra den præmis, at Dansk Folkeparti har indgået en politisk aftale i forligskredsen omhandlende SIFI og implementering af CRD IV-krav. Dansk Folkeparti lægger vægt på, at det er en politisk aftale imellem regeringen og en række partier i Folketinget og ikke en glidebane for automatisk implementering af fremtidige EU-lovinitiativer. Dansk Folkeparti anbefaler lovforslaget til vedtagelse, fordi det er godt og fornuftigt, og ikke fordi det indeholder EU-direktivforslag. Samtidig henviser Dansk Folkeparti til erhvervs- og vækstministerens besvarelse af spørgsmål 4, som er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

Et mindretal i udvalget (EL) vil ved 2. behandling af lovforslaget redegøre for sin stillingtagen til lovforslaget og de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (KF) vil ved 2. behandling af lovforslaget redegøre for sin stillingtagen til lovforslaget og de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (V, S, DF, RV, SF, LA og Uffe Elbæk (UFG)):

1) I den under nr. 4 foreslåede ændring af § 1, stk. 2, 1. pkt., indsættes før »»§ 117««: »»§ 64, stk. 4,« til: »§ 64 stk. 5,«, og«.

[Korrektion]

2) I den under nr. 7 foreslåede ændring af § 5, stk. 1, nr. 18, ændres »i 2. pkt.« til: »i 3. pkt.«

[Lovteknisk korrektion]

3) I den under nr. 75 foreslåede ændring af § 143, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »finansielle virksomheder«: »og koncerner, der er omfattet af §§ 171-174«, og efter »kapitalgrundlagskravet og kapitalgrundlaget for« udgår »investeringsforvaltningsselskaber samt«.

[Korrektion]

4) Nr. 77 udgår.

[Korrektion]

5) Efter nr. 84 indsættes som nyt nummer:

»01. § 148 ophæves.«

[Korrektion]

6) I den under nr. 101 foreslåede affattelse af § 170 ændres i stk. 3, 4. pkt., »§ 126« til: »§ 126 a«.

[Lovteknisk korrektion]

7) Efter nr. 116 indsættes som nye numre:

»02. I § 179, nr. 2, ændres »§ 64, stk. 2, nr. 1, 2 og 4,« til: »§ 64, stk. 3, nr. 1, 2 og 4,«.

03. I § 180, nr. 2, ændres »§ 64, stk. 2, nr. 1-2 og 4,« til: »§ 64, stk. 3, nr. 1, 2 og 4,«.«

[Lovteknisk korrektion]

8) I den under nr. 126 foreslåede § 308 udgår i stk. 8 », herunder fastsætte oplysningskrav«.

[Flytning af bemyndigelse til foreslået nyt stk. 10, jf. ændringsforslag nr. 10]

9) I den under nr. 126 foreslåede § 308 ændres i stk. 9 »jf. stk. 7« til: »jf. stk. 6«.

[Korrektion]

10) I den under nr. 126 foreslåede § 308 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Finanstilsynet kan fastsætte regler for systemisk vigtige finansielle institutters offentliggørelse af det systemisk vigtige finansielle instituts indikatorer, faktorer og systemiskhed.«

[Konsekvens af, at hjemmelen til offentliggørelse udgår i § 308, stk. 8, og præcisering af hjemmelen]

11) Efter nr. 126 indsættes som nyt nummer:

»04. I § 343 i, stk. 1, ændres »§ 64, stk. 1-3,« til: »§ 64, stk. 1-4,«.«

[Korrektion]

12) I den under nr. 130 foreslåede § 344 c ændres stykkebetegnelsen »Stk. 3« til: »Stk. 2«, og stykkebetegnelsen »Stk. 4« ændres til: »Stk. 3«.

[Korrektion]

13) I den under nr. 130 foreslåede § 344 c ændres i stk. 4 »intern metode til at opgøre kapitalgrundlagskravet for markedsrisiko« til: »intern markedsrisikomodel«.

[Korrektion]

14) Efter nr. 175 indsættes som nyt nummer:

»05. I § 355, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 64, stk. 1 og 2« til: »§ 64, stk. 1-3«.«

[Korrektion]

15) I de under nr. 181 foreslåede ændringer af § 373, stk. 1, indsættes efter »»§ 126 a, stk. 1-3, 5, 7 og 9,«,«: »»§ 145, stk. 1-3, stk. 4, 1. pkt., stk. 5 og stk. 6, 1. pkt.« udgår,«.

[Korrektion]

Til § 2

16) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. Overalt i loven ændres »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/648 af 4. juli 2012« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012«.«

[Lovteknisk korrektion]

17) I den under nr. 5 foreslåede affattelse af § 84 ændres i stk. 2 »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/648 af 4. juli 2012« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 16]

18) I den under nr. 14 foreslåede ændring af § 84 a, stk. 6, nr. 19, der bliver nr. 24, udgår »og efter »opgaver« indsættes: », jf. dog stk. 11 og 12««.

[Lovteknisk korrektion]

19) Efter nr. 16 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 84 a, stk. 6, nr. 23, der bliver nr. 30, ændres »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/648/EU af 4. juli 2012« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012«.«

[Lovteknisk korrektion]

20) Efter nr. 23 indsættes som nyt nummer:

»03. I § 84 c, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 3« til: »jf. dog stk. 4«.«

[Lovteknisk korrektion]

21) I den under nr. 24 foreslåede ændring af § 84 c, stk. 2, 3. pkt., der bliver stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »Virksomheder under tilsyn skal«: »offentliggøre informationer omfattet af 1. og 2. pkt.«.

[Lovteknisk korrektion]

22) Efter nr. 25 indsættes som nyt nummer:

»04. I § 84 c, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »offentliggørelse efter stk. 1 og 2« til: »offentliggørelse efter stk. 1-3«.«

[Lovteknisk korrektion]

Til § 3

23) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 33 c, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 7 og 9« til: »stk. 6 og 8«, og i stk. 10, der bliver stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.«

[Konsekvensændring]

Til § 4

24) I den under nr. 2 foreslåede ændring af § 3, stk. 1, nr. 34, indsættes før »artikel 25-88«: »som omhandlet i«.

[Korrektion]

25) I den under nr. 26 foreslåede affattelse af § 156 indsættes efter »investeringsfonde«: »og depositarer«.

[Korrektion]

26) I den under nr. 51 foreslåede ændring af § 190, stk. 4, indsættes før »»§ 16, stk. 8 og 9««: »»§ 3, stk. 9« til: »§ 3, stk. 8«,«.

[Konsekvensændring]

Til § 7

27) I de under nr. 13 foreslåede § 175, stk. 6, nr. 24-26, ændres »lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med« til: »lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med«.

[Korrektion]

Til § 22

28) I stk. 10, 1. pkt., ændres »nr. 50« til: »nr. 131«.

[Korrektion]

Bemærkninger

Til nr. 1

Den foreslåede ændring af § 1, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed er en konsekvensændring som følge af, at der med § 1, nr. 20, i lovforslaget L 133 bl.a. tilføjes et nyt stykke i § 64, således at det gældende § 64, stk. 4, hvortil der henvises i § 1, stk. 2, 1. pkt., bliver til § 64, stk. 5.

Til nr. 2

Der er tale om en lovteknisk korrektion, da det med § 1, nr. 7, i lovforslaget rettelig ønskes at foretage en ændring i § 5, stk. 1, nr. 18, 3, pkt., i lov om finansiel virksomhed og ikke som anført i lovforslaget i bestemmelsens 2. pkt.

Til nr. 3

Investeringsforvaltningsselskaber var omfattet to steder i de foreslåede ændringer til § 143, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. § 1, nr. 75, i lovforslaget. Dette rettes ved at lade »investeringsforvaltningsselskaber samt« udgå af de foreslåede ændringer til § 143, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed.

Med ændringsforslaget vil Finanstilsynet endvidere kunne fastsætte nærmere regler for indberetning af solvensbehovet for koncerner, der er omfattet af kravet om opgørelse af individuelt solvensbehov. Finanstilsynet har denne bemyndigelse i medfør af den gældende § 143, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, og ved lovforslaget blev bemyndigelsen ved en fejl alene videreført i forhold til finansielle virksomheder. Med forslaget videreføres således den gældende bemyndigelse for Finanstilsynet til at fastsætte regler for indberetning af solvensbehovet for koncerner, der er omfattet af kravet om opgørelse af individuelt solvensbehov.

Til nr. 4

Med § 1, nr. 77, i lovforslaget er der fejlagtigt indsat et »og« i § 143, stk. 1, nr. 6. Henset til at § 143, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed ikke er næstsidste nummer i opregningen i stykket, foretages en lovteknisk korrektion.

Til nr. 5

Med § 1, nr. 81, i lovforslaget ophæves § 145 i lov om finansiel virksomhed om store engagementer (benævnes fremadrettet »store eksponeringer«). § 148 i lov om finansiel virksomhed giver finanstilsynet bemyndigelser til at fastsætte nærmere regler for store engagementer. Forslaget om ophævelse af § 148 i lov om finansiel virksomhed er således en konsekvens af ophævelsen af § 145 i lov om finansiel virksomhed. Reguleringen af store eksponeringer, herunder opgørelse m.v., vil fremadrettet være reguleret i CRR. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til den foreslåede ophævelse af § 145 i lov om finansiel virksomhed, jf. § 1, nr. 81, i lovforslaget.

Til nr. 6

Kravene til kapitalgrundlaget for investeringsforvaltningsselskaber fremgår af § 126 a og ikke § 126. Der er derfor alene tale om en konsekvensrettelse.

Til nr. 7

De foreslåede ændringer er en konsekvensændring som følge af, at der med lovforslagets § 1, nr. 24, bl.a. tilføjes en ny § 64, stk. 2, hvorved det gældende § 64, stk. 2, hvortil der henvises i bestemmelserne, bliver til § 64, stk. 3.

Til nr. 8

Det foreslås, at hjemmelen til, at Finanstilsynet kan fastsætte regler om oplysningskrav, flyttes til et nyt stk. 10 i § 308. Der henvises i øvrigt til bemærkninger til ændringsforslag nr. 10.

Til nr. 9

Henvisningen i stk. 9 vedrørende beregningen af systemiskhed skal rettelig være til stk. 6 og ikke til stk. 7. Der er derfor tale om en teknisk korrektion.

Til nr. 10

I medfør af § 347 c i lov om finansiel virksomhed som affattet ved § 1, nr. 135, i lovforslaget kan Finanstilsynet stille yderligere oplysningskrav til pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I. Det foreslås at indsætte et nyt stk. 10 i forslaget til § 308, der præciserer, at Finanstilsynet kan fastsætte regler for systemisk vigtige finansielle institutters offentliggørelse af det systemisk vigtige finansielle instituts indikatorer, faktorer og systemiskhed. Samtidig foreslås det i nr. 7, at Finanstilsynets hjemmel til at fastsætte oplysningskrav i § 308, stk. 8 flyttes til det nye stk. 10. Sammen med den foreslåede § 347 c i lov om finansiel virksomhed, jf. § 1, nr. 135, i lovforslaget, gennemfører det foreslåede stk. 10 artikel 104, stk. 1, litra l, i CRD IV. Det foreslåede stk. 10 kan bl.a. benyttes til at efterleve kommende retningslinjer fra EBA vedrørende offentliggørelse af G-SIFI indikatorer og systemiskhed.

Til nr. 11

Den foreslåede ændring af § 343 i, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed er en konsekvensændring som følge af, at § 1, nr. 20, i lovforslaget ophæver det gældende § 64, stk. 1, og indsætter et nyt § 64, stk. 1 og 2. Derved skal henvisningen i § 343 i, stk. 1, rettelig være til § 64, stk. 1-4, og ikke til § 64, stk. 1-3. Der er således tale om en teknisk korrektion.

Til nr. 12

Ved en fejl er der ikke et stk. 2 i forslaget til § 344 c, hvorfor stk. 3 og 4 foreslås ændret til stk. 2 og 3. Der er alene tale om en teknisk korrektion.

Til nr. 13

I § 344 c, stk. 4, der bliver stk. 3, jf. § 1, nr. 12, som affattet under § 1, nr. 130, i lovforslaget, anvendes såvel betegnelsen modeller som metoder. Med forslaget foreslås det at ensrette betegnelserne i bestemmelsen, idet det bemærkes, at den interne metode til opgørelse af kapitalgrundlagskravet for markedsrisiko i CRDIV og CRR benævnes »metoden med interne modeller«. Der tilsigtes ingen materielle ændringer med ændringsforslaget til bestemmelsen.

Til nr. 14

Den foreslåede ændring af § 355, stk. 2, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed er en konsekvensændring, som følge af at § 1, nr. 20, i lovforslaget ophæver den gældende § 64, stk. 1, og indsætter et nyt § 64, stk. 1 og 2.

Derved skal henvisningen i § 355, stk. 2, rettelig være til § 64, stk. 1-3, og ikke til § 64, stk. 1 og 2. Der er således tale om en teknisk korrektion.

Til nr. 15

Der er tale om en konsekvensrettelse af, at § 145 i lov om finansiel virksomhed foreslås ophævet, jf. § 1, nr. 81, i lovforslaget.

Til nr. 16 og 19

Der er tale om en lovteknisk korrektion vedrørende angivelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen).

Til nr. 17

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag nr. 16.

Til nr. 18

Der er tale om en lovteknisk korrektion, idet ordet opgaver ikke indgår i den nævnte bestemmelse. Endvidere fremgår, jf. dog stk. 11 og 12 allerede af bestemmelsen.

Til nr. 20 og 22

Der er tale om en lovteknisk korrektion som følge af lovforslagets § 2, nr. 23, som indsætter et nyt stk. 2 i § 84 c.

Til nr. 21

Der er tale om en korrektion som følge af, at ordet offentliggørelse var udeladt i det oprindelige lovforslag. Ændringen medfører en klarere forståelse af den offentliggørelsespligt, som påhviler virksomheder under tilsyn. Henvisning til informationerne omfattet af bestemmelsens 1. og 2. pkt. tydeliggør, at der er tale om den offentliggørelse, som sker i henhold til 1. og 2. pkt.

Lov om værdipapirhandel m.v. § 84 c, stk. 2, 1. pkt., fastslår således, at i de tilfælde, hvor en sag, som Finanstilsynet har overgivet til politimæssig efterforskning, har medført hel eller delvis fældende dom eller vedtaget bøde, eller hvis sagen er afgjort ved vedtagelse af et administrativt bødeforlæg, skal der ske offentliggørelse af dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf. § 84 c, stk. 2, 1. pkt., fastslår, at såfremt dommen ikke er endelig, anket eller påklaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen.

Til nr. 23

Der er tale om en konsekvensændring af, at stk. 2 og 4 ophæves, og stk. 3 og 5-10 bliver herefter stk. 2-8. Endvidere konsekvensændres henvisningerne i henhold til en tidligere lovændring i 2008, hvor § 33 c, stk. 2, blev indsat.

Til nr. 24

Der er alene tale om en sproglig korrektion.

Til nr. 25

Med L 119 (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love), som blev fremsat den 29. januar 2014, foreslås, at Finanstilsynet får mulighed for at føre tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde. Finanstilsynet får dermed en række tilsynsbeføjelser over for depositarerne.

På den baggrund foretages en korrektion af lovforslagets § 4, nr. 26, hvormed depositarer for alternative investeringsfonde omfattes af Finanstilsynets bestyrelses kompetence i overensstemmelse med L 119.

Til nr. 26

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at § 3, stk. 8, ophæves med lovforslagets § 4, nr. 4. Derved bliver § 3, stk. 9, til § 3, stk. 8, og henvisningen i § 190, stk. 4, skal tilsvarende ændres.

Til nr. 27

Numrene 24-26 i § 175, stk. 6, i lov om investeringsforeninger m.v. skal vedrøre organer i andre lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og ikke lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Der er således tale om en korrektion.

Til nr. 28

Det fremgår af § 22, stk. 10, 1. pkt., i lovforslaget, at Finanstilsynets bestyrelse, jf. § 1, nr. 50, udpeges første gang den 1. juli 2014. Udpegning af Finanstilsynets bestyrelse er reguleret i § 1, nr. 131, vedrørende nyaffattelse af § 345 i lov om finansiel virksomhed. Henvisningen til § 1, nr. 50, skulle således rettelig have været til § 1, nr. 131. Der er tale om en korrektion.

Benny Engelbrecht (S) Poul Andersen (S) Anne Sina (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Thomas Jensen (S) Mette Gjerskov (S) Ida Auken (RV) Nadeem Farooq (RV) Jeppe Mikkelsen (RV) Steen Gade (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Uffe Elbæk (UFG) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 133

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Henvendelse af 5/3-14 fra FSR – Danske Revisorer
4
Henvendelse af 6/3-14 fra Forsikring & Pension
5
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
6
Henvendelse af 7/3-14 fra Realkreditrådet
7
1. udkast til betænkning
8
Henvendelse af 11/3-14 fra Forsikring & Pension
9
Præsentation fra FSR – Danske Revisorers foretræde for udvalget den 11/3-14

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 133

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvor lang tid ministeriet har arbejdet med lovforslaget, og hvorfor det ikke er fremsat tidligere, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om ministeren finder, at en så kort tid til Folketingets behandling af lovforslaget er udtryk for god betjening af Folketingets medlemmer og god lovbehandlingsskik, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, på hvilke områder Baselreglerne og EU-reglerne adskiller sig, henholdsvis er sammenfaldende, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvilke udfordringer og konsekvenser gennemførelsen af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektivet får for den danske realkreditsektor aktuelt og på sigt, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, i hvilket omfang Danmark har mulighed for at fastsætte strammere regler for den finansielle sektor end de regler, der indgår i direktivet henholdsvis i lovforslaget, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvordan dette lovforslag begrænser bankernes mulighed for at geare deres kapital, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvilke regler der gælder for, hvordan bankerne skal vurdere, hvor sikre henholdsvis usikre deres udlån er, og hvordan dette lovforslag sikrer, at de store banker ikke bare selv kan vurdere værdien af deres udlån, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om ministeren ikke er enig i, at hvis vurderingerne af udlån ikke er retvisende/korrekte, vil man nemt kunne komme i samme situation igen, hvor bankerne låner langt mere ud, end der er dækning for i egenkapitalen, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/3-14 fra FSR – Danske Revisorer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/3-14 fra Forsikring & Pension, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/3-14 fra Realkreditrådet, til erhvervs- og vækstministeren
12
Spm. om at kommentere henvendelsen af 11/3-14 fra Forsikring & Pension, til erhvervs- og vækstministeren
13
Spm. om kommentar til præsentationen fra FSR – Danske Revisorers foretræde for udvalget den 11/3-14, til erhvervs- og vækstministeren


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålet og svaret er optrykt efter ønske fra DF.

Spørgsmål 4:

Vil ministeren redegøre for, hvilke udfordringer og konsekvenser gennemførelsen af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektivet får for den danske realkreditsektor aktuelt og på sigt, og oplyse hvad ministeren agter at gøre i forhold hertil?

Svar:

Den 7. februar 2014 fremsatte jeg for Folketinget lovforslag L 133, som implementerer EU’s kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende kapitalkravsforordning (CRR). Implementeringen i dansk lovgivning af CRD IV og CRR vil få en række konsekvenser for alle kreditinstitutter i Danmark, herunder realkreditinstitutter.

Mange af bestemmelserne i CRD IV og CRR og de deraf følgende lovændringer i L 133 har baggrund i erfaringerne fra den finansielle krise, der pegede på behov for blandt andet styrkede kapitalkrav og styrkede likviditetskrav. I forhold til kapitalkravene stilles der både øgede krav til kvaliteten og kvantiteten af kapitalen, f.eks. i form af introduktion af de nye kapitalbuffere.

I forlængelse af den politiske aftale om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet af 10. oktober 2013 (Bankpakke 6) vil der endvidere blive stillet særlige kapitalkrav til de systemisk vigtige kreditinstitutter (SIFIer), nye krav til god selskabsledelse og øget tilsynsindsats hos SIFIerne, herunder realkreditinstitutter.

Grundlæggende er der tale om, at direktivimplementeringen vil medføre en lang række betydelige ændringer for kreditinstitutter og herunder altså også realkreditinstitutterne. Særligt vigtige problemstillinger for realkreditsektoren er likviditets- og fundingkravene.

Det skal i den sammenhæng nævnes, at i henhold til CRR skal EU-Kommissionen inden den 30. juni 2014 udarbejde en delegeret retsakt om et harmoniseret likviditetskrav, der tidligst kan træde i kraft den 1. januar 2015. Dette likviditetskrav (Liquidity Coverage Requirement, LCR) medfører, at kreditinstitutter – herunder realkreditinstitutter – skal have en beholdning af likvide aktiver af høj kvalitet, der kan dække institutternes likviditetsbehov inden for en 30-dages tidshorisont i tilfælde af en likviditetskrise.

Kommissionen skal ved udarbejdelsen af den delegerede retsakt tage en række faktorer i betragtning, herunder internationale likviditetsstandarder, særlige europæiske forhold og en række analyser fra Det Europæiske Banktilsyn (EBA).

EBA har i december 2013 offentliggjort en omfattende teknisk analyse, som viser, at en stor del af de danske realkreditobligationer er blandt de mest likvide aktiver. Ud fra den tekniske analyse bør likvide realkreditobligationer derfor placeres i den bedste del af likviditetsbufferen (level 1). EBA har imidlertid valgt at se bort fra denne tekniske analyse og har i stedet anbefalet Kommissionen, at alle realkreditobligationer kategoriseres som aktiver i den næstbedste del af likviditetsbufferen (level 2), der ikke i samme omfang som aktiver i den bedste del kan bruges til at opfylde LCR.

Kommissionen er ikke bundet af EBA’s politiske anbefalinger og overvejer stadigvæk det nøjagtige indhold af den delegerede retsakt, der efter planen sætter LCR i kraft den 1. januar 2015. Regeringen arbejder i den forbindelse intensivt på alle niveauer for at sikre, at de mest likvide danske realkreditobligationer kan tælles med som likvide aktiver i den bedste eller næstbedste del i LCR (level 1).

På nuværende tidspunkt kan det imidlertid ikke endeligt fastslås, om danske realkreditobligationer kan tælles med som likvide aktiver i LCR. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at redegøre detaljeret for, hvilke udfordringer og konsekvenser den danske realkreditsektor står over for aktuelt og på længere sigt i forhold til overholdelse af LCR.

Kommissionen skal endvidere i medfør af CRR senest den 31. december 2016 forelægge Rådet og Europa Parlamentet et lovforslag om, hvordan det kan sikres, at institutter anvender stabile finansieringskilder (NSFR). Et evt. krav forventes indført fra 2018. En eventuel EU-regulering baseret på NSFR forventes blandt andet at tage udgangspunkt i kommende internationale standarder. CRR fastslår i den forbindelse, at fastsættelse af kravene til stabil finansiering skal ske under fuld hensyntagen til de forskelligartede finansieringsstrukturer på bankmarkedet i EU, herunder realkreditfinansiering. Regeringen vil arbejde for, at også realkreditobligationer med kort løbetid underlagt de kommende regler i L 89 vedr. realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko opnår status som stabil finansiering i en eventuel ny EU-regulering.

På nuværende tidspunkt kan det imidlertid ikke endeligt fastslås, om realkreditobligationer med kort løbetid vil blive betragtet som stabil finansiering, såfremt et krav til stabil finansiering i form af NSFR indføres i EU i 2018. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at redegøre detaljeret for, hvilke udfordringer og konsekvenser den danske realkreditsektor står over for aktuelt og på længere sigt i forhold til overholdelse af NSFR.