Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret senest ved lov nr. 626 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 66 affattes således:

»§ 66. Ret til at opnå godkendelse som kørelærer har enhver, der

1) er fyldt 24 år,

2) har erhvervet førerret,

3) i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt,

4) har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af justitsministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen,

5) har gennemført en godkendt kørelæreruddannelse,

6) har bestået en prøve for kørelærere og

7) ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvilke kategorier der skal være erhvervet førerret til for at opnå godkendelse som kørelærer.

Stk. 3. Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornyes, hvis indehaveren stadig opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 7, i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten ubetinget eller haft denne inddraget administrativt og godtgør i den forløbne periode at have gennemført obligatorisk efteruddannelse.

Stk. 4. Hvis indehaveren af en kørelærergodkendelse i de seneste 2 år forud for tidspunktet for fornyelse, jf. stk. 3, har været frakendt førerretten betinget, fornyes kørelærergodkendelsen, på vilkår af at kontrollerende køreprøve bestås, og at de øvrige vilkår, som fastsættes ved afgørelsen om frakendelse, overholdes.

Stk. 5. Er betingelserne i stk. 3 for fornyelse af en godkendelse ikke opfyldt, skal indehaveren bestå en ny kørelærerprøve for at opnå godkendelse.

Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om kørelæreruddannelsen, om prøven, om meddelelse af godkendelsen, om kørelærernes virksomhed og om obligatorisk efteruddannelse som betingelse for fornyelse af godkendelsen som kørelærer. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om dispensation fra de bestemmelser om fornyelse af kørelærergodkendelsen, der fastsættes i medfør af 1. pkt.«

2. I § 66 a, stk. 5, ændres »§ 66, stk. 1, nr. 2« til: »§ 66, stk. 1, nr. 3«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. For kørelærere, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har en gyldig godkendelse, finder bestemmelsen i færdselslovens § 66, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, anvendelse på ansøgninger om fornyelse af godkendelse, der indgives den 1. januar 2016 eller senere. Indtil da finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens § 66, stk. 2, anvendelse.

Stk. 3. For kørelærere, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har en gyldig godkendelse til andre kategorier end kategori B (almindelig bil), finder færdselslovens § 66, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, ikke anvendelse ved ansøgning om udvidelse af kørelærergodkendelsen til kategori B. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens § 66, stk. 1, anvendelse.

Stk. 4. For personer, som har aflagt forprøve til kørelæreruddannelsen inden lovens ikrafttræden, finder kravene i færdselslovens § 66, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, ikke anvendelse ved den første godkendelse som kørelærer. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens § 66, stk. 1, anvendelse.

Stk. 5. For personer, der efter færdselslovens § 66 a, stk. 1, har været frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, og som i medfør af færdselslovens § 66 a, stk. 2, har fået gengivet retten, eller hvor frakendelsestiden er udløbet, og hvor det forhold, som ligger til grund for frakendelsen, er begået før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden, finder betingelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, ikke anvendelse ved generhvervelse af kørelærergodkendelsen, jf. færdselslovens § 66 a, stk. 5. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens § 66, stk. 1, anvendelse. Er det forhold, som ligger til grund for frakendelsen, begået efter lovens ikrafttræden, finder betingelsen i færdselslovens § 66, stk. 1, nr. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, ikke anvendelse for personer, der er godkendt som kørelærer før lovens ikrafttræden. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens § 66, stk. 1, nr. 1, anvendelse.

Givet på Amalienborg, den 19. marts 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup