Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser m.v. på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1454 af 13. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse m.v.

2) Bekendtgørelse nr. 1136 af 20. november 2006 om midlertidigt tilskud til overtallig sejlads for fiskere under omskoling til navigatører i handelsflåden.

3) Bekendtgørelse nr. 1440 af 15. december 2005 om støtte til fagpakke hhx og gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

4) Bekendtgørelse nr. 1281 af 12. december 2005 om midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje.

5) Bekendtgørelse nr. 67 af 20. januar 2005 om uddannelse af skibskokke.

6) Bekendtgørelse nr. 1078 af 17. december 2001 om uddannelse til skibsmaskinist for voksne faglærte skibsassistenter.

7) Bekendtgørelse nr. 38 af 22. januar 2001 om de studerendes råd ved Danmarks Journalisthøjskole.

8) Bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 2001 om de studerendes råd m.v. ved institutioner under selvejeloven.

9) Bekendtgørelse nr. 995 af 14. december 1999 om biblioteksassistentuddannelsen ved Danmarks Biblioteksskole.

10) Bekendtgørelse nr. 574 af 4. juli 1997 om udviklings- og projektingeniørernes efteruddannelse (UPE).

11) Bekendtgørelse nr. 487 af 9. juni 1997 om uddannelse til teknologileder.

12) Bekendtgørelse nr. 1278 af 18. december 1996 om styrelse af de sociale højskoler.

13) Bekendtgørelse nr. 1186 af 16. december 1996 om revision ved Den frie Lærerskole.

14) Bekendtgørelse nr. 643 af 24. juli 1995 om videreuddannelse af malere.

15) Bekendtgørelse nr. 795 af 29. august 1994 om refusion af kommunernes merudgifter i forbindelse med ergoterapeut- og fysioterapeutstuderendes praktikundervisning.

16) Bekendtgørelse nr. 789 af 29. august 1994 om censorinstitutionen for videreuddannelserne og kandidatuddannelsen ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet.

17) Bekendtgørelse nr. 605 af 29. juni 1994 om uddannelse af skovarbejdere.

18) Bekendtgørelse nr. 424 af 16. juni 1989 om uddannelse inden for design.

19) Bekendtgørelse nr. 208 af 8. april 1987 om styrelse af teknika.

20) Bekendtgørelse nr. 620 af 18. december 1985 om generelle bestemmelser om eksaminer ved navigations- og skipperskoler m.v.

21) Bekendtgørelse nr. 619 af 18. december 1985 om optagelse m.v. på navigations- og skipperskoler.

22) Bekendtgørelse nr. 618 af 18. december 1985 om nautiske eksaminer.

23) Bekendtgørelse nr. 617 af 18. december 1985 om fiskeskippereksaminer.

24) Bekendtgørelse nr. 105 af 19. februar 1973 om tjenestetiden for fastansatte lærere ved teknika.

25) Bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 1971 om ansættelse af lærere ved Danmarks Journalisthøjskole og afdelingsforstandere og andre videnskabelige medarbejdere ved Institut for Presseforskning.

§ 2. Følgende cirkulærer m.v. ophæves:

1) Vedtægter af 22. december 1994 for den selvejende institution SVUF.

2) Cirkulære af 31. august 1994 om reglement for styrelsen af Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere ved Aarhus Universitet.

3) Skrivelse af 27. april 1994 om delegation af kompetence til at bevilge tjenestefrihed.

4) Skrivelse af 29. oktober 1993 om decentralisering af lønanciennitetsfastsættelse mv. for ledere og lærere samt teknisk-administrativt personale ved seminarier og sløjdlærerskoler.

5) Skrivelse af 1. september 1993 om delegering af kompetence til at fastsætte godtgørelse for merarbejde.

6) Cirkulære nr. 146 af 31. august 1993 om uddannelse af skovteknikere.

7) Skrivelse af 24. august 1993 om delegering af kompetence til at godtgøre tilgodehavende ferie ved pensionering.

8) Cirkulære af 16. august 1993 om statens godtgørelse af kommunernes og de private skolers udgifter til praktik i læreruddannelsen.

9) Skrivelse af 30. september 1992 om bemyndigelse i en række lønsager.

10) Skrivelse af 30. september 1992 om bemyndigelse af handelshøjskoleafdelingerne til selv at træffe afgørelse i sager vedrørende tjenestefrihed og nedsat tjenestetid, merarbejdsvederlag, anvendelse af frilister, boligtjenestetelefon, kørselsbemyndigelse og flyttegodtgørelse samt befordringsgodtgørelse til deltidsansatte.

11) Skrivelse af 27. august 1991 om delegering af kompetencen til udstedelse af kørselsbemyndigelse med henblik på godtgørelse af udgifter ved tjenstlig kørsel i eget befordringsmiddel efter den høje sats.

12) Skrivelse af 25. februar 1991 om aftale af 31. januar 1991 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation om omklassificering af 2 stillinger som afdelingsleder ved socialpædagoguddannelsen ved statsseminarierne i Haderslev og Jelling.

13) Skrivelse af 25. februar 1991 vedrørende aftale af 31. januar 1991 om omklassificering af afdelingsleder ved børnehave- og fritidspædagoglinien ved Hjørring Seminarium.

14) Skrivelse af 3. august 1990 om aftale mellem Undervisningsministeriet og KODA om betaling for koncertarrangementer ved skoler, seminarier m.fl. (Til beskæftigelsesvejlederskoler, økonomaskoler, plejehjemsassistentskoler, fodterapeutskoler) (Til alle handelsskoler og tekniske skoler).

15) Skrivelse af 25. juli 1990 om pligtige undervisningstimetal for lærere ved adgangskursus (Til samtlige ingeniørhøjskoler (teknika)).

16) Skrivelse af 23. juli 1990 om aftale mellem Undervisningsministeriet og KODA om betaling for koncertarrangementer ved skoler, seminarier m.fl. (Til samtlige lærerseminarier, børnehave- og fritidspædagogseminarier, husholdningsseminarier, socialpædagogiske seminarier, håndarbejdsseminarier).

17) Skrivelse nr. 88 af 25. april 1990 til samtlige teknika, handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger.

18) Skrivelse af 5. juli 1989 om terminer for optagelse af elever til skibsføreruddannelsen.

19) Skrivelse af 30. november 1987 om normalskema til skibsføreruddannelsen.

20) Skrivelse af 9. september 1987 om udstedelse af uddannelsesbeviser.

21) Skrivelse af 9. september 1987 om obligatoriske kurser ved navigations- og skipperskoler.

22) Skrivelse af 31. august 1987 om adgang til omprøve ved de nautiske eksaminer og fiskeskippereksaminerne.

23) Cirkulære af 14. juli 1987 om stillingsstrukturen for lærere ved teknika (ingeniørhøjskolerne).

24) Skrivelse af 13. oktober 1986 om bestemmelse vedr. eksamensafholdelse.

25) Skrivelse af 31. juli 1986 om fotokopiering m.v. ved seminarier. (Med aftale af 28. juli 1986 om beregningsprincipper for fotokopiering ved seminarier som bilag). (Til samtlige lærerseminarier, børnehave- og fritidspædagogseminarier, husholdningsseminarier, håndarbejdsseminarier, amtscentraler m.fl.).

26) Skrivelse af 23. maj 1986 om optagelse i skibsførerklasse af personer, der har bestået sætteskippereksamen.

27) Skrivelse af 1. april 1986 om normalskema til kyst- og sætteskipperuddannelsen.

28) Skrivelse af 1. april 1986 om normalskema til fiskeskipperuddannelsen.

29) Skrivelse af 31. oktober 1985 om optagelse af elever på skipperskolerne.

30) Skrivelse af 31. oktober 1985 om optagelse af elever til skibsføreruddannelsen.

31) Skrivelse af 31. oktober 1985 om indstilling til eksamen, navigations- og skipperskoler.

32) Skrivelse af 26. august 1985 om indstilling til tillægseksamen for kyst- og sætteskippere til fiskeskippereksaminerne.

33) Skrivelse af 27. juni 1985 om båndoptagelser ved seminarier.

34) Skrivelse af 18. juni 1985 om fotokopiering m.v. ved seminarier.

35) Skrivelse af 29. juni 1981 om ydelse af betaling for deltagelse i møder i kollegiale organer til timelønnede undervisere ved de socialpædagogiske seminarier.

36) Skrivelse af 23. september 1980 om Lærerråd.

37) Sundhedsstyrelsens cirkulære af 1. januar 1979 til sygeplejeskoler m.m.

38) Skrivelse af 24. maj 1976 om Afgangsreglement for Det kgl. danske Kunstakademis Konservatorskole.

39) Cirkulæreskrivelse nr. 87 af 26. maj 1975 om forelæggelse af visse forskningspolitiske spørgsmål for planlægningsrådet for forskningen.

40) Cirkulære nr. 199 af 29. juli 1968 om teknikas eksamenskommission og censorkollegium.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 22. marts 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Jesper Schaumburg-Müller