Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

I medfør af § 36, stk. 4, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og § 16, stk. 5, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 638 af 12. juni 2013, fastsættes:

§ 1. Styrelsen for Forskning og Innovation træffer afgørelse i sager om aktindsigt som sekretariat for:

1) Faglige forskningsråd under Det Frie Forskningsråd.

2) Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd.

3) Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

4) Det Koordinerende Organ for Registerforskning.

5) Forum for Arktisk Forskning.

6) Rumforskningsudvalget.

Stk. 2. Styrelsens afgørelser efter stk. 1, nr. 1, kan påklages til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 3. Styrelsens afgørelser efter stk. 1, nr. 2-6, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser træffer afgørelse i sager om aktindsigt som sekretariat for:

1) Certificeringsrådet.

2) Det Rådgivende Udvalg for Vurdering af Udbud af Videregående Uddannelser.

3) Forum for Koordination af Uddannelsesforskning.

4) Lektoratsudvalget.

5) Nævnet for Støtteberettigede Uddannelser i Udlandet.

6) Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

7) SU-rådet.

8) Uddannelsesrådet for De Maritime Uddannelser.

Stk. 2. Styrelsens afgørelser efter stk. 1, nr. 1, kan påklages til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 3. Styrelsens afgørelser efter stk. 1, nr. 2-8, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1565 af 15. december 2013 om afgørelse i sager om aktindsigt på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område ophæves.

Stk. 3. Begæringer om aktindsigt, som er indgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden, afgøres efter denne bekendtgørelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 30. marts 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Jesper Schaumburg-Müller