Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om indretning m.v. af visse produkter

(Obligatorisk digital kommunikation)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 75, stk. 5-7, ophæves.

2. Efter kapitel 14 indsættes:

»Kapitel 14 a

Obligatorisk digital kommunikation

§ 81 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Arbejdstilsynet om forhold, som er omfattet af denne lov, skal foregå digitalt. Efter forhandling med den pågældende minister kan tilsvarende regler fastsættes for andre offentlige myndigheder, som har opgaver efter denne lov.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 2

I lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 a

Obligatorisk digital kommunikation

§ 24 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Arbejdstilsynet om forhold, som er omfattet af denne lov, skal foregå digitalt. Hvis andre offentlige myndigheder er kontrolmyndighed efter denne lov, kan tilsvarende regler fastsættes af den minister, under hvem området henhører.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren eller en anden minister, jf. stk. 1, kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. Regler udstedt i medfør af § 75, stk. 5-7, i lov om arbejdsmiljø forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af § 81 c i lov om arbejdsmiljø.

Givet på Amalienborg, den 18. marts 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen