Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R0402
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet1)

I medfør af § 21 h, stk. 1, 1. pkt., og § 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, som ændret ved lov nr. 613 af 18. juni 2012, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 24 h, stk. 1:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder eller dele af virksomheder, der skal virke som assessor ved signifikante ændringer i jernbanesystemer i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009, CSM-RA forordningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelserne gælder for de virksomheder eller dele af virksomheder, jf. stk.1, der virker indenfor CSM-RA-forordningens område, hvor forordningen kræver akkreditering eller anerkendelse af assessorerne, jf. forordningens artikel 7.

Stk. 3. Assessorer kan akkrediteres inden for et eller flere af kompetenceområderne for jernbanesystemet, som nævnt i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Assessorer, der er etableret i Danmark, skal være akkrediterede i henhold til artikel 7, litra a, i Kommissionens forordning (EU) 402/2013.

Stk. 5. Assessorer, som er akkrediterede eller anerkendt som assessorer i et andet EU-land i medfør af bestemmelserne i forordningen, jf. stk. 1, accepteres i Danmark.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Akkreditering: Akkreditering som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2008/765/EF af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning nr. 339/93/EØF.

2) Det nationale akkrediteringsorgan: Akkrediteringsorgan som er udpeget af medlemsstaten i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2008/765/EF af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning nr. 339/93/EØF, i Danmark DANAK, Den danske akkrediterings- og metrologifond, udpeget i medfør af bekendtgørelse nr. 1230 af 11. december 2009 om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

3) Forordning om kravene til en akkreditering m.v.: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93.

Krav og underretning

§ 3. Virksomheder eller dele af virksomheder, som ønsker at udøve den uafhængige vurdering af egnetheden som akkrediteret inspektion i henhold til ISO/IEC 17020 og forordning 402/13, skal:

1) opfylde kravene i forordningens bilag II, som er optrykt som bilag 2 til denne bekendtgørelse, og

2) være akkrediteret som type A inspektionsorgan efter ISO/IEC 17020 af det nationale akkrediteringsorgan i en medlemsstat, jf. artikel 4 i forordning om kravene til en akkreditering m.v., jf. § 2.

§ 4. Det nationale akkrediteringsorgan skal underrette Det Europæiske Jernbaneagentur, ERA, om hvilke assessorer der er akkrediterede, jf. CSM-RA-forordningens artikel 13, stk. 2.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. maj 2014.

Stk. 2. Virksomheder eller dele af virksomheder, som virker som assessor ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal senest den 21. maj 2015 have opnået en akkreditering.

Trafikstyrelsen, den 8. april 2014

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

Kompetenceområder for jernbanesystemet – Infrastruktur mv.
 
Kompetenceområder for jernbanesystemet – Rullende materiel
Delsystem
Dele af delsystem
 
Delsystem
Dele af delsystem
Infrastruktur
(herunder INF, PRM og SRT TSI’er)
□ Spor
□ Geoteknik
□ Broer
□ Tunneller (herunder forhold for brand og redning)
□ Perroner
□ Faste anlæg til klargøring af tog
□ Andre konstruktioner
_________________
Rullende materiel
(herunder dokumentation og vedligeholdelse)
□ Generel dokumentation (inkl. drift og vedligeholdelse)
□ Konstruktioner og mekaniske dele
□ Samspil mellem vogn og spor samt justering
□ Forhold der vedrører bremserne
□ Forhold af betydning for passagererne
□ Miljøforhold og aerodynamiske påvirkninger
Togkontrol og signaler
(herunder CCS TSI)
□ Togkontrol
□ Radiokommunikation
□ Sikringsanlæg (herunder togdetektering)
□ Fjernstyringsanlæg
□ Overkørsler
□ Udvendige advarselssignaler,
markeringer samt krav til
softwarefunktioner og -integritet
□ Indbyggede fremdrifts-,
strømforsynings- og styresystemer
Energi
(herunder ENE TSI)
□ Køreledningsanlæg
□ Stærkstrøm (herunder forsyningsanlæg til kørestrøm)
□ Ombordværende udstyr, grænseflader og miljøforhold for personalet
□ Brandsikkerhed og evakuering
Drift og trafikstyring
(herunder OPE TSI)
□ Drift og trafikstyring
□ Samspil mellem trafik og teknik
□ Ombordværende udstyr til brug for serviceeftersyn
□ Indbygget togkontrol- og signaludstyr
Trafiktelematik
(herunder TAF og TAP TSI’er)
□ Trafiktelematik for godstrafik
□ Trafiktelematik for persontrafik
□ Særlige driftskrav
□ Forhold af betydning for gods
□ Andet
____________________
 
□ Andet
________________


Bilag 2

Krav til assessorer

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009

Bilag II

KRITERIER FOR AKKREDITERING ELLER ANERKENDELSE AF EN ASSESSOR

1. Assessoren skal opfylde alle kravene i ISO/IEC 17020:2012 og alle efterfølgende ændringer af denne standard. Assessoren skal udvise faglig dømmekraft ved udførelsen af det inspektionsarbejde, der er defineret i denne standard. Assessoren skal opfylde de generelle kriterier vedrørende kompetence og uafhængighed i denne standard foruden følgende specifikke kriterier:

a) kompetence inden for risikostyring: viden om og erfaring med de gængse metoder inden for sikkerhedsanalyse og de relevante standarder

b) alle relevante kompetencer til vurdering af de dele af jernbanesystemet, der er berørt af ændringen

c) kompetence inden for korrekt anvendelse af sikkerheds- og kvalitetsstyringssystemer eller revision af sådanne systemer.

2. Analogt med artikel 28 i direktiv 2008/57/EF om underretning vedrørende bemyndigede organer akkrediteres eller anerkendes assessoren til forskellige kompetenceområder inden for jernbanesystemet, eller dele af jernbanesystemet, for hvilke der er fastsat væsentlige sikkerhedskrav, herunder det kompetenceområde, der omhandler driften og vedligeholdelsen af jernbanesystemet.

3. Assessor akkrediteres eller anerkendes som assessor til at vurdere den samlede ensartethed i forbindelse med risikostyringen og den sikre integration af det vurderede system i det samlede jernbanesystem. Dette omfatter assessors kompetence til at kontrollere følgende:

a) organisation, dvs. de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en koordineret tilgang til opnåelse af systemsikkerhed gennem ensartet forståelse og anvendelse af risikostyringsforanstaltninger til delsystemer

b) metodologi, dvs. vurderingen af de metoder og de ressourcer, der anvendes af de forskellige berørte parter til at understøtte sikkerheden på delsystem- og systemniveau og

c) de tekniske aspekter, der er nødvendige for at kunne vurdere, om risikovurderingerne er relevante og fuldstændige, samt sikkerhedsniveauet for systemet som helhed.

4. Assessor kan akkrediteres eller anerkendes til et, flere eller alle kompetenceområderne i punkt 2 og 3.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 121, s. 8.