Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afregning mellem Ring 3 Letbane I/S og Metroselskabet I/S

I medfør af § 5, stk. 4, i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3 fastsættes:

§ 1. Ring 3 Letbane I/S skal betale Metroselskabet I/S for at varetage direktions-, administrations-, projekterings-, udbuds- og kontraktopgaver for Ring 3 Letbane I/S. Det samme gælder for varetagelsen af opgaver vedrørende gælds- og formueforvaltning.

Stk. 2. Betalingen skal være kostprisbaseret.

§ 2. Betaling i henhold til § 1 omfatter for de medarbejdere i Metroselskabet I/S, der udelukkende arbejder med opgaver, der er relateret til letbanen på Ring 3, samtlige omkostninger til løn, pension m.v., samt en forholdsmæssig andel af Metroselskabet I/S’ faste omkostninger, løn til administrativt personale, husleje, it, m.v. Den forholdsmæssige andel af de faste omkostninger skal ses i forhold det samlede antal medarbejdere i Metroselskabet I/S.

§ 3. Betaling i henhold til § 1 omfatter for de medarbejdere i Metroselskabet I/S, der delvist arbejder med opgaver, der er relateret til letbanen på Ring 3, en forholdsmæssig andel af omkostningerne til løn og pension m.v., samt en forholdsmæssig andel af Metroselskabet I/S’ faste omkostninger, løn til administrativt personale, husleje, it, mv. Den forholdsmæssige andel af såvel løn- og pensionsomkostningerne m.v. samt faste omkostninger skal ses i forhold det samlede antal medarbejdere i Metroselskabet I/S samt i forhold til den tid, som de pågældende medarbejdere bruger på arbejdsopgaver relateret til letbanen på Ring 3.

§ 4. De i §§ 2-3 nævnte omkostninger skal betales af Ring 3 Letbane I/S en gang årligt pr. 30. juni.

Stk. 2. Der fastsættes fra og med 2014 en a conto betaling ud fra budgettet for det pågældende år.

Stk. 3. Betalingen reguleres fra og med 2015 ud fra de reelle omkostninger for det forudgående år opgjort i forbindelse med Metroselskabet I/S’ årsregnskab. En eventuel positiv eller negativ difference reguleres i betalingen for kommende år.

§ 5. Såvel Metroselskabet I/S’ revisorer som Ring 3 Letbane I/S’ revisorer skal påse, at denne bekendtgørelse overholdes.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Transportministeriet, den 25. marts 2014

Magnus Heunicke

/ Thomas Jørgensen