Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler1)

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af gebyrordning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 9. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

2. I § 2, stk. 3, ændres »1. – 31. december« til: »15. – 31. december«.

3. I § 2, stk. 4, ændres »1. december – 5. januar« til: »27. december – 1. januar«.

4. I § 3, stk. 1, nr. 12, indsættes efter »anvendelse af fyrværkeri,«: »og«.

5. I § 3, stk. 1, nr. 13, ændres »EU-retten, og« til: »EU-retten.«

6. I § 4, stk. 1, ændres »for fabrikantens eller importørens regning udtage prøver af fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler og underkaste disse en teknisk undersøgelse« til: »udtage prøver af fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler. Den, der fremstiller eller indfører fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, afholder omkostningerne ved prøveudtagningen«.

7. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. I tilfælde, hvor prøveudtagningen i medfør af stk. 1 sker hos andre end den, der fremstiller eller indfører fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, godtgør Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen indkøbsprisen og opkræver beløbet hos den, der fremstiller eller indfører fyrværkeriartikler eller pyrotekniske artikler.

Stk. 3. Der kan foretages en teknisk undersøgelse af prøver udtaget i medfør af stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen kan kræve omkostningerne ved eksterne tekniske undersøgelser, herunder omkostningerne til transport, refunderet af den, som har fået meddelt et påbud eller et forbud.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

8. § 5 affattes således:

»§ 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler

1) om omkostninger i forbindelse med prøvninger og godkendelser efter regler udstedt i medfør af § 3, stk. 1, nr. 3,

2) om, at omkostninger i forbindelse med kontrol efter regler udstedt i medfør af § 3, stk. 1, nr. 10, afholdes af den, der opbevarer eller fremstiller fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler,

3) om omkostninger i forbindelse med foranstaltninger i henhold til regler udstedt i medfør af § 3, stk. 1, nr. 12, og

4) om, at omkostninger ved eksterne tekniske undersøgelser, herunder omkostninger til transport, efter § 4, stk. 3, skal afholdes af den, som har fået meddelt et påbud eller forbud.«

9. I § 7, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 4, stk. 2« til: »§ 4, stk. 4«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 25. marts 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.