Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af visse opgaver i relation til udarbejdelse af VVM-redegørelse for letbanen på Ring 3

I medfør af § 25 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3 fastsættes:

§ 1. Ring 3 Letbane I/S varetager transportministerens opgaver og udøver dennes beføjelser i § 3 i lov om letbane på Ring 3.

Stk. 2. Delegationen i stk. 1 omfatter dog ikke opgaver forbundet med at sende VVM-redegørelsen i høring.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Transportministeriet, den 25. marts 2014

Magnus Heunicke

/ Thomas Jørgensen