Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0021
 
32009L0140
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Frekvensplanen
Bilag A Fodnoter til det Internationale Radioreglement
Bilag B Definitioner af tjenestekategorier
Bilag C Implementerede CEPT/ERC og ECC Beslutninger (ERC/DEC el.
Bilag D Internationale aftaler (International Agreements)
Bilag E Implementerede EF-/EU-beslutninger/-afgørelser
Bilag F Forkortelser m.v.
Bilag G Frekvenstabellen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)1)

I medfør af § 4 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser fastsættes:

§ 1. Den danske frekvensplan fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 458 af 23. maj 2012 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 20. maj 2014

Betina Hagerup

/ Per V. Christensen


Bilag 1

Frekvensplanen

1. Indledning

Den danske frekvensplan beskriver nuværende mulig anvendelse og planlagt fremtidig anvendelse af det samlede frekvensspektrum i Danmark.

Den danske frekvensplan har udgangspunkt i Artikel 5 i Det Internationale Radioreglement (Radio Regulations, herefter benævnt »RR«), som udstedes af ITU (International Telecommunication Union). RR indeholder de overordnede internationale regler for frekvensadministrationen. Artikel 5 indeholder den internationale frekvensallokeringstabel. Den angiver, hvilke radiotjenester, som kan anvendes inden for de forskellige radiofrekvensbånd, og hvilke vilkår som knytter sig til anvendelse i de enkelte radiofrekvensbånd.

Den danske frekvensallokeringstabel indeholder henvisninger til implementerede danske og internationale aftaler, beslutninger og vilkår m.v. vedrørende tekniske og regulatoriske forhold med relevans for den danske frekvensadministration.

Frekvensplanen er fastlagt inden for rammerne af det frekvenspolitiske rammemandat, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser (herefter benævnt frekvensloven). Det frekvenspolitiske rammemandat fastsætter rammerne inden for hvilke, Erhvervsstyrelsen skal forberede, træffe og gennemføre beslutninger på radiofrekvensområdet. Rammemandatet indeholder bl.a. bindende retningslinjer for Erhvervsstyrelsens overordnede prioritering af den danske frekvensanvendelse. Det frekvenspolitiske rammemandat er fastsat i bekendtgørelse nr. 402 af 3. maj 2012 om det frekvenspolitiske rammemandat.

Frekvensplanen gælder for Danmark og gælder ikke for Færøerne og Grønland.

2. Frekvensplanens opbygning

Frekvensplanen består af 4 kolonner. Nedenfor følger beskrivelse og forklaring til de enkelte kolonner:

1. kolonne - »Frekvensbånd«

Kolonnen angiver de radiofrekvensbånd, som er allokeret. Radiofrekvensbånd under 8,3 kHz og over 3000 GHz er ikke allokeret.

2. kolonne - »Dansk allokering«

Kolonnen angiver de tjenester, som der kan gives tilladelse til i Danmark. I kolonnen er også medtaget de noter fra Artikel 5 i RR, som opstiller vilkår for specifikke allokerede tjenesters frekvensanvendelse, og som samtidig har relevans for Danmark. Noterne betegnes ved 5. XXX og står nævnt efter de tjenester, som de omfatter. I bilag A fremgår noternes fulde tekst på dansk.

Angivelserne af primære hhv. sekundære tjenester i kolonnen gælder i forhold til andre lande. Inden for Danmark sondres der ikke mellem primære og sekundære tjenester i forbindelse med anvendelsen af de enkelte frekvensbånd.

3. kolonne - »Implementerede Kommissionsbeslutninger/afgørelser, ECC beslutninger og internationale aftaler«

Kolonnen indeholder henvisninger til de internationale aftaler og beslutninger/afgørelser, som har relevans for den danske frekvensadministration og regulering. Der er overvejende tale om beslutninger, som bliver udarbejdet i ECC (Electronic Communications Committee) regi og i Europa-Kommissionsregi. Kommissionens beslutninger/afgørelser samt ECC-beslutninger er normerende for retstilstanden i det omfang, de er beskrevet i frekvensplanen. ECC-beslutninger er implementeret i det omfang, de ikke strider mod Kommissionsbeslutninger/afgørelser.

I kolonnen er også medtaget de noter fra Artikel 5 i RR, som opstiller generelle vilkår for frekvensanvendelse, og som samtidig har relevans for Danmark. Noterne betegnes ved 5. XXX.

4. kolonne - »Begrænsninger i forhold til allokeringen i kolonne 2«

Kolonnen kan indeholde begrænsninger i anvendelsen af en allokering i kolonne 2. En allokering til MOBIL i kolonne 2 kan eksempelvis være begrænset til trådløse mikrofoner i hele eller dele af det pågældende frekvensbånd.

3. Definitioner af allokerede tjenester i frekvensplanen

De allokerede tjenesters status som primære (tekst angivet med store bogstaver, f.eks. »MOBIL«) og sekundære (tekst angivet med små bogstaver bortset fra stort forbogstav, f.eks. »Mobil«) er defineret i Artikel 5 i RR. Definitionerne er gengivet i bilag B.

De definitioner af tjenester, som lægges til grund i den danske frekvensplan, er i overensstemmelse med de tilsvarende definitioner i Artikel 1 i RR. Disse tjenester er defineret ved følgende:

   
Aeronautisk mobil:
En mobiltjeneste til kommunikation mellem aeronautiske stationer og flystationer eller mellem flystationer, som også må anvendes af redningsfartøjs-stationer. Nødradiopejlesendere må anvendes i denne tjeneste på designerede nødfrekvenser.
   
Aeronautisk mobil (R):
En aeronautisk mobiltjeneste reserveret til kommunikation, der relaterer sig til flysikkerhed og -regelmæssighed, primært i nationale eller internationale civile luftruter.
   
Aeronautisk mobil (OR):
En aeronautisk mobiltjeneste tiltænkt kommunikation inklusiv kommunikation, der relaterer sig til flykoordinering, primært uden for nationale og internationale civile luftruter.
   
Aeronautisk radionavigation:
En radionavigationstjeneste beregnet til understøttelse af luftfartøjer og deres sikre drift.
   
Amatør:
En radiokommunikationstjeneste, der kan bruges til selvtræning, interkommunikation og tekniske undersøgelser foretaget af radioamatører, det vil sige af behørigt autoriserede personer, som er interesseret i radioteknik alene ud fra et personligt sigte uden økonomisk interesse.
   
Amatør-satellit:
En radiokommunikationstjeneste, som anvender rumstationer på jord-satellitter til samme formål som amatørtjenesten.
   
Broadcast:
En radiokommunikationstjeneste, hvis transmissioner er beregnet til direkte modtagelse af den almindelige offentlighed. Denne tjeneste kan omfatte radio-transmissioner, tv-transmissioner eller andre typer af transmissioner.
   
Broadcast-satellit:
En radiokommunikationstjeneste, hvis signaler transmitteres eller retransmitteres af rumstationer, og som er beregnet til direkte modtagelse af den almindelige offentlighed.
   
Fast:
En radiokommunikationstjeneste mellem bestemte/specificerede faste punkter.
   
Fast-satellit:
En radiokommunikationstjeneste mellem jordbaserede stationer på givne positioner, når en eller flere satellitter anvendes. Den givne position kan være et bestemt/specificeret fast punkt eller ethvert fast punkt inden for bestemte/specificerede områder. I visse tilfælde omfatter denne tjeneste satellit-til-satellit forbindelser, som også kan virke i inter-satellit-tjenesten. Den faste-satellittjeneste kan også omfatte føde-kanaler (feeder links) for andre radiokommunikationstjenester.
   
Inter-satellit:
En radiokommunikationstjeneste mellem satellitter.
   
Jordobservations-satellit:
En radiokommunikationstjeneste mellem jordstationer og en eller flere rumstationer, som kan omfatte forbindelser mellem rumstationer i hvilke:
 
-
information relateret til jordens karakteristika og dens naturfænomener inklusiv data relateret til miljøets tilstand, indsamles via aktive sensorer eller passive sensorer på satellitter,
 
-
tilsvarende information indsamles via luftbårne eller jordbaserede platforme,
 
-
sådan information kan blive distribueret af jordstationer i det pågældende system,
 
-
platform Interrogation kan omfattes.
   
 
Denne tjeneste kan også omfatte føde-kanaler (feeder links), hvis det er nødvendigt af hensyn til driften.
   
Landmobil:
En mobiltjeneste mellem basisstationer og landmobile stationer eller mellem landmobile stationer.
   
Landmobil-satellit:
En mobil-satellittjeneste, i hvilken mobile stationer er placeret på land.
   
Maritim mobil:
En mobiltjeneste mellem kyststationer og skibsstationer mellem skibsstationer eller mellem beslægtede ombordværende kommunikationsstationer. Redningsfartøjs-stationer og nødradiopejlesendere kan tage del i denne tjeneste.
   
Maritim radionavigation:
En navigationstjeneste beregnet til maritim sikkerhed.
   
Meteorologiske hjælpemidler:
En radiokommunikationstjeneste anvendt til meteorologiske inklusiv hydrologiske observationer og udforskning.
   
Meteorologisk-satellit:
En jordobservations-satellittjeneste til meteorologiske formål.
   
Mobil:
En radiokommunikationstjeneste mellem mobile stationer og landstationer eller mellem mobile stationer.
   
Mobil-satellit:
En radiokommunikationstjeneste
   
 
-
mellem mobile jordbaserede stationer og en eller flere rumstationer eller mellem rumstationer anvendt i denne tjeneste, eller
 
-
mellem mobile jordbaserede stationer via en eller flere rumstationer.
   
 
Denne tjeneste kan omfatte føde-kanaler (feeder links).
   
Radioastronomi:
En radiokommunikationstjeneste, der baserer sig på modtagelse af radiobølger af kosmisk oprindelse.
   
Radionavigation:
Radiostedbestemmelse anvendt til navigationsformål inklusiv advarsel om forhindringer (obstruction warning).
   
Radionavigations-satellit:
En radiostedbestemmelses-satellittjeneste beregnet til radionavigationsformål.
   
Radiostedbestemmelse:
En stedbestemmelsestjeneste, der anvendes til bestemmelse af en position, hastighed og/eller andre af et objekts karakteristika eller til fremskaffelse af information relateret til disse parametre ved hjælp af radiobølgers udbredelsesegenskaber.
   
Rumforskning:
En radiokommunikationstjeneste, i hvilken rumfartøjer eller andre rumbårne objekter anvendes til videnskabelige eller tekniske forskningsformål.
   
Rum-operation:
En radiokommunikationstjeneste, der eksklusivt vedrører styring af rumfartøjer, særligt: Sporing i rummet (space tracking), rum-telemetri, o.lign.
   
Standardfrekvens og tidssignal:
En radiokommunikationstjeneste til videnskabelige, tekniske eller andre anvendelsesformål, der på specificerede radiofrekvenser udsender tidssignaler af særlig høj nøjagtighed, og tiltænkt generel modtagning.

4. Eksempler på konkrete tjenester og deres anvendelsesområde og -muligheder

   
Aeronautiske tjenester:
Aeronautiske tjenester dækker både over den civile luftfarts kommunikationsbehov og forsvarets kommunikationsbehov ved flykommunikation. Den civile luftfart bruger hovedsageligt VHF-radiofrekvensbåndet 118-137 MHz.
   
Broadcast:
Broadcast er en samlet betegnelse for fortrinsvis radio og tv.
   
Faste tjenester:
Til faste tjenester hører bl.a. radiokæder, punkt-til-multipunkt og multipunkt-til-multipunkt systemer.
   
 
En radiokæde er en betegnelse for en fast forbindelse, der normalt er karakteriseret ved, at der er optisk sigt imellem sende- og modtagestation, og at positionerne for både sende- og modtagestation er kendte. Et punkt-til-multipunkt system, typisk trådløse abonnentnet FWA (Fixed Wireless Access), er en betegnelse for faste radioforbindelser, hvor positionen på basisstationen (sendestationen) er kendt, mens positionen på modtagerstationen ikke præcist kendes.
   
 
Multipunkt til multipunkt systemer kan fx være MWS (Multimedia Wireless Systems) samt systemer, hvor modtagerstationer kommunikerer med flere basisstationer.
   
Jordobservations tjenester:
Jordobservationstjenester bliver mere og mere udbredte og stadigt vigtigere på både nationalt og globalt plan. Anvendelserne er mangfoldige. De omfatter bl.a. måling af havbølgers størrelse, højdemålinger på land og til søs, radarbilleder af Jorden og måling af elektromagnetiske bølger. Disse målinger bruges bl.a. til fastlæggelse af klimamodeller, estimering af landbrugsudbytte, estimering af kvalitet af afgrøder m.m.
   
Landmobile tjenester:
Landmobile tjenester omfatter primært kommunikation mellem mobile og bærbare radioer samt basisstationer på VHF- og UHF-radiofrekvensbåndet. Til de landmobile tjenester hører herudover eksempelvis TETRA, TETRAPOL og andre digitale trunkede radiosystemer, personsøgesystemer (ON-SITE paging), reportageudstyr, trådløse videokameraer, telemetri og trådløse telefoner.
   
Maritime tjenester:
Maritime tjenester dækker både over den civile søfarts kommunikationsbehov samt forsvarets kommunikationsbehov. Maritime navigationstjenester findes under radiostedbestemmelsestjenesterne.
   
Meteorologiske tjenester:
De meteorologiske tjenester er primært radiosonder, vindprofilradarer og vejrbilleder fra satellitter.
   
Eksklusiv militær anvendelse:
Radiofrekvensbånd, der alene må anvendes af forsvaret. Forsvarets anvendelse af radiofrekvenser, der er afsat eksklusivt til forsvarets anvendelse, sker efter drøftelse mellem Erhvervsstyrelsen og forsvaret.
   
Mobile tjenester:
Mobile tjenester omfatter bl.a. laveffekts-applikationer (Short Range Devices) og offentlig mobilkommunikation, hvortil henregnes GSM900/DCS1800, IMT-2000/UMTS og S-PCS.
   
Radiostedbestemmelse:
Radiostedbestemmelse kan deles op i navigationstjenester og radiostedbestemmelsestjenester. Forskellen mellem disse er i store træk, at navigation bliver brugt til »at finde vej«, og stedbestemmelse bliver brugt til at positionere objekter. Til navigation hører bl.a. skibsradarer og instrument landingssystemerne ILS og MLS for fly. Radiostedbestemmelse (GNSS-GPS/DGPS) bruges eksempelvis til nøjagtig positionsbestemmelse, fx ved rørnedlægning og broarbejder.
   
Rumforskning:
Rumforskning relaterer sig primært til udforskningen af det ydre rum, dvs. planeter og stjerner.
   
Satellittjenester:
Satellittjenester er karakteriseret ved, at transmissionen via to eller flere punkter på Jorden sker via satellit. Satellitter kan generelt opdeles i geostationære satellitter og i ikke-geostationære satellitter.
   
 
I Danmark bliver satellitter primært brugt som supplement og eventuelt alternativ til den trådbårne og den landmobile infrastruktur. Bredbånds- og multimedietjenester er også mulige ved brug af satellitter. Der er mulighed for højhastigheds internet, videokonferencer, videotelefoni, videodistribution, infrastruktur til telefoni og mobil-tjenester m.v.
   
Videnskabelige tjenester:
Videnskabelige tjenester omfatter et bredt spektrum af forskellige anvendelser såsom meteorologi, jordobservation, rumforskning, radioastronomi samt ISM (industrielle, videnskabelige og medicinske anvendelser).

5. Bilagsoversigt

Bilag A gengiver på dansk den fulde tekst til de noter fra RR, som der er henvist til i frekvensplanen.

Bilag B gengiver på dansk Artikel 5 i RR. Artikel 5 indeholder en beskrivelse af de 2 kategorier af tjenester, som anvendes i denne frekvensplan.

Bilag C er en oversigt over de i Danmark gennemførte ECC- og ERC-beslutninger (Decisions). ECC- og ERC-beslutningerne foreligger på engelsk. I frekvensplanen er ECC- og ERC-beslutningerne angivet ved et nummer efterfulgt af en kort tekst om emnet for den konkrete beslutning. I oversigten er kun medtaget de ECC- og ERC beslutninger, som optræder i frekvensplanen.

Bilag D er en oplistning af de internationale aftaler, der er henvist til i frekvensplanen, og som Danmark har indgået.

Bilag E er en oversigt over de EF-/EU-beslutninger/-afgørelser, der er implementeret i Danmark ved frekvensplanen.

Bilag F indeholder en liste med forkortelser, ord- og begrebsforklaringer m.v.

Bilag G er frekvenstabellen.

6. Rekvirering af yderligere oplysninger

Frekvensplanen er tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk.

Frekvensplanen foreligger også i en interaktiv version på hjemmesiden. Her er det muligt at søge i frekvensplanen og eksempelvis få oversigter over udvalgte radiofrekvensbånd, tjenester, regelsæt m.v.

På www.erst.dk kan man også få yderligere oplysninger om den konkrete frekvensregulering, herunder link til love og bekendtgørelsestekster, danske radiogrænseflader, samt information om tilladelsesforhold.

ITU Radio Regulations (RR), ITU-anbefalinger og rapporter kan bestilles/hentes via International Telecommunication Unions (ITU) hjemmeside www.itu.int.

CEPT-, ECC- og ERC-beslutninger, -anbefalinger, og -rapporter kan findes på European Communications Office hjemmeside www.cept.org/ecc eller på www.ecodocdb.dk.

EF-/EU-beslutninger/-afgørelser er tilgængelige på internettet på http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/radio-spectrum-policy-document-archive.


Bilag A

Fodnoter til det Internationale Radioreglement

5.53
Administrationer, der tillader anvendelse af frekvenser under 8,3 kHz, skal sikre, at der ikke sker skadelige forstyrrelser af tjenester, der er allokeret over 8,3 kHz.
   
5.54
Administrationer, der udfører videnskabelig forskning under anvendelse af frekvenser under 8,3 kHz, opfordres til at oplyse dette til andre administrationer, der måtte berøres heraf, således at sådan forskning ydes al mulig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser.
   
5.54A
Anvendelsen af frekvensbåndet 8,3-11,3 kHz til meteorologiske hjælpemidler er begrænset til passiv anvendelse. I frekvensbåndet 9-11,3 kHz kan den meteorologiske tjeneste ikke kræve beskyttelse mod forstyrrelser fra de radionavigationsstationer, der er anmeldt til ITU før 1. januar 2013. Frekvensdeling mellem den meteorologiske tjeneste og radionavigationstjenesten, der anmeldes til ITU efter 1. januar 2013, bør baseres på seneste version af anbefaling ITU-R RS. 1881.
   
5.62
Administrationer, der driver stationer i radionavigationstjenesten i båndet 90-110 kHz, opfordres til at koordinere tekniske og operationelle karakteristika, således at skadelige forstyrrelser af de tjenester, der forsynes af disse stationer, undgås.
   
5.67A
Amatørstationer i båndet 135,7-137,8 kHz må ikke overskride en maksimal udstrålet effekt på 1 watt (e.i.r.p.) og må ikke skabe forstyrrelser af radionavigationstjenester i lande anført i Nr. 5.67.
   
5.73
I båndet 285-325 kHz (283,5-325 kHz i Region 1) må den maritime radionavigationstjeneste anvendes til at transmittere supplerende navigationsrelateret information ved hjælp af smalbånds-teknikker, under forudsætning af, at der ikke herved skabes skadelige forstyrrelser for radiofyr stationer i radionavigationstjenesten.
   
5.74
Yderligere allokering: I Region 1 er båndet 285,3-285,7 kHz også allokeret til den maritime radionavigationstjeneste (bortset fra radiofyr) på primær basis.
   
5.76
Frekvensen 410 kHz er bestemt til radiopejling i den maritime radionavigationstjeneste. De andre radionavigationstjenester, som båndet 405-415 kHz er allokeret til, må ikke forårsage skadelig forstyrrelser af radiopejling i båndet 406,5-413,5 kHz.
   
5.79
Anvendelsen af båndene 415-495 kHz og 505-526,5 kHz (505-510 kHz i Region 2) i den maritime mobile tjeneste er begrænset til radiotelegrafi.
   
5.79A
Ved etablering af kyststationer i NAVTEX-tjenesten på frekvenserne 490 kHz, 518 kHz og 4209,5 kHz anbefales administrationer på det kraftigste at koordinere operationelle karakteristika i overensstemmelse med International Maritime Organizations (IMO) procedurer (se Resolution 339 (Rev. WRC-07)).
   
5.80A
Den maksimale udstrålede effekt (e.i.r.p.) fra stationer i amatørtjenesten, der anvender frekvensbåndet 472-479 kHz, må ikke overstige 1 watt. Administrationer kan tillade en forøgelse af den udstrålede effekt (e.i.r.p.) til 5 watt i de dele af deres territorium, der ligger mere end 800 km væk fra grænserne til Algier, Saudi-arabien, Azerbaijan, Bahrain, Hviderusland, Kina, Komorerne, Djibouti, Ægypten, De forenede Arabiske Emirater, Rusland, Iran, Irak, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Uzbekistan, Qatar, Syrien, Kirgistan, Somalia, Sudan, Tunesien, Ukraine og Yemen. I dette frekvensbånd må amatørstationer ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra den aeronautiske radionavigationstjeneste.
   
5.82
I den maritime mobile tjeneste er frekvensen 490 kHz afsat til eksklusiv brug for kystradiostationernes udsendelse af navigations- og meteorologiske advarsler og meddelelser af hastende karakter til skibe ved hjælp af radiotelex. Betingelserne for anvendelse af frekvensen 490 kHz er beskrevet i Artikel 31 og 52. Hvis frekvensbåndet 415-495 kHz anvendes til aeronautisk radionavigation, bør administrationerne sikre, at der ikke sker forstyrrelser af frekvensen 490 kHz. Hvis frekvensbåndet 472-479 kHz anvendes til amatørtjenesten, skal administrationerne sikre, at der ikke sker forstyrrelser af frekvensen 490 kHz.
   
5.84
Betingelserne for anvendelse af frekvensen 518 kHz i den maritime mobile tjeneste fremgår af Artikel 31 og 52.
   
5.90
I båndet 1605-1705 kHz skal maritime mobile stationers tjenesteområde i Region 1 begrænses til det, som dækkes af jordbølgeudbredelse, af hensyn til broadcaststationer i Region 2.
   
5.92
Visse lande i Region 1 anvender radiostedbestemmelsessystemer i båndene 1506,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz og 3500-3800 kHz, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21. Den udstrålede gennemsnitlige effekt af disse stationer må ikke overstige 50W.
   
5.96
I Tyskland, Armenien, Østrig, Azerbajdjan, Hviderusland, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Ungarn, Island, Irland, Israel, Kasakstan, Letland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Moldavien, Norge, Usbekistan, Polen, Kirgizistan, Slovakiet, Tjekkiet, Storbritannien, Rusland, Schweiz, Sverige, Tadjikistan, Turkmenistan, og Ukraine må administrationerne allokere op til 200 kHz til amatør-radiotjenesten i båndene 1715-1800 kHz og 1850-2000 kHz. Dog skal administrationerne ved deres allokering til amatør-radiotjenesterne i deres respektive lande i disse bånd, efter en forudgående konsultation med nabolandene, tage de nødvendige skridt til hindring af skadelige forstyrrelser fra deres amatør-radiotjenester af faste og mobile tjenester i andre lande. Den gennemsnitlige effekt fra amatør-radiostationer må ikke overstige 10W.
   
5.98
Alternativ allokering: I Angola, Armenien, Azerbajdjan, Hviderusland, Belgien, Cameroun, Congo, Danmark, Egypten, Eritrea, Etiopien, Georgien, Grækenland, Italien, Kasakstan, Libanon, Litauen, Spanien, Syrien, Kirgizistan, Rusland, Somalia, Tadjikistan, Tunesien, Turkmenistan, Tyrkiet og Ukraine er båndet 1810-1830 kHz allokeret til faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester på primær basis.
   
5.108
Bærebølgefrekvensen 2182 kHz er en international nød- og opkaldsfrekvens for radiotelefoni. Betingelserne for anvendelse af båndet 2173,5-2190,5 kHz fremgår af Artikler 31 og 52.
   
5.109
Frekvenserne 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz og 16804,5 kHz er internationale nødfrekvenser for Digital Selective Calling (DSC). Betingelserne for anvendelsen af disse frekvenser fremgår af Artikel 31.
   
5.110
Frekvenserne 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz og 16695 kHz er internationale nødfrekvenser for smalbånds direct-printing telegraphy. Betingelserne for anvendelsen af disse frekvenser fremgår af Artikel 31.
   
5.111
Bærebølgefrekvenserne 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz og frekvenserne 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz og 243 MHz må også anvendes til redningsoperationer vedrørende bemandede rumfartøjer i overensstemmelse med gældende procedurer for terrestriske radiokommunikationstjenester. Betingelserne for at anvende frekvenserne fremgår af Artikel 31. Det samme gælder for frekvenserne 10003 kHz, 14993 kHz og 19993 kHz, dog forudsat at udstrålinger begrænses til et bånd på +3 kHz omkring frekvensen.
   
5.112
Alternativ allokering: I Danmark og Sri Lanka er båndet 2194-2300 kHz allokeret til faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester på primær basis.
   
5.114
Alternativ allokering: I Danmark og Irak er båndet 2502-2625 kHz allokeret til faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester på primær basis.
   
5.115
Bærebølgefrekvenserne 3023 kHz og 5680 kHz må i overensstemmelse med Artikel 31 også anvendes i den maritime mobile tjeneste af stationer, som udfører koordinerede redningsoperationer.
   
5.116
Administrationer opfordres til at tillade anvendelsen af båndet 3155-3195 kHz for derved at skabe en fælles verdensomspændende kanal for laveffekts trådløse høreapparater. Yderligere kanaler for disse apparater må tildeles af administrationerne i båndene mellem 3155 kHz og 3400 kHz for at tilgodese lokale behov. Det skal bemærkes, at frekvenser i området 3000 kHz til 4000 kHz er egnede til høreapparater, der er konstruerede til at blive anvendt over korte afstande inden for induktionsfeltet.
   
5.117
Alternativ allokering: I Elfenbenskysten, Danmark, Egypten, Liberia, Sri Lanka og Togo er båndet 3155-3200 kHz allokeret til faste og mobile, undtagen aeronautisk-mobile, tjenester på primær basis.
   
5.127
Anvendelsen af båndet 4000-4063 kHz i den maritime mobile tjeneste, er begrænset til skibsstationer, der anvender radiotelefoni (se Nr. 5.220 og Appendiks 17).
   
5.130
Betingelserne for at anvende bærebølgefrekvenserne 4125 kHz og 6215 kHz fremgår af Artikel 31 og 52.
   
5.131
Frekvensen 4209,5 kHz anvendes eksklusivt til kyststationers transmissioner af meteorologiske og navigationsmæssige advarsler og il-opkald til skibe via smalbånds direct-printing teknikker.
   
5.132
Frekvenserne 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz og 26100,5 kHz er de internationale frekvenser til transmission af Maritime Safety Information (MSI) (se Appendiks 17).
   
5.132A
Radiostedbestemmelsesstationer må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra stationer i den faste eller mobile tjeneste. Radiostedbestemmelsen er begrænset til oceanografiske radarer i henhold til Resolution 612 (Rev. WRC-12).
   
5.134
Anvendelse af båndene 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz og 18900-19020 kHz i broadcasttjenesten er underlagt anvendelsen af procedurerne i Artikel 12. Administrationerne opfordres til at anvende disse bånd for at lette introduktionen af digitalt modulerede udsendelser i overensstemmelse med bestemmelserne i Resolution 517 (Rev. WRC-07).
   
5.136
Yderligere allokering: Båndet 5900-5950 kHz kan anvendes af stationer inden for følgende tjenester, som kun kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse, at de ikke forårsager skadelige forstyrrelser for broadcasttjenesten: Faste tjenester (alle Regioner), landmobile tjenester (Region 1), mobile undtagen aeronautisk mobile (R) tjenester (Region 2 og 3). Når der anvendes frekvenser i disse tjenester, opfordres administrationerne til at anvende den mindst mulige effekt, og til at tage højde for den sæsonmæssige anvendelse af frekvenser i broadcasttjenesten offentliggjort i overensstemmelse med Radioreglementet.
   
5.138
De følgende bånd:
   
 
6765-6795 kHz
(midterfrekvensen 6780 kHz),
 
433,05-434,79 MHz
(midterfrekvensen 433,92 MHz) i Region 1 undtagen i de lande nævnt i Nr. 5.280,
 
61-61,5 GHz
(midterfrekvensen 61,25 GHz),
 
122-123 GHz
(midterfrekvensen 122,5 GHz) og
 
244-246 GHz
(midterfrekvensen 245 GHz)
   
 
er udset til industrielle, videnskabelige og medicinske (ISM) applikationer. Anvendelsen af disse frekvensbånd til ISM applikationer skal være underlagt en særlig autorisation fra den relevante administration, og være efter aftale med andre administrationer hvis radiokommunikation kan blive påvirket. Administrationernes anvendelse af denne bestemmelse skal ske under hensyntagen til de seneste relevante ITU-R anbefalinger.
   
5.143
Yderligere allokering: Båndet 7300-7350 kHz må anvendes til faste tjenester og til landmobile tjenester, som kun kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse, at de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af broadcasttjenesten. Når der anvendes frekvenser i disse tjenester opfordres administrationerne til at anvende den mindst mulige effekt, og til at tage højde for den sæsonmæssige anvendelse af frekvenser i broadcasttjenesten offentliggjort i overensstemmelse med Radioreglementet.
   
5.143B
I Region 1 må frekvensbåndet 7350-7450 kHz anvendes til faste tjenester og til landmobile tjenester, som kun kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse, at de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af broadcasttjenesten. Den udstrålede effekt for hver station må ikke overstige 24 dBW.
   
5.145
Betingelserne for at anvende bærebølgefrekvenserne 8291 kHz, 12290 kHz og 16420 kHz er fastsat i Artikel 31 og 52.
   
5.145A
Radiostedbestemmelsesstationer må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra stationer i den faste tjeneste. Radiostedbestemmelsen er begrænset til oceanografiske radarer i henhold til Resolution 612 (Rev. WRC-12).
   
5.147
Under forudsætning af, at der ikke forårsages skadelige forstyrrelser af broadcasttjenesten, må frekvenserne 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz og 11975-12050 kHz anvendes af stationer i den faste tjeneste, som kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilke de befinder sig. Hver af disse stationer må have en totalt udstrålet effekt der ikke overstiger 24 dBW.
   
5.149
Ved tildeling til stationer i andre tjenester end de, som båndene:
   
 
13360-13410 kHz,
 
25550-25670 kHz,
 
37,5-38,25 MHz,
 
73-74,6 MHz i Region 1 og 3,
 
79,75-80,25 MHz i Region 3,
 
150,05-153 MHz i Region 1,
 
322-328,6 MHz,
 
406,1-410 MHz,
 
608-614 MHz i Region 1 og 3,
 
1330-1400 MHz,
 
1610,6-1613,8 MHz,
 
1660-1670 MHz,
 
1718,8-1722,2 MHz,
 
2655-2690 MHz,
 
3260-3267 MHz,
 
3332-3339 MHz,
 
3345,8-3352,5 MHz,
 
4825-4835 MHz,
 
4950-4990 MHz,
 
4990-5000 MHz,
 
6650-6675,2 MHz,
 
10,6-10,68 GHz,
 
14,47-14,5 GHz,
 
22,01-22,21 GHz,
 
22,21-22,5 GHz,
 
22,81-22,86 GHz,
 
23,07-23,12 GHz,
 
31,2-31,3 GHz,
 
31,5-31,8 GHz i Region 1 og 3,
 
36,43-36,5 GHz,
 
42,5-43,5 GHz,
 
42,77-42,87 GHz,
 
43.07-43,17 GHz,
 
43,37-43,47 GHz,
 
48,94-49,04 GHz,
 
76-86 GHz,
 
92-94 GHz,
 
94,1-100 GHz,
 
102-109,5 GHz,
 
111,8-114,25 GHz,
 
128,33-128,59 GHz,
 
129,23-129,49 GHz,
 
130-134 GHz,
 
136-148,5 GHz,
 
151,5-158,5 GHz,
 
168,59-168,93 GHz,
 
171,11-171,45 GHz,
 
172,31-172,65 GHz,
 
173,52-173,85 GHz,
 
195,75-196,15 GHz,
 
209-226 GHz,
 
241-250 GHz og
 
252-275 GHz
 
er allokeret til, opfordres administrationerne til at tage alle praktisk mulige foranstaltninger til at beskytte radioastronomitjenesten fra skadelige forstyrrelser. Udstråling fra rumbårne eller luftbårne stationer kan være særlige alvorlige kilder til forstyrrelser af radioastronomitjenesten (se Nr. 4.5 og 4.6, samt Artikel 29).
   
5.150
Følgende bånd:
   
 
13533-13567 kHz
(midterfrekvensen 13560 kHz),
 
26957-27283 kHz
(midterfrekvensen 27120 kHz),
 
40,66-40,70 MHz
(midterfrekvensen 40,68 MHz),
 
902-928 MHz
i Region 2 (midterfrekvensen 915 MHz),
 
2400-2500 MHz
(midterfrekvensen 2450 MHz),
 
5725-5875 MHz
(midterfrekvensen 5800 MHz) og
 
24-24,25 GHz
(midterfrekvensen 24,125 GHz)
   
 
er også udset til industrielle, videnskabelige og medicinske (ISM) applikationer. Radiokommunikationstjenester, der opererer i disse bånd, må tåle skadelige forstyrrelser, som kan skyldes disse applikationer. ISM udstyr, der opererer i disse bånd, er underlagt bestemmelserne i Nr. 15.13.
   
5.155B
Båndet 21870-21924 kHz anvendes til faste tjenester, der relaterer sig til flysikkerhed.
   
5.156A
Båndet 23200-23350 kHz anvendes til faste tjenester, der relaterer sig til flysikkerhed.
   
5.157
Anvendelsen af båndet 23350-24000 kHz i den maritime mobile tjeneste er begrænset til interskibs radiotelegrafi.
   
5.161B
Alternativ allokering: I Albanien, Tyskland, Armenien, Østrig, Hviderusland, Belgien, Bosnien og Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Vatikanet, Kroatien, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Island, Italien, Letland, Makedonien, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Uzbekistan, Nederlandene, Polen, Portugal, Kirgisistan, Slovakiet, Tjekkiet, Rumænien, Storbritannien, San Marino, Slovenien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og Ukraine, er frekvensbåndet 42-42,5 MHz allokeret til den faste og mobile tjeneste på primær basis.
   
5.162A
Yderligere allokering: I Tyskland, Østrig, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Kina, Vatikanstaten, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Irland, Island, Italien, Makedonien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Monaco, Norge, Nederlandene, Polen, Portugal, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Storbritannien, Rusland, Sverige og Schweiz er båndet 46-68 MHz også allokeret til radiostedbestemmelsestjenesten på sekundær basis. Denne anvendelse er begrænset til brugen af vindprofil radar i overensstemmelse med Resolution 217 (WRC-97).
   
5.164
Yderligere allokering: I Albanien, Algeriet, Tyskland, Østrig, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Botswana, Bulgarien, Elfenbenskysten, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Gabon, Grækenland, Irland, Israel, Italien, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Monaco, Montenegro, Nigeria, Norge, Nederlandene, Polen, Rumænien, Serbien, Syrien, Storbritannien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Schweiz, Swaziland, Tchad, Tjekkiet, Togo, Tunesien og Tyrkiet er båndet 47-68 MHz, i Sydafrika båndet 47-50 MHz og i Letland båndet 48,5-56,5 MHz også allokeret til landmobile tjenester på primær basis. Stationer i den landmobile tjeneste i lande nævnt i forbindelse med de i denne fodnote nævnte bånd må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra eksisterende eller planlagte broadcaststationer i andre lande end de, som er nævnt i forbindelse med båndene.
   
5.180
Frekvensen 75 MHz er tildelt markeringsfyr. Administrationer skal undlade at tildele frekvenser tæt på grænserne af guard-båndet til stationer i andre tjenester, som på grund af deres effekt eller geografiske position kan risikeres at forårsage skadelige forstyrrelser af eller på andre måder hæmme anvendelsen af markeringsfyr.
   
 
Det bør tilstræbes at forbedre karakteristikaene af luftbårne modtagere og at begrænse effekten af transmitterende stationer tæt på grænserne af 74,8 MHz og 75,2 MHz.
   
5.197A
Yderligere allokering: Frekvensbåndet 108-117,975 MHz er også allokeret til den aeronautisk mobile (R) tjeneste på primær basis, dog begrænset til systemer, der opererer i overensstemmelse med anerkendte internationale luftfartsstandarder. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med Resolution 413 (WRC-07). Den aeronautisk mobile (R) tjenestes anvendelse af frekvensbåndet 108-112 MHz skal begrænses til systemer bestående af jordbaserede sendere og tilhørende modtagere, som giver navigationsmæssig information til støtte for luftnavigation i overensstemmelse med internationale aeronautiske standarder.
   
5.200
I båndet 117,975-136 MHz er frekvensen 121,5 MHz den aeronautiske nødfrekvens, og, hvor det er nødvendigt, er frekvensen 123,1 MHz den aeronautiske hjælpefrekvens til 121,5 MHz. Mobile stationer i den maritime mobile tjeneste må kommunikere på disse frekvenser på de vilkår, der er fastsat i Artikel 31 til nød- og sikkerhedsformål med stationer i den aeronautiske mobile tjeneste.
   
5.208
Anvendelsen af båndet 137-138 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.
   
5.208A
Ved tildeling til rumstationer i den mobile satellittjeneste i båndene 137-138 MHz, 387-390 MHz og 400,15-401 MHz, skal administrationer tage alle skridt mulige til at beskytte radioastronomitjenesten i båndet 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz og 608-614 MHz fra skadelige forstyrrelser fra uønskede udstrålinger. Grænseværdierne af forstyrrelser som er skadelig for radioastronomitjenesten fremgår af den relevante ITU-R anbefaling.
   
5.208B
I frekvensbåndene:
   
 
137-138 MHz,
 
387-390 MHz,
 
400,15-401 MHz,
 
1452-1492 MHz,
 
1525-1610 MHz,
 
1613,8-1626,5 MHz,
 
2655-2690 MHz og
 
21,4-22 GHz
 
finder Resolution 739 (Rev. WRC-07) anvendelse.
   
5.209
Anvendelsen af båndene 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz og 459-460 MHz i den mobile satellittjeneste er begrænset til ikke-geostationære satellitsystemer.
   
5.211
Yderligere allokering: I Tyskland, Saudi Arabien, Østrig, Bahrain, Belgien, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Spanien, Finland, Grækenland, Irland, Israel, Kenya, Kuwait, Makedonien, Montenegro, Libanon, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malta, Norge, Nederlandene, Qatar, Storbritannien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Somalia, Sverige, Schweiz, Tanzania, Tunesien og Tyrkiet, er båndet 138-144 MHz også allokeret til maritime mobile tjenester og landmobile tjenester på primær basis.
   
5.218
Yderligere allokering: Båndet 148-149,9 MHz er også allokeret til rum-operationstjenesten (Jord-til-rum) på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21. Båndbredden af individuelle transmissioner må ikke overstige ±25 kHz.
   
5.219
Anvendelsen af båndet 148-149,9 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Den mobile satellittjeneste må ikke hæmme udviklingen og anvendelsen af faste, mobile og rum-operationstjenester i båndet 148-149,9 MHz.
   
5.220
Anvendelsen af båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Den mobile satellittjeneste må ikke hæmme udviklingen og anvendelsen af radionavigationssatellittjenesten i båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz.
   
5.221
Stationer i den mobile satellittjeneste i båndet 148-149,9 MHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i den faste eller mobile tjeneste, der opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen i de følgende lande: Albanien, Algeriet, Tyskland, Saudi Arabien, Australien, Østrig, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Hviderusland, Belgien, Benin, Bosnien-Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Cameroun, Kina, Cypern, Congo, Korea, Elfenbenskysten, Kroatien, Cuba, Danmark, Djibouti, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Eritrea, Spanien, Estland, Etiopien, Finland, Frankrig, Gabon, Ghana, Grækenland, Guinea, Guinea-Bissau, Ungarn, Indien, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jordan, Kasakstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letland, Makedonien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Mali, Malta, Mauretanien, Moldavien, Mongoliet, Montenegro, Mozambique, Namibia, Norge, New Zealand, Oman, Uganda, Usbekistan, Pakistan, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Nederlandene, Filippinerne, Polen, Portugal, Qatar, Syrien, Kirgizistan, Nordkorea, Slovakiet, Rumænien, Storbritannien, Rusland, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovenien, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Swaziland, Tanzania, Tchad, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Vietnam, Yemen, Serbien, Zambia og Zimbabwe.
   
5.222
Udstrålinger fra radionavigationssatellittjenesten i båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz må også anvendes af modtagende jordbaserede stationer i rumforskningstjenesten.
   
5.223
I erkendelse af, at anvendelsen af båndet 149,9-150,05 MHz i faste og mobile tjenester kan forårsage skadelige forstyrrelser af radionavigationssatellittjenesten, opfordres administrationer til ikke at tillade sådan anvendelse ved implementeringen af Nr. 4.4.
   
5.224A
Anvendelsen af båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz i den mobile satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til den landmobile satellittjeneste indtil 1. januar 2015.
   
5.224B
Allokeringen af båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz til radionavigationssatellittjenesten er gældende indtil 1. januar 2015.
   
5.226
Frekvensen 156,8 MHz er den internationale nød-, il- og opkaldsfrekvens for den mobile VHF radiotelefonitjeneste. Betingelserne for anvendelsen af denne frekvens og båndet 156, 4875-156,5625 MHz er indeholdt i Artikel 31 og 52 og i Appendiks 18.
   
 
Frekvensen 156,525 MHz er den internationale nød-, il- og opkaldsfrekvens for den mobile maritime VHF radiotelefontjeneste til digitalt selektivt kald (DSC). Betingelsen for anvendelsen af denne frekvens er indeholdt i Artikel 31 og Appendiks 18.
   
 
I båndene 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz og 161,475-162,05 MHz skal hver enkel administration kun give prioritet til den maritime mobile tjeneste på de frekvenser, der er tildelt stationer i den maritime mobile tjeneste af administrationen (se Artikel 31 og 52, samt Appendiks 18).
   
 
Enhver anvendelse af frekvenser i disse bånd af stationer i andre tjenester end de, til hvilke de er allokeret, bør undgås i områder, hvor en sådan anvendelse kan forårsage skadelige forstyrrelser af den maritime mobile VHF radiokommunikationstjeneste.
   
 
Dog må frekvenserne 156,525 MHz og 156,8 MHz og de frekvensbånd, i hvilke der er givet prioritet til den maritime mobile tjeneste, anvendes til radiokommunikation i indre farvande, forudsat det aftales mellem interesserede og påvirkede administrationer, og under hensyntagen til aktuel frekvensanvendelse og eksisterende aftaler.
   
5.228
Den mobile satellittjenestes (Jord-til-rum) anvendelse af frekvensbåndene 156,7625-156,7875 MHz og 156,8125-156,8375 MHz, er begrænset til langdistance modtagelse af det automatiske identifikations system (AIS) (Meddelelse 27, se den seneste version af anbefaling ITU-R M. 1371). Med undtagelse af AIS udsendelser må udsendelser fra systemer i den maritime mobile tjeneste i disse frekvensbånd ikke overstige 1 watt.
   
5.228A
Frekvensbåndene 161,9625-161,9875 MHz og 162,0125-162,0375 MHz må anvendes af luftfartøjer i forbindelse med eftersøgning og redning og anden sikkerhedsrelateret kommunikation.
   
5.228B
Anvendelse af frekvensbåndene 161,9625-161,9875 MHz og 162,0125-162,0375 MHz i den faste og landmobile tjeneste må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra den maritime mobile tjeneste.
   
5.228F
Den mobile satellittjenestes anvendelse af frekvensbåndene 161,9625-161,9875 MHz og 162,0125-162,0375 MHz er begrænset til modtagelse af det automatiske identifikations system (AIS) fra stationer i den maritime mobile tjeneste.
   
5.235
Yderligere allokering: I Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Spanien, Finland, Frankrig, Israel, Italien, Liechtenstein, Malta, Monaco, Norge, Nederlandene, Storbritannien, Sverige og Schweiz, er båndet 174-223 MHz også allokeret til den landmobile tjeneste på primær basis. Dog må stationer i den landmobile tjeneste ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra eksisterende eller planlagte broadcaststationer i andre lande end nævnt i denne fodnote.
   
5.254
Båndene 235-322 MHz og 335,4-399,9 MHz må anvendes i den mobile satellittjeneste, forudsat der er opnået aftale efter Nr. 9.21, og med den betingelse, at stationer i denne tjeneste ikke forårsager skadelige forstyrrelser af de andre tjenester, der opererer eller er planlagt til at operere i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen, bortset fra yderligere allokeringer, der er foretaget i fodnote Nr. 5.256A.
   
5.255
Båndene 312-315 MHz (Jord-til-rum) og 387-390 MHz (rum-til-Jord) i den mobile satellittjeneste må også anvendes af ikke-geostationære satellitsystemer. Sådan anvendelse er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.
   
5.256
Frekvensen 243 MHz i dette bånd er afsat til redningsflåde-stationer og udstyr til brug for redningsformål.
   
5.257
Båndet 267-272 MHz må af administrationerne anvendes til rum-telemetri i egne lande på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.
   
5.258
Anvendelsen af båndet 328,6-335,4 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til Instrument Landing System (glide path).
   
5.260
I erkendelse af at anvendelsen af båndet 399,9-400,5 MHz i faste og mobile tjenester kan forårsage skadelige forstyrrelser af radionavigationssatellittjenesten, opfordres administrationer til ikke at tillade denne anvendelse ved iværksættelse af Nr. 4.4.
   
5.261
Udstrålinger skal begrænses til et bånd på ±25 kHz omkring standardfrekvensen 400,1 MHz.
   
5.263
Båndet 400,15-401 MHz er også allokeret til rumforskningstjenesten i retningen rum-til-rum til kommunikation med bemandede rumfartøjer. Ved denne anvendelse vil rumforskningstjenesten ikke blive anset som en sikkerhedstjeneste.
   
5.264
Anvendelsen af båndet 400,15-401 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Effekttætheden anført i Annex 1 i Appendiks 5 er gældende indtil en kompetent WRC reviderer den.
   
5.266
Anvendelsen af båndet 406-406,1 MHz i den mobile satellittjeneste er begrænset til laveffekts satellit EPIRB. (emergency position-indicating radiobeacons) (se ligeledes Artikel 31).
   
5.267
Enhver udstråling, der kan forårsage skadelige forstyrrelser af den tilladte anvendelse af båndet 406-406,1 MHz, er forbudt.
   
5.274
Alternativ allokering: I Danmark, Norge, Sverige og Tchad er båndene 430-432 MHz og 438-440 MHz allokeret til faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester på primær basis.
   
5.279A
Anvendelsen af aktive sensorer i jordobservations-satellittjenesten skal være i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R SA. 1260-1. Endvidere må jordobservations-satellittjenesten (aktiv) ikke skabe skadelige forstyrrelser for aeronautiske radionavigations-tjenester i Kina i båndet 432-438 MHz. Bestemmelserne i denne fodnote reducerer ikke rettighederne for jordobservations-satellittjenesten (aktiv) til at fungere som en sekundær tjeneste i overensstemmelse med Nr. 5.29 og 5.30.
   
5.282
I båndene 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (kun i Region 2 og 3) og 5650-5670 MHz, må amatør-radiosatellittjenesten operere, forudsat det ikke skaber skadelige forstyrrelser af andre tjenester, der opererer ifølge Frekvensallokeringstabellen (se Nr. 5.43). Administrationer, der tillader denne anvendelse, skal sikre, at enhver skadelig forstyrrelse forårsaget af udstrålinger fra amatør-radiosatellittjenesten øjeblikkeligt standses i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 25.11. Anvendelsen af båndene 1260-1270 MHz og 5650-5670 MHz i amatør-radiosatellittjenesten begrænses til Jord-til-rum retningen.
   
5.286
Båndet 449,75-450,25 MHz må anvendes til rum-operationstjenesten (Jord-til-rum) og rumforskningstjenesten (Jord-til-rum), forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.
   
5.287
I den maritime mobile tjeneste må frekvenserne 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz og 467,575 MHz anvendes af ombordværende kommunikationsstationer. Hvor det er nødvendigt, må udstyr udviklet til 12,5 kHz kanalafstand, der ligeledes herudover anvender frekvenserne 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz og 467,5625 MHz introduceres til kommunikation om bord. Anvendelsen af disse frekvenser i territorialfarvande må af pågældende administration underlægges national regulering. Karakteristika af det anvendte udstyr skal være i overensstemmelse med de, der er anført i Anbefaling ITU-R M. 1174-2.
   
5.289
Applikationer i jordobservations-satellittjenesten, andre end den meteorologiske satellittjeneste, må også anvendes i båndene 460-470 MHz og 1690-1710 MHz for rum-til-Jord transmissioner, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser til stationer der opererer i overensstemmelse med frekvensallokeringstabellen.
   
5.291A
Yderligere allokering: I Tyskland, Østrig, Danmark, Estland, Finland, Liechtenstein, Norge, Nederlandene, Tjekkiet og Schweiz er båndet 470-494 MHz også allokeret til radiostedbestemmelsestjenesten på sekundær basis. Denne anvendelse er begrænset til brugen af vindprofil radar i overensstemmelse med Resolution 217 (WRC-97).
   
5.296
Yderligere allokering: I Albanien, Tyskland, Saudi-Arabien, Østrig, Bahrain, Belgien, Benin, Bosnien-Herzegovina, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Elfenbenskysten, Kroatien, Danmark, Djibouti, Egypten, Forende Arabiske Emirater, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Gabon, Ghana, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, Kuwait, Letland, Makedonien, Libyen, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Marokko, Moldavien, Monaco, Niger, Norge, Oman, Nederlandene, Polen, Portugal, Qatar, Syrien, Slovakiet, Tjekkiet, Storbritannien, Sudan, Sverige, Schweiz, Swaziland, Tchad, Togo, Tunesien og Tyrkiet er båndet 470-790 MHz , og i Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, Syd-Afrika, Tanzania, Zambia og Zimbabwe båndet 470-698 MHz, allokeret til landmobile tjenester på sekundær basis, og tiltænkt tjenester som er underordnet broadcast. Stationer i den landmobile tjeneste i lande anført i denne fodnote må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eksisterende eller planlagte stationer, som opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen, i andre lande end de, der er anført i denne fodnote.
   
5.306
Yderligere allokering: I Region 1, med undtagelse af African Broadcast Area (se Nr. 5.10 til 5.13), og i Region 3, er båndet 608-614 MHz, også allokeret til radioastronomitjenesten på sekundær basis.
   
5.312A
I Region 1 er den mobile tjenestes, undtagen aeronautisk mobil, anvendelse af frekvensbåndet 694-790 MHz underlagt Resolution 232 (WRC-12).
   
5.316
Yderligere allokering: I Tyskland, Saudi Arabien, Bosnien-Herzegovina, Burkina Faso, Cameroun, Elfenbenskysten, Kroatien, Danmark, Egypten, Finland, Grækenland, Israel, Jordan, Kenya, Makedonien, Libyen, Liechtenstein, Mali, Monaco, Montenegro, Norge, Nederlandene, Portugal, Serbien, Storbritannien, Syrien, Sverige og Schweiz, er båndet 790-830 MHz, og i disse lande samt Spanien, Frankrig, Gabon og Malta, båndet 830-862 MHz, også allokeret til den mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjeneste på primær basis. Dog må stationer i den mobile tjeneste i de i forbindelse med hver allokering i denne fodnote nævnte lande ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i tjenester, som opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen i andre lande, end de der nævnes i forbindelse med båndet. Denne allokering er gyldig indtil 16. juni 2015.
   
5.316B
I Region 1 træder den primære allokering til den mobile tjeneste, undtagen den mobile aeronautiske tjeneste, i kraft den 17. juni 2015 og er betinget af aftale opnået under Nr. 9.21 i relation til den aeronautiske radionavigationstjeneste i de lande, der er nævnt i Nr. 5.312. For de lande, der er en del af GE06 aftalen, er anvendelsen af den mobile tjeneste også betinget af succesfuld anvendelse af de procedurer, der er en del af denne aftale. Resolution 224 (Rev. WRC-12) og Resolution 749 (WRC-12) gælder.
   
5.317A
Administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000), må anvende de dele af båndet 698-960 MHz i Region 2 og båndet 790-960 MHz i Region 1 og 3, som er allokeret til den mobile tjeneste på primær basis, se Resolution 224 (Rev. WRC-12) og Resolution 749 (WRC-12). Denne udpegning udelukker ikke anvendelse af disse bånd til andre i båndene allokerede tjenester, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet.
   
5.327A
Anvendelse af systemer i den aeronautisk mobile tjeneste (R), som opererer i båndet 960-1164 MHz, er begrænset til systemer, som opererer i overensstemmelse med internationale anerkendte luftfartsstandarder. Anvendelsen skal være i overensstemmelse med Resolution 417 (WRC-12).
   
5.328
Båndet 960-1215 MHz er reserveret på verdensplan til den aeronautiske radionavigationstjeneste til anvendelsen og udviklingen af luftbårne elektroniske hjælpemidler til flynavigation og enhver direkte associeret jordbaseret facilitet.
   
5.328A
Stationer i radionavigations-satellittjenesten i båndet 1164-1215 MHz skal operere i overensstemmelse med bestemmelserne i Resolution 609 (Rev. WRC-07) og skal ikke kræve beskyttelse fra stationer i den aeronautiske radionavigationstjeneste i båndet 960-1215 MHz. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Bestemmelserne i Nr. 21.18 skal anvendes.
   
5.328B
Systemer og net i radionavigations-satellittjenesten, der anvender frekvensbåndene 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz og 5010-5030 MHz for hvilke komplet koordinations og notifikationsinformation, som behørigt, er modtaget af Radiocommunication Bureau efter 1. januar 2005 er genstand for anvendelse af procedurerne i Nr. 9.12, 9.12A og 9.13. Resolution 610 (WRC-03) finder også anvendelse. I forbindelse med systemer og net i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum) gælder Resolution 610 (WRC-03) dog kun for den sendende rumstation. I overensstemmelse med Nr. 5.329A gælder 9.7, 9.12, 9.12A og 9.13 systemer og net i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum), der anvender frekvensbåndene 1215-1300 MHz og 1559-1610 MHz, kun i forbindelse med andre systemer og net i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum).
   
5.329
Anvendelsen af radionavigationssatellittjenesten i båndet 1215-1300 MHz forudsætter som betingelse, at ingen skadelige forstyrrelser skabes af, eller at beskyttelse ikke krævess fra radionavigationstjenesten, som er tilladt i medfør af Nr. 5.331. Ydermere forudsætter anvendelsen af radionavigations-satellittjenesten i båndet 1215-1300 MHz, at ingen skadelige forstyrrelser forårsages til radiostedbestemmelsestjenesten. Nr. 5.43 finder anvendelse i forhold til radiostedbestemmelsestjenesten. Resolution 608 (WRC-03) finder anvendelse.
   
5.329A
Anvendelse af systemer i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum), som opererer i båndene 1215-1300 MHz og 1559-1610 MHz, er ikke tiltænkt forsyning af sikkerhedsapplikationer, og må ikke pålægge yderligere indskrænkninger for systemer i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-Jord) eller andre tjenester, som opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen.
   
5.331
Yderligere allokering: I Algeriet, Tyskland, Saudiarabien, Australien, Østrig, Bahrain, Hviderusland, Belgien, Benin, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Kina, Korea, Kroatien, Danmark, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Estland, Rusland, Finland, Frankrig, Ghana, Grækenland, Guinea, Ækvatorial Guinea, Ungarn, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Irland, Israel, Jordan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letland, Makedonien, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madagascar, Montenegro, Mali, Mauretanien, Nigeria, Norge, Oman, Nederlandene, Polen, Portugal, Qatar, Serbien, Syrien, Nordkorea, Slovakiet, Storbritannien, Slovenien, Somalia, Sudan, Syd-sudan, Sri Lanka, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Thailand, Togo, Tyrkiet, Venezuela og Vietnam er båndet 1215-1300 MHz også allokeret til radionavigationstjenesten på primær basis. I Canada og USA er båndet 1240-1300 MHz også allokeret til radionavigationstjenesten og anvendelsen af radionavigationstjenesten skal være begrænset til den aeronautiske radionavigationstjeneste.
   
5.332
I båndet 1215-1260 MHz må aktive rumbårne sensorer i jordobservations-satellit- og rumforskningstjenesterne ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, kræve beskyttelse fra eller på andre måde hæmme anvendelsen eller udviklingen af radiostedbestemmelsestjenesten, radionavigationssatellittjenesten eller andre tjenester allokeret på primær basis.
   
5.335A
I båndet 1260-1300 MHz må aktive rumbårne sensorer i jordobservations-satellit- og rumforskningstjenesterne ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, kræve beskyttelse fra eller på andre måder hæmme anvendelsen eller udviklingen af radiostedbestemmelsestjenesten, eller andre tjenester allokeret i fodnoterne på primær basis.
   
5.337
Anvendelsen af båndene 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz og 9000-9200 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til jordbaseret radar og hertil knyttede luftbårne transpondere, som kun transmitterer på frekvenser i disse bånd, og kun når de påvirkes af radar, der opererer i det samme bånd.
   
5.337A
Anvendelsen af båndet 1300-1350 MHz af jordbaserede stationer i radionavigationssatellittjenesten og andre stationer i radiostedbestemmelsestjenesten må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til, hæmme anvendelsen eller udviklingen af den aeronautiske radionavigationstjeneste.
   
5.338A
I båndene 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31 GHz, 31-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz og 92-94 GHz gælder Resolution 750 (Rev. WRC-12).
   
5.339
Båndene 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz og 1520-1535 GHz er også allokeret til rumforsknings- (passiv) og jordobservations-satellittjenesten (passiv) på sekundær basis.
   
5.340
Alle udstrålinger er forbudt i de følgende bånd:
   
 
1400-1427 MHz,
 
2690-2700 MHz
undtagen de, der er normeret i Nr. 5.422,
 
10,68-10,7 GHz
undtagen de, der er normeret i Nr. 5.483,
 
15,35-15,4 GHz
undtagen de, der er normeret i Nr. 5.511,
 
23,6-24 GHz,
 
31,3-31,5 GHz,
 
31,5-31,8 GHz
i Region 2,
 
48,94-49,04 GHz
fra luftbårne stationer,
 
50,2-50,4 GHz
 
 
52,6-54,25 GHz,
 
86-92 GHz,
 
100-102 GHz,
 
109,5-111,8 GHz,
 
114,25-116 GHz,
 
148,5-151,5 GHz,
 
164-167 GHz,
 
182-185 GHz,
 
190-191,8 GHz,
 
200-209 GHz,
 
226-231,5 GHz og
 
250-252 GHz.
   
5.341
I båndene 1400-1727 MHz, 101-120 GHz og 197-220 GHz foretages der passiv forskning i visse lande i forbindelse med et program beregnet til søgning efter bevidste udstrålinger af ekstra-terrestrisk oprindelse.
   
5.351
Båndene 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz og 1646,5-1660,5 MHz må ikke anvendes til fødeforbindelser til nogen tjeneste. I ekstraordinære tilfælde må administrationer dog tillade, at en jordbaseret station på et specificeret fast punkt i en hvilken som helst mobil satellittjeneste må kommunikere via rumstationer under anvendelse af disse bånd.
   
5.351A
Vedrørende anvendelsen af båndene 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz, 1626,5-1645,5MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz og 2670-2690 MHz i den mobile satellittjeneste, se Resolution 212 (Rev. WRC-07) og 225 (Rev. WRC-07).
   
5.353A
Ved anvendelse af procedurerne i Sektion II i Artikel 9 i den mobile satellittjeneste i båndene 1530-1544 MHz og 1626,5-1645,5 MHz skal det gives prioritet at imødekomme nødsystemets (GMDSS) behov for spektrum. Maritime mobile satellit nød-, il- og sikkerhedsopkald har prioriteret adgang til og umiddelbar gyldighed over alle andre mobile satellitkommunikationer der opererer i et net. Mobile satellittjenester må ikke forårsage uacceptable forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra nød-, il- eller sikkerhedsopkald i GMDSS. Der skal tages højde for prioriteten af sikkerhedsrelateret kommunikation i andre mobile satellittjenester. (Bestemmelserne i Resolution 222 (WRC-2000) finder anvendelse).
   
5.354
Anvendelse af båndene 1525-1559 MHz og 1626,5-1660,5 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering i medfør af Nr. 9.11A.
   
5.357
Transmissioner i båndet 1545-1555 MHz fra terrestriske aeronautiske stationer direkte til flystationer, eller imellem flystationer, i den aeronautiske mobile (R) tjeneste, er også tilladte når sådanne transmissioner anvendes til at udvide eller supplere satellit-til-fly forbindelser.
   
5.357A
Ved anvendelse af procedurerne i Sektion II i Artikel 9 i den mobile satellittjeneste i båndene 1545-1555 MHz og 1646,5-1656,5 MHz skal det gives prioritet at imødekomme den aeronautiske mobile satellittjenestes (R), som udbyder transmission af meddelelser med prioritet 1 til 6 i Artikel 44, behov for spektrum. Kommunikationer i den aeronautiske mobile satellittjeneste (R) med prioritet 1 til 6 i Artikel 44, skal have prioriteret adgang til og umiddelbar gyldighed, om nødvendigt ved at lægge beslag på båndet, over alle andre mobile satellitkommunikationssystemer, der opererer i et net. Mobile satellitsystemer må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra kommunikationer i den aeronautiske mobile satellittjeneste (R) med prioritet 1 til 6 i Artikel 44. Der skal tages højde for prioriteten af sikkerhedsrelateret kommunikation i andre mobile satellittjenester. (Bestemmelserne i Resolution 222 (WRC-12) finder anvendelse).
   
5.364
Anvendelsen af båndet 1610-1626,5 MHz i den mobile satellittjeneste (Jord-til-rum) og i radiostedbestemmelsessatellittjenesten (Jord-til-rum) er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. En mobil jordbaseret station, der opererer i en af tjenesterne i dette bånd, må ikke skabe en spids e.i.r.p. tæthed over -15 dB(W/4 kHz) i den del af båndet, der anvendes af systemer, der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.366 (for hvilken Nr. 4.10 finder anvendelse), med mindre andet er aftalt mellem relevante administrationer. I den del af båndet, hvor disse systemer ikke opererer, må den gennemsnitlige e.i.r.p. tæthed fra en mobil jordbaseret station ikke overstige -3 dB(W/4 kHz). Stationer i den mobile satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra stationer i den aeronautiske radionavigationstjeneste, stationer der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.336 og stationer i de faste tjenester, der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.359. Administrationer, der er ansvarlige for koordineringen af mobile satellitnet, skal foretage alle skridt mulige for at sikre beskyttelsen af stationer, der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.366.
   
5.365
Anvendelsen af båndet 1613,8-1626,5 MHz i den mobile satellittjeneste (rum-til-Jord) er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.
   
5.366
Båndet 1610-1626,5 MHz er på verdensplan reserveret til anvendelse og udvikling af luftbårne elektroniske hjælpemidler til luftrumsnavigation og enhver direkte associeret jordbaseret eller satellitbåren facilitet. Denne satellitanvendelse forudsætter aftale opnået efter Nr. 9.21.
   
5.367
Yderligere allokering: Båndet 1610-1626,5 MHz er ligeledes allokeret til den aeronautiske mobile satellittjeneste (R) på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.
   
5.371
Yderligere allokering: I Region 1 er båndet 1610-1626,5 MHz (Jord-til-rum) ligeledes allokeret til radiostedbestemmelsessatellittjenesten på sekundær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.
   
5.372
Skadelige forstyrrelser må ikke forårsages for stationer i radioastronomitjenesten ved anvendelse af båndet 1610,5-1613,8 MHz af stationer i radiostedbestemmelsessatellit- og mobile satellittjenester (Nr. 29.13 finder anvendelse).
   
5.374
Mobile jordbaserede stationer i den mobile satellittjeneste, der opererer i båndene 1631,5-1634,5 MHz og 1656,5-1660 MHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i de faste tjenester, der opererer i landene nævnt i Nr. 5.359.
   
5.376A
Mobile jordbaserede stationer, der opererer i båndet 1660-1660,5 MHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i radioastronomitjenesten.
   
5.379A
Administrationer opfordres til at give al beskyttelse mulig i båndet 1660,5-1668,4 MHz til fremtidig forskning i radioastronomi, først og fremmest ved at eliminere luft-til-Jord transmissioner i den meteorologiske hjælpetjeneste i båndet 1664,4-1668,4 MHz, så snart det er muligt.
   
5.379B
Anvendelse af frekvensbåndet 1668-1675 MHz til den mobile satellittjeneste er genstand for koordination under Nr. 9.11A. I båndet 1668-1668,4 MHz gælder Resolution 904 (WRC-07).
   
5.379C
For at beskytte radioastronomitjenesten i frekvensbåndet 1668-1670 MHz, må den samlede effekttæthed (pfd) fra mobile jordstationer i et net i mobilsatellittjenesten i det pågældende frekvensbånd ikke overstige -181 dB(W/m2) i 10 MHz og -194 dB(W/m2) i et 20 kHz bånd ved en hvilken som helst radioastronomi station optaget i the Master International Frequency Register, i mere end 2% af tiden målt i tidsperioder af 2000 sekunder.
   
5.379D
For delt anvendelse af frekvensbåndet 1668,4-1675 MHz mellem den mobile satellittjeneste og den faste, mobile og rumforsknings-(passiv)tjenesten, finder Resolution 744 (Rev. WRC-07) anvendelse.
   
5.380A
I frekvensbåndet 1670-1675 MHz må stationer i den mobile satellittjeneste ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, eller begrænse udviklingen af eksisterende jordstationer i den meteorologiske satellit tjeneste notificeret før 1. januar 2004. Nye jordstationer i den meteorologiske tjeneste skal også beskyttes mod forstyrrelser fra den mobile satellittjeneste.
   
5.384A
Båndene, eller dele af båndene, 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz og 2500-2690 MHz er på verdensplan tænkt anvendt af administrationer der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) i overensstemmelse med Resolution 223 (WRC-2000). Denne udpegning udelukker ikke anvendelsen af disse bånd til de tjenester, til hvilke de er allokeret, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet.
   
5.385
Yderligere allokering: Båndet 1718,8-1722,2 MHz er også allokeret til radioastronomitjenesten på sekundær basis til spektrallinje observationer.
   
5.388
Båndene 1885-2025 MHz og 2110-2200 MHz er på verdensplan tænkt anvendt af administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Denne anvendelse udelukker ikke anvendelsen af disse bånd til de tjenester, til hvilke de er allokeret. Båndene bør gøres tilgængelige for IMT-2000 i overensstemmelse med Resolution 212 (Rev. WRC-97). (Se også Resolution 223 (WRC-2000)).
   
5.388A
I Region 1 og 3 må båndene 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz og 2110-2170 MHz og i Region 2 må båndene 1885-1980 og 2110-2160 MHz anvendes af HAPS (High Altitude Platform Stations) som basisstationer til forsyning af International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) i overensstemmelse med Resolution 221 (rev. WRC-2003). Brugen af IMT-2000 applikationer, der benytter HAPS (High Altitude Platform Stations) som basisstationer, udelukker ikke anvendelsen af disse bånd af stationer i de tjenester, til hvilke de er allokeret, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet.
   
5.389A
Anvendelsen af båndene 1980-2010 MHz og 2170-2200 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A og bestemmelserne i Resolution 716 (Rev. WRC-2000).
   
5.391
Ved frekvenstildelinger i den mobile tjeneste i frekvensbåndene 2025-2110 MHz og 2200-2290 MHz skal administrationerne ikke indføre high-density mobile systemer, jf. anbefaling ITU-R SA. 1154, og skal tage nævnte anbefaling i betragtning ved indførelse af enhver anden type mobile systemer.
   
5.423
I båndet 2700-2900 MHz må jordbaserede radarstationer, der anvendes til meteorologiske formål, tillades anvendt på lige vilkår med stationer i den aeronautiske radionavigationstjeneste.
   
5.424A
I frekvensbåndet 2900-3100 MHz må stationer i radiostedbestemmelsestjenesten ikke forårsage skadelige forstyrrelser eller kræve beskyttelse fra radarsystemer i radionavigationstjenesten.
   
5.425
I båndet 2900-3100 MHz er anvendelsen af et skibsbårent interrogator-transpondersystem (SIT) begrænset til delbåndet 2930-2950 MHz.
   
5.427
I båndene 2900-3100 MHz og 9300-9500 MHz må svar fra radar transpondere ikke kunne forveksles med svar fra radarfyr (racons) og må ikke forstyrre skibs- eller aeronautiske radar i radionavigationstjenesten, dog under observation af Nr. 4.9.
   
5.430A
Alternativ tjenestekategori: I Albanien, Algeriet, Tyskland, Andorra, Saudi-Arabien, Østrig, Azerbaijan, Bahrain, Belgien, Benin, Bosnien og Herzegovina, Botswana, Bulgarien, Burkina Faso, Cameroun, Congo (Rep.), Congo (Dem. Rep.), Cypern, Vatikanet, Elfenbenskysten, Kroatien, Danmark, Egypten, Spanien, Estland, Finland, Frankrig og de franske oversøiske områder i Region 1, Gabon, Georgien, Grækenland, Guinea, Ungarn, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, Kuwait, Lesotho, Letland, Makedonien, Liechtenstein, Litauen, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Moldova, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Mozambique, Namibia, Niger, Norge, Oman, Nederlandene, Polen, Portugal, Qatar, Syrien, Slovakiet, Tjekkiet, Rumænien, Storbritannien, San Marino, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slovenien, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Swaziland, Togo, Chad, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Zambia og Zimbabwe er båndet 3400-3600 MHz allokeret til den mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjeneste på primær basis, under forudsætning af aftale opnået under 9.21 med andre administrationer, og identificeret til IMT. Denne udpegning udelukker ikke anvendelse af dette bånd til andre tjenester, som båndet er allokeret til, og medfører ikke prioritet i Radioreglementet. Under koordinering gælder bestemmelserne i Nr. 9.17 og Nr. 9.18 også. Inden en administration ibrugtager en (basis eller mobil) station i den mobile tjeneste i dette bånd, skal det sikres, at effekttætheden (pfd) 3 m over jorden ikke overstiger -154,5 dBW/(m2 · 4 kHz) i mere end 20% af tiden på grænsen til et andet lands territorium. Denne grænse kan overskrides, hvis den pågældende administration accepterer dette. For at sikre, at pfd grænsen på grænsen til et andet lands territorium overholdes, skal beregningerne verificeres i et samarbejde mellem begge administrationer, eventuelt med hjælp fra Bureauet. Hvis der ikke kan opnås enighed, vil Bureauet foretage beregningerne. Stationer i den mobile tjeneste i båndet 3400-3600 MHz kan ikke kræve mere beskyttelse end det, der er indeholdt i tabel 21-4 i Radioreglementet (2004 udgaven). Denne allokering træder i kraft fra den 17. november 2010.
   
5.438
Anvendelsen af båndet 4200-4400 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er reserveret på eksklusiv basis til radio-højdemålere installerede på fly og til associerede transpondere på Jorden. Dog må der tillades passiv måling i jordobservations-satellit- og rumforskningstjenesterne på sekundær basis (der gives ingen beskyttelse fra radio-højdemålere).
   
5.440
Standardfrekvens og tidssignal-satellittjenesten må autoriseres til at anvende frekvensen 4202 MHz til rum-til-Jord transmissioner og frekvensen 6427 MHz til Jord-til-rum transmissioner. Sådanne transmissioner skal begrænses til at være indenfor grænserne af ±2 MHz af disse frekvenser, forudsat der opnås aftale efter Nr. 9.21.
   
5.441
Anvendelsen af båndene 4500-4800 MHz (rum-til-Jord), 6725-7025 MHz (Jord-til-rum) i den faste satellittjeneste skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Appendiks 30B. Anvendelsen af båndene 10,7-10,95 GHz (rum-til-Jord), 11,2-11,45 GHz (rum-til-Jord) og 12,75-13,25 GHz (Jord-til-rum) af geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Appendiks 30B. Anvendelsen af båndene 10,7-10,95 GHz (rum-til-Jord), 11,2-11,45 GHz (rum-til-Jord) og 12,75-13,25 GHz (Jord-til-rum) af et ikke-geostationært satellitsystem i den faste satellittjeneste forudsætter anvendelse af bestemmelserne i Nr. 9.12 for koordinering med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitter i den faste satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra geostationære satellitnet i den faste satellittjeneste, der opererer i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation, for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitter i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal anvendes på en sådan måde, at enhver uacceptabel forstyrrelse, der måtte forekomme under deres anvendelse, hurtigst muligt bliver elimineret.
   
5.442
I båndene 4825-4835 MHz og 4950-4990 MHz er allokeringen til den mobile tjeneste, begrænset til den mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjeneste. I Region 2 (undtagen Brasilien, Cuba, Guatemala, Paraguay, Uruguay og Venezuela) og i Australien, er båndet 4825-4835 MHz også allokeret til den mobile aeronautiske tjeneste, begrænset til telemetri for fly test. Denne anvendelse skal ske i overensstemmelse med Resolution 416 (WRC-07) og må ikke skabe forstyrrelser af den faste tjeneste.
   
5.443AA
I frekvensbåndene 5000-5030 MHz og 5091-5150 MHz, er den aeronautisk mobile satellittjenestes (R) anvendelse betinget af opnået aftale efter Nr. 9.21. Den aeronautisk mobile satellittjenestes anvendelse er begrænset til internationalt standardiserede systemer.
   
5.443B
For ikke at forårsage skadelig interferens til mikrobølge landingssystemer, der opererer over 5030 MHz, må den samlede effekttæthed skabt ved jordens overflade i båndet 5030-5150 MHz af enhver rumstation inden for alle radionavigationssatellittjenester (rum-til-Jord), der opererer i båndet 5010-5030 MHz, ikke overstige -124,5 dB(W/m2) i et 150 kHz bånd. For ikke at forårsage forstyrrelser af radioastronomitjenesten i båndet 4990-5000 MHz, skal radionavigationssatellitsystemer, der anvender frekvensbåndet 5010-5030 MHz, overholde grænseværdierne i båndet 4990-5000 MHz, som fremgår af Resolution 741 (Rev. WRC-12).
   
5.443C
Den aeronautisk mobile (R) tjenestes anvendelse af frekvensbåndet 5030-5091 MHz er begrænset til internationalt standardiserede aeronautiske systemer. Til beskyttelse af RNSS downlink i nabobåndet 5010-5030 MHz skal den uønskede udstråling fra den aeronautisk mobile (R) tjeneste i frekvensbåndet 5030-5091 MHz begrænses. Indtil der er fastsat værdier i en relevant ITU-R anbefaling, bør en maksimal e.i.r.p. tæthed på -75 dBW/MHz anvendes for en enkelt AM(R)S station i frekvensbåndet 5010-5030 MHz.
   
5.443D
I frekvensbåndet 5030-5091 MHz, er den aeronautisk mobile satellittjenestes (R) anvendelse betinget af opnået aftale efter Nr. 9.21. Den aeronautisk mobile satellittjenestes (R) anvendelse er begrænset til internationalt standardiserede systemer.
   
5.444
Båndet 5030-5150 MHz skal anvendes til driften af det internationale standard system (microwave landing system) for præcis indflyvning og landing. I båndet 5030-5091 MHz har dette system forrang over for andre anvendelser af dette bånd. For anvendelse af båndet 5091-5150 MHz gælder Nr. 5.444A og Resolution 114 (Rev. WRC-12).
   
5.444A
Yderligere allokering: Båndet 5091-5150 MHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) på primær basis. Denne allokering er begrænset til fødeforbindelser i ikke-geostationære mobile satellitsystemer og er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.
   
 
I båndet 5091-5150 MHz gælder der følgende betingelser:
 
-
Forud for 1. januar 2018 skal anvendelsen af båndet 5091-5150 MHz til fødeforbindelser i ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste ske i overensstemmelse med Resolution 114 (Rev. WRC-03).
 
-
Efter 1. januar 2016 må der ikke foretages nye tildelinger til stationer, der forsyner fødeforbindelser til ikke-geostationære mobile satellitsystemer.
 
-
Efter 1. januar 2018 bliver den faste-satellittjeneste sekundær i forhold til den aeronautiske radionavigationstjeneste.
   
5.444B
Anvendelsen af båndet 5091-5150 MHz til den aeronautiske mobile tjeneste er begrænset til:
 
-
Systemer i den aeronautiske mobile (R) tjeneste, som er i overensstemmelse med internationale aeronautiske standarder, begrænset til overflade applikationer i lufthavne. Denne anvendelse skal ske i overensstemmelse med Resolution 748 (Rev. WRC-12).
 
-
Aeronautiske telemetri udsendelser fra luftfartøjer (se Nr. 1.83) i overensstemmelse med Resolution 418 (Rev. WRC-12).
   
5.446A
Anvendelsen af frekvensbåndene 5150-5350 MHz og 5470-5725 MHz af stationer i den mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjeneste skal ske i overensstemmelse med Resolution 229 (Rev. WRC-12).
   
5.446B
I frekvensbåndet 5150-5250 MHz kan stationer i den mobile tjeneste ikke kræve beskyttelse fra jordstationer i den faste satellit tjeneste. Nr. 5.43A gælder ikke den mobile tjeneste i forhold til FSS jordstationer.
   
5.446C
Yderligere allokering: I Region 1 (Undtagen Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Kuwait, Libanon, Marokko, Oman, Qatar, Syrien, Sudan, Syd-sudan og Tunesien) og i Brasilien, er båndet 5150-5250 MHz også allokeret til den aeronautiske mobile tjeneste på primær basis, begrænset til aeronautisk telemetri udsendelser fra luftfartøjer (se Nr. 1.83) i overensstemmelse med Resolution 418 (Rev. WRC-12). Disse stationer kan ikke kræve beskyttelse fra andre stationer der opererer i overensstemmelse med Artikel 5. Nr. 5.43A gælder ikke.
   
5.447A
Allokeringen til den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til fødeforbindelser fra ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste og er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.
   
5.447B
Yderligere allokering: Båndet 5150-5216 MHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis. Denne allokering er begrænset til feeder forbindelser fra ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste og er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A. Effekttætheden ved jordens overflade skabt af rumstationer i den faste satellittjeneste, der virker i retningen rum-til-Jord i båndet 5150-5216 MHz, må under ingen omstændigheder overstige -164 dB(W/m²) i noget 4 kHz bånd for alle modtagelsesvinkler.
   
5.447C
Administrationer, der er ansvarlige for faste satellittjenestenet i båndet 5150-5250 MHz, der drives i overensstemmelse med Nr. 5.447A og 5.447B, skal på lige vilkår og i overensstemmelse med Nr. 9.11A koordinere med administrationer, der er ansvarlige for ikke-geostationære satellitnet, der drives i overensstemmelse med Nr. 5.446, og som er bragt i drift forud for 17. november 1995. Satellitnet, der drives i overensstemmelse med Nr. 5.446, og som er bragt i drift efter 17. november 1995, kan ikke kræve beskyttelse fra og må ikke forårsage forstyrrelse af stationer i den faste satellittjeneste, som drives i overensstemmelse med Nr. 5.447A og 5.447B.
   
5.447D
Allokeringen af båndet 5250-5255 MHz til rumforskningstjenesten på primær basis er begrænset til aktive rumbårne sensorer. Andre anvendelser af båndet af rumforskningstjenesten sker på sekundær basis.
   
5.447F
I frekvensbåndet 5250-5350 MHz kan stationer i den mobile tjeneste ikke kræve beskyttelse fra radiostedbestemmelsestjenesten, jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv). Disse tjenester må ikke pålægge den mobile tjeneste strengere beskyttelseskriterier, baseret på systemkarakteristika og interferenskarakteristika, end de som fremgår af Anbefaling ITU-R M. 1638 og Anbefaling ITU-R SA. 1632.
   
5.448A
Anvendelsen af frekvensbåndet 5250-5350 MHz i jordobservations-satellit- (aktive) og rumforskningstjenesterne (aktive) kan ikke kræve beskyttelse fra radiostedbestemmelsestjenesten. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse.
   
5.448B
Jordobservations-satellittjenesten (aktiv), der drives i båndet 5350-5570 MHz og rumforskningstjenesten (aktiv) der drives i båndet 5460-5570 MHz, må ikke forårsage skadelig forstyrrelse af den aeronautiske radionavigationstjeneste i båndet 5460-5470 MHz og den maritime radionavigationstjeneste i båndet 5470-5570 MHz.
   
5.448C
Rumforskningstjenesten (aktiv), der opererer i frekvensbåndet 5350-5460 MHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra andre tjenester, som det pågældende frekvensbånd er allokeret til.
   
5.448D
I frekvensbåndet 5350-5470 MHz må stationer i radiostedbestemmelsestjenesten ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra radarsystemer i den aeronautiske radionavigationstjeneste, der opererer i henhold til Nr. 5.449.
   
5.449
Anvendelsen af båndet 5350-5470 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til luftbårne radar og associerede luftbårne fyr.
   
5.450A
I frekvensbåndet 5470-5725 MHz må stationer i den mobile tjeneste ikke kræve beskyttelse fra radiostedbestemmelsestjenesten. Radiostedbestemmelsestjenesten må ikke pålægge den mobile tjeneste strengere beskyttelseskriterier, baseret på systemkarakteristika eller interferenskarakteristika, end de der fremgår af Anbefaling ITU-R M. 1638.
   
5.450B
I frekvensbåndet 5470-5650 MHz må stationer i radiostedbestemmelsestjenesten, bortset fra jordbaserede radarer til anvendelse for meteorologiske formål i frekvensbåndet 5600-5650 MHz, ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, eller kræve beskyttelse fra radarsystemer i den maritime radionavigationstjeneste.
   
5.452
Mellem 5600 MHz og 5650 MHz må jordbaserede radarer, der anvendes til meteorologiske formål, drives på lige vilkår med stationer i den maritime radionavigationstjeneste.
   
5.457A
I frekvensbåndene 5925-6425 MHz og 14-14,5 GHz må jordstationer om bord på skibsfartøjer kommunikere med rumstationer i den faste satellittjeneste. Dette skal ske i overensstemmelse med Resolution 902 (WRC-03).
   
5.458
I båndet 6425-7075 MHz, foretages der passive mikrobølgesensor målinger over havene. I båndet 7075-7250 MHz, foretages der passive mikrobølgesensor målinger. Administrationer skal være opmærksomme på jordobservations-satellit- (passive) og rumforskningstjenesternes (passive) behov ved deres fremtidige planlægning vedrørende båndene 6425-7025 MHz og 7075-7250 MHz.
   
5.458A
Ved tildelinger i båndet 6700-7075 MHz til rumstationer i den faste satellittjeneste, opfordres administrationer til at tage alle skridt mulige for at beskytte spektrallinje observationer i radioastronomitjenesten i båndet 6650-6675,2 MHz fra skadelige forstyrrelser fra uønsket udstråling.
   
5.458B
Rum-til-Jord allokeringen til den faste satellittjeneste i båndet 6700-7075 MHz er begrænset til feeder forbindelser for ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste og er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Anvendelsen af båndet 6700-7075 MHz (rum-til-Jord) af feeder forbindelser for ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste er ikke underlagt Nr. 22.2.
   
5.458C
Administrationer, der i båndet 7025-7075 MHz (Jord-til-rum) anmelder geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste efter 17. november 1995, skal på baggrund af relevante ITU-R anbefalinger konsultere med de administrationer, der har notificeret og bragt ikke-geostationære satellitsystemer i drift i dette frekvensbånd forud for 18. november 1995 efter opfordring fra de sidstnævnte administrationer. Denne konsultation sker med henblik på at gøre delt drift af både geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste og ikke-geostationære satellitsystemer i dette bånd mulig.
   
5.460
Anvendelsen af båndet 7145-7190 MHz i rumforskningstjenesten (Jord-til-rum) er begrænset til det ydre rum. Ingen udsendelser til det ydre rum må være berørt i båndet 7190-7235 MHz. Geostationære satellitter i rumforskningstjenesten i båndet 7190-7235 MHz skal ikke kræve beskyttelse fra eksisterende og fremtidige stationer i den faste og mobile tjeneste. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse.
   
5.461
Yderligere allokering: Båndene 7250-7375 MHz (rum-til-Jord) og 7900-8025 MHz (Jord-til-rum) er også allokeret til den mobile satellittjeneste på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.
   
5.461A
Anvendelsen af båndet 7450-7550 MHz i den meteorologiske satellittjeneste (rum-til-Jord) er begrænset til geostationære satellitsystemer. Ikke-geostationære meteorologiske satellitsystemer i dette bånd, som er notificeret forud for 30. november 1997, må fortsat drives på primær basis indtil udgangen af deres levetid.
   
5.461B
Anvendelsen af båndet 7750-7900 MHz i den meteorologiske satellittjeneste (rum-til-Jord) er begrænset til ikke-geostationære satellitsystemer.
   
5.462A
I Region 1 og 3 (undtagen for Japan) i båndet 8025-8400 MHz må jordobservations-satellittjenesten, der benytter geostationære satellitter, ikke skabe en effekttæthed, der overstiger følgende foreløbige værdier for modtagelsesvinkler (θ), uden samtykke fra den påvirkede administration:
   
 
-135 dB(W/m²) i et 1 MHz bånd
for 0° ≤ θ < 5°
 
-135 + 0,5 (θ-5) dB(W/m²) i et 1 MHz bånd
for 5° ≤ θ < 25°
 
-125 dB(W/m²) i et 1 MHz bånd
for 25° ≤ θ ≤ 90°
   
5.463
Flystationer må ikke sende i båndet 8025-8400 MHz.
   
5.465
I rumforskningstjenesten er anvendelsen af båndet 8400-8450 MHz begrænset til det ydre rum.
   
5.470
Anvendelsen af båndet 8750-8850 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til luftbårne Doppler navigationshjælpemidler på midterfrekvensen 8800 MHz.
   
5.472
I båndene 8850-9000 MHz og 9200-9225 MHz er den maritime radionavigationstjeneste begrænset til kystbaseret radar.
   
5.473A
Stationer i radiostedbestemmelsestjenesten, der opererer i båndet 9000-9200 MHz, må ikke forstyrre eller kunne kræve beskyttelse fra systemer indikeret i Nr. 5.337, som opererer i den aeronautiske radionavigationstjeneste, eller radar systemer i den maritime mobile radionavigationstjeneste, der opererer i båndet på primær basis i lande indikeret i Nr. 5.471.
   
5.474
I båndet 9200-9500 MHz må der anvendes redningstranspondere (SART) under hensyntagen til den rette ITU-R anbefaling (se også Artikel 31).
   
5.475
Anvendelsen af båndet 9300-9500 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til luftbårne vejr-radarer og jordbaserede radarer. Herudover tillades jordbaserede radarfyr i den aeronautiske radionavigationstjeneste i båndet 9300-9320 MHz med den betingelse, at der for den maritime radionavigationstjeneste ikke forårsages skadelige forstyrrelser.
   
5.475A
Anvendelsen af båndet 9300-9500 MHz til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og til rumforskningstjenesten (aktiv) er begrænset til systemer, der kræver mere end 300 MHz nødvendig båndbredde, som ikke kan indeholdes i båndet 9500-9800 MHz.
   
5.476A
I båndet 9300-9800 MHz må stationer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv) ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i radionavigations- og radiostedbestemmelsestjenesterne.
   
5.478A
Anvendelsen af båndet 9800-9900 MHz til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og til rumforskningstjenesten (aktiv) er begrænset til systemer, der kræver mere end 500 MHz nødvendig båndbredde, som ikke kan indeholdes i båndet 9300-9800 MHz.
   
5.478B
Anvendelsen af båndet 9800-9900 MHz til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og til rumforskningstjenesten (aktiv) må ikke skabe forstyrrelser eller kunne kræve beskyttelse mod forstyrrelser fra stationer, der opererer i den faste tjeneste, til hvilken båndet er allokeret på sekundær basis.
   
5.479
Båndet 9975-10025 MHz er også allokeret til den meteorologiske satellittjeneste på sekundær basis til anvendelse for vejr-radar.
   
5.482
I båndet 10,6-10,68 GHz, er stationer af faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester begrænset til en maksimum effekt leveret til antennen på -3 dBW. Disse grænser må overstiges, forudsat der opnås aftale efter Nr. 9.21. I Saudi Arabien, Algeriet, Armenien, Azerbajdjan, Bahrain, Bangladesh, Egypten, Hviderusland, De Forenede Arabiske Emirater, Georgien, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Jordan, Kasakstan, Kirgisistan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Moldavien, Nigeria, Pakistan, Filippinerne, Oman, Qatar, Singapore, Syrien, Tadjikistan, Tunesien, Uzbekistan, Vietnam og Turkmenistan, er begrænsningerne på de faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester ikke gældende.
   
5.482A
Ved deling af båndet 10,6-10,68 GHz mellem jordobservations-satellittjenesten (passiv) og den faste og mobile tjeneste, undtagen aeronautisk mobile, gælder Resolution 751 (WRC-07).
   
5.484
I Region 1 er anvendelsen af båndet 10,7-11,7 GHz i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) begrænset til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten.
   
5.484A
Anvendelsen af båndene 10,95-11,2 GHz (rum-til-Jord), 11,45-11,7 GHz (rum-til-Jord), 11,7-12,2 GHz (rum-til-Jord) i Region 2, 12,2-12,75 GHz (rum-til-Jord) i Region 3, 12,5-12,75 GHz (rum-til-Jord) i Region 1, 13,75-14,5 GHz (Jord-til-rum), 17,8-18,6 GHz (rum-til-Jord), 19,7-20,2 GHz (rum-til-Jord), 27,5-28,6 GHz (Jord-til-rum), 29,5-30 GHz (Jord-til-rum) i ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.12 vedrørende koordinering med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra geostationære satellitnet i den faste satellittjeneste, der drives i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal drives på en sådan måde, at enhver uacceptabel forstyrrelse, der måtte opstå under deres drift, hurtigt kan elimineres.
   
5.487
I båndet 11,7-12,5 GHz i Region 1 og 3, må den faste, faste satellit-, mobile, undtagen aeronautisk mobile, og broadcasttjenesten, i overensstemmelse med deres respektive allokeringer ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra broadcast-satellitstationer, der drives i overensstemmelse med bestemmelserne planerne for Region 1 og 3 i Appendiks 30.
   
5.487A
Yderligere allokering: I Region 1 er båndet 11,7-12,5 GHz, i Region 2 er båndet 12,2-12,7 GHz og i Region 3 er båndet 11,7-12,2 GHz, også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis, begrænset til ikke-GSO systemer og underlagt bestemmelserne i Nr. 9.12 vedrørende koordinering med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra geostationære satellitnet i broadcast-satellittjenesten, der drives i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal drives på en sådan måde, at enhver uacceptabel forstyrrelse, der måtte opstå under deres drift, hurtigt kan elimineres.
   
5.492
Tildelinger til stationer i broadcast-satellitjenesten i overensstemmelse med den relevante regionale Plan i Appendiks 30 må også anvendes til transmissioner i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord), forudsat sådanne transmissioner ikke forårsager flere forstyrrelser eller kræver mere beskyttelse fra forstyrrelser end broadcast-satellittjenestetransmissioner, der opererer i overensstemmelse med denne Plan. Med respekt for rumtjenester skal dette bånd primært anvendes til broadcast-satellittjenesten.
   
5.497
Anvendelsen af båndet 13,25-13,4 GHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til Doppler navigationshjælpemidler.
   
5.498A
Jordobservations-satellit- (aktive) og rumforskningstjenesterne (aktive), der opererer i båndet 13,25-13,4 GHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme anvendelsen eller udviklingen af den aeronautiske radionavigationstjeneste.
   
5.501A
Allokeringen af båndet 13,4-13,75 GHz til rumforskningstjenesten på primær basis er begrænset til aktive rumbårne sensorer. Andre anvendelser af båndet i rumforskningstjenesten foregår på sekundær basis.
   
5.501B
I båndet 13,4-13,75 GHz må jordobservations-satellit- (aktive) og rumforskningstjenesterne (aktive) ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme anvendelsen eller udviklingen af radiostedbestemmelsestjenesten.
   
5.502
I båndet 13,75-14 GHz skal en jordbaseret station i den faste satellittjeneste have en mindste antennediameter på 1,2 m, og en jordstation i et ikke-geostationært fast satellitsystem skal have en mindste diameter på 4,5 m. Herudover må e.i.r.p., midlet over et sekund, udstrålet fra en station i radiostedbestemmelses- eller radionavigationstjenesten ikke overstige 59 dBW for elevationsvinkler over 2 grader og 65 dBW for mindre vinkler. Før en administration tager en jordstation i et geostationært net i den faste satellittjeneste i drift i dette bånd med en antennestørrelse mindre end 4,5 m, skal den sikre, at effekttætheden skabt på jordens overflade af denne jordstation ikke overskrider:
   
 
-
-115 dB(W/(m2 · 10 MHz) i mere end 1% af tiden skabt 36 m over havets overflade ved lav vandstand, som officielt er anerkendt af kyststaten.
 
-
-115 dB(W/(m2 · 10 MHz) i mere end 1% af tiden skabt 3 m over jorden på grænsen til et andet lands territorium, hvor landmobile radarer anvendes eller er planlagt anvendt i dette bånd, med mindre forudgående aftale er indgået herom.
   
 
For jordstationer i den faste satellittjeneste, som har en diameter større end eller lig med 4,5 m, skal e.i.r.p. af enhver udsendelse være mindst 68 dBW og må ikke overskride 85 dBW.
   
5.503
I båndet 13,75-14 GHz skal geostationære rumstationer i rumforskningstjenesten, for hvilke information for forudgående offentliggørelse er blevet modtaget af Bureauet forud for 31. januar 1992, operere på lige vilkår med stationer i den faste satellittjeneste. Efter denne dato opererer nye geostationære rumstationer i rumforskningstjenesten på sekundær basis. Indtil de geostationære rumstationer i rumforskningstjenesten, for hvilke information for forudgående offentliggørelse er blevet modtaget af Bureauet forud for 31. januar 1992, ophører med at operere i dette bånd:
   
 
-
I båndet 13,77-13,78 GHz, må e.i.r.p. tætheden af udsendelser fra enhver jordstation i den faste satellittjeneste, der opererer med en rumstation i den geostationære satellitbane, ikke overskride:
   
   
i)
4,7D + 28 dB(W/40 kHz), hvor D er diameteren for jordstationen i den faste satellittjeneste (m), for antennediametre større end eller lig med 1,2 m og mindre end 4,5 m.
   
ii)
49,2 + 20log(D/4,5) dB(W/40 kHz), hvor D er diameteren for jordstationen i den faste satellittjeneste (m), for antennediametre større end eller lig med 4,5 m og mindre end 31,9 m.
   
iii)
66,2 dB(W/40 kHz) for enhver jordstation i den faste satellittjeneste for antennediametre større end eller lig med 31,9 m.
   
iv)
56,2 dB(W/40 kHz) for smalbånds (mindre end 40 kHz nødvendig båndbredde) jordstationer i den faste satellittjeneste fra enhver jordstation i den faste satellittjeneste med en antennediameter på 4,5 m eller mere.
   
 
-
E.i.r.p. tætheden fra enhver udsendelse fra nogen station i den faste satellittjeneste, der opererer sammen med en rumstation i geostationært satellitkredsløb, må ikke overstige 51dBW i 6 MHz-båndet fra 13,772-13,778 GHz.
   
 
Automatisk effektkontrol må anvendes til at forøge e.i.r.p. tætheden i dette frekvensområde for at kompensere for regn dæmpning, i det omfang at effekttætheden ved en fast satellittjenestes rumstation ikke overstiger den værdi, der resulterer fra anvendelsen af en jordbaseret station, der overholder ovennævnte grænseværdier ved klare vejrforhold.
   
5.504A
I frekvensbåndet 14-14,5 GHz må luftfarts-jordstationer i den sekundære aeronautiske mobile-satellittjeneste også kommunikere med rumstationer i den faste satellittjeneste. Bestemmelserne i Nr. 5.29, 5.30 og 5.31 finder anvendelse.
   
5.504B
Luftfarts-jordstationer, der opererer i den aeronautiske mobile-satellittjeneste i frekvensbåndet 14-14,5 GHz skal overholde bestemmelserne i Annex 1, del C i Anbefaling ITU-R M. 1643, med respekt for enhver radioastronomistation, der udfører observationer i frekvensbåndet 14,47-14,5 GHz, og som er placeret i Spanien, Frankrig, Indien, Italien, Storbritannien og Sydafrika.
   
5.506
Båndet 14-14,5 GHz må inden for den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) anvendes til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten, forudsat der koordineres med andre net i den faste satellittjeneste. Denne anvendelse af fødeforbindelser er reserveret for lande uden for Europa.
   
5.506A
I frekvensbåndet 14-14,5 GHz må skibsbaserede jordstationer med en e.i.r.p. større end 21 dBW operere på de samme betingelser som jordstationer om bord på fartøjer, som forudsat i Resolution 902 (WRC-03). Denne fodnote gælder ikke for skibsbaserede jordstationer, for hvilke Radiocommunication Bureau har modtaget komplette Appendiks 4 informationer før den 5. juli 2003.
   
5.506B
Jordstationer om bord på skibsfartøjer, der kommunikerer med rumstationer i den faste satellittjeneste, må operere i frekvensbåndet 14-14,5 GHz uden forudgående aftale med Cypern, Grækenland, Malta inden for minimumsafstanden, der er angivet i Resolution 902 (WRC-03), fra disse lande.
   
5.511A
Båndet 15,43-15,63 GHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis. Anvendelsen af båndet 15,43-15,63 GHz i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord og Jord-til-rum) er begrænset til fødeforbindelser af ikke-geostationære systemer i den mobile satellittjeneste, og underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Anvendelsen af frekvensbåndet 15,43-15,63 GHz i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) er begrænset til fødeforbindelser for ikke-geostationære systemer i den mobile satellittjeneste for hvilke forudgående offentliggørelsesinformation er blevet modtaget af Bureauet forud for 2. juni 2000. I rum-til-Jord retningen, skal den minimale jordbaserede stations elevationsvinkel og forstærkning mod det lokale vandrette plan og de mindste koordineringsafstande, der kræves for at beskytte en jordbaseret station fra skadelige forstyrrelser, være i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R S. 1341. For at beskytte radioastronomitjenesten i båndet 15,35-15,4 GHz må den samlede effekttæthed udstrålet i 15,35-15,4 GHz båndet af rumstationer i et ikke-GSO MSS feeder-link (rum-til-Jord) system, der opererer i 15,43-15,63 GHz båndet, ikke overstige -156 dB(W/m2) i en 50 MHz båndbredde ind i et radioastronomi observationssted i mere end 2% af tiden.
   
5.511C
Stationer, der drives i den aeronautiske radionavigationstjeneste, skal begrænse den effektive e.i.r.p. i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R S. 1340. Den mindste koordineringsafstand, der kræves til beskyttelse af aeronautiske radionavigationsstationer (Nr. 4.10 er gældende) fra skadelige forstyrrelser fra jordbaserede feeder-forbindelsestationer, og den maksimale e.i.r.p. transmitteret mod det lokale vandrette plan af en fødeforbindelses jordbaserede station, skal være i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R S. 1340.
   
5.511D
Faste satellittjenestesystemer, for hvilke komplet information for forudgående offentliggørelse er blevet modtaget af Bureauet inden 21. november 1997, må operere i båndene 15,4-15,43 GHz og 15,63-15,7 GHz i rum-til-Jord retningen og 15,63-15,65 GHz i Jord-til-rum retningen. I båndene 15,4-15,43 GHz og 15,65-15,7 GHz, må udstråling fra ikke-geostationære rumstationer ikke overstige en effekttæthed på jordens overflade på -146 dB(W/m²/MHz) for alle modtagelsesvinkler. I båndet 15,63-15,65 GHz, hvor en administration planlægger udstråling fra en ikke-geostationær rumstation, der overstiger -146 dB(W/m²/MHz) for alle modtagelsesvinkler, skal den koordinere efter Nr. 9.11A med berørte administrationer. Stationer i den faste satellittjeneste, der drives i båndet 15,63-15,65 GHz i Jord-til-rum retningen, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i den aeronautiske radionavigationstjeneste (Nr. 4.10 er gældende).
   
5.511E
Radiostedbestemmelsestjenesten i frekvensbåndet 15,4-15,7 GHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra den aeronautiske radionavigations tjeneste.
   
5.511F
Til beskyttelse af radioastronomitjenesten i frekvensbåndet 15,35-15,5 GHz må radiostedbestemmelsesstationer i frekvensbåndet 15,4-15,7 GHz ikke overstige en effekttæthed på -156 dB(W/m2) i en 50 MHz båndbredde i frekvensbåndet 15,35-15,4 GHz ved et radioastronomiobservatorie i mere en 2% af tiden.
   
5.513A
Rumbårne aktive sensorer, der drives i båndet 17,2-17,3 GHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme udviklingen af radiostedbestemmelse og andre tjenester allokeret på primær basis.
   
5.516
Anvendelsen af båndet 17,3-18,1 GHz i geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten. Anvendelsen af båndet 17,3-17,8 GHz i Region 2 af systemer i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til geostationære satellitter. For anvendelsen af båndet 17,3-17,8 GHz (Jord-til-rum) i Region 2 til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten i båndet 12,2-12,7 GHz, se Artikel 11. Anvendelsen af båndene 17,3-18,1 GHz (Jord-til-rum) i Region 1 og 3, samt 17,8-18,1 GHz (Jord-til-rum) i Region 2 af ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste er underlagt anvendelsen af proceduren i Nr. 9.12 vedrørende koordineringen med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste-satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra geostationære-satellitnet i den faste satellittjeneste der opererer i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation, for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal drives på en sådan måde, at uacceptable forstyrrelser der måtte opstå under deres drift hurtigt kan elimineres.
   
5.516A
I frekvensbåndet 17,3-17,7 GHz må jordstationer i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) i Region 1 ikke fordre beskyttelse fra broadcasting-satellittjenestens føde-jordstationer, der opererer i henhold til Appendiks 30A, eller sætte nogen begrænsninger eller restriktioner for placeringen af broadcasting-satellittjenestens føde-jordstationer over alt inden for området for føde-satellittjenestens tjenesteområde.
   
5.516B
Følgende frekvensbånd er bestemt for høj-intensitets anvendelser i den faste satellittjeneste (HDFSS):
   
 
17,3-17,7 GHz
(rum-til-Jord) i Region 1
 
18,3-19,3 GHz
(rum-til-Jord) i Region 2
 
19,7-20,2 GHz
(rum-til-Jord) i alle Regioner
 
39,5-40 GHz
(rum-til-Jord) i Region 1
 
40-40,5 GHz
(rum-til-Jord) i alle Regioner
 
40,5-42 GHz
(rum-til-Jord) i Region 2
 
47,5-47,9 GHz
(rum-til-Jord) i Region 1
 
48,2-48,54 GHz
(rum-til-Jord) i Region 1
 
49,44-50,2 GHz
(rum-til-Jord) i Region 1
 
og
 
 
27,5-27,82 GHz
(Jord-til-rum) i Region 1
 
28,35-28,45 GHz
(Jord-til-rum) i Region 2
 
28,45-28,94 GHz
(Jord-til-rum) i alle Regioner
 
28,94-29,1 GHz
(Jord-til-rum) i Region 2 and 3
 
29,25-29,46 GHz
(Jord-til-rum) i Region 2
 
29,46-30 GHz
(Jord-til-rum) i alle regioner
 
48,2-50,2 GHz
(Jord-til-rum) i Region 2
   
 
Denne bestemmelse udelukker ikke at de pågældende frekvensbånd anvendes af andre faste satellittjenester og -anvendelser eller andre tjenester, til hvilke disse frekvensbånd er allokeret på co-primær basis og skaber ikke prioritet i disse regler mellem anvenderne af disse frekvensbånd. Administrationerne bør tage dette med i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af bestemmelser i relation til disse frekvensbånd. Se Resolution 143 (WRC-03).
   
5.519
Yderligere allokering: Båndet 18,1-18,3 GHz i Region 2 og 18,1-18,4 GHz i Region 1 og 3 er også allokeret til den meteorologiske-satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis. Dets anvendelse er begrænset til geostationære satellitter.
   
5.520
Anvendelsen af båndet 18,1-18,4 GHz i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til fødeforbindelser i geostationære satellitsystemer i broadcast-satellittjenesten.
   
5.521
Alternative allokeringer: I Tyskland, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater og Grækenland, er båndet 18,1-18,4 GHz allokeret til den faste, faste satellit (rum-til-Jord) og mobile tjenester på primær basis (se Nr. 5.33). Bestemmelserne i Nr. 5.519 gælder ligeledes.
   
5.522A
Udstråling fra faste tjenester og den faste satellittjeneste i båndet 18,6-18,8 GHz er begrænset til de værdier, der er anført i henholdsvis Nr. 21.5A og 21.16.2.
   
5.522B
Anvendelsen af båndet 18,6-18,8 GHz i den faste satellittjeneste er begrænset til geostationære systemer og systemer med et kredsløb, hvor apogee er større end 20.000 km.
   
5.523A
Anvendelsen af båndene 18,8-19,3 GHz (rum-til-Jord) og 28,6-29,1 GHz (Jord-til-rum) til GSO og ikke-GSO faste satellittjenestenet er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A. Nr. 22.2 finder ikke anvendelse. Administrationer, der har GSO netærk under udfærdigelse i medfør af koordinering forud for 18. november 1995, skal i størst mulig omfang samarbejde ved koordineringen i medfør af Nr. 9.11A med ikke-GSO net fra hvilke notificeringsinformationer er blevet modtaget af Bureauet forud for denne dato, med henblik på at opnå resultater, der er accceptable for alle berørte parter. Ikke-GSO net må ikke forårsage uacceptable forstyrrelser af GSO faste-satellittjenestenet for hvilke komplet Appendiks 4 notificeringsinformation betragtes som modtaget af Bureauet forud for 18. november 1995.
   
5.523B
Anvendelsen af båndet 19,3-19,6 GHz (Jord-til-rum) til FSS er begrænset til feeder forbindelser for ikke-GSO systemer i MSS. Denne anvendelse er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A. Nr. 22.2 finder ikke anvendelse.
   
5.523C
Nr. 22.2 i Radioreglementet er fortsat gældende i båndene 19,3-19,6 GHz og 29,1-29,4 GHz, mellem fødeforbindelser i ikke-geostationære mobile satellittjenestenet og de faste satellittjenestenet for hvilke komplet Appendiks 4 koordineringsinformation, eller notificeringsinformation, betragtes som modtaget af Bureauet forud for 18. november 1995.
   
5.523D
Anvendelsen af båndet 19,3-19,7 GHz (rum-til-Jord) til GSO/FSS systemer og af feeder forbindelser for ikke-geostationære satellitsystemer i MSS er underlagt anvendelsen af bestemmelserne i Nr. 9.11A, men ikke underlagt bestemmelserne i Nr. 22.2. Anvendelsen af dette bånd til andre ikke-GSO/FSS systemer, eller i tilfælde som nævnt i Nr. 5.523C og 5.523E, er ikke underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A og skal fortsat være underlagt procedurerne i bestemmelserne Artikel 9 (undtagen Nr. 9.11A) og 11, samt bestemmelserne i Nr. 22.2.
   
5.523E
Nr. 22.2 i Radioreglementet er fortsat gældende i båndene 19,6-19,7 GHz og 29,4-29,5 GHz, mellem fødeforbindelser i ikke-geostationære mobile satellittjenestenet og de faste satellittjenestenet for hvilke komplet Appendiks 4 koordineringsinformation, eller notificeringsinformation, betragtes som værende modtaget af Bureauet inden 21. november 1997.
   
5.525
For at lette interregional koordinering mellem net i mobile satellit- og faste satellittjenester, skal bærebølger i den mobile satellittjeneste der ikke er modtagelige for forstyrrelser i videst mulige omfang placeres i de højere dele af båndene 19,7-20,2 GHz og 29,5-30 GHz.
   
5.526
I båndene 19,7-20,2 GHz og 29,5-30 GHz i Region 2, og i båndene 20,1-20,2 GHz og 29,9-30 GHz i Region 1 og 3, må net, som både er i den faste satellittjeneste og i den mobile satellittjeneste, omfatte forbindelser mellem jordbaserede stationer på specificerede eller uspecificerede punkter, eller når de er under bevægelse, gennem en eller flere satellitter for punkt-til-punkt og punkt-til-multipunkt kommunikation.
   
5.527
I båndene 19,7-20,2 GHz og 29,5-30 GHz, gælder bestemmelserne i Nr. 4.10 ikke i forhold til den mobile satellittjeneste.
   
5.528
Allokeringen til den mobile satellittjeneste er tænkt anvendt af net som anvender smalle spot-beam antenner og lignende avanceret teknologi ved rumstationer. Administrationer der driver systemer i den mobile satellittjeneste i båndet 19,7-20,1 GHz i Region 2 og i båndet 20,1-20,2 GHz skal tage alle skridt mulige for at sikre den fortsatte tilgængelighed af disse bånd for administrationer der driver faste og mobile systemer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.524.
   
5.530A
Medmindre der er enighed om noget andet mellem de berørte administrationer, må en station i den faste eller mobile tjeneste ikke producere en effekttæthed, der 3 m over jorden overstiger -120,4 dB(W/m2 · MHz) i mere end 20% af tiden på et andet lands territorium i Region 1 og 3. Ved beregning bør den seneste version af anbefaling ITU-R BO. 1898 anvendes.
   
5.530B
For at sikre udviklingen af broadcastsatellittjenesten i frekvensbåndet 21,4-22 GHz opfordres administrationerne til ikke at deployere mobile stationer og begrænse anvendelsen af stationer i den faste tjenester.
   
5.530C
Anvendelsen af frekvensbåndet 21,4-22 GHz er underlagt Resolution 755 (WRC-12).
   
5.530D
Se Resolution 555 (WRC-12).
   
5.532
Anvendelsen af båndet 22,21-22,5 GHz af jordobservations-satellit- (passive) og rumforskningstjenesterne (passive) må ikke hæmme de faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester.
   
5.535A
Anvendelsen af båndet 29,1-29,5 GHz (Jord-til-rum) af FSS er begrænset til GSO satellitsystemer og fødeforbindelser i ikke-GSO satellitsystemer i den mobile satellittjeneste. Denne anvendelse forudsætter anvendelse af bestemmelserne i Nr. 9.11A men ikke bestemmelserne i Nr. 22.2 bortset fra, hvad der fremgår af Nr. 5.523C og 5.523E, hvor sådan anvendelse ikke er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A og fortsat skal være underlagt Artikel 9 (undtagen Nr. 9.11A) og 11 procedurer og bestemmelserne i Nr. 22.2.
   
5.536
Anvendelsen af 25,25-27,5 GHz båndet i inter-satellittjenesten er begrænset til rumforskning og jordobservations-satellitapplikationer, samt transmissioner af data der udspringer fra industrielle og medicinske aktiviteter i rummet.
   
5.536A
Administrationer, der installerer jordbaserede jordobservations-satellitstationer, kan ikke kræve beskyttelse fra faste og mobile tjenester, der drives af tilstødende administrationer. Herudover bør der ved jordbaserede stationer, der opererer i jordobservations-satellittjenesten eller i rumforskningstjenesten, tages højde for seneste udgave af Anbefaling ITU-R SA. 1862.
   
5.536B
I Saudi Arabien, Østrig, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kina, Korea, Danmark, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Estland, Finland, Ungarn, Indien, Iran, Irland, Israel, Italien, Jordan, Kenya, Kuwait, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Moldavien, Nordkorea, Norge, Oman, Uganda, Pakistan, Filippinerne, Polen, Portugal, Syrien, Slovakiet, Tjekkiet, Rumænien, Storbritannien, Singapore, Sverige, Schweiz, Tanzania, Tyrkiet, Vietnam og Zimbabwe kan jordbaserede stationer i jordobservations-satellittjenesten i båndet 25,5-27 GHz ikke kræve beskyttelse fra eller begrænse udviklingen eller igangsættelsen af stationer i faste eller mobile tjenester.
   
5.538
Yderligere allokering: Båndene 27,500-27,501 GHz og 29,999-30,000 GHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis for radiofyr transmissioner beregnet til up-link effektstyring. Sådanne rum-til-Jord transmissioner må ikke overstige en ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) på +10 dBW i retningen af tilstødende satellitter i et geostationært satellitkredsløb.
   
5.539
Båndet 27,5-30 GHz må anvendes i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) til tilvejebringelse af fødeforbindelser i broadcast-satellittjenesten.
   
5.540
Yderligere allokering: Båndet 27,501-29,999 GHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på sekundær basis til radiofyr transmissioner til anvendelse for up-link effektstyring.
   
5.541
I båndet 28,5-30 GHz er jordobservations-satellittjenesten begrænset til overførsel af data mellem stationer og ikke den primære indsamling af information via aktive eller passive sensorer.
   
5.541A
Fødeforbindelser i ikke-geostationære net i den mobile satellittjeneste og geostationære net i den faste satellittjeneste, der opererer i båndet 29,1-29,5 GHz (Jord-til-rum), skal anvende uplink adaptiv effektstyring eller andre metoder til udtonende kompensation, således, at jordbaserede stationstransmissioner kan foretages med det nødvendige effektniveau for at opnå den ønskede link opfyldelse samtidig med, at den gensidige forstyrrelse mellem begge net reduceres. Disse metoder gælder for de net for hvilke Appendiks 4 koordinering betragtes som modtaget af Bureauet efter 17. maj 1996 og indtil den ændres af en kompetent WRC. Administrationer, der forelægger Appendiks 4 information til koordinering før denne dato, opfordres til at anvende disse metoder i videst mulige omfang.
   
5.543
Båndet 29,95-30 GHz må anvendes til rum-til-rum forbindelser i jordobservations-satellittjenesten til telemetri-, søgning- og kontrolformål, på sekundær basis.
   
5.544
I båndet 31-31,3 GHz gælder de effekttætheds grænser specificeret i Artikel 21, Tabel 21-4 for rumforskningstjenesten.
   
5.547
Båndene 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz og 64-66 GHz er til rådighed for high-density applikationer i de faste tjenester (se Resolution 75 (WRC-2000)). Administrationer skal tage højde for dette i forbindelse med regulatoriske overvejelser vedrørende disse bånd. Grundet den potentielle anvendelse af high-density applikationer i den faste satellittjeneste i båndene 39,5-40 GHz og 40,5-42 GHz (Se Nr. 5.516B), bør administrationer yderligere tage højde for potentielle indskrænkninger af high-density applikationer i de faste tjenester, hvor nødvendigt.
   
5.547A
Administrationer skal tage skridt for at minimere potentielle forstyrrelser mellem stationer i de faste tjenester og luftbårne stationer i radionavigationstjenesten i båndet 31,8-33,4 GHz, under hensyntagen til de operationelle behov af luftbårne radarsystemer.
   
5.548
Ved udvikling af stationer til inter-satellittjenesten i båndet 32,3-33 GHz, radionavigationstjenesten i båndet 32-33 GHz og til rumforskningstjenesten (ydre rum) i båndet 31,8-32,3 GHz, skal administrationer tage alle nødvendige forholdsregler for at forhindre skadelige forstyrrelser mellem disse tjenester og have de sikkerhedsmæssige aspekter ved radionavigationstjenesten for øje (se Anbefaling 707).
   
5.549A
I frekvensbåndet 35,5-36,0 GHz må den gennemsnitlige udstrålede effekt ved jordens overflade, frembragt af enhver luftbåren sensor i jordobservations-satellittjenesten (aktiv) eller rumforskningstjenesten (aktiv), for enhver vinkel større end 0.8º fra udstrålingscentret ikke overstige -73,3 dB(W/m2) i disse frekvensbånd.
   
5.550A
Ved deling af båndet 36-37 GHz mellem jordobservations-satellittjenesten (passiv) og den faste og mobile tjeneste gælder Resolution 752 (WRC-07).
   
5.551H
Den ækvivalente effekttæthed (epfd) frembragt i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz af alle rumstationer i ethvert ikke-geostationært satellitsystem i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord), eller i broadcasting-satellittjenesten (rum-til-Jord), der opererer i frekvensbåndet 42-42,5 GHz, må ikke overskride de følgende værdier på stedet for enhver radioastronomistations placering i mere end 2% af tiden:
   
 
-
-230 dB(W/m2) i 1 GHz og -246 dB(W/m2) i ethvert bånd af 500 kHz i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistation, der er registreret som et enkeltstående teleskop, og
 
-
-209 dB(W/m2) i ethvert bånd af 500 kHz i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistation, der er registreret som en »very long baseline interferometry«.
   
 
Disse epfd-værdier skal evalueres ved anvendelse af den metode, der er angivet i Anbefaling ITU-R S. 1586-1, og reference antennediagrammet og den maksimale antenneforstærkning i radio astronomitjenesten, som fremgår af Anbefaling ITU-R RA. 1631, og som gælder hele himmelrummet og for en elevationsvinkel større end minimumsvinklen θmin for radioteleskopet (for hvilken en normalværdi på 5° skal antages i fraværet af notificeret information).
   
 
Disse værdier skal gælde for enhver radioastronomistation, som enten
   
 
-
fungerede inden 5. juli 2003 og som er blevet notificeret til ITU inden den 4. januar 2004, eller
 
-
var notificeret før datoen for modtagelsen af den komplette information i Appendiks 4 om koordination og notifikation som er tilegnet den rumstation, for hvilken begrænsningerne gælder.
   
 
Andre radioastronomistationer, som er notificeret efter disse datoer, må søge en aftale med den administration, der har autoriseret rumstationen. I Region 2 finder Resolution 743 (WRC-03) anvendelse. Begrænsningen i denne fodnote kan blive overskredet på stedet for en radioastronomistations placering af ethvert lands administration, som er enig heri.
   
5.551I
Effekt-tætheden i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz frembragt af enhver geostationær station i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) eller af broadcastning-satellittjenesten (rum-til-Jord), der opererer i frekvensbåndet 42-42,5 GHz, må ikke overskride følgende værdier på stedet for enhver radioastronomistations placering:
   
 
-
137 dB(W/m2) i 1 GHz og -153 dB(W/m2) i ethvert 500 kHz bånd af frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistations placering, registreret som et enkeltstående teleskop, og
 
-
116 dB(W/m2) i ethvert 500 kHz bånd i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistations placering, der er registreret som en »very long baseline interferometry« station.
   
 
Disse værdier skal gælde på stedet for enhver radioastronomistations placering, som enten
   
 
-
fungerede inden 5. juli 2003 og som er blevet notificeret til ITU inden den 4. januar 2004, eller
 
-
var notificeret før datoen for modtagelsen af den komplette information i Appendiks 4 om koordination og notifikation som er tilegnet den rumstation, for hvilken begrænsningerne gælder.
   
 
Andre radioastronomistationer, som er notificeret efter disse datoer, må søge en aftale med den myndighed, der har autoriseret rumstationen. I Region 2 finder Resolution 743 (WRC-03) anvendelse. Begrænsningen i denne fodnote kan blive overskredet, på stedet for en radioastronomistations placering, af ethvert lands administration, som er enig heri.
   
5.552
Spektrumallokeringen til den faste satellittjeneste i båndene 42,5-43,5 GHz og 47,2-50,2 GHz for Jord-til-rum transmissioner er større end den i båndet 37,5-39,5 GHz for rum-til-Jord transmission for at tilgodese fødeforbindelser til broadcast satellitter. Administrationer opfordres til at tage alle skridt mulige for at reservere båndet 47,2-49,2 GHz til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten der opererer i båndet 40,5-42,5 GHz.
   
5.552A
Allokeringen i båndene 47,2-47,5 GHz og 47,9-48,2 GHz til den faste tjeneste er tænkt anvendt af HAPS (High Altitude Platform Stations). Anvendelsen af båndene 47,2-47,5 GHz og 47,9-48,2 GHz er underlagt bestemmelserne i Resolution 122 (Rev. WRC-07).
   
5.553
I båndene 43,5-47 GHz og 66-71 GHz må der drives stationer i den landmobile tjeneste, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af rum-radiokommunikationstjenester til hvilke disse bånd er allokeret (se Nr. 5.43).
   
5.554
I båndene 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz og 252-265 GHz tillades der også satellitforbindelser, der forbinder landstationer på specificerede faste punkter, når de anvendes i forbindelse med den mobile satellittjeneste eller radionavigationssatellittjenesten.
   
5.554A
De faste satellittjenesters (rum-til-Jord) anvendelse af frekvensbåndene 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz og 49,44-50,2 GHz er begrænset til geostationære satellitter.
   
5.555
Yderligere allokering: Båndene 48,94-49,04 GHz er også allokeret til radioastronomitjenesten på primær basis.
   
5.555B
Effekt-tætheden i frekvensbåndet 48,94-49,04 GHz frembragt af enhver geostationær station i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord), der opererer i frekvensbåndene 48,2-48,54 GHz og 49,44-50,2 GHz må ikke overstige -151,8 dB(W/m2) i ethvert 500 kHz bånd på placeringen af enhver radioastonomistation.
   
5.556
I båndene 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz og 64-65 GHz, må der foretages radioastronomiobservationer på national plan.
   
5.556A
Anvendelsen af båndene 54,25-56,9 GHz, 57,0-58,2 GHz og 59,0-59,3 GHz i inter-satellittjenesten er begrænset til satellitter i geostationært satellitkredsløb. Effekttætheden forårsaget af én station i inter-satellittjenesten må under alle forhold og ved alle modulationsteknikker i alle højder fra 0 km til 1.000 km over jordens overflade og i nærheden af alle geostationære kredsløbspositioner besat med passive sensorer ikke overstige -147 dB(W/(m2 · 100 MHz)) for alle modtagelsesvinkler.
   
5.557A
I båndet 55,78-56,26 GHz begrænses den maksimale effekttæthed udsendt af en sender til antennen af en fast tjeneste station til -26 dB(W/MHz) for at beskytte stationer i jordobservations-satellittjenesten (passiv).
   
5.558
I båndene 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz og 191,8-200 GHz må der drives stationer i den aeronautiske mobile tjeneste, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af inter-satellittjenesten (se Nr. 5.43).
   
5.559
I båndet 59-64 GHz, må der anvendes luftbårne radar i radiostedbestemmelsestjenesten, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af inter-satellittjenesten (se Nr. 5.43).
   
5.560
I båndet 78-79 GHz må der anvendes radar placeret på rumstationer på primær basis i jordobservations-satellittjenesten og i rumforskningstjenesten.
   
5.560A
Båndet 81-81,5 GHz er også allokeret til amatør-radio- og amatør-satellittjenesten på sekundær basis.
   
5.561
I båndet 74-76 GHz, må stationer i den faste, den mobile og broadcasttjenesten ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i faste satellittjenester eller stationer i broadcast-satellittjenesten, der opererer i overensstemmelse med vedtagelserne af den rette frekvenstildelings- og planlægningskonference for broadcast-satellittjenesten.
   
5.562
Anvendelsen af båndet 94-94,1 GHz i jordobservations-satellit- (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv) er begrænset til rumbårne sky-radar.
   
5.562A
Transmissioner fra rumstationer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv), der dirigeres ind i hovedstrålen af en radioastronomiantenne, kan potentielt forårsage skade til radioastronomimodtagere. Rumagenturer, der opererer sendere, og berørte radioastronomistationer bør i størst mulig omfang i fællesskab planlægge deres operationer for at undgå at dette sker.
   
5.562B
Anvendelser i denne allokering er begrænset til rumbaseret radioastronomi.
   
5.562C
Anvendelsen af båndet 116-122,25 GHz i inter-satellittjenesten er begrænset til satellitter i geostationært satellitkredsløb. Effekttætheden forårsaget af én station i inter-satellittjenesten må under alle forhold og ved alle modulationsteknikker i alle højder fra 0 km til 1.000 km over jordens overflade og i nærheden af alle geostationære kredsløbspositioner besat med passive sensorer ikke overstige -148 dB(W/(m2 · MHz)) for alle modtagelsesvinkler.
   
5.562E
Allokeringen til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) i båndet 133,5-134 GHz er begrænset til dette bånd.
   
5.562F
I båndet 155,5-158,5 GHz, ophører allokeringen til jordobservations-satellit- (passive) og rumforskningstjenesterne (passive) den 1. januar 2018.
   
5.562G
Datoen for ikrafttræden af allokeringen til de faste og mobile tjenester i båndet 155,5-158,5 GHz er den 1. januar 2018.
   
5.562H
Anvendelsen af båndene 174,8-182 GHz og 185-190 GHz i inter-satellittjenesten er begrænset til satellitter i geostationært satellitkredsløb. Effekttætheden forårsaget af én station i inter-satellittjenesten må under alle forhold og ved alle modulationsteknikker i alle højder fra 0 km to 1.000 km over jordens overflade og i nærheden af alle geostationære kredsløbspositioner besat med passive sensorer ikke overstige -144 dB(W/(m² · MHz)) for alle modtagelsesvinkler.
   
5.563A
I båndene 200-209 GHz, 235-238 GHz og 265-275 GHz foretages der jord-baseret passiv atmospheric sensing af monitor atmospheric constituents.
   
5.563B
Båndet 237,9-238 GHz er også kun allokeret til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv) for rumbårne sky-radar.
   
5.565
I frekvensområdet 275-1000 GHz må administrationer anvende følgende frekvensbånd til passive tjenester:
   
 
-
radioastronomitjenesten: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz og 926-945 GHz.
 
-
Jordobservations-satellittjenesten (passiv) og rumforskningstjenesten (passiv): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 316-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz og 985-990 GHz.
   
 
Anvendelsen af frekvensområdet 275-1000 GHz til passive tjenester udelukker ikke anvendelsen af frekvensbåndet til aktive tjenester. Administrationer opfordres til at tage alle mulige skridt for at beskytte disse passive tjenester fra skadelige forstyrrelser, indtil allokeringstabellen etableres for ovenfornævnte frekvensbånd.
   
 
Alle frekvenser i frekvensområdet 1000-3000 GHz må anvendes af både aktive og passive tjenester (WRC-12).
   


Bilag B

Definitioner af tjenestekategorier

Det følgende er en gengivelse af ITU Radioreglementets Artikel 5, Nr. 5.23-5.33, som indeholder en beskrivelse af de 2 kategorier af tjenester, som anvendes i frekvenstabellen (bilag G).

Angivelserne af primære hhv. sekundære tjenester i frekvenstabellen (bilag G) gælder i forhold til andre lande. Inden for Danmark sondres der ikke mellem primære og sekundære tjenester i forbindelse med anvendelsen af de enkelte frekvensbånd.

   
5.23
Primære og Sekundære tjenester.
     
5.24
(1)
Hvor det af en kasse i Frekvenstabellen i sektion IV i denne artikel fremgår, at et bånd er allokeret til mere end én tjeneste enten på verdensplan eller regionalt, oplistes sådanne tjenester i følgende rækkefølge:
       
5.25
 
(a)
Tjenester, hvis betegnelser er angivet med »store bogstaver« (fx FAST), er primære tjenester.
       
5.26
 
(b)
Tjenester, hvis betegnelser er angivet med »almindelige bogstaver« (fx Mobil), er sekundære tjenester (se Nr. 5.28 til 5.31).
     
5.27
(2)
Yderligere bemærkninger anføres med »almindelige bogstaver« (fx MOBIL, undtagen aeronautisk mobil).
       
5.28
(3)
Stationer i en sekundær tjeneste:
       
5.29
 
(a)
Må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i primære tjenester, til hvilke frekvenser allerede er tildelt, eller til hvilke frekvenser kan blive tildelt på et senere tidspunkt.
       
5.30
 
(b)
Kan ikke kræve beskyttelse fra skadelige forstyrrelser forårsaget af stationer i primære tjenester, til hvilke frekvenser allerede er tildelt eller kan blive tildelt på et senere tidspunkt.
       
5.31
 
(c)
Kan dog kræve beskyttelse fra skadelige forstyrrelser forårsaget af stationer i samme eller anden sekundær tjeneste, til hvilke frekvenser kan blive tildelt på et senere tidspunkt.
       
5.32
(4)
Hvor det i en fodnote i Frekvenstabellen er indikeret, at et bånd er allokeret til en tjeneste »på sekundær basis« i et område, der er mindre end en »region«, eller i et bestemt land, er dette en sekundær tjeneste.
       
5.33
(5)
Hvor det i en fodnote i Frekvenstabellen er indikeret, at et bånd er allokeret til en tjeneste »på primær basis« i et område, der er mindre end en »region«, eller i et bestemt land, er dette kun en primær tjeneste i dette område eller land.


Bilag C

Implementerede CEPT/ERC og ECC Beslutninger (ERC/DEC el. ECC/DEC)

ERC/DEC/(94)01
ERC Decision of 24 October 1994 on frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM pan-European Digital Communications Systems (GSM)
   
ERC/DEC/(94)03
ERC Decision of 24 October 1994 on frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the Digital European Cordless Telecommunications Systems. (DECT)
   
ERC/DEC/(95)01
ERC Decision of 1 December 1995 amended by ECC 18 March 2005 and 14 March 2008 on the free circulation and use of radio equipment in CEPT member countries
   
ERC/DEC/(95)03
ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be designated for the introduction of DCS 1800
   
ERC/DEC/(97)02
ERC Decision of 21 March 1997 on the Extended Frequency Bands to be used for the GSM Digital Pan-European Communications System
   
ERC/DEC/(98)15
ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Omnitracs terminals for the Euteltracs system
   
ERC/DEC/(98)22
ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DECT equipment (amended 2 November 2012)
   
ERC/DEC/(98)25
ERC Decision of 23 November 1998 on the harmonised frequency band to be designated for analogue PMR 446 (amended 1 June 2012)
   
ERC/DEC/(99)05
ERC Decision of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations (S-PCS < 1GHz)
   
ERC/DEC/(99)06
ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz)
   
ERC/DEC/(99)15
ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz for the introduction of Multimedia Wireless Systems (MWS) and Point-to-Point (P-P) Fixed Wireless Systems (amended 5 March 2010)
   
ERC/DEC/(99)17
ERC Decision of 1 June 1999 on the Automatic Identification and Surveillance system (AIS) channels in the maritime VHF band
   
ERC/DEC/(99)26
ERC Decision of 29 November 1999 on Exemption from Individual Licensing of Receive Only Earth Stations (ROES)
   
ERC/DEC/(00)02
ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band 37.5-40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space to Earth)
   
ERC/DEC/(00)07
ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 17.7-19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed satellite services (space-to-Earth)
   
ERC/DEC/(01)08
ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 2400-2483.5 MHz
   
ERC/DEC/(01)11
ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995-35.225 MHz
   
ERC/DEC/(01)12
ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz
   
ERC/DEC/(01)17
ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Ultra Low Power Active Medical Implant (ULP-AMI) communication systems operating in the frequency band 401-406 MHz on a secondary basis (amended 9 December 2011)
   
ERC/DEC/(01)19
ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services
   
ECC/DEC/(01)01
ECC Decision of 15 November 2001 on Phasing out analogue CT1 and CT1+ applications in the 900 MHz band
   
ECC/DEC/(02)04
ECC Decision of 15 March 2002 on the use of the band 40.5-42.5 GHz by terrestrial (fixed service/ broadcasting service) systems and uncoordinated Earth stations in the fixed satellite service and broadcasting-satellite service (space to Earth)
   
ECC/DEC/(02)05
ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 921-925 MHz bands (latest amendment 8 March 2013)
   
ECC/DEC/(02)06
ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of frequency band 2500-2690 MHz for UMTS/IMT-2000
   
ECC/DEC/(02)07
ECC Decision of 15 November 2002 on the harmonised European use of the bands 1670-1675 MHz and 1800-1805 MHz and on the withdrawal of the ERC Decision (92)01 »Decision on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the Terrestrial Flight Telecommunications System«
   
ECC/DEC/(02)09
ECC Decision of 15 November 2002 on free circulation and use of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876-880 MHz and 921-925 MHz for railway purposes in CEPT countries, enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01 (amended 11 March 2011)
   
ECC/DEC/(02)10
ECC Decision of 15 November 2002 on exemption from individual licensing of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876-880 MHz and 921-925 MHz for railway purposes (amended 11 March 2011)
   
ECC/DEC/(03)04
ECC Decision of 17 October 2003 on the Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14.25-14.50 GHz Earth-to-space and 10.70-11.70 GHz space-to-Earth
   
ECC/DEC/(04)03
ECC Decision of 19 March 2004 on the frequency band 77-81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars
   
ECC/DEC/(04)06
ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands (latest amendment 9 December 2011)
   
ECC/DEC/(04)08
ECC Decision of 12 November 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) (amended 30 October 2009)
   
ECC/DEC/(04)09
ECC Decision of 12 November 2004 on the designation of the bands 1518-1525 MHz and 1670-1675 MHz for the Mobile-Satellite Service (amended 26 June 2009)
   
ECC/DEC/(04)10
ECC Decision of 12 November 2004 on the frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automotive Short Range Radars (SRR) (amended 1 June 2012)
   
ECC/DEC/(05)02
ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the frequency band 169.4-169.8125 MHz (latest amendment 8 November 2013)
   
ECC/DEC/(05)03
ECC Decision of 18 March 2005 on the withdrawal of the ERC/DEC(94)02 »Decision on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of the European Radio Messaging System (ERMES)«
   
ECC/DEC/(05)05
ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band 2500-2690 MHz
   
ECC/DEC/(05)08
ECC Decision of 24 June 2005 on the availability of frequency bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service (space-to-Earth-to-space) (amended 8 March 2013)
   
ECC/DEC/(05)09
ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulaton and use of Earth Stations on board Vessels operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5 925-6 425 MHz (Earth-to-space) and 3 700-4 200 MHz (space-to-Earth)
   
ECC/DEC/(05)10
ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)
   
ECC/DEC/(05)11
ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)
   
ECC/DEC/(05)12
ECC Decision of 28 October 2005 on harmonized frequencies, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of digital PMR 446 applications operating in the frequency band 446.1-446.2 MHz
   
ECC/DEC/(06)01
ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT systems (amended 2 November 2012)
   
ECC/DEC/(06)02
ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of Low e.i.r.p. Satellite Terminals (LEST) operating within the frequency bands 10.70-12.75 GHz or 19.70-20.20 GHz space-to-Earth and 14.00-14.25 GHz or 29.50-30.00 GHz Earth-to-Space
   
ECC/DEC/(06)03
ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of High e.i.r.p. Satellite Terminals (HEST) with e.i.r.p. above 34 dBW operating within the frequency bands 10.70-12.75 GHz or 19.70-20.20 GHz space-to-Earth and 14.00-14.25 GHz or 29.50-30.00 GHz Earth-to-space
   
ECC/DEC/(06)04
ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonized conditions for devices using UWB technology in bands below 10.6 GHz (latest amendment 9 December 2011)
   
ECC/DEC/(06)06
ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands (amended 8 November 2013)
   
ECC/DEC/(06)07
ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised use of airborne GSM systems in the frequency bands 1710-1785 and 1805-1880 MHz (amended 13 March 2009)
   
ECC/DEC/(06)08
ECC Decision of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems
   
ECC/DEC/(06)09
ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC)
   
ECC/DEC/(06)10
ECC Decision of 1 December 2006 on transitional arrangements for the Fixed Service and tactical radio relay systems in the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to facilitate the harmonised introduction and development of systems in the Mobile Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component
   
ECC/DEC/(06)13
ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz for terrestrial IMT-2000/UMTS systems (amended 21 June 2013)
   
ECC/DEC/(07)02
ECC Decision of 30 March 2007 on Availability of Frequency Bands between 3400-3800 MHz for the Harmonised Implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)
   
ECC/DEC/(08)01
ECC Decision of 14 March 2008 on the harmonised use of the 5875-5925 MHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)
   
ECC/DEC/(08)05
ECC Decision of 27 June 2008 on the harmonisation of frequency bands for the implementation of digital Public Protection and Disaster Relief (PPDR) radio applications in bands within the 380-470 MHz range
   
ECC/DEC/(08)08
ECC Decision of 31 October 2008 on the harmonised use of GSM system on board vessels in the frequency bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz
   
ECC/DEC/(09)01
ECC Decision of 13 March 2009 on the harmonised use of the 63-64 GHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)
   
ECC/DEC/(09)02
ECC Decision of 26 June 2009 on the harmonisation of the bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service (amended 2 November 2012)
   
ECC/DEC/(09)03
ECC Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) operating in the band 790-862 MHz
   
ECC/DEC/(09)04
ECC Decision of 30 October 2009 on exemption from individual licensing and the free circulation and use of non voice transmit-only mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the 1613.8-1626.5 MHz band
   
ECC/DEC/(10)01
ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive)
   
ECC/DEC/(10)02
ECC Decision of 12 November 2010 on compatibility between the fixed satellite service in the 30-31 GHz band and the Earth exploration satellite service (passive) in the 31.3-31.5 GHz band
   
ECC/DEC/(11)01
ECC Decision of 11 March 2011 on the protection of the Earth exploration satellite service (passive) in the 1400-1427 MHz band
   
ECC/DEC/(11)02
ECC Decision of 11 March 2011 on industrial Level Probing Radars (LPR) operating in frequency bands 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz and 75-85 GHz
   
ECC/DEC/(11)03
ECC Decision of 24 June 2011 on the harmonised use of frequencies for Citizens' Band (CB) radio equipment
   
ECC/DEC/(11)04
ECC Decision of 9 December 2011 on Exemption from individual licensing of digital terminals of narrowband and wideband PMR/PAMR/PPDR systems and free circulation and use of digital terminals of narrowband and wideband PPDR systems operating in the 80 MHz, 160 MHz, 380-470 MHz and 800/900 MHz bands
   
ECC/DEC/(11)06
ECC Decision of 9 December 2011 on harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz
   
ECC/DEC/(12)01
ECC Decision of 1 June 2012 on Exemption from individual licensing and free circulation and use of terrestrial and satellite mobile terminals operating under the control of networks
   
ECC/DEC/(12)03
ECC Decision of 2 November 2012 on the harmonised conditions for UWB applications onboard aircraft
   
ECC/DEC/(13)03
ECC Decision of 8 November 2013 on the harmonised use of the frequency band 1452-1492 MHz for Mobile/Fixed Communications Networks Supplemental Downlink (MFCN SDL)
   


Bilag D

Internationale aftaler (International Agreements)

Stockholm Agreement 1961
Final Acts of the European VHF/UHF Broadcasting Conference. Stockholm 1961
   
Brussels Agreement 1967
Regional Agreement for the Use of HI-FIX Chains in the North West European Area of Region 1. Brussels 1967
   
Geneva Agreement 1975
Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Region 1 and 3). Geneva 1975
   
Geneva Agreement 1984
Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the VHF Sound Broadcasting (Region 1 and part of Region 3). Geneva 1984
   
RARC Geneva Agreement 1985
Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the MF Maritime Mobile and Aeronautical Radionavigation Services (Region 1). Geneva 1985
   
 
and
   
 
Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the Maritime Radionavigation Service (Radiobeacons) in the European Maritime Area. Geneva 1985
   
Wiesbaden Arrangement 1995
The Wiesbaden, 1995, Special Arrangement, as revised in Constanţa, 2007 (WI95revCO07)
(frekvensbåndene 47-68 MHz, 87,5-108 MHz og 230-240 MHz)
   
NATO Joint Civil/Miltary Frequency Agreement 1995 (NJFA)
   
Geneva Agreement 2006
Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)


Bilag E

Implementerede EF-/EU-beslutninger/-afgørelser

EF/EU-beslutninger/
afgørelser
 
Titel
     
2004/545/EF
 
Kommissionens beslutning af 8. juli 2004 om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet
     
2005/50/EF
 
Kommissionens beslutning af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet
     
2005/513/EF
 
Kommissionens beslutning af 11. juli 2005 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANS)
     
2006/771/EF
 
Kommissionens beslutning af 9. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr
     
2006/804/EF
 
Kommissionens beslutning af 23. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet
     
2007/90/EF
 
Ændring af kommissionens beslutning 2005/513/EC af 12. februar 2007 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANS)
     
2007/98/EF
 
Kommissionens beslutning af 14. februar 2007 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 2 GHz-båndet med sigte på indførelse af systemer, som leverer mobile satellittjeneste
     
2007/131/EF
 
Kommissionens beslutning af 21. februar 2007 om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi
     
2008/294/EF
 
Kommissionens beslutning af 7. april 2008 om harmoniserede anvendelsesbetingelser for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) i Fællesskabet
     
2008/411/EF
 
Kommissionens beslutning af 23. maj 2008 om harmonisering af 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet
     
2008/477/EF
 
Kommissionens beslutning af 13. juni 2008 om harmonisering af 2500-2690 MHz-båndet for jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet
     
626/2008/EF
 
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning af 30. juni 2008 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS)
     
2008/671/EF
 
Kommissionens beslutning af 5. august 2008 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5875-5905 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS)
     
2009/343/EF
 
Kommissionens beslutning af 21. april 2009 om ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi
     
2009/449/EF
 
Kommissionens beslutning af 13. maj 2009 om udvælgelse af operatører af fælleseuropæiske systemer, der leverer mobile satellittjenester (MSS)
     
2009/766/EF
 
Kommissionens beslutning af 16. oktober 2009 om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet
     
2010/166/EU
 
Kommissionens afgørelse af 19. marts 2010 om samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på skibe (MCV-tjenester) i EU
     
2010/267/EU
 
Kommissionens afgørelse af 6. maj 2010 om harmoniserede tekniske vilkår for anvendelse af 790-862 MHz-båndet til landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Den Europæiske Union
     
2011/251/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. april 2011 om ændring af beslutning 2009/766/EF om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet
     
2011/485/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. juli 2011 om ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet
     
2012/688/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 5. november 2012 om harmoniseret brug af frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen
     
2013/654/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)
     
2013/752/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af af 11. december 2013 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2005/928/EF
     


Bilag F

Forkortelser m.v.

BMA
Building Material Analysis
BWA
Broadband Wireless Access
   
CGC
Complementary Ground Component
   
DAB
Digital Audio Broadcasting
DCS 1800
Digital Cellular System (1800 MHz)
DECT
Digital European Cordless Telecommunications
   
EESS
Earth Exploration Satellite Service (jordobservation fra satellit)
e.i.r.p.
equivalent isotropically radiated power
ERMES
European Radio Messaging System
   
FS
Fixed Service
FWS
Fixed Wireless System
   
GNSS
Global Navigation Satellite System
GPR
Ground Probing Radar
GSM
Global System for Mobile Communications
   
IALA
International Association of Lighthouse Authorities
IMT
International Mobile Telecommunications
   
LPR
Level Probing Radar
LTE
Long Term Evolution
   
MCA
Mobile Communication on Aircraft
MCV
Mobile Communication on board Vessels
MSS
Mobile Satellite Service
MWS
Multimedia Wireless System
   
PAMR
Public Access Mobile Radio
PMR
Private Mobile Radio
PPDR
Public Protection and Disaster Relief
   
RARC
Regional Administrative Radiocommunication Conference (now RRC)
RFID
Radio Frequency IDentification
RLAN
Radio Local Area Network
RTTT
Road Transport and Traffic Telematics
   
S-PCS
Satellite Personal Communications Service (i den mobile satellittjeneste)
   
T-DAB
Terrestrial Digital Audio Broadcasting
TFTS
Terrestrial Flight Telephone System
   
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
UWB
Ultra Wide Band
   
VHF
Very High Frequency (30-300 MHz)
   
WAS
Wireless Access System
WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access
WPR
Wall Probing Radar
   


Bilag G

Frekvenstabellen

Frekvensbånd

Dansk allokering

Implementerede Kommissionsbeslutninger/afgørelser, ECC beslutninger og internationale aftaler

Begrænsninger i forhold til allokeringen i kolonne 2

0-8,3000 kHz
Ikke allokeret
5.53, 5.54
 
8,3000-9,0000 kHz
METEOROLOGISKE HJÆLPEMIDLER
5.54A
   
9,0000- 11,3000 kHz
METEOROLOGISKE HJÆLPEMIDLER
5.54A
RADIONAVIGATION
Mobil
 
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
11,3000- 14,0000 kHz
RADIONAVIGATION
Mobil
 
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
14,0000- 19,9500 kHz
MARITIM MOBIL
Mobil
 
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
19,9500- 20,0500 kHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL (20 kHz)
Mobil
 
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
20,0500- 70,0000 kHz
MARITIM MOBIL
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
70,0000- 72,0000 kHz
RADIONAVIGATION
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
72,0000- 84,0000 kHz
MARITIM MOBIL
RADIONAVIGATION
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
84,0000- 86,0000 kHz
RADIONAVIGATION
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
86,0000- 90,0000 kHz
MARITIM MOBIL
RADIONAVIGATION
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
90,0000- 110,0000 kHz
RADIONAVIGATION
5.62
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
110,0000- 112,0000 kHz
MARITIM MOBIL
RADIONAVIGATION
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
112,0000- 115,0000 kHz
RADIONAVIGATION
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
115,0000- 117,6000 kHz
RADIONAVIGATION
Maritim Mobil
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
117,6000- 126,0000 kHz
MARITIM MOBIL
RADIONAVIGATION
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
126,0000- 129,0000 kHz
RADIONAVIGATION
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
129,0000- 130,0000 kHz
MARITIM MOBIL
RADIONAVIGATION
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
130,0000- 135,7000 kHz
MARITIM MOBIL
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
135,7000- 137,8000 kHz
MARITIM MOBIL
Mobil
Amatør
5.67A
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
137,800- 148,5000 kHz
MARITIM MOBIL
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
148,5000- 255,0000 kHz
BROADCAST
Mobil
Broadcast: Geneva Agreement 1975
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
255,0000- 283,5000 kHz
BROADCAST
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
Mobil
Broadcast: Geneva Agreement 1975
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
283,5000- 315,0000 kHz
MARITIM RADIONAVIGATION (radiofyr)
5.73
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
Mobil
5.74
IALA´s frekvensplan for det europæiske maritime område i radionavigationsbåndet 283,5-315 kHz
RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
315,0000- 325,0000 kHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
Maritim radionavigation (radiofyr)
5.73
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
325,0000- 405,0000 kHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
405,0000- 415,0000 kHz
RADIONAVIGATION
5.76
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
415,0000- 435,0000 kHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
MARITIM MOBIL
5.79
Mobil
RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime og aeronautiske radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
435,0000- 472,0000 kHz
MARITIM MOBIL
5.79
Aeronautisk radionavigation
Mobil
5.82
RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime og aeronautiske radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
472,0000- 479,0000 kHz
MARITIM MOBIL
5.79, 5.82
Aeronautisk radionavigation
Amatør
5.80A
Mobil
RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime og aeronautiske radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
479,0000- 495,0000 kHz
MARITIM MOBIL
5.79, 5.79A, 5.82
Aeronautisk radionavigation
Mobil
RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime og aeronautiske radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
495,0000- 505,0000 kHz
MARITIM MOBIL
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
505,0000- 526,5000 kHz
MARITIM MOBIL
5.79, 5.79A, 5.84
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
Mobil
510-526,5 kHz: Maritim Mobil, RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
526,5000- 1606,5000 kHz
BROADCAST
Mobil
Broadcast: Geneva Agreement 1975
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
1606,5000- 1625,0000 kHz
MARITIM MOBIL
5.90
Mobil
5.92
RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester undtagen maritime radiotjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
1625,0000- 1635,0000 kHz
RADIOSTEDBESTEMMELSE
Mobil
Brussels Agreement 1967
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
1635,0000- 1800,0000 kHz
MARITIM MOBIL
5.90
Mobil
5.92
5.96
RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
1800,0000- 1810,0000 kHz
RADIOSTEDBESTEMMELSE
Mobil
Brussels Agreement 1967
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
1810,0000- 1830,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.98
Amatør
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
1830,0000- 1850,0000 kHz
AMATØR
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
1850,0000- 2000,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
FAST
Amatør
Radiostedbestemmelse
5.92
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
2000,0000- 2025,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
Radiostedbestemmelse
5.92
RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
2025,0000- 2045,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
Radiostedbestemmelse
5.92
RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
2045,0000- 2160,0000 kHz
MARITIM MOBIL
Radiostedbestemmelse
5.92
Mobil
2060-2160 kHz RARC Geneva Agreement 1985
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
2160,0000- 2170,0000 kHz
RADIOSTEDBESTEMMELSE
Mobil
Brussels Agreement 1967
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
2170,0000- 2173,5000 kHz
MARITIM MOBIL
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
2173,5000- 2190,5000 kHz
MOBIL (nødopkald)
Mobil
5.108
5.109
5.110
5.111
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
2190,5000- 2194,0000 kHz
MARITIM MOBIL
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
2194,0000- 2300,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
FAST
Radiostedbestemmelse
5.92
5.112
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
2300,0000- 2498,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
FAST
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
2498,0000- 2501,0000 kHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL (2500 kHz)
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
2501,0000- 2502,0000 kHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL
Rumforskning
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
2502,0000- 2625,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
FAST
Radiostedbestemmelse
5.92
5.114
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
2625,0000- 2650,0000 kHz
MARITIM MOBIL
FAST
Radiostedbestemmelse
5.92
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
2650,0000- 2850,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
Radiostedbestemmelse
5.92
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
2850,0000- 3025,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
5.111
5.115
RR APP 27
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
3025,0000- 3155,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
RR APP 26
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
3155,0000- 3200,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
FAST
5.116
5.117
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
3200,0000- 3230,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
FAST
5.116
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
3230,0000- 3400,0000 kHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
FAST
5.116
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
3400,0000- 3500,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
RR APP 27
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
3500,0000- 3800,0000 kHz
AMATØR
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
FAST
5.92
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
3800,0000- 3900,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
3900,0000- 3950,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
RR APP 26
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
3950,0000- 4000,0000 kHz
BROADCAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
4000,0000- 4063,0000 kHz
MARITIM MOBIL
5.127
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
4063,0000- 4438,0000 kHz
MARITIM MOBIL
5.79A, 5.109, 5.110, 5.131, 5.132
Mobil
5.130
RR APP 17
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
4438,0000- 4488,0000 kHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
Radiostedbestemmelse
5.132A
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
4488,0000- 4650,0000 kHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
4650,0000- 4700,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
RR APP 27
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
4700,0000- 4750,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
RR APP 26
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
4750,0000- 4850,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
4850,0000- 4995,0000 kHz
FAST
LANDMOBIL
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
4995,0000- 5003,0000 kHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL (5000 kHz)
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
5003,0000- 5005,0000 kHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL
Rumforskning
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
5005,0000- 5060,0000 kHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
5060,0000- 5250,0000 kHz
FAST
Mobil, undtagen aeronautisk mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
5250,0000- 5275,0000 kHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
Amatør
Radiostedbestemmelse
5.132A
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
5275,0000- 5450,0000 kHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
Amatør
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
5450,0000- 5480,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
5480,0000- 5680,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
RR APP 27
5.111
5.115
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
5680,0000- 5730,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
RR APP 26
5.111
5.115
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
5730,0000- 5900,0000 kHz
FAST
LANDMOBIL
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
5900,0000- 5950,0000 kHz
BROADCAST
5.134
Mobil
5.136
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
5950,0000- 6200,0000 kHz
BROADCAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
6200,0000- 6525,0000 kHz
MARITIM MOBIL
5.109, 5.110, 5.130, 5.132
Mobil
RR APP 17
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
6525,0000- 6685,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
RR APP 27
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
6685,0000- 6765,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
RR APP 26
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
6765,0000- 7000,0000 kHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
5.138
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
7000,0000- 7100,0000 kHz
AMATØR
AMATØR-SATELLIT
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
7100,0000- 7200,0000 kHz
AMATØR
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
7200,0000- 7300,0000 kHz
BROADCAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
7300,0000- 7450,0000 kHz
BROADCAST
5.134
Mobil
5.143
5.143B
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
7450,0000- 8100,0000 kHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
8100,0000- 8195,0000 kHz
FAST
MARITIM MOBIL
Landmobil
RR APP 17
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Landmobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
8195,0000- 8815,0000 kHz
MARITIM MOBIL
5.109, 5.110, 5.132, 5.145
Landmobil
5.111
RR APP 17
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Landmobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
8815,0000- 8965,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
RR APP 27
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
8965,0000- 9040,0000 kHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
RR APP 26
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
9040,0000- 9305,0000 kHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
9305,0000- 9355,0000 kHz
FAST
Mobil
Radiostedbestemmelse
5.145A
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
9355,0000- 9400,0000 kHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
9400,0000- 9500,0000 kHz
BROADCAST
5.134
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
9500,0000- 9900,0000 kHz
BROADCAST
Mobil
5.147
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
9900,0000- 9995,0000 kHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
9,9950- 10,0030 MHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL (10000 kHz)
Mobil
5.111
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
10,0030- 10,0050 MHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL
Rumforskning
Mobil
5.111
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
10,0050- 10,1000 MHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
5.111
RR APP 27
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
10,1000- 10,1500 MHz
FAST
Amatør
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
10,1500- 11,1750 MHz
FAST
Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
11,1750- 11,2750 MHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
RR APP 26
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
11,2750- 11,4000 MHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
RR APP 27
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
11,4000- 11,6000 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
11,6000- 11,6500 MHz
BROADCAST
5.134
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
11,6500- 12,0500 MHz
BROADCAST
Mobil
5.147
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
12,0500- 12,1000 MHz
BROADCAST
5.134
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
12,1000- 12,2300 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
12,2300- 13,2000 MHz
MARITIM MOBIL
5.109, 5.110, 5.132, 5.145
Mobil
RR APP 17
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
13,2000- 13,2600 MHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
RR APP 26
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
13,2600- 13,3600 MHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
RR APP 27
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
13,3600- 13,4100 MHz
FAST
RADIOASTRONOMI
Mobil
5.149
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
13,4100- 13,4500 MHz
FAST
Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
13,4500- 13,5500 MHz
FAST
Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R)
Radiostedbestemmelse
5.132A
5.150 (13,553-13,567 MHz)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
13,5500- 13,5700 MHz
FAST
Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R)
5.150 (13,553-13,567 MHz)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
13,5700- 13,6000 MHz
BROADCAST
5.134
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
13,6000- 13,8000 MHz
BROADCAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
13,8000- 13,8700 MHz
BROADCAST
5.134
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
13,8700- 14,0000 MHz
FAST
Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
14,0000- 14,2500 MHz
AMATØR
AMATØR-SATELLIT
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
14,2500- 14,3500 MHz
AMATØR
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
14,3500- 14,9900 MHz
FAST
Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
14,9900- 15,0050 MHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL (15000 kHz)
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
15,0050- 15,0100 MHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL
Rumforskning
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
15,0100- 15,1000 MHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
RR APP 26
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
15,1000- 15,6000 MHz
BROADCAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
15,6000- 15,8000 MHz
BROADCAST
5.134
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
15,8000- 16,1000 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
16,1000- 16,2000 MHz
FAST
Mobil
Radiostedbestemmelse
5.145A
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
16,2000- 16,3600 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
16,3600- 17,4100 MHz
MARITIM MOBIL
5.109, 5.110, 5.132
Mobil
RR APP 17
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
17,4100- 17,4800 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
17,4800- 17,5500 MHz
BROADCAST
5.134
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
17,5500- 17,9000 MHz
BROADCAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
17,9000- 17,9700 MHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
RR APP 27
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
17,9700- 18,0300 MHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
RR APP 26
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
18,0300- 18,0520 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
18,0520- 18,0680 MHz
FAST
Rumforskning
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
18,0680- 18,1680 MHz
AMATØR
AMATØR-SATELLIT
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
18,1680- 18,7800 MHz
FAST
Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
18,7800- 18,9000 MHz
MARITIM MOBIL
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
18,9000- 19,0200 MHz
BROADCAST
5.134
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
19,0200- 19,6800 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
19,6800- 19,8000 MHz
MARITIM MOBIL
5.132
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
19,8000- 19,9900 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
19,9900- 19,9950 MHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL
Rumforskning
Mobil
5.111
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
19,9950- 20,0100 MHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL (20000 kHz)
Mobil
5.111
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
20,0100- 21,0000 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
21,0000- 21,4500 MHz
AMATØR
AMATØR-SATELLIT
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
21,4500- 21,8500 MHz
BROADCAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
21,8500- 21,8700 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
21,8700- 21,9240 MHz
FAST
5.155B
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
21,9240- 22,0000 MHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
Mobil
RR APP 27
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
22,0000- 22,8550 MHz
MARITIM MOBIL
5.132
Mobil
RR APP 17
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
22,8550- 23,0000 MHz
FAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
23,0000- 23,2000 MHz
FAST
Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
23,2000- 23,3500 MHz
FAST
5.156A
AERONAUTISK MOBIL (OR)
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen aeronautiske tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
23,3500- 24,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.157
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
24,0000- 24,4500 MHz
FAST
LANDMOBIL
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
24,4500- 24,6000 MHz
FAST
LANDMOBIL
Mobil
Radiostedbestemmelse
5.132A
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
24,6000- 24,8900 MHz
FAST
LANDMOBIL
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
24,8900- 24,9900 MHz
AMATØR
AMATØR-SATELLIT
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
24,9900- 25,0050 MHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL (25000 kHz)
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
25,0050- 25,0100 MHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL
Rumforskning
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
25,0100- 25,0700 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
25,0700- 25,2100 MHz
MARITIM MOBIL
Mobil
RR APP 17
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
25,2100- 25,5500 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
25,5500- 25,6700 MHz
RADIOASTRONOMI
Mobil
5.149
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
25,6700- 26,1000 MHz
BROADCAST
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
26,1000- 26,1750 MHz
MARITIM MOBIL
5.132
Mobil
RR APP 17
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester, undtagen maritime tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg.
26,1750- 26,2000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
26,2000- 26,3500 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
Radiostedbestemmelse 5.132A
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
26,3500- 27,5000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.150 (26,957-27,283 MHz)
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr
26,960-27,410 MHz: ECC/DEC/(11)03 om CB (10 kHz kanalafstand - undtagen 26,995, 27,045, 27,095, 27,145 og 27,195 MHz)
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
27,5000- 28,0000 MHz
METEOROLOGISKE HJÆLPEMIDLER
FAST
MOBIL
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
28,0000- 29,7000 MHz
AMATØR
AMATØR-SATELLIT
Mobil
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
29,7000- 30,0000 MHz
MOBIL
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
30,0000- 30,0050 MHz
MOBIL
   
30,0050- 30,0100 MHz
RUM-OPERATION (satellit-identifikation)
MOBIL
RUMFORSKNING
   
30,0100- 37,5000 MHz
MOBIL
ERC/DEC/(01)11 om laveffekts radioanlæg til fjernstyring af modelfly
 
37,5000- 38,2500 MHz
MOBIL
Radioastronomi
5.149
 
38,2500- 39,0000 MHz
MOBIL
   
39,0000- 39,5000 MHz
MOBIL
Radiostedbestemmelse 5.132A
   
39,5000- 39,9860 MHz
MOBIL
   
39,9860- 40,0200 MHz
MOBIL
Rumforskning
   
40,0200- 40,9800 MHz
MOBIL
5.150 (40,66-40,70 MHz)
40,660-40,700 MHz: ERC/DEC/(01)12 om laveffekts radioanlæg til fjernstyring af modeller
40,660-40,700 MHz: Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
40,9800- 41,0150 MHz
MOBIL
41,000-41,015 MHz: NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
41,000-41,015 MHz: Eksklusiv militær anvendelse.
41,0150- 42,0000 MHz
MOBIL
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
42,0000- 42,5000 MHz
MOBIL
5.161B
Radiostedbestemmelse 5.132A
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
42,5000- 44,0000 MHz
MOBIL
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
44,0000- 47,0000 MHz
MOBIL
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
47,0000- 50,0000 MHz
LANDMOBIL
Radiostedbestemmelse
5.162A
5.164
 
50,0000- 52,0000 MHz
LANDMOBIL
Radiostedbestemmelse
5.162A
Amatør
5.164
Radiostedbestemmelse er begrænset til Vindprofil-radarer.
52,0000- 68,0000 MHz
BROADCAST
LANDMOBIL
Radiostedbestemmelse
5.162A
5.164
54-68 MHz: Broadcast:
Stockholm Agreement 1961
The Wiesbaden, 1995, Special Arrangement, as revised in Constanţa, 2007 (WI95revCO07)
Radiostedbestemmelse er begrænset til Vindprofil-radarer.
68,0000- 74,8000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
Amatør
5.149 (73,0-74,6 MHz)
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
 
74,8000- 75,2000 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
5.180
 
75,2000- 87,5000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
78.0-80,0 MHz: NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
78-80 MHz: Eksklusiv militær anvendelse.
87,5000- 108,0000 MHz
BROADCAST
Mobil
VHF Lyd Broadcast, Geneva Agreement 1984
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
108,0000- 111,9750 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
5.197A
 
111,9750- 117,9750 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
5.197A
 
117,9750- 137,0000 MHz
AERONAUTISK MOBIL (R)
5.111
5.200
 
137,0000- 137,0250 MHz
RUM-OPERATION (rum-til-Jord)
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.208A, 5.209
5.208
5.208B
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
 
137,0250- 137,1750 MHz
RUM-OPERATION (rum-til-Jord)
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
Mobil-satellit (rum-til-Jord)
5.208A, 5.209
5.208
5.208B
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
 
137,1750- 137,8250 MHz
RUM-OPERATION (rum-til-Jord)
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.208A, 5.209
5.208
5.208B
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
 
137,8250- 138,0000 MHz
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
Mobil-satellit (rum-til-Jord)
5.208A, 5.209
5.208
5.208B
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
 
138,0000- 143,6000 MHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
LANDMOBIL
MARITIM MOBIL
5.211
 
143,6000- 143,6500 MHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
LANDMOBIL
MARITIM MOBIL
5.211
 
143,6500- 144,0000 MHz
AERONAUTISK MOBIL (OR)
LANDMOBIL
MARITIM MOBIL
5.211
 
144,0000- 146,0000 MHz
AMATØR
AMATØR-SATELLIT
   
146,0000- 148,0000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
 
148,0000- 149,9000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.209
5.218
5.219
5.221
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
148-149 MHz: ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
149,00-149,90 MHz: NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
149,00-149,90 MHz: Eksklusiv militær anvendelse.
149,9000- 150,0500 MHz
RADIONAVIGATIONS-SATELLIT
5.224B
LANDMOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.209, 5.224A
5.220
5.222
5.223
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
149,90-150,00 MHz: Eksklusiv militær anvendelse.
150,0500- 153,0000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
RADIOASTRONOMI
5.149
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
 
153,0000- 154,0000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
 
Eksklusiv militær anvendelse.
154,0000- 156,4875 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
5.226
156,0125-156,4875 MHz: Maritim Mobil, RR APP 18
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
 
156,4875- 156,8375 MHz
MARITIM MOBIL
156,7625-156,7875 MHz og 156,8125-156,8375 MHz:
Mobil-satellit
5.228
5.111 (undtagen 156,5625-156,7625 MHz)
5.226
Maritim Mobil, RR APP 18
 
156,8375- 162,0375 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
161,9625-161,9875 MHz og 162,0125-162,0375 MHz: Mobil-satellit
5.228F
5.226
5.228A og 5.228B (begge 161,9625-161,9875 MHz og 162,0125-162,0375 MHz)
156,8375-157,4375 MHz: Maritim Mobil, RR APP 18
160,6125-160,8875 MHz: Maritim Mobil, RR APP 18
160,9125-160,9625 MHz: Maritim Mobil, RR APP 18
161,4875-162,0375 MHz: Maritim Mobil, RR APP 18
161,975 MHz og 162,025 MHz: ERC/DEC/(99)17 om AIS
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
 
162,0375- 174,0000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
ECC/DEC/(05)02 om brugen af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz
ECC/DEC/(05)03 om ophør af ERMES tjenesten
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
169,4-169,8125 MHz: Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
 
174,0000- 223,0000 MHz
BROADCAST
Landmobil
5.235
Broadcast: Geneva Agreement 2006
Landmobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
223,0000- 230,0000 MHz
BROADCAST
Mobil
Broadcast: Geneva Agreement 2006
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
230,0000- 235,0000 MHz
BROADCAST
MOBIL
Broadcast: Wiesbaden Arrangement 1995 (T-DAB) revideret i Constanţa 2007
 
235,0000- 267,0000 MHz
MOBIL
5.111
5.254
5.256
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
235-267 MHz: Eksklusiv militær anvendelse.
267,0000- 272,0000 MHz
MOBIL
Rum-operation (rum-til-Jord)
5.254
5.257
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
272,0000- 273,0000 MHz
RUM-OPERATION (rum-til-Jord)
MOBIL
5.254
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
273,0000- 312,0000 MHz
MOBIL
5.254
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
312,0000- 315,0000 MHz
MOBIL
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.255
5.254
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
315,0000- 322,0000 MHz
MOBIL
5.254
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
322,0000- 328,6000 MHz
MOBIL
RADIOASTRONOMI
5.149
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
328,6000- 335,4000 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
5.258
   
335,4000- 380,0000 MHz
MOBIL
5.254
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
380,0000- 385,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.254
ERC/DEC/(01)19 om DMO (Direct Mode Operation)
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net
 
385,0000- 387,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.254
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
387,0000- 390,0000 MHz
FAST
MOBIL
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.208A, 5.255
5.208B
5.254
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
387,0-387,25 MHz samt 388,75-390,00 MHz: Eksklusiv militær anvendelse.
390,0000- 395,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.254
ERC/DEC/(01)19 om DMO (Direct Mode Operation)
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net
 
395,0000- 399,9000 MHz
FAST
MOBIL
5.254
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
399,9000- 400,0500 MHz
FAST
RADIONAVIGATIONS-SATELLIT
5.222, 5.224B
MOBIL-SATELLIT
5.209, 5.224A
5.220
5.260
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
 
400,0500- 400,1500 MHz
STANDARDFREKVENS OG TIDSSIGNAL-SATELLIT (400,1 MHz)
5.261
 
400,1500- 401,0000 MHz
METEOROLOGISKE HJÆLPEMIDLER
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
5.263
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.208A, 5.209
Rum-operation (rum-til-Jord)
5.208B
5.264
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
 
401,0000- 402,0000 MHz
METEOROLOGISKE HJÆLPEMIDLER
RUM-OPERATION (rum-til-Jord)
JORDOBSERVATIONS-SATELLIT (Jord-til-rum)
METEOROLOGISK-SATELLIT (Jord-til-rum)
Mobil, undtagen aeronautisk mobil
ERC/DEC/(01)17 om aktive medicinske implantater med ultra lav sendeeffekt
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til medicinske implantater.
402,0000- 403,0000 MHz
METEOROLOGISKE HJÆLPEMIDLER
JORDOBSERVATIONS-SATELLIT (Jord-til-rum)
METEOROLOGISK-SATELLIT (Jord-til-rum)
Mobil, undtagen aeronautisk mobil
ERC/DEC/(01)17 om aktive medicinske implantater med ultra lav sendeeffekt
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til medicinske implantater.
403,0000- 406,0000 MHz
METEOROLOGISKE HJÆLPEMIDLER
Mobil, undtagen aeronautisk mobil
ERC/DEC/(01)17 om aktive medicinske implantater med ultra lav sendeeffekt
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til medicinske implantater.
406,0000- 406,1000 MHz
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.266
5.267
 
406,1000- 410,0000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
RADIOASTRONOMI
FAST
5.149
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
 
410,0000- 420,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net
 
420,0000- 430,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
Radiostedbestemmelse
ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net
 
430,0000- 432,0000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.274
 
432,0000- 438,0000 MHz
AMATØR
Amatør-satellit
5.282
Mobil
Jordobservations-satellit (aktiv)
5.279A
5.138
433,05-434,79 MHz: Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
438,0000- 440,0000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.274
 
440,0000- 450,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.286
ERC/DEC/(98)25 om analog PMR 446
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(05)12 om digital PMR 446
 
450,0000- 453,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.286
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
 
453,0000- 457,5000 MHz
FAST
MOBIL
ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net
 
457,5000- 460,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.287
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
 
460,0000- 463,0000 MHz
FAST
MOBIL
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.287
5.289
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
 
463,0000- 467,5000 MHz
FAST
MOBIL
5.289
ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net
 
467,5000- 470,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.287
5.289
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
 
470,0000- 494,0000 MHz
BROADCAST
Landmobil
5.296
Radiostedbestemmelse
5.291A
Broadcast: Geneva Agreement 2006
Radiostedbestemmelse er begrænset til vindprofil-radarer.
Landmobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
494,0000- 608,0000 MHz
BROADCAST
Landmobil
5.296
Broadcast: Geneva Agreement 2006
Landmobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
608,0000- 614,0000 MHz
BROADCAST
Landmobil
5.296
Radioastronomi
5.306
Broadcast: Geneva Agreement 2006
5.149
5.306
Landmobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
614,0000- 790,0000 MHz
BROADCAST
Landmobil
5.296
5.312A
Broadcast: Geneva Agreement 2006
Landmobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
790,0000- 862,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.316, 5.316B, 5.317A
ECC/DEC/(09)03 om mobile og faste kommunikationsnet i frekvensbåndet 790-862 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
Kommissionens afgørelse 2010/267/EU om 790-862 MHz-båndet
Geneva Agreement 2006
Den mobile anvendelse er begrænset til trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 823-831 MHz og tjeneste- og teknologineutral anvendelse i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz.
Frekvensbåndene 790-791 MHz, 821-823 MHz og 831-832 (guardbands) må ikke anvendes.
862,0000- 870,0000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
865-868 MHz: Kommissionens beslutning 2006/804/EF om RFID
863,0-870,0 MHz: Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.
870,0000- 876,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.317A
ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net
 
876,0000- 880,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.317A
ECC/DEC/(02)05 om togradio
ECC/DEC/(02)09 om fri cirkulation af GSM-R terminaler
ECC/DEC/(02)10 om anvendelse af GSM-R terminaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
Den mobile anvendelse er begrænset til GSM-R.
880,0000- 881,7000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.317A
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr
ERC/DEC/(97)02 om GSM
ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer
ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
EU direktiv 87/372/EF om frekvenser til GSM, som ændret ved EU direktiv 2009/114/EF
Kommissionens beslutning 2009/766/EF om elektroniske kommunikationstjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU
Kommissionens afgørelse 2010/166/EU om MCV-tjenester
 
881,7000- 882,7000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.317A
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr
ERC/DEC/(97)02 om GSM
ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer
ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
EU direktiv 87/372/EF om frekvenser til GSM, som ændret ved EU direktiv 2009/114/EF
Kommissionens beslutning 2009/766/EF om elektroniske kommunikationstjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU
Kommissionens afgørelse 2010/166/EU om MCV-tjenester
 
882,7000- 890,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.317A
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr
ERC/DEC/(97)02 om GSM
ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer
ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
EU direktiv 87/372/EF om frekvenser til GSM, som ændret ved EU direktiv 2009/114/EF
Kommissionens beslutning 2009/766/EF om elektroniske kommunikationstjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU
Kommissionens afgørelse 2010/166/EU om MCV-tjenester
 
890,0000- 915,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.317A
ERC/DEC/(94)01 om GSM
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr
ERC/DEC/(97)02 om GSM
ECC/DEC/(01)01 om udfasning af CT1
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
EU direktiv 87/372/EF om frekvenser til GSM, som ændret ved EU direktiv 2009/114/EF
ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer
ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz
Kommissionens beslutning 2009/766/EF om elektroniske kommunikationstjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU
Kommissionens afgørelse 2010/166/EU om MCV-tjenester
 
915,0000- 921,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.317A
ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net
 
921,0000- 925,0000 MHz
FAST
MOBIL
ECC/DEC/(02)05 om togradio
ECC/DEC/(02)09 om fri cirkulation af GSM-R terminaler
ECC/DEC/(02)10 om anvendelse af GSM-R terminaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
Den mobile anvendelse er begrænset til GSM-R.
925,0000- 926,7000 MHz
FAST
MOBIL
5.317A
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr
ERC/DEC/(97)02 om GSM
ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer
ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
EU direktiv 87/372/EF om frekvenser til GSM, som ændret ved EU direktiv 2009/114/EF
Kommissionens beslutning 2009/766/EF om elektroniske kommunikationstjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU
Kommissionens afgørelse 2010/166/EU om MCV-tjenester
 
926,7000- 927,7000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.317A
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr
ERC/DEC/(97)02 om GSM
ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer
ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
EU direktiv 87/372/EF om frekvenser til GSM, som ændret ved EU direktiv 2009/114/EF
Kommissionens beslutning 2009/766/EF om elektroniske kommunikationstjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU
Kommissionens afgørelse 2010/166/EU om MCV-tjenester
 
927,7000- 960,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.317A
935-960 MHz: ERC/DEC/(94)01 om GSM
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr
ERC/DEC/(97)02 om GSM
ECC/DEC/(01)01 om udfasning af CT1
ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer
ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
EU direktiv 87/372/EF om frekvenser til GSM, som ændret ved EU direktiv 2009/114/EF
Kommissionens beslutning 2009/766/EF om elektroniske kommunikationstjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU
Kommissionens afgørelse 2010/166/EU om MCV-tjenester
 
960,0000- 1164,0000 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
AERONAUTISK MOBIL (R)
5.327A
5.328
5.327A
 
1164,0000- 1215,0000 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATIONS-SATELLIT (rum-til-Jord) (rum-til-rum)
5.328A, 5.328B
5.328
 
1215,0000- 1240,0000 MHz
RADIONAVIGATION
RADIOSTEDBESTEMMELSE
RADIONAVIGATIONS-SATELLIT (rum-til-Jord) (rum-til-rum)
5.328B, 5.329, 5.329A
JORDOBSERVATIONS-SATELLIT (aktiv)
RUMFORSKNING (aktiv)
5.331
5.332
 
1240,0000- 1300,0000 MHz
RADIONAVIGATION
RADIOSTEDBESTEMMELSE
RADIONAVIGATIONS-SATELLIT (rum-til-Jord) (rum-til-rum)
5.328B, 5.329, 5.329A
Amatør
Amatør-satellit
5.282
JORDOBSERVATIONS-SATELLIT (aktiv)
RUMFORSKNING (aktiv)
5.331
5.332
5.335A
 
1300,0000- 1350,0000 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
5.337
RADIOSTEDBESTEMMELSE
RADIONAVIGATIONS-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.337A
5.149 (1330-1350 MHz)
 
1350,0000- 1400,0000 MHz
MOBIL
FAST
RADIOSTEDBESTEMMELSE
5.149
5.338A
5.339
ECC/DEC/(11)01 om beskyttelse af jordobservations-satellittjenester i 1400-1427 MHz-frekvensbåndet
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Eksklusiv militær anvendelse.
1400,0000- 1427,0000 MHz
JORDOBSERVATIONS-SATELLIT (passiv)
RADIOASTRONOMI
RUMFORSKNING (passiv)
Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340)
 
1427,0000- 1429,0000 MHz
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.338A
ECC/DEC/(11)01 om beskyttelse af jordobservations-satellittjeneser i 1400-1427 MHz-frekvensbåndet
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Indtil 30. juni 2014:
Eksklusiv militær anvendelse.
1429,0000- 1452,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.338A
ECC/DEC/(11)01 om beskyttelse af jordobservations-satellittjenester i 1400-1427 MHz-frekvensbåndet
1429,0-1450 MHz: NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Faste tjenester (radiokædeforbindelser) - kun mellem olieplatforme eller lignende installationer i Nordsøen.
Indtil 30. juni 2014:
1429,0-1450 MHz: Eksklusiv militær anvendelse.
1452,0000- 1492,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.208B
5.341
Faste tjenester (radiokædeforbindelser) - kun mellem olieplatforme eller lignende installationer i Nordsøen.
1492,0000- 1518,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.341
NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)
Indtil 30. juni 2014:
Eksklusiv militær anvendelse, bortset fra enkelte frekvenser som også anvendes til faste tjenester (radiokædeforbindelser) mellem olieplatforme eller lignende installationer i Nordsøen.
Fra 1. juli 2014:
Faste tjenester (radiokædeforbindelser) - kun mellem olieplatforme eller lignende installationer i Nordsøen.
1518,0000- 1525,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.351A
5.341
ECC/DEC/(04)09 om MSS
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
1525,0000- 1535,0000 MHz
RUM-OPERATION (rum-til-Jord)
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.351A, 5.353A
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
Jordobservations-satellit
5.208B
5.341
5.351
5.354
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af radioudstyr
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
1535,0000- 1559,0000 MHz
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.351A, 5.353A
5.208B
5.341
5.351
5.354
5.357A
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af radioudstyr
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
1559,0000- 1610,0000 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATIONS-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.329A, 5.328B
5.208B
5.341
 
1610,0000- 1610,6000 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.351A
5.341
5.364
5.366
5.367
5.371
5.372
ECC/DEC/(09)02 om MSS
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
1610,6000- 1613,8000 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.351A
RADIOASTRONOMI
5.341
5.149
5.364
5.366
5.367
5.371
5.372
ECC/DEC/(09)02 om MSS
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
1613,8000- 1626,5000 MHz
AERONAUTISK RADIONAVIGATION
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.351A
Mobil-satellit (rum-til-Jord)
5.208B
5.341
5.364
5.365
5.366
5.367
5.371
5.372
ECC/DEC/(09)02 om MSS
ECC/DEC/(09)04 om fri cirkulation og brug af mobile satellitterminaler (transmit only) samt om anvendelse af disse uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
1626,5000- 1660,0000 MHz
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.351A, 5.353A
5.341
5.351
5.353A
5.354
5.357A
5.374
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af radioudstyr
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
1660,0000- 1660,5000 MHz
RADIOASTRONOMI
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.351A
5.341
5.149
5.351
5.354
5.376A
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af radioudstyr
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
1660,5000- 1668,0000 MHz
RADIOASTRONOMI
RUMFORSKNING (passiv)
Mobil, undtagen aeronautisk mobil
5.149
5.341
5.379A
 
1668,0000- 1668,4000 MHz
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.379B, 5.379C
RADIOASTRONOMI
RUMFORSKNING (passiv)
Mobil, undtagen aeronautisk mobil
5.149
5.341
5.379A
 
1668,4000- 1670,0000 MHz
METEOROLOGISKE HJÆLPEMIDLER
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.379B, 5.379C, 5.379D
RADIOASTRONOMI
Mobil, undtagen aeronautisk mobil
5.149
5.341
 
1670,0000- 1675,0000 MHz
MOBIL
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.379B, 5.379C, 5.379D, 5.380A
5.341
ECC/DEC/(02)07 om harmoniseret anvendelse af frekvenserne 1670-1675 MHz og 1800-1805 MHz, samt TFTS
ECC/DEC/(04)09 om MSS
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
1675,0000- 1690,0000 MHz
METEOROLOGISKE HJÆLPEMIDLER
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.341
 
1690,0000- 1700,0000 MHz
METEOROLOGISKE HJÆLPEMIDLER
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.341
5.289
 
1700,0000- 1710,0000 MHz
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.341
5.289
 
1710,0000- 1785,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.341
5.384A
5.149 (1718,8-1722,2 MHz)
ERC/DEC/(95)03 om DCS1800
ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM systemet om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz
ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer
ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
Kommissionens beslutning 2008/294/EF om MCA-tjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/654/EU
Kommissionens beslutning 2009/766/EF om elektroniske kommunikationstjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU
Kommissionens afgørelse 2010/166/EU om MCV-tjenester
1718,8-1722,2 MHz: Er også allokeret til radioastronomi på sekundær basis til spektral linie observationer (5.385)
Faste tjenester (radiokædeforbindelser) - kun mellem olieplatforme eller lignende installationer i Nordsøen.
1785,0000- 1805,0000 MHz
MOBIL
5.384A
ECC/DEC/(02)07 om harmoniseret anvendelse af frekvenserne 1670-1675 MHz og 1800-1805 MHz, samt TFTS
 
1805,0000- 1880,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.384A
ERC/DEC/(95)03 om DCS1800
ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM systemet om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz
ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer
ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
Kommissionens beslutning 2008/294/EF om MCA-tjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/654/EU
Kommissionens beslutning 2009/766/EF om elektroniske kommunikationstjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU
Kommissionens afgørelse 2010/166/EU om MCV-tjenester
Faste tjenester (radiokædeforbindelser) - kun mellem olieplatforme eller lignende installationer i Nordsøen.
1880,0000- 1900,0000 MHz
MOBIL
5.384A (1880-1885 MHz)
5.388 (1885-1900 MHz)
5.388A (1885-1900 MHz)
ERC/DEC/(94)03 om DECT
ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af radioudstyr
ERC/DEC/(98)22 om anvendelse af DECT udstyr uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
1900,0000- 1980,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.388
5.388A
ECC/DEC/(06)01 om MFCN (incl. IMT) i 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/688/EU om harmoniseret brug af frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz
Kommissionens beslutning 2008/294/EF om MCA-tjenester, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/654/EU
 
1980,0000- 2010,0000 MHz
MOBIL
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.351A
5.389A
ECC/DEC/(06)09 om MSS
ECC/DEC/(06)10 om MSS
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
Kommissionens beslutning 2007/98/EF om MSS
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 626/2008/EF om tilladelser til MSS/CGC
Kommissionens beslutning 2009/449/EF om MSS
Radiofrekvenserne kan anvendes til MSS af de operatører, der er udpeget i henhold til Kommissionens beslutning 2009/449/EF:
1980-1995 MHz Jord-til-rum (rum-til-Jord: 2170-2185 MHz): Inmarsat Ventures Limited.
1995-2010 MHz Jord-til-rum (rum-til-Jord: 2185-2200 MHz): Solaris Mobile Limited.
De udpegede operatører skal overholde vilkårene for frekvensanvendelsen, der fremgår af beslutning 626/2008/EF.
Anvendelsen af frekvenserne i henhold til beslutning 626/2008/EF og 2009/449/EF udløber senest 12. maj 2027.
2010,0000- 2025,0000 MHz
FAST
MOBIL
5.388
5.388A
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
 
2025,0000- 2110,0000 MHz
MOBIL
5.391
RUMFORSKNING (Jord-til-rum) (rum-til-rum)
RUM-OPERATION (Jord-til-rum) (rum-til-rum)
JORDOBSERVATIONS-SATELLIT (Jord-til-rum) (rum-til-rum)
 
2025-2070 MHz: Den mobile anvendelse er begrænset til reportageudstyr og militære taktiske radiokæder.
2070-2110 MHz: Den mobile anvendelse er begrænset til reportageudstyr.