Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om folkekirkens økonomi

(Brug af folkekirkens kirker til ikkekirkelige formål, oprettelse af udvalg om kirkegårde samt registrering og afregistrering af gravminder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 24. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Menighedsrådet kan med biskoppens tilladelse stille kirken til rådighed til brug for ikkekirkelige formål. Det er herved en betingelse for biskoppens tilladelse, at det påtænkte formål ikke strider mod kirkerummets karakter.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 19, stk. 3, ændres »§§ 13 og 14« til: »§ 5, stk. 2, og §§ 13 og 14«.

3. I § 24, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 2,« til: »§ 5, stk. 3,«.

§ 2

I lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 18 indsættes:

»§ 19. Ministeren for ligestilling og kirke opretter et udvalg om kirkegårde. Udvalget består af 1 medlem udpeget efter indstilling fra Akademiraadet, 1 medlem udpeget efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn og 1 medlem udpeget efter indstilling fra Nationalmuseet samt 1 medlem med særlig sagkundskab om kirkegårdsanlæg. Udvalget sekretariatsbetjenes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Stk. 2. Inden en kirkegård nedlægges, skal stiftsøvrigheden indhente en udtalelse fra udvalget.

Stk. 3. Udvalget afgiver udtalelse på baggrund af udvalgets kategorisering af folkekirkens kirkegårde i:

1) Umistelige kirkegårde.

2) Bevaringsværdige kirkegårde.

3) Andre kirkegårde.

Stk. 4. En kirkegård, som i medfør af stk. 3, nr. 1, er umistelig, må ikke nedlægges.

Stk. 5. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler om udvalgets opgaver og virksomhed.«

2. Overskriften til kapitel IV affattes således:

»Kapitel IV

Registrering og afregistrering af gravminder«.

3. § 21, stk. 1, affattes således:

»Registreringen af gravminder på provstiets kirkegårde foretages af det syn, der er nævnt i § 26.«

4. § 21, stk. 3, 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Nationalmuseets afgørelse kan påklages til biskoppen. Biskoppens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

5. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Biskoppen kan tillade, at registrerede gravminder anbringes andre steder end på kirkegården. Biskoppens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

6. Efter § 22 indsættes i kapitel IV:

»§ 22 a. Afregistrering af gravminder på provstiets kirkegårde foretages af det syn, der er nævnt i § 26.

Stk. 2. Til brug ved afregistreringen udarbejder menighedsrådet og en af kulturministeren udpeget sagkyndig et forslag, der fremsendes til provsten.

Stk. 3. For kirkegårde, hvor registreringen af gravminder er foretaget af Nationalmuseet, foretages afregistreringen af Nationalmuseet. Kirkegårdsbestyrelsen fremsender forslag til afregistrering til Nationalmuseet. Nationalmuseets afgørelse kan påklages til biskoppen. Biskoppens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler om afregistrering.«

§ 3

I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4) Udgifter til den sagkyndige medvirken samt registrering og afregistrering, der er nævnt i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 21, stk. 2 og 3, og § 22 a, stk. 2 og 3.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. april 2014.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 25. marts 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved